Allah Zikri (Lafza-i Celal Zikri), Gizli Zikir, Kalp Zikri (2)

Yazan: muhsin iyi
06 Mayıs 2012 – 18:47 tarihli yorum: Edit

https://www.facebook.com/muhsin.iyiliksever?fref=ts

Lafza-i Celal zikrinin gizli olarak çekilmesinde karşılaşılan en büyük problem, bu zikri çeken kişinin gizli zikir sırasında bu zikri çekemediğini veya şeytanların ve nefsin müdahalesi ile başka şeyleri zikrettiğini sanmasıdır. Bu durumda kişi zikirden lezzet duyamadığı gibi boşu boşuna zikir çektiği duygusuna da kapılabilir.

Öncelikle şunu belirtelim ki, gizli zikir çok faziletli ve kazançlı olduğu için şeytanlar bu konuda çok vesvese verirler. Sofiyle haddinden fazla uğraşırlar. Bunlara aldanmamak gerekir. Hele bir de buna ilaveten Lafza-i Celal zikri, bizzat Allah’ın (c.c.) zatını zikir olduğu için, ayrıca bunun üstünde daha faziletli bir kelime olmadığından, şeytanların hücumları kat kat artmaktadır.

Yukarıdaki gibi bir probleme sahip olan kişilerin, yani gizli zikir sırasında bu zikri çekemediğini veya şeytanların ve nefsin müdahalesi ile başka şeyleri zikrettiğini sanan kişilerin, önce bu zikre şeytanların ne kadar düşman olduklarını bilmeleri gerekir. Ayrıca bu zikri çeken kişilerin kafalarına şeytanların olmadık düşünceleri vesvese yolu ile attıklarını, bu yüzden zikir sırasında gönüllerini huzursuzlukla, hoşnutsuz duygularla doldurduklarını da unutmamalıdırlar.

Lafza-i Celal zikrinde Allah’ın rızası gizlidir. Şeytanlar bunu çok iyi bildiklerinden bu zikre adeta savaş açarlar.

Şu kesindir ki, kişinin gizli zikir sırasında bu zikri çekemediğini veya şeytanların ve nefsin müdahalesi ile başka şeyleri zikrettiğini sanması, şeytanların vesveseleri ile olan bir haldir. Bu hale zerre kadar değer verilmemelidir; yani bu hal sebebiyle gizli zikirden vazgeçmemek, onu ihmal etmemek gerekir. Böyle bir konuda sıkıntısı olan kişiler, aşağıda önerdiğimiz bir yolla Lafza-i Celal zikrini çekerlerse problemlerini kolaylıkla aşabildikleri gibi gizli zikirden büyük bir zevk de alacaklardır. Ayrıca Allah’ın (c.c.) izniyle bu zikri en faziletli bir şekilde çeken kişiler grubuna yükseleceklerdir:

Lafza-i Celal zikri sırasında önemli olan şey, içeriden Allah kelimesini ‘sesle söylemek’ değildir. Sesi ölçü olarak gördüğümüzde çekilen tespihin hızına yetişmemiz imkânsızdır. İlk yazımızda da belirttiğimiz gibi gizli zikirde tespih elimizden geldiğince hızlı çekilir, döndürülür. Daha doğrusu tespihi ne kadar hızlı çekersek zikrimiz o kadar faziletli ve bereketli geçer, amacına da ulaşır. Temel ölçümüz, tespihin çekilişteki sesinin ‘Allah’ diye zikrettiğini kabul etmektir. Bunun yanında içimizin de (kalbimizin veya tespihi tutan elimizin üzerinde bulunduğu letaif noktasının) bu tespih çekiliş sesi ile birlikte ‘Allah’ kelimesini zikrettiğini düşünmektir, kabul etmektir. Kısacası tespihin çekiliş sesi ile içimizin bir uyum, ritim halinde Allah’ı zikrettiğini düşünmemiz, kabul etmemiz gerekir.

Tespihin çekiliş sesi ile içimizin bir uyum ve ritim halinde Allah’ı zikrettiğini düşünmemiz büyük bir konsantrasyonu gerektirir. Onun için gözler kapatılır. Bütün dikkat tespihe ve tespihin üzerinde olduğu manevi organ üzerine teksif edilir. Hiçbir şey düşünülmez. Sadece Allah’ın (c.c.) zatının huzurunda olduğu duygusu korunmaya çalışılır.

Bu öyle bir ayardır ki, önceleri bu konuda bazı sıkıntıların yaşanması pek tabiidir. Zira sofi her tespih çekişte kendisini içten de ‘Allah’ diye bir sesi söyletmek zorunda hisseder. Hâlbuki tespihin devredişi çok hızlıdır. Her tespihte ‘Allah’ diye bir sesi söylemek imkânsızdır. Daha doğrusu böyle içten yükselen bir ses vardır ama bu sesten ziyade kalbinden veya tespihin üzerinde olduğu letaif noktasından gelen bir ‘uyumdur, ritim’dir. Bir iç monolog (iç konuşma) değildir. Bu uyum ve ritim Allah lafzını söylüyormuş diye kabul edilir. Daha doğrusu hiçbir kuşkuya kapılmadan içten yükselen böyle bir uyum ve ritimle çekilen tespihin sesinin birlikte ‘Allah’ diye zikre koyulduğu düşünülür. Yani tespih taneleri çekilirken onunla beraber içimizden yeknesak bir tempo ile ruhumuzdan yükselen sese benzer bir yapıda ama daha hızlı olan bir uyum ve ritim söz konusudur. Burada en açık olan şey, daha doğrusu olması gerekli olan şey, bizim tespih çekerken böyle bir uyum ve ritimle Lafza-i Celali de zikrettiğimize inanmamızdır.

İşte Lafza-i Celal zikri vücut tarafından özümsendiğinde değişik organlarda bu sözünü ettiğimiz uyum ve ritim bizzat sezilmeye ve duyumsanmaya da başlar. Yani organlar tıpkı titreşimdeki cep telefonu gibi akıl almaz bir hızla, yani farkına varılan bir uyum ve ritimle zikre geçerler. Buna sultani zikir dendiğini belirtmiştik. Bu durum için elimizde tespih olmasına da gerek yoktur. Zikir yapmadığımız halde gün boyunca bu sultani zikir bazı organlarda açıkça hissedilir. İşte böyle güzel bir hal yaşayan sofi fırsatı ganimet bilmelidir. Boş zamanlarında veya bir işle meşgulken dilini damağına yapıştırarak kendince bu çeşitli organlarında varlığını açıkça hissettiği sultani zikre bilinçle iştirak etmelidir. Çünkü zikir bilinçli olarak çekilmedikçe amaca ulaştırmaz. Bu sultani zikir yardımıyla yapılan gizli zikir, tespihle yapılan zikirden kat kat daha hızlıdır. Hem de çok faziletlidir. Çünkü bu sırada kişinin vücudu tüm hücreleri ile birlikte çok hızlı bir tempo ile Allah’ı zikretmektedir. Bunun için çok şey yapmaya gerek yoktur. Dil damağa yapıştırıldıktan sonra tüm vücudun Allah’ı zikrettiğini düşünmek, bu düşünce ile içinde oluşan uyuma, ritme kendini bırakmak yeterlidir.

Sultani zikre ulaşmamış kişiler de bu yolla, yani dilini damağına yapıştırarak zikrederlerse kısa zamanda büyük kazançlar elde ederler. Ama bu onlara çok zor gelecektir. Bu yol ilk zamanlarda pek kullanışlı değildir. Onun için böylelerine herhalukarda elde bir tespihi (küçük de olabilir) düşürmeden zikretmek daha yararlıdır.

İmam-ı Rabbani Hazretleri (k.s.) peygamberimizin (s.a.s) risaletten önce dili damağa yapıştırmak suretiyle gizli zikir yaptığını belirtmektedir. Nitekim peygamberimiz (s.a.s) Mekke’den Medine’ye hicret sırasında saklanmak amacıyla sığındıkları Sevr mağarasında Hz. Ebubekir’e (r.a) de bu zikri talim eylemişlerdir.

İnsan dışındaki bütün canlı ve cansız varlıklar, yaratılışları istikametinde kendi dilleri ile zikir halindedirler. Mikro âlemde maddenin en küçük parçası atomun çekirdeği etrafındaki elektronlar sınırsız bir hızla dönerek bu zikir halini gerçekleştirirken; makro âlemde dünya gerek kendi ekseni gerekse güneşin etrafında yaptığı dönüşlerle ayrı ayrı zikirlerde bulunur. Güneş sisteminin belli bir yörüngede Vega yıldızına doğru akışı da başka bir zikir halidir. Bitkiler ve hayvanlar da zikirden asla gafil değillerdir. Yalnız bu dünyada imtihana tabi tutulmakta olduğu için insanların büyük bir kısmı zikirden uzak bir hayat yaşamaktadır: “Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah’ı tespih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki O’na hamd ile O’nu tespih etmesin. Lakin siz onların bu tespihlerini anlayamazsınız. Muhakkak O kullarına karşı Halîm ve Gafûr’dur ( İsrâ suresi, 44).”

Şiir sanatında sevdiğim bir kavram vardır: İmge. İmge hayalden farklı bir kelimedir. Hayal yaşadığınız şeyleri veya gelecekte yaşayacağınız şeyleri kafamızda canlandırmamızdır. İmge ise hayali tıpkı modern ressamlarda olduğu gibi değiştirmedir. Hayali gerçek hayatın kanunlarının ve alışılmışın dışında, bambaşka bir kompozisyonla yeniden kurmadır. Picasso’nun resimlerinde başın yanında kolların bitivermesi gibi.

Sultani zikir büyük bir devlettir. Böyle bir devlete eren sofinin bundan çok iyi yararlanması, bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Özellikle uyurken başını yastığa koyduğunda yukarıda söylediğimiz egzersizi daha da genişletebilir. Kendisini mezarda çürümüş, tamamen toprak olmuş kabul ederek (böylece fenafillâhın egzersizleri olan murakabe-i vahidiyyeti de yapmış olur) her zerresinin zikre geçtiğini düşünür. Atomun çekirdeği etrafında elektronların sonsuz bir hızla zikrettiğini hayal eder. Mezarındaki toprakla birlikte bütün dünya cansız maddeleriyle beraber zikirdedir. Onların her bir atomu tıpkı sofinin elindeki tespih gibidir. Çekirdekler, tespih daneleri hükmünde olan elektronlarını çevresinde sonsuz bir hızla döndürmektedirler. Hatta bu imgeye atomun yapısına benzeyen gezegenlerin ve yıldızların kozmik hareketlerini de katar. Böylece Allah’ın (c.c.) zatı huzurunda bütün evrenin cansız varlıklarının koro halinde zikre koyulmuş olduğunu imgeler. Artık vücudu veya toprağı, maddenin en küçük yapı taşından ta galaksilere kadar her şeyin zikir halinde olduğu bu âleme intibak etmiş olur. O da evren korosuna kendince katılır. Bu muhteşem tabloya sofinin tamamen toprak olmuş bedeni de bir ritim ve uyumla renk verir.

Cansız varlıklarda rızık, geçim endişesi olmadığı için onlar her daim zikirdedirler. Zikirden hiç gafil kalmazlar. En küçük yapı taşları, sözünü ettiğimiz tarzda yüce Allah’ı zikrederler. Çünkü iradeleri tamamen Allah’a (c.c.) bağlıdır. Allah ise şanını en mükemmel şekilde zikrettirendir. Sonra sırasıyla bitkiler ve hayvanlar gelir. Bitkiler tevekküllerinden yerlerinden ayrılmazlar. Hayvanlara göre zikre daha bir tutkundurlar. Çünkü iradeleri hayvanlara göre daha bir azdır, daha bir Allah’a bağlıdır. Hayvanlar zikirde insanlardan öndedirler. İnsan kadar bir iradeye malik olmadıkları için yüce Allah onlara zikir nimetini daha çok tattırmaktadır. İnsanların bazılarına zikir hiç nasip olmaz.

Şeytanlar hiçbir zaman bizden uzak değillerdir. İleri manevi hallerde varlıkları da görülebilir. Onlar duman halinde tüm bedeni, organları sararlar. Letaiflerde nurların görülmesinde olumsuz etkilerde bulunabilirler. Sultani zikirle birlikte yapacağımız daimi zikirler onların bellerini de kıracaktır.

Tasavvuf ve tarikat yolunun bazı temel esasları vardır. Bunlara uymadıkça zikir devleti pek ele geçmez. Geçse de zikirden lezzet alma nimeti pek bulunmaz. Bunlardan ikisine çok dikkat etmek gerekir: Birincisi nefsi her şeyden, herkesten küçük görmedir. Bu sayede başkalarından gelen kötülükler hoşnutlukla karşılanır. Nefse her kötülük az bile görülür. Bu da zikirde bu yoldan gelebilecek nefsani ve şeytani vesveselerin önünü tıkar. Zira başka zaman değil de tam ibadet sırasında nefis ve şeytanlar vesveseleri ile bu damarı çok kullanarak ibadetteki huzuru ve ihlâsı zedelerler. İkincisi dünyayı kalpten çıkarmadır. Dünya herkese başka türlü hitap eder. Çünkü herkes başka bir nimetine tutkundur. Ama para bu farklılıkları genellikle biraraya getirir, birarada toplar. Onun için zekât ve sadaka vermeye azami derecede dikkat etmek gerekir. Bu yolun, yani Nakşibendiyye tarikatının başında bulunan Hz. Ebubekir’in (r.a.) gerektiğinde her şeyini İslam dini için fedadan kaçınmaması boşuna değildir. Zekât ve sadaka verme gönlün dünyaya düşkün olmasını önler. Gönlü Allah’a bağlar.

Bu iki noktaya dikkat eden kişide Allah’ın izni ile zikir çekme aşk haline gelebilir. Özellikle gizli zikirde karşılaşılan büyük problem, yani bu zikri çeken kişinin gizli zikir sırasında bu zikri çekemediğini veya şeytanların ve nefsin müdahalesi ile başka şeyleri zikrettiğini sanması sorunu Allah’ın izni ile bu sayede çözüme kavuşur. İnsanların çoğu başkalarıyla kavgalarını ve dünyayı (parayı) Allah’la aralarına perde koydukları için Allah’ı gönül huzuruyla zikredemezler. Allah’ı zikretmek isteseler bile bu böyle bir durumda onlara nasip olmaz.

‘Lafza-i Celal zikrinde’ kişi canlı veya toprak olmuş bedenini ve evrendeki cansız maddelerin atomlarını zikir halinde canlandırırken ‘Kelime-i tevhit zikrinde’ ise insanın kendi bedenini, tüm evreni Allah’ın zatı karşısında yok etmesi amaçlanır. Ölüm insan için bunu sağlar, kıyamet de tüm evrenin yok oluşunu gerçekleştirecektir. İnsan ölünce tüm bedeni toprak olacaktır, kıyamet kopunca da tüm evren yıkılacak, maddenin en küçük parçası olan atomlar bile dağılıp aslı olan yokluğa dönüşecektir. Baki kalan sadece yüce Allah’ın zatı olacaktır. İşte Kelime-i tevhit zikri çekilirken bu esasa çok dikkat etmek gerekir. Zikir sırasında Allah (c.c.) dışında her şeyi yok bilmek gerekir. Onların faniliklerini göz önüne getirmek bu açıdan yararlıdır. Yine kendimizi mezarda çürümüş, tamamen toprak olmuş gördükten sonra evrenin büyük bir patlama ile yokluğa karıştığı imgesini gözümüzün önünde canlandırabiliriz. Bu hayalden sonra Allah’ın zatının ezeli ve ebedi olduğunu, baki kaldığını düşünmek gerekir. ‘Yeryüzünde olan her şey fanidir, ancak celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı bakidir. (Rahman suresi, 26-27).’

Lafza-i Celalin hızlı çekilmesi gerektiğini belirtmiştik. Kelime-i tevhit zikrini de hızlı çekmek çok yararlıdır. Çünkü bu şekilde çekmek kişiye büyük bir coşku verir. Coşku da aşkı doğurur. Bir zikir aşkla çekildi mi kişiyi Allah’ın izni ile ileri makamlara ve hallere ulaştırır. Tespihi hızla çekme dolayısıyla ‘la-ilahe’ tespihin bir tanesine, ‘illallah’ diğerine denk düşebilir. Ama yine de bu iş kişiden kişiye değişebilir. Aslında tespih böyle bir anda sayıyı belirleyen bir alet değil, coşku sağlayan bir unsur olur. Elbette Nakşibendiyye tarikatında Kelime-i tevhit zikri kalple çekilmez. Kişinin kendi duyacağı bir ses ayarıyla zikredilir. Virtte doğal olarak sayıyı korumak hâkim olduğu için zikirde tespih taneleri o kadar hızlı çekilemez. Ama sayısız zikirde coşkuyu artırmak için eldeki tespihi dediğimiz veya dilediğimiz tarzda kullanabiliriz. Zikrin o zaman tadına doyum olmaz.

İnsanın tek başına yalnız havas bilgileri ile (Allah’ın şu güzel ismini şu kadar çekersen şu faziletlere sahip olacaksın tarzında bilgiler…) zikre yönelmesi beraberinde büyük itikadi yanlışlıklar ve sapmalar da getirebilecektir. Zikir ehil birisinin, mürşid-i kâmilin rehberliğinde çekilmedikçe insana yarar kadar zarar da verebilir. Tabii bu sözünü ettiğimiz şey, Laza-i Celal (Allah), kelime-i tevhit gibi zikirleri çokça çekme ile ilgilidir. İnsan kararında oldukça, mürşid-i kâmilsiz, kendisi de yalnız başına zikir edinebilir. Bir takım haller yaşadığında bir mürşid-i kâmile danışabilir, başvurabilir. Esma-i Hüsna zikri de mürşid-i kâmile başvurmadan kişinin kendi isteğiyle çekilebilir. Ama yine de Esma-i Hüsnada da ihtiyatlı olmak lazımdır. En azından tasavvuf ve tarikat kültürünü hazmetmek gerekir. Tasavvuf ve tarikat kültürünün de temelini her an tövbe ve istiğfar halinde olma, nefisle mücadele etme, onu her daim küçük görme ve Allah rızasını amaç olarak kabul etme oluşturur. Çünkü şeytanlar hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kılavuzsuz yola çıkanları çeşitli tehlikeler bekleyebilir. Örneğin yaptığı zikirle dualarının kabul edildiğini gören birisi istidraca düşebilir. Benliği güçlenip kendisinde olmayan çeşitli büyüklükler görebilir, kibire ve ucuba kapılabilir. Çünkü zikrin neticesi birtakım haller yaşanmaya başlayacaktır. Bunların bazısı Rahmani bazısı da şeytanidir. Bunları insanın yalnız başına birbirinden ayırması imkânsızdır. Birbirlerine çok benzerler. Farkına varmadan şeytanın oyuncağı olabilir. Bunlar da insanı ebedi helake, pişmanlığa götürmeye yeter. Ayrıca vesveseye de düşebilir. Hele içinde bulunduğumuz çağda insanlar gerekli dini ve itikadi bilgilerden bile yoksunken onların ellerine verilecek böyle bir havas bilgisi Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinin gereği ve amacı dışında zikredilmesine yol açacaktır. Onun için zikir yoluna gireceklerin bir mürşid-i kâmilin himayesine girmesi en doğru yoldur. Nefis tezkiye olmadıkça zikir, özellikle Esma-i Hüsna zikri ona yarardan ziyade zarar verecektir. Çünkü böyle bir kişi Allah’ın güzel isimlerine hep nefis hesabıyla bakacaktır. Bu da onu manevi olarak zarara sokacaktır. Hâlbuki Esma-i Hüsna zikrini çekmenin temel amacı Allah’ı övüp yüceltme veya O’nun güzel ahlakıyla ahlaklanmadır. O’nun rızası dışında her şey nefis hesabınadır. Allah’ın rızası dışında kendisine bir hedef çizen ve bu konuda Esma-i Hüsnadan umut bekleyen kişi ise yoldan çıkmıştır. Nefis ve şeytanlar onu aldatmıştır. Allah (c.c.) bu durumlara düşmekten bizleri korusun. Âmin. Evet, şu ayet-i kerime bu kişilere hitap etmektedir: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır (Araf suresi, ayet 180).”

Rabıta ve zikrin feyziyle kısa zamanda kalp ve letaif noktaları açılarak ilahi (kırmızı, sarı, beyaz, yeşil, siyah, bunların karışımı değişik tonlardaki renkli) nurlar görülebilir.

Biz ilk zamanlarımızda bu nurlara karşı çok meraklı idik. Tabii varlıklarını kitaplardan okurduk. Acaba gerçekten görebilecek miyiz, diye kendi kendimize söylenip dururduk. Bizden önce bu yola girenlere, ileri derecede zikir çekenlere bu ilahi nurları görüp görmediklerini sorardık. Onlar nedense konuşmak istemezler, Nakşibendiyye yolunda her şey gizlidir, sırlar söylenmez, kabilinden cevaplar verirlerdi. Dedikleri doğruydu. Bir insanın durduk yerde hallerini etrafa anlatması edebe aykırıdır. Tasavvuf ve tarikat yolu ise baştan sona edeptir. Bir de o kişinin gurura, ucuba düşmesine neden olabilir. Bu da telafisi mümkün olmayan büyük zararlar getirebilir. Ayrıca nazar tehlikesi de bunun cabasıdır. Allah her birimizi bu afatlardan korusun. Âmin. Kuran-ı Kerim’de yüce Allah, pek çok yerde ‘böbürlenenleri’ ve ‘övünenleri’ sevmediğini beyan buyurmuşlardır (Hadid suresi 23, Lokman suresi 18, Nisa suresi 36, Kasas suresi 76, vb.). Tasavvuf ve tarikat yolu nefsi ezmek ve hiç etmek sanatıdır. Kişi bu yolda kendisinde çok az da olsa bir varlık gördüğü zaman anında manevi ilerlemesi durur, çeşitli sıkıntılar yaşamaya başlayabilir. Bu büyük tehlikelere karşın Allah’a sığınarak ve sadatlardan manevi himmet dileyerek insanların bu konulardaki meraklarını gidermek, onlara tavsiyelerimizin daha etkili olması için, ayrıca onları rabıta ve zikre teşvik etmek gayesiyle yaşadığımız tecrübelerden birazcık da olsa kısaca bahsetmek istiyoruz:

Gerçekten sultani zikirde tüm vücudun veya bazı organların hücreleri titreşimdeki cep telefonu misali akıl almaz bir hızla zikretmektedir.

Gerçekten kalp ve letaifler açıldığında bu noktalardan, daha doğrusu göğüsten, ibadetler sırasında (namaz ve zikir gibi) çok büyük hazlar alındığı gibi gözler kapalı olduğunda değişik renklerdeki nurlar da görülmektedir.

Gerçekten değişik renkteki nurlar görüldükten epey bir zaman sonra saydam bir nur halesi, daha doğrusu nur kalesi insanı kuşatmaktadır. Bu insanı şeytanlara karşı korumaktadır.

Böyle nimetleri kullarına bahşeden Rabbimize kelimeleri adedince şükürler, hamd u senalar olsun.

Sofiler rabıta ve zikirlerine dikkat ederlerse kısa zamanda bu söylediğimiz halleri yaşayacaklardır. Tabii tasavvuf ve tarikat yolunda bu halleri yaşamak önemli değildir. Bu konuda vesveselere düşmemek de gerekiyor. Çünkü insan bunlarla da imtihan edilebilir. İnsan bir ömürde bu halleri yaşamasa bile Allah’ın (c.c.) rızasına erebilir. Önemli olan da budur. Bu tür halleri yaşayan kişilerin de Allah’ın rızasına erdiğini düşünmek doğru değildir. Son nefeste imansız gitme tehlikesi peygamberler dışında herkes için geçerlidir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin (k.s) de dediği gibi Allah (c.c.) ahrette bizleri yaşadığımız manevi hallerden sorguya çekmeyecektir. Önemli olan Allah’ın emir ve yasaklarını (şeriatı) yerine getirip Allah’ın rızasına ermedir. Rabıta ve zikirde amaç, Allah rızasıdır. Hal elde etmek değildir. Böyle bir isteğin kalpte olması bile bir fitnedir. İmtihan konusudur. Allah’ın rızası ile araya giren aşılmaz bir perdedir. Allah hepimizi bu tür afatlardan korusun. Âmin.

Özellikle rabıta sırasında insan nefsini çok ezmeli, kendini toprak misali yok bilip sadatlardan gelecek feyze ve nura talip olmalıdır. Aslında bu bütün ibadetlerde, hatta yaşamın her anında böyle olmalıdır. Onları rabıtada görmek istemek gibi bir duygu her şeyden önce bir edepsizliktir. Böylelerinin rabıtanın nuru ve feyzinden de bir nasipleri olmaz.

Allah fazl u ikramıyla bizlere son nefese kadar zikrini ve mürşid-i kâmile yapılan rabıtayı sevdirsin ve bizlere her daim rızasını nasip eylesin. Âmin.

Muhsin İyi

 

Allah’ın (c.c.) 99 Güzel İsmi

  • 3. yrm. muhsin iyi diyor ki:

24 Ağustos 2011, 11:25

  • Allah’ın (c.c.) doksan dokuz güzel ismini ezberleme isteği bende ilk kez üniversite yıllarında uyandı. O zamanlar Kuran-ı Kerim’i yanımdan hiç ayırmazdım. Devamlı okurdum. Ders çalışma aralarında da okur, kendimi bu yolla da dinlendirirdim. Ayetlerin içinde ve sonunda geçen Allah’ın (c.c.) güzel isimleri çok dikkatimi çekerdi. Surelerin ve ayetlerin özetlerinin, daha doğrusu tek kelimeye indirgenmiş biçimlerinin bu güzel isimlerde gizli olduğunu görürdüm. Kuran-ı Kerim’in sırrının bu güzel isimlerde olduğunu düşünürdüm. Allah’ın (c.c.) güzel isimleri ile ilgili şu hadis-i şerif de o zaman ilgimi çekmişti: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer.” Bu hadis-i şerif uyarınca ben de peygamberimizin müjdesine nail olanlardan olmak istedim. Bir arkadaşımdan hemen bu güzel isimleri bana bir kâğıda yazıp vermesini rica ettim. Dediğimi yaptı. Ama ezberim kuvvetli olmasına rağmen bir türlü bu güzel isimleri hafızama tam olarak yerleştiremedim. Bir süre sonra bunları ezberleme hevesi de bende söndü. Aradan on üç yıl geçtikten sonra bu arzu bende yeniden uyandı. Herhalde tövbe ve zikir nimetine erdiğimden olacak, bu sefer bu güzel isimleri çok kısa bir zamanda hemen ezberledim.
   Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini sabah namazını kıldıktan sonra tespihle ezberden hızlı bir biçimde sayıyorum. Eğer yanlışlık yaparsam -her otuz üçe geldiğimde hangi isme ulaşmam gerektiğiyle bunu biliyorum- ilgili otuz üçün başında birkaç kez “estağfurullah” diyerek yeniden çekiyorum. Yanılma çok ender oluyor. Sonra bu nimeti bana verdiği için aynı hızla doksan dokuz kere “elhamdülillah” diyerek tespihi tamamlıyorum. Sayma işi bir iki dakika bile sürmüyor. Tabii bu sırada her güzel ismin anlamını bilerek çekiyorum, ama üzerlerinde düşünmek olanağı bulamıyorum. Yalnız bu sayede yaşamımda her varlık, olay ve olguda Allah’ın (c.c.) güzel isimleri üzerinde düşünmek gibi bir alışkanlık, daha doğrusu bir yaşam biçimi kazandım. Bu da imanımı her gün daha da güçlendirmektedir. Allah’ı (c.c.) ezberlediğim bu güzel isimler sayesinde daha iyi tanıdığımı, tanıyacağımı düşünmekteyim.
   Hadis-i şerifin müjdesine ahirette eremesem bile Allah’ın (c.c.) bu güzel isimlerini ezberlemekle dünyada iken bile çok şey kazandığımı, kazanacağımı sezmekteyim. Bunun yaşamımın daha erken bir evresinde gerçekleşmediğine her zaman hayıflanmaktayım. Çünkü Allah’ı (c.c.) tanımak, imanın yakinleşmesini gerçekleştirmektedir. İman ise, kalbe huzur ve mutluluk vermektedir. Dünyayı, yaşamı Allah’ın (c.c.) rızası doğrultusunda anlamamızı ve anlamlandırmamızı sağlamaktadır. İbadetlerdeki şevki artırmaktadır. İbadetleri nefse ağır gelen bir yük olmaktan çıkarmaktadır.
   Allah’ın (c.c.) her bir güzel ismi O’nun bir sıfatını temsil etmektedir. Mümine yakışan şey Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmak da O’nun güzel isimlerini tanıyıp gereğini yerine getirmekle olur. Bu açıdan her bir güzel ismin kulda oluşmasını amaçladığı güzel bir huy, ideal bir ahlak söz konusudur. Buna göre kimi güzel isimler nefsimizi terbiye etmeyi sağlamakta; kimisi de eksik, yanlış Allah (c.c.) inancımızı düzeltmekte, Allah’ı (c.c.) yüceltmektedir.
   Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini ezberleyip her gün sabah namazından sonra saymaya başladıktan ve her birinin anlamını öğrenip üzerinde düşündükten sonra konuyla ilgili müjde içeren hadis-i şerifin Allah’ı (c.c.) dosdoğru tanıyıp yüceltmeyi ve Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmayı amaçladığını düşünmeye başladım. Kuşkusuz ebedi cennetin o kadar ucuz olmadığını herkes bilir. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini ezberlemek, saymak, onların anlamlarını bilmek, üzerinde düşünmek de güzel işlerdir. Bir çalışmadır. Allah (c.c.) en ufak bir emeği bile boşa çıkarmaz. Karşılığını kat kat fazlasıyla verir. Ama bu güzel işlerin ötesinde bu güzel isimlerin anlamlarının gereğini yapmak, yani Allah’ı (c.c.) dosdoğru tanıyıp elinden geldiğince tazim etmek ve O’nun ahlakıyla ahlaklanmak çok daha büyük bir iştir. Yaratılış amacına ulaştıracak bir çabadır.
   Maalesef insanoğlu çıkarsız bir işe pek sarılmıyor. Havas (Seçkin kimselerin) ilmi adı altında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini açıkladığını iddia eden pek çok eserde bu konu çok farklı bir bakış açısı ile işlenmektedir. O tür kitaplarda Allah’ı (c.c.) dosdoğru tanıyıp yüceltme, O’nun ahlakıyla ahlaklanma gibi bir amaç yerine her bir güzel ismin genellikle insana dünyada neler kazandıracağı üzerinde durulmuştur. Bu tür kitaplarda her güzel ismin hangi gün ve saatte ne kadar çekileceği, bununla da ne yararlar elde edileceği anlatılmaktadır. Kuşkusuz zikir bir ibadettir ve her insanın ibadette gözettiği amaç birbirinden farklıdır. Kimisi cehennem korkusuyla, kimisi cennet arzusuyla, kimisi de Allah (c.c.) rızası için ibadet eder. Bunlar içinde en makbulü Allah (c.c.) rızasıdır. Ama ilgili kitaplarda Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini zikirle dünyevi bazı istekler de söz konusu edilmektedir. Örneğin, el-Muğnî güzel ismini şu günde şu kadar çeken kimseye Allah (c.c.) büyük bir zenginlik verir, denmektedir. Bir Müslüman düşünün ki Allah’ı (c.c.) kendisine zenginlik vermesi için zikrediyor, yani dilinde Allah’ın (c.c.) güzel bir ismi olduğu halde gönlünde dünyalık arzusuyla Allah’a (c.c.) yaklaşmaya çalışıyor. Bu gerçekten iğrenç bir şeydir. Hele hele bu güzel isimleri arasının bozulduğu Müslüman kardeşinin başına bela ve musibet gelmesini sağlamak veya ölümünü gerçekleştirmek amacıyla zikredenlere ne demeli acaba? Şu ayet-i kerimede bu gibi kimseler çok şiddetli bir biçimde uyarılmaktadır: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır (Araf suresi, ayet 180).”
   Kuşkusuz dualarda ahiret olduğu kadar dünyevi her ihtiyacımızı da Allah’tan (c.c.) isteyebiliriz. Bu açıdan Allah’tan (c.c.) zenginlik de istenir. Bu sayede zenginliği verenin Allah (c.c.) olduğu da bilinmiş olur. Ama bu çeşit bir zenginlik istenirken halisane bir niyetle Allah’ın (c.c.) dini ve rızası da gözetilir. Hakkında hayırlı ise nasip olması istenir. Yine bu dualar öncesinde Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini zikretmek duanın kabul edilmesine de bir vesiledir. Ama dinin ruhu ve gayesi ahirettir. Ahirete yönelik bir hayır içermeyen dünyalığın olmaması, olmasından daha iyidir. Yüce Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Kim ahiret mahsulü isterse onun ürünlerini fazla fazla artırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse ona da ondan veririz, ama ahirette onun hiç nasibi olmaz. (Şûrâ suresi, ayet 20).”
   Havas bilginlerinin Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini çekileceği gün, saat ve sayı ile sınırlamalarının Kuran-ı Kerim’deki ve hadis-i şeriflerdeki delillerini bulamadım. Gerçi namaz sonunda okunan tespihlerin 33’er adetle sınırlanması, bir kısım hacetler ve faziletler için bazı surelerin adetlerle belirtilmesi itiraz için sünnetten delil olarak hemen akla gelebilir. Ama konumuz olan ebced hesapları ile Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini belli bir sayıda zikir için Kuran-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bilgi mevcut değildir. Kuşkusuz pek çok İslam âliminin ve mutasavvıfın beyanları, bu konuda sundukları iddialar ve örnekler ile anlaşılmaktadır ebced hesapları ile her bir güzel ismin zikir sayısı arasında bir uyum, uygunluk söz konusudur. Kuşkusuz Allah (c.c.) ezeli ilmiyle bunu bilmekteydi ve ebced hesapları ile her bir güzel ismin zikir sayısı arasındaki söz konusu uyumu ve uygunluğu da gözetmişti. Yine dinde kutsal, faziletli sayılan gün ve geceler de bulunmaktadır. Her bir güzel ismin haftanın bir gününde ve belli bir saatinde çekilmesinin daha bir yararlı ve faziletli olduğuna dair düşünceler de bir tarafa atılacak cinsten değildir. Ama tüm bunlara rağmen zikir haddizatında çok samimi bir ibadettir. İçten gelen bir duyguyla yapılır. Onu gün, saat ve sayı ile sınırlamak doğasına uygun düşmez. Nitekim Allah (c.c.) da kutsal kitabında bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler, Allah’ı çok zikredin (Ahzab suresi, ayet 41).”
   Yine de kendisine Allah’ın güzel isimlerini ebced hesabına göre vird edinenler hayatlarına bir alışkanlığı koyma açısından bir rahatlık ve kolaylık yaşarlar. Bu açıdan ebced hesabına göre Allah’ın güzel isimlerini çekmek güzel bir alışkanlıktır, virddir. Biz de bu açıdan aşağıdaki tabloda Allah’ın güzel isimlerinin kısaca açıklamasını verdikten sonra yanlarına ebced değerlerini de verdik. Dileyen kişiler hayatları, istekleri için uygun gördükleri Allah’ın güzel isimlerini bu ebced hesaplarına göre vird edinebilirler.
   İnsanın tek başına yalnız havas bilgileri ile zikre yönelmesi beraberinde büyük itikadi yanlışlıklar ve sapmalar da getirebilecektir. Zikir ehil birisinin, mürşid-i kamilin rehberliğinde çekilmedikçe insana yarar kadar zarar da verebilir. Tabii bu sözünü ettiğimiz şey, laza-i Celal (Allah), kelime-i tevhit gibi zikirleri çokça çekme ile ilgilidir. Yoksa esma-i Hüsna için geçerli değildir. Ama yine de esma-i hüsnada da ihtiyatlı olmak lazımdır. En azından tasavvuf kültürünü hazmetmek gerekir. Tasavvuf kültürünün de temelini her an tövbe ve istiğfar halinde olma, nefisle mücadele etme ve Allah rızasını amaç olarak görme oluşturur. Çünkü şeytan hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kılavuzsuz yola çıkanları çeşitli tehlikeler bekleyebilir. Örneğin yaptığı zikirle dualarının kabul edildiğini gören birisi istidraca düşebilir. Hem benliği güçlenip kendisinde olmayan çeşitli büyüklükler görebilir, kibire ve ucuba kapılabilir. Çünkü zikrin neticesi birtakım haller yaşamaya başlayacaktır. Bunların bazısı Rahmani bazısı da şeytanidir. Bunları birbirinden ayırması imkânsızdır. Birbirlerine çok benzerler. Farkına varmadan şeytanın oyuncağı olabilir. Bunlar da insanı ebedi helake, pişmanlığa götürmeye yeter. Ayrıca vesveseye de düşebilir. Hele içinde bulunduğumuz çağda insanlar gerekli dini ve itikadi bilgilerden bile yoksunken onların ellerine verilecek böyle bir havas bilgisi Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinin gereği ve amacı dışında zikredilmesine yol açacaktır. Onun için zikir yoluna gireceklerin bir mürşid-i kamilin himayesine girmesi en doğru yoldur. Nefis tezkiye olmadıkça zikir, özellikle esma-i hüsna zikri ona yarardan ziyade zarar verecektir. Çünkü böyle bir kişi Allah’ın güzel isimlerine hep nefis hesabıyla bakacaktır. Bu da onu manevi olarak zarara sokacaktır. Hâlbuki esma-i hüsna zikrini çekmenin temel amacı Allah’ı övüp yüceltme ve O’nun güzel ahlakıyla ahlaklanmadır. O’nun rızası dışında her şey nefis hesabınadır. Allah’ın rızası dışında kendisine bir hedef çizen ve bu konuda esma-i hünsadan umut bekleyen kişi ise yoldan çıkmıştır. Nefis ve şeytan onu aldatmıştır. Allah bu durumlara düşmekten bizleri korusun. Evet şu ayet-i kerime bu kişilere hitap etmektedir: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır (Araf suresi, ayet 180).”
   Kalp saniyede halden hale girer. Değişkendir. Onu bir noktada tutmak zordur. Hele zikir sırsında bu daha çok olur. Nefis ve şeytan vesveseleri ile kalbi bulandırırlar, zikri dünyevi bir amaç haline dönüştürebilirler. O yüzden Nakşibendiler, lafza- Celal zikrin her tespih devredişinde (100 adetten sonra) ‘İlahi ente maksudi ve rızake matlubi (Allahım Sen maksadımsın, isteğim de Senin rızandır.)’ demektedirler. Böylece sapmış, sapacak, dönek, renkten renge giren, girecek olan kalbe rotasını gösterirler. Kalp bu rotadan saptı mı zikir yarar değil insana zarar vermeye başlar. Bu durum esma-i hüsna zikrinde daha çok kendisini gösterir. Yani kalp esma-i hüsna zikrinde rotasını şaşırmaya daha müsaittir. Esma-i hüsna zikrini çekerken kalp O’nun rızası dışında başka yerlere takılabilir. Onu uyarmak ve doğru yola sevk etmek gerekir. Onun için esma-i hüsna zikri çekerken ‘İlahi ente maksudi ve rızake matlubi (Allahım Sen maksadımsın, isteğim de Senin rızandır.)’ sözünü en azından başta ve sonda birer kere de olsa söylemek ve bu konuda kalbi uyarmak gerekir. Daha çok söylemek daha büyük yararlar sağlar.
   Birgün Azerbaycan Bakü’de bir dükkanda alışveriş yaparken üst kattaki evinden merdivenlerden inen hanımının geniş bir tabakta tespih olduğu halde dükkan sahibi beyine sunduğunu gördüm. Zikrini tamamladıktan sonra dükkan sahibine namaz kılıp kılmadığını sordum. Namaz kılmadığını söyledi. Ama kendi ismine uygun olan Allah’ın (c.c.) bir güzel ismini her gün belli bir zamanda belli bir miktarda çektiğini belirtti. Bu sayede bir marifete kavuştuğunu iddia ediyordu. Pek çok kişi ilgili marifet için onu ocak bellemişlerdi. Kapısına geliyordu. Bu işten para da kazanıyordu. Kendisini evliya sanıyordu. Allah (c.c.) bir kulunu nasıl da şaşırtmıştı? O zaman bunun dinde bir dünyevileşme yolu olduğunu düşündüm. Yahudiler de dinlerini benzer bir yolla dünyevileştirmişlerdi. Ahireti unutmuşlardı. Sonra bu işin Azerbaycan’daki yaygınlığını gördüğümde daha da şaşırdım. İnsanların Allah’a (c.c.) sadece dünyevi bir amaç için yönelmeleri beni daha sonra dehşete sürükledi. Çünkü Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini nefsi ve dünyevi arzuları istikametinde kullanan pek çok insanın istidraclarına da tanık oldum. Onlardaki bu yanlışı görünce içimde doğru olanı yapmak ve bu gibilerin şerlerinden Allah’a (c.c.) sığınmak ihtiyacı belirdi. Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Allah (c.c.) kendisine sığınanları da elbette şerlerden koruyandır. Bunun üzerine hayatımda ikinci kez içimde Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini saymak, ezberlemek, onların anlamlarını öğrenip üzerinde düşünmek isteği başladı. Çok şükür bunlar da gerçekleşti. Artık aradan yedi yılı aşkın bir zaman geçmiş bulunmaktadır. Şimdi şu gerçeği derinden anladım ki, zikirde amaç Allah (c.c.) rızasıdır. Zikir, bir ilan-ı aşktır. Allah’a (c.c.) kalple, yani aşkla yönelmedir. Allah’ın (c.c.) güzel isimleri ile amaçlanan şey de doğru bir Allah (c.c.) bilgisi ve itikadı edinip Allah’ı (c.c.) övüp yüceltmek ve nefsin kusurlarını görüp düzelterek Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmaktır.
   Havas ilimlerinde insanın isminin anlamı veya ebced değeriyle Allah’ın (c.c.) güzel isimleri arasında ilgi kurulması ve uygun düşen güzel isim ile zikrin tavsiye edilmesi, bir hak temele dayanıyor olabilir. Gerçekten insan isimleri Allah (c.c.) katında ezelden bilinmekteydi. İnsan isimleri ile karakterler arasındaki ilgi Batı’da da pek çok bilginin ve araştırıcının da dikkatini çekmiştir. Bu konuda pek çok kuram ortaya atılmış ve kitap kaleme alınmıştır. Peygamberimiz de bir hadis-i şeriflerinde evladına iyi bir isim takmayı babanın temel görevleri arasında saymıştır. Allah (c.c.), isminin anlamına sahip çıkan, isminin anlamının içerdiği fazilete, iyiliğe, güzelliğe yönelen ve bunun için de ismini güzel niyetiyle, amelleriyle, dualarıyla, zikriyle Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden uygun olanının gölgesine yaklaştıran kişiye elbette güzel ismine yaraşır ilahi lütuflarda bulunacaktır. Ama bunda da yine Allah (c.c.) rızası gözetilmelidir. Bunu dünyevileştirmek, ticarete dönüştürmek dinden sapmadır. Nefsin ve şeytanın oyuncağı olmaya bir davetiyedir. Onun için bu da çok tehlikeli bir yoldur. Bir yol göstericiyi, ehil birisini, Mürşid-i kâmili gerektirir.
   Allah’ın (c.c.) sayıya sığmayacak kadar güzel isimleri vardır. Kuran-ı Kerim’de bu anlama gelebilecek olan ayet-i kerime şudur: “De ki Rabb’imin kelimelerini yazmak için deniz mürekkep olsa hatta onun bir misli daha takviye edilse bunlar tükenir de Rabb’imin kelimeleri bitmez (Kehf suresi, ayet 109).”
   Nasıl bir insanı ismiyle ve unvanıyla tanırsak Allah’ı (c.c.) da ancak sıfat ve güzel isimleri ile tanıyabiliriz. Yalnız bir insanın isminin anlamıyla kişiliği, davranışları, ahlakı, dünya görüşü uyuşmayabilir. Örneğin bir kişinin adı Muhsin (iyilik yapan) olabilir de herkes ondan kötülük görebilir. Ama Allah (c.c.) için böyle bir şey söz konusu olamaz. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinde söz konusu olan anlam ile biz Allah’ı (c.c.) daha yakından tanımak olanağına erişiriz.
   Allah’ın (c.c.) zatını düşünmek doğru değildir. Nitekim bu bir hadis-i şerifle de yasaklanmıştır. Ama O’nun varlık, olay ve olgular üzerinde görülen sıfatları ve güzel isimleri üzerinde düşünebiliriz. Tabii burada “Allah’ın (c.c.) zatını düşünmek” ile kastedilen anlam, O’na insana özgü nitelik ve nicelik yakıştırmaktır. Yoksa insanın kendisini Allah’ın (c.c.) zatı karşısında olduğunu hissetmesi, düşünmesi murakabe adı verilen büyük bir ibadettir.
   Bütün evren, yeryüzü, canlı ve cansız varlıklar, Allah’ın (c.c.) sıfatlarına ve güzel isimlerine tercümanlık yapmaktadırlar. Allah’ı (c.c.) bizlere anlatmak için yaratılmışlardır. Hadisi-i şerifte yetmiş yıllık ibadete denk olarak gösterilen tefekkürün zirvesi de yaratılmış olan şeylerde Allah’ın (c.c.) sıfat ve güzel isimlerini görüp üzerinde düşünmektir.
   İnsan yeryüzünde Allah’ın (c.c.) halifesi olmak üzere yaratılmıştır. Allah’ın (c.c.) halifesi olmak demek, Allah’ı (c.c.) yeryüzünde esma-ül hüsnası ile temsil etmektir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de (Bakara Suresi, 30-38) Allah (c.c.) ilk insan olan Hz. Adem Aleyhisselâmla ilgili olarak bu konu üzerinde durup yeryüzünde bir halife yaratacağını belirtmiştir. Ama melekler insanın yaratılış hikmetini kavrayamayarak Allah’ın (c.c.) bu kararına itirazda bulunmuşlardır.
   Melekler Allah’ın (c.c.) bütün güzel isimlerini temsil edemiyorlardı. Bu yüzden Allah’ı (c.c.) gereği şekilde tanımıyorlardı. Örneğin onlar Allah’ın et-Tevvâb (Tövbeleri kabul eden) güzel ismini bilmiyorlardı. Çünkü günah işleyemiyorlardı. Dolayısı ile el-Gafûr (Günahları bağışlayan), el-Gaffâr (Günahları çokca bağışlayan), el-Afüvv (Günahları tamamen affeden) gibi günahları bağışlamayı, günahlardan temizlemeyi karşılayan Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden de habersizdiler. Yine yeme içme nedir bilmeyen bu varlıklar er-Rezzâk (Rızık veren) güzel isminden de habersizdiler. Ayrıca Allah’ın (c.c.) hastaları iyileştirdiği eş-Şâfi (Hastalara şifa veren) güzel isminin de hastalanmadıkları için ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Allah (c.c.) âlemleri sıfatlarını ve güzel isimlerini tecelli etmek için yaratmıştı. Melekler istemese de bu gerçekleşecek, meleklerin haksızlığı kendilerine ispat edilecekti. Nitekim Allah (c.c.) Hz.Adem’i (a.s.) yaratıp eşyaların isimlerini kendisine öğretince bunların isimlerini meleklerine de sordu. Ama onlar bu konuda cahildiler. Bir şey bilmiyorlardı. Hatalarını anlayıp Allah’tan (c.c.) af dilediler (bk. Bakara suresi, ayet 30-39).
   Allah’ı (c.c.) gözler göremez. Ama kalpler Allah’a (c.c.) yönelebilir.
   Güzel isimlerle (esma-ül hüsna) kalbi Allah’a (c.c.) yöneltmek üç şekilde mümkündür: Ya O’nun güzel isimlerini zikretmekle ya dualarda kullanmakla ya da yaratılmışlar üzerinde O’nun güzel isimlerini düşünmekle olur.
   Şayet virt dersi verecek ehil birisi, mürşid-i kamil bulunmadığında bir vakit namazının bitiminin arkasında bu isimleri bize bağışlayan ve sayılmasını isteyen peygamberimizin (s.a.s.) ruhuna bir fatiha hediye ettikten sonra Allah’ın (c.c.) güzel isimleri aşağıdaki esma-ül hüsna tablosundaki sırasıyla çekilebilir. Ayrıca onun içerisinden seçilen bir veya birkaç güzel isim anlamı dosdoğru bilindikten sonra sayıya vurmadan veya ebced sayısına göre her gün gece ve gündüz bir çeşit aşkla zikredilerek yüceltilebilir. Bu zikir sırasında insan isimleri ile Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinin karışmaması, daha doğrusu Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinin insan isimlerini çağrışım yapmaması için zikrini çektiğimiz güzel ismin başına “yâ-” veya “el-“ takılarını koymamız gerekir. Örneğin yâ-Metînü, el-Kâdiru gibi. Bir de bu güzel isimlerle birlikte takdis cümlelerini zikretmek bu açıdan çok yararlıdır. En azından başta ve sonda birer kere de olsa takdis cümlelerini söylemek zikrimize bir ağırlık ve içtenlik katacaktır: el-Metînü celle celâluhu, yâ-Kâdiru celle şânuhu gibi. Bu iki takdis cümlesinden her biri bütün güzel isimler için kullanılabilir.
   Bilindiği üzere İslam dinine Kelime-i şahadetle girilir. O da Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına, Muhammed’in (s.a.s.) Allah’ın (c.c.) kulu ve peygamberi olduğuna kalp ile inanıp onu dil ile tasdik etmektir. Buna göre İslam’ın bir yarısını Allah’a (c.c.) iman, diğer yarısını da peygambere iman oluşturmaktadır. Allah’a (c.c.) iman etmeden önce de O’nu sıfat ve güzel isimleri ile tanımak gerekir. Allah’a (c.c.), peygamberlere iman dışında imanın diğer rükünleri olan meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere iman Allah’ın (c.c.) sıfatlarının ve güzel isimlerinin bir uzantısı olarak düşünülebilir. Yani bir Müslüman Allah’ı (c.c.) sıfat ve güzel isimleri ile tanımadığı zaman imani ve itikadi bazı zayıflıklar ve eksiklikler içerisinde bulunabilir. Bu açıdan Allah’ı (c.c.) sıfat ve güzel isimleri ile tanımak, bilmek her Müslüman için en başta gelen görev ve iştir.
   Allah’ın (c.c.) güzel isimleri, Ebu Hüreyre’nin (r.a) peygamberimizden (s.a.s) bir müjde ile birlikte rivayet ettiği bir hadis-i şerifte geçmektedir: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer.”
   Kuran-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde söz konusu doksan dokuz isim dışında Allah’ın (c.c.) daha pek çok güzel ismi geçmektedir.
   Bu hadisteki “sayma (ahsâhâ)” sözcüğü nedense konuyla ilgili kitaplarda çeşitli açıklamalara neden olmuştur. İhsâ etme (sayma) ile sadece Allah’ın (c.c.) doksan dokuz güzel ismini arka arkaya sıralamanın kastedilmediği, bunları ezberlemek, bunların anlamlarını bilmek ve üzerinde düşünmek gerektiği de söylenmektedir. Ben bu görüşe bir noktada itiraz ediyorum. Eğer böyle anlamlar gözetilmiş olsaydı sadece “sayma” denilmez, bunları ezberlemek, bunların anlamlarını bilmek ve üzerinde düşünmek gerektiği de açıkça belirtilirdi. Hoş bu isimleri sayma külfetine katlanan bir kişi için bunları ezberleme, bunların anlamlarını öğrenmek ve üzerinde düşünmek de zevkli bir iş olacaktır. Sayma yanında bunları ezberleme, bunların anlamlarını öğrenmek ve üzerinde düşünmek çok daha kolay ve kendiliğinden gelişen bir süreçtir.
   Aslında ben “ihsâ etme” kavramı ile bu çeşit anlamların kastedilmediğini iddia etmiyorum. Sadece hadis-i şerifte bu anlamların belirtilmemesine dikkat çekmek istiyorum. Hatta ben bu söylenenleri tastik etmekle kalmıyor, eksik bile kabul ediyorum ve “ihsâ etme” kavramının çok daha geniş bir anlamda kullanıldığını düşünmekteyim. Allah’ın (c.c.) her bir güzel ismi O’nun bir sıfatına ışık tutmaktadır. Mümine yakışan şey Allah’ı (c.c.) dosdoğru tanıyıp yüceltmek ve O’nun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bu da Allah’ın (c.c.) bu güzel isimlerinden nasiplenmekle olur. Gerçi “ihsâ etme” kavramı üzerine savunduğum bu düşüncede ben yalnız değilim. Şah-ı Nakşibendî Hazretleri (k.s.) de Allah’ın (c.c.) 99 güzel ismi ile ilgili bu hadis-i şerifteki “ihsâ etme” kavramı ile Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmanın kastedildiğini belirtmektedir. Allah’ın (c.c.) 99 güzel isminden birkaçını buna örnek olarak zikredeyim: Allah (c.c.) el-Kerîm (Çok cömert) ise kulu da cömert olmalı. Allah’ın (c.c.) el-Halîm (Sabreden, cezadan vazgeçen) güzel ismi kulda ağırbaşlılığı gerektirir. Es-Sabûr (Çok sabırlı) güzel ismi kulun öfkesine hakim olmasını ister. El-Hamîd (Kendisine şükür ve hamd edilen, övülen) güzel ismi kulun daima Rabb’ini övmesini ve O’na şükürde bulunmasını icap ettirir vb. İşte ilgili hadiste cennet gibi büyük bir nimet söz konusu ise bu kula ancak Allah’ın (c.c.) 99 güzel isminin gereklerinin yerine getirilmesi ile nasip olabilir.
   Burada şu hususa özellikle dikkati çekmek isterim: Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmak O’na yakışır bir kul olmak demektir. Kendinde bir benlik, üstünlük görmek değildir. Güzel isimlerden kula gerekli olan dersi çıkarıp bunu yaşamına uygulamaktır. Bir kul ne kadar Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklansa da bu hiçbir zaman Allah’a (c.c.) benzemek olarak düşünülmemelidir. Zira Allah’ta (c.c.) her türlü kemal mutlak ve sonsuzdur. İnsanda ise her kemal mutlaka kusurlu ve sınırlıdır. Tabii Allah’ın (c.c.) her güzel isminden farklı bir ders çıkarılır. Kiminde kul için ideal bir ahlak kuralı söz konusudur. Bunlar kulu terbiye etme özelliğine sahiptirler. O’nun rububiyyetine ait güzel isimlerdir. Örneğin Allah (c.c.) günahların üzerini örten ve bağışlayan (el-Gafûr) olduğuna göre O’nun kulu da insanlarla olan ilişkilerinde kusurları gizleme ve affetme yolunu tutmalıdır. Yine Allah (c.c.) karşılıksız iyilik yapan (el-Berru) olduğuna göre kula yakışan şey de Allah (c.c.) rızası için insanlara iyilik etmektir. Ama bazı güzel isimlerde kulun alacağı dersin mahiyeti değişir. Çünkü ilgili güzel isimler ortaklık kabul etmez. Teslimiyet, övgü ve yüceltme isterler. Bunlar O’nun uluhiyyetine ait güzel isimlerdir. Örneğin el-Celîl güzel ismi Allah’ın (c.c.) emir ve yasak koyma yetkisini tanımayı gerektirir. El-Hakem güzel ismi her konuda O’nu hüküm sahibi kabul etmeyi gerekli kılar. Biz bu tür güzel isimleri de dosdoğru anlayıp sürekli zikirle yücelterek kulluk makamına ulaşabiliriz.
   Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmak tasavvufta bekabillah (Allah’ta [c.c.] baki olmak) makamına işarettir. Bunun için de önce fenafillaha (Allah’ta [c.c.] fani olmak) ulaşmak gerekir. Fenafillah, kulun tövbe ile Allah’ın (c.c.) yasaklarından kaçınmasının ve emirlerine uymasının ardından dünyayı gönülden çıkarması, tevekkül, kanaat, uzlet, devamlı zikir, hakka tam anlamıyla yönelmek, sabır, murakabe gibi şartları yerine getirmesinden sonra Allah’ın (c.c.) rızasına ulaşmasıyla meydana gelen bir haldir. Nefsin arınması ile meydana gelir. Buna göre Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmak çok sıkı bir nefis tezkiyesinden ve kalp tavsiyesinden sonra ancak mümkün olmaktadır. Bu da ancak bir mürşid-i kamilin rehberliğinde gerçekleşebilir. Yalnız başına mümkün değildir.
   Kim bilir, belki de Allah (c.c.), bu güzel isimleri her gün sayan (ihsa eden) kişiye Allah’ı (c.c.) dosdoğru tanıyıp yüceltme ve O’nun ahlakıyla ahlaklanma nimetlerini de hediye ediyor ve bundan dolayı da ilgili hadis-i şerif sadece Allah’ın (c.c.) 99 güzel ismini sayma işlemine işaret etmekle yetinmiş olabilir. Çünkü Allah (c.c.) cömerttir. O’nun cömertliğini sınırlandırmak, kurallara bağlamak doğru değildir. Tarikatlar yolu ile onca emek ve zaman zarfında elde edilen marifete Allah (c.c.) dilerse bir insanı bir anda da ulaştırabilir. Allah (c.c.), vesileler olmadan da bağışta bulunabilir. Bu açıdan Allah’ın (c.c.) 99 güzel ismini sayma işini küçümsemek, ihmal etmek doğru değildir. Bunda büyük bir sır, büyük bir hikmet, hadis-i şerifin işaret ettiği cennet nimeti gizlenmiş olabilir. Kimse Allah’ın (c.c.) rızasının nerede saklı olduğunu bilemez. Bize düşen görev, eleştirmekten ziyade Allah (c.c.) hakkında peygamberin söylediği her sözün gereğini yerine getirerek uymaktır.
   Aslında zor olan bu güzel isimleri ezberlemek değil her gün saymaktır. İlgili hadis-i şerifi yorumlamadan anlaşılan temel anlam da “güzel isimleri saymak”tır. Bu kağıda bakıp okumakla da gerçekleşen bir işlemdir. Yalnız kağıdın ve yazının yaygın olmadığı peygamberimiz (s.a.s) döneminde “sayma” ile “ezberden okuma”nın kastedildiği tartışma gerektirmeyecek oranda açıktır. Bu açıdan ilgili hadis-i şerifin ruhuna uygun olan yöntem, bunları ezberleyerek saymaktır.
   Allah’ın (c.c.) 99 güzel isminden bazılarını yalnız başına söylemek doğru değildir. Görünüşte bunlarda olumsuz bir anlam söz konusudur. Yalnız Allah’a (c.c.) hiçbir şekilde olumsuz bir sıfat ve güzel isim verilemez. Olumsuzluklar kulun nefsinden kaynaklanır. Allah (c.c.), kul şerri istediği için yaratır. Ama bundan razı olmaz. Kul günaha girdiğinde çoğu kez hemen cezalandırmaz. Bunda genellikle sabırlı, anlayışlı davranır. Ona süre tanır. Çoğu kez affeder. Tövbe ettiğinde geçmiş günahlarını bağışladığı gibi bunları sevaba da dönüştürür. Ama bazen de kulun kendisini düzeltmesi ve toparlaması için ona bela ve musibet verir. Kısacası O’nun rahmeti gazabını geçmiştir. İnsanların hidayeti ve irşadı için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Bütün varlık âlemi O’nun sıfat ve güzel isimlerine tercümanlık yapmaktadır. Tüm bunlara rağmen bir insan da Allah’a (c.c.) ve peygamberine karşı geliyorsa, hak dine karşı düşmanlık gösteriyorsa artık ölümden sonra başına gelecek azabı kendisi hazırlıyor demektir. Bunda Allah’ı (c.c.) suçlayacak hiçbir hakkı yoktur. Bu açıdan ilgili güzel isimleri olumlu anlama sahip karşıtlarıyla hem birarada zikretmek hem de birarada değerlendirmek ve anlamak gerekir: el-Kâbidu/el-Bâsitu (Sıkan, bunaltan-Genişlik veren), el-Hâfidu/er-Râfi’u(Manevi olarak aşağı indiren-Yukarı çıkaran), el-Mu’izzu/el-Müzillü(İzzet şeref veren-Zillet ve alçaklık veren), el-Mu’tî/el-Mâni’u(Veren, ihsan den-Engel olan), ed-Dârru/en-Nâfi’u(Zarar veren-İyilik veren).
   Allah’ın (c.c.) 99 güzel ismini arka arkaya sayma, bunların üzerinde düşünme sırasında bir şey hemen dikkati çeker: Bunların sırlamasında bir gelişigüzellik yoktur, derin bir hikmet yatmaktadır. Sadece anlam bakımından zıt olanlar birbiri ardı sıra gelmemiştir. Anlam bakımından birbirini bütünleyen, aralarında anlam ayırtısı olan, biri diğerinin anlamını açıklamaya yardım eden güzel isim veya güzel isimler ya biri diğerinin önünde veya arakasında ya da yakınında yer almıştır.
   Allah’ın (c.c.) güzel isimleri ile dua etmek, yani uygun düşen güzel isimlerle Allah’a (c.c.) tevessül etmek, duanın kabul olmasında çok etkilidir. Tevessül etmek duada bu isimleri vesile kılmaktır.
   Allah’a (c.c.) güzel isimlerle tevessül etmek, Allah’a (c.c.) hamd u senâ edip peygamberine ve âl u ashâbına salât ve selâm getirdikten sonra dua konumuza uygun olan güzel isim yada güzel isimleri seçmekle ve duamızda zikrederek bunun yada bunların hakkı, fazileti, bereketi üzerine Allah’tan (c.c.) istemekle olur. Örneğin, “Hamd âlemlerin Rabb’i Allah’a (c.c.) mahsustur. Salât ve selâm Hz. Muhammed’in ve âl u ashâbının üzerine olsun. Ey Kerîm olan Allah’ım, kazancımıza bereketini, cömertliğini kat!”, “Allah’a (c.c.) hamd, habibine salât ve selâm olsun. Ey Allah’ım el-Ganiyy, el-Muğnî olan ism-i şeriflerinle hiçbir kula muhtaç olunmayan, bizi azdırmayacak, senin dinine hizmet edebileceğimiz zenginliği diliyoruz!”, “Allah’a (c.c.) kelimeleri adedince hamd u senâlar olsun. Habibi Muhammed Musatafa’ya, âl u ashâbına ve ehl-i beytine de gökteki yıldızlar adedince salât ve selâm ederim. Ey es-Selâm, el-Mü’min ve el-Müheymin olan Allah’ım, yolculuğumuzun kazasız belasız geçmesini nasip eyle…”, “Allah’a (c.c.) binlerce kez hamd, resûlüne binlerce kez salât ve selâm olsun. Allah’ım beni bağışla. Çünkü Sen Gafûr ve Rahîm’sin.” gibi.
   Allah’ın (c.c.) güzel isimleri dolayısıyla tartışılan bir konu da hangi güzel ismin ism-i a’zam (en büyük isim) olduğudur. Peygamberimiz (s.a.s) çeşitli hadis-i şeriflerde ism-i a’zamın bulunduğuna, bununla dua edenin duasının kabul edildiğine işaret etmişken bunun hangi güzel isim olduğunu belirtmemiştir. Bunu öğrenmek isteyenlere de net bir yanıt vermemiştir. İslam bilginleri ve ârifleri de ism-i a’zamla ilgili farklı iddialarda bulunmuşlar, ortak bir güzel isimde anlaşamamışlardır. Örneğin Hz. Ali (r.a) el-Ferd (Tek), el-Hayy (Diri), el-Kayyûm(Her şeyi ayakta tutan), el-Hakem (Yargılama ve hükmetme yetkisine sahip olan), el-Adl (Mutlak adalet sahibi), el-Kuddûs (Eksik ve kusurdan münezzeh) olmak üzere bu altı güzel ismi ism-i a’zam olarak kabul etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye (rah.a.) göre el-Hakem ve el-Adl güzel isimleri ism-i a’zamdır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin (k.s.) ism-i a’zamı, el-Hayy güzel ismi idi. İmam-ı Rabbani Hazretleri (k.s.) ise el-Kayyûm güzel ismini ism-i a’zam olarak görmüştü. İsm-i a’zamın ism-i Celâl (Allah adı) olduğunu söyleyenler daha inandırıcı bir görüş sunmaktadırlar. Bunlara göre “Allah (c.c.)” dışındaki güzel isimler Allah’ın (c.c.) bir sıfatına dayanırken sadece “Allah (c.c.)” O’nun zatına dayanmakta ve özel isim olmak dışında da kullanılmamaktadır. Dolayısıyla ism-i a’zam olmaya en layık olanı budur. İsm-i a’zamı Allah (c.c.) ismi olarak gören bazılarına göre bu ismin ism-i a’zam olması, zikredenin suda boğulmak üzere olan insanın yardım istemesi gibi olan samimiyetiyle mümkündür. Bu konuda benimsenen bir yaygın kanaat de şudur: İsm-i a’zam dua konusuna göre değişmektedir. Bunlara göre Allah’ın (c.c.) her güzel ismi yerine göre ism-i a’zam olabilir. Bunu da belirleyen şey dua konumuza uygun olan güzel isim yada güzel isimlerin seçimidir. Bence bu sonuncu görüş daha isabetlidir. Nasıl dişimiz ağrıdığında ilgili doktora gidiyorsak, musluğumuz bozulduğunda da tesisatçıyı çağırıyorsak Allah’ın (c.c.) her bir güzel ismi de duruma göre yararlı olur. Hale uygun güzel isim veya güzel isimler işi ehline teslim etmek gibi güzel bir sonuç doğurabilir. Bu durumda ilgili güzel isim veya güzel isimler o durumun ism-i a’zamı olabilir. Tabii ism-i a’zam için daha başka güzel isimleri de kabul edenler bulunmaktadır.
   Kuran-ı Kerim’de Allah (c.c.) güzel isimleri ile dua edilmesi (tevessül edilmesi) üzerinde de durmuştur: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır (Araf suresi, ayet 180).” Bu ayette dikkati çeken nokta, bazı insanların Allah’ın (c.c.) bu güzel isimleri ile razı olmayacağı dualarda bulunmasıdır. Allah (c.c.) kulunun sadece dünyalık istemesinden hoşnut olmaz: “Kim ahiret mahsulü isterse onun ürünlerini fazla fazla artırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse ona da ondan veririz, ama ahirette onun hiç nasibi olmaz. (Şûrâ suresi, ayet 20).” Bu açıdan duada ahireti ihmal etmek büyük bir eksikliktir. Kuşkusuz bununla dünyalık istemenin doğru bir şey olmadığını iddia etmiyoruz. Demek istediğimiz şey, istediğimiz dünyalık ile ahirete dönük ve Allah’ın (c.c.) razı olacağı bir işi ve kazancı düşünmeliyiz.
   Allah’ın (c.c.) güzel isimleri ile dünyalık istemenin yanında başkalarının kötülüğünü, örneğin sevmediğimiz birinin ölümünü temenni etmek çok tehlikelidir. Belki böyle bir beddua kabul olunabilir, ama kişi bununla büyük bir bedel ödeyebilir. Örneğin başkalarının da onun aleyhinde yapacağı ufacık bir beddua hemen yerini bulabilir. İnsanlara karşı merhametli olmak, onların kusurlarını bağışlamak, işleri Allah’a (c.c.) havale etmek bize başkalarının beddualarında bir kalkan gibi vazife görecektir. Kısacası başkalarına reva gördüğümüz muameleyi Allah (c.c.) bizim kaderimiz kılabilir. Aslında başımıza gelen kötü şeyler her ne kadar insanlar eliyle de gerçekleşse Allah’ın (c.c.) izni ve yaratmasıyla meydana gelmektedir. Bunun da genellikle nedeni günahlarımızdır. Başkalarına beddua etmeden, öfkelenmeden ve zarar vermeden önce ilgili bela ve musibetin nedenini kendimizde aramalıyız. Bu Allah’ın (c.c.) bir kanunudur. Şu ayet-i kerimeler buna işaret etmektedirler: “Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar nedeniyledir. Hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder (Şûrâ suresi, ayet 30).”, “Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her kötülük ise nefsinden dolayıdır (Nisâ suresi, ayet 79).”
   Allah’ın (c.c.) bazı güzel isimleri insanlara ad olarak da verilmektedir: Metin, Kadir, Samet, Reşit, Nur, Mecit, Celil, Aziz, Halil gibi. Bunda dini bir sakınca olmamakla birlikte bu güzel isimlerin kul anlamına gelen “Abd” sözcüğü ile birleşik isim olarak kullanılması daha uygundur: Abdulkadir, Abdussamed, Abdürreşid, Abdulhamid gibi. Yalnız Allah’ın (c.c.) bazı güzel isimlerinin bizzat peygamber tarafından insanlara ad olarak verilmesi yasaklanmıştır: Başta Allah (c.c.) özel ismi olmak üzere, Rahmân, Rabb, Hakem, Ahad gibi.
   Allah’ı (c.c.) güzel isimleri ile tanıyan ve O’na güzel isimleri ile inanan birisinin Teist yada Deist olması olanaksızdır.
   Allah’ın (c.c.) zikrinde gözetilecek asıl amaç, O’nun rızasıdır. O’nun güzel isimleri ile dünyalık isterken utanmamız gerekir. Zira Allah’ın (c.c.) indinde bu dünyanın hiçbir değeri yoktur. Bu konuya peygamberimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle işaret etmişlerdir: “Eğer Allah’ın yanında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı kafirler ondan bir yudum su içemezlerdi.” Başka bir hadis-i şeriflerinde de “Dünya lanetlidir, dünyada olan her şey lanetlidir; yalnız Allah için olan bunun dışındadır.” buyurmuşlardır. Allah (c.c.) ahirette inanan kulları için akla gelemeyecek, hayal edilemeyecek nice nimetler yaratmıştır. Kuşkusuz cehennemden sığınmak, cenneti istemek de güzel şeylerdir. Ama Allah’ın (c.c.) rızası bunlardan daha öte, daha güzel olan bir amaçtır. O’nun rızası kazanıldığı zaman elbette cehennem bizden uzak, cennet de bizim mekanımız olacaktır. Allah’a (c.c.) geçek anlamıyla iman eden âşıklar ve ârifler O’nun cemalini görmek için cennete de değer vermemişlerdir.
   Allah’ın (c.c.) Doksan Dokuz İsmi, Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri:
   1.Allah (Hüve’l-lahi’llezi lâ-ilâhe illâ Hu. 66)
   2. er- Rahmân (Herkese acıyan, merhametli. 298)
   3. er-Rahîm (Esirgeyen. 258)
   4. el-Melikü (Gerçek hükümdar. 90)
   5. el-Kuddûsü (Eksiklik ve kusurdan uzak olan, her türlü kemal sıfata sahip olan.170)
   6. es-Selâmü (Varlıklara esenlik ve afiyet veren. 131)
   7. el-Mü’minü (Müslümanlara müminlik vasfını veren, onları gazabından emniyete çıkaran. 137)
   8. el-Müheyminü (Gözetleyen, yapılan amelleri tasdik eden, güvenilir, velileri koruyan. 145)
   9. el-Azîzü (Şeref yüceliği, galip gelme. 94)
   10. el-Cebbâru (Dilediği şeyi yapan, yaptıran, dilediği şeye zorlatan. 206)
   11. el-Mütekebbiru (Büyüklük ve üstünlük gösteren.662)
   12. el- Hâlıku (Yoktan yaratan. 731)
   13. el-Bâri’u (Varlık türlerini uygun ve ölçülü yaratan. 214)
   14. el-Musavviru (Varlık türünün her bir bireyini belli özellik, nitelik ve nicelikte yaratan onlara betimleyebileceğimiz biçimleri veren. 336)
   15. el- Gaffâru (Günahları çok bağışlayıcı olan. 1281)
   16. el-Kahhâru (Öfkesi ve cezası şiddetli olan; her varlığa hakim olan ve üstün gelen. 306)
   17. el-Vehhâbu (Her şeyi karşılıksız bağışlayan, veren. 14)
   18. er-Rezzâku (Rızık veren. 308)
   19. el-Fettâhu (kapalı şeyleri açan; sıkıntıları ortadan kaldıran ve sorunları çözen; hakla batılın arasını açan. 489)
   20. el-Alîmu (Her şeyi bilen. 150)
   21. el-Kâbidu (Sıkan, daraltan. 903)
   22. el-Bâsitu (Genişlik ve ferahlık veren. 72)
   23. el-Hâfidu (Aşağı indiren, dereceleri düşürten)
   24. er-Rafî’u (Yukarı yükselten, dereceleri artıran. 351)
   25. el-Mu’izzu (Şeref, izzet, haysiyet ve namus yüceliği veren. 117) 26. el-Müzillü (kulun yaptığı günahlar sonucu toplumdaki şeref, hassasiyet ve namus gibi değerlerini lekelemesine izin veren, bunları elinden alan, zillete düşüren. 170)
   27. es-Semî’u (Her şeyi işiten. 180)
   28. el-Basîru (Her şeyi gören 302)
   29.el-Hakemü (Allah (c.c) Kuran-ı Kerim’le insana ve topluma hükmeder 68)
   30. el-Adlu (Eksiksiz, mutlak adalet sahibi.104)
   31. el-Latîfu (Lütfu bol olan; ince derin anlamları bilen; latif varlıklara hükmeden. 129)
   32. el-Habîru (Her şeyden haberi olan. 812)
   33. el-Halîmu (Kulun yaptığı kötü şeylere yumuşak davranan, anlayışlı olan. 88)
   34. el-Azîmu (Ululuk, yücelik sahibi. 1020)
   35. el-Gafûru (Günahları bağışlayan. 1286)
   36. eş-Şekûru (Asıl kendisine teşekkür edilecek yüce varlık. 526)
   37. el-Aliyyu (Varlıkların nitelik ve niceliği ile karşılaştırılması doğru olmayan Allah’ın kudretinin ve zatının yüceliği. 110)
   38. el-Kebîru (Varlıkların nitelik ve niceliği ile karşılaştırılması doğru olmayan Allah’ın kudretinin ve zatının büyüklüğü. 232)
   39. el-Hafîzu (Koruyan, saklayan. 998)
   40. el-Mukîtu (Herkese hak ettiği karşılığı veren;rızıkları taksim eden, varlıklara günlük gıdalarını veren. 550)
   41. el-Hasîbu (Kullarının hesabını bilen, gören. 80)
   42. el-Celîlü (Azamet, yücelik, ululuk izzet sahibi olmak, heybetinden korku ve kaygı uyandırmak, emir ve yasaklar koymak, varlıklara özgü sıfatlardan uzak durmak. 73)
   43. el-Kerîmü (Cömert olan. 270)
   44.er-Rakîbu (Gözetleyen. 312)
   45. el-Mucîbu (Duaları kabul eden. 55)
   46. el-Vâsi’u (Allah (c.c) her yönüyle varlıkları kapsayıcıdır, o’nun dini ve nimetleri geniştir. 137)
   47.el-Hakîmu (Her işe Allah kaza ve kaderle hükmeder, Allah her işi bir hikmete göre yapar. 78)
   48.el-Vedûdu (Allah müminleri sever, Allah asıl sevilecek olandır. 20)
   49. el-Mecîdü (İhsanı, bereketi, rahmeti ile şanı, şerefi pek yüce ve büyük olan.57)
   50. el-Bâ’isu (Ölüleri dirilten, peygamberleri gönderen. 573)
   51. eş-Şehîdü (Kullarının her işine şahit olan, Kendi varlık ve birliğine kullarını şahit kılan. 319)
   52. el-Hakku (Allah gerçeği ortaya serer, yalanı, yanlışı geçersiz kılar. 108)
   53. el-Vekîlü (Allah zulme uğrayanların, her işte Kendisine güvenenlerin vekilidir. 66)
   54. el-Kaviyyu (Allah sınırsız güç ve kudret sahibidir. 117)
   55. el-Metînü (Allah gücü azalmayandır. 500)
   56. el-Veliyyü (Allah müminlerin dostudur, seçtiği kulları Kendisine dost kılar. 46)
   57. el-Hamîdu (Övgüye layık olan. 68)
   58. el- Muhsî (Allah varlıkları ve onların sayılarını bilendir. 148)
   59. el-Mübdi’ü (Allah ilk kez, örneksiz yaratandır. 56)
   60. el-Mü’îdü (Allah öldükten sonra ikinci kez, tekrar hesap için yaratandır. 124)
   61. el-Muhyî (Ölüleri diriltendir. 68)
   62. el-Mümîtü (Hayatı alan, öldüren. 490)
   63. el-Hayyu (Allah diridir. 18)
   64. el-Kayyûmu (Allah varlığının devamı için kimseye muhtaç değildir, her varlık Onunla ayakta durmaktadır, varlığının devamı için Ona muhtaçtır. 156)
   65. el-Vâcidu (İstediğini bulan, meydana getiren. 14)
   66. el-Mâcidu (Allah şanına, şerefine, yüceliğine, büyüklüğüne uygun olarak ihsan, rahmet, bereket sahibidir. Allah ihsanı, rahmet, bereketiyle dilediği kişinin şanını, şerefini, kadrini yükseltir. 48)
   67. el-Vâhidu (Allah sıfatlarında ve güzel isimlerinde birdir. Onun sıfatlarında ve güzel isimlerinde bir ortağı yoktur. 19)
   68. el-Ahadu (Allah zatında eşsiz ve benzersizdir. 13)
   69. es-Samedu (Hiçbir ihtiyacı olmayan, kimseye muhtaç olmayan, izni olmadan hiçbir işin hükme bağlanmadığı ve ihtiyaçlar konusunda kendisine başvurulan lider. 134)
   70. el-Kâdiru (Her şeyi yapabilen, edebilen. 305)
   71. el-Muktediru (Her şeye gücü, kudreti yetebilen. 144)
   72. el-Mukaddimu (Çeşitli konularda hikmeti gereği dilediğini öne geçiren. 184)
   73. el-Muahhiru (Dilediği konularda hikmeti gereği dilediğini geriye bırakan. 846)
   74. el-Evvelü (Öncesi olmayan ilk. 37)
   75. el-Âhiru (Sonrası olmayan son. 801)
   76. ez-Zâhiru (Allah evrendeki ayetleri ile sıfat ve güzel isimlerini ortaya sermiştir. Kendisi’ni belli etmiştir. 1106)
   77. el-Bâtınu (Allah zatını duyu organlarının algılamasından gizlemiştir. Allah’a gönül yolu ile yaklaşılabilinir.62) 78. el-Vâlî (Yöneticilerin yöneticisi, mülkünde istediği gibi tasarruf eden.47)
   79. el-Müteâlî (Aşkın, bütün yaratılmışlardan farklı olan. 551)
   80. el-Berru (İyilik eden, iyiliği çok olan. 202)
   81. et-Tevvâbu (Kula günahlardan tövbe etme nimeti veren, kulun tövbesini kabul eden. 409)
   82. el-Muntekimu (Suçluları cezalandıran, mazlumun hakkını alan. 630)
   83. el-Afüvvu (Günahları affeden, silen. 156)
   84. er-Raûfu (Pek şefkatli olan.286)
   85. a.Mâlik-ül
   Mülki (Allah mülkün gerçek sahibidir.212)
   b.Zü’l- Celâli
   ve’l-İkrâmi (Allah ululuk ve ikram sahibidir. 1098)
   c.el- Muksitu (Allah denge, ölçü ve adalet sahibidir. 209)
   86. el-Câmi’u (Dağınık şeyleri bir araya toplayan, parçaları, gönülleri birleştiren. 114)
   87. el-Ganiyyu (Allah kimseye muhtaç olmayan zengindir.1060)
   88. el-Muğnî (Allah dilediğini zengin edendir.1100)
   89. el-Mu’tî (Allah hikmeti gereği dilediğine ihsanda bulunandır.129)
   90. el-Mâni’u (Allah hikmeti gereği dilediğine hayrı, şerri engelleyendir. 161)
   91. ed-Dârru (Şer, zarar hikmeti gereği Allah’tan gelir.1001)
   92. en-Nâfi’u (Hayır, iyilik hikmeti gereği Allah’tan gelir. 201)
   93. en-Nûru (Nurlandıran, nur kaynağı. 256)
   94. el-Hâdî (Kalplere hidayet yolunu gösteren, insanlara hidayet veren. 20)
   95. el-Bedî’u (Allah eşsizdir, benzersizdir; örneksiz yaratandır. 86)
   96. el-Bâkî (Var oluşunun sonu olamamak. 113)
   97. el-Vârisu (Her şeyin tek varisi; hakiki sahibi olan. 707)
   98. er-Reşîdu (Doğru yola ulaştıran, irşad eden. 514)
   99. es-Sabûru (cezaları erteleyen, çok sabırlı. 289)
   99. es-Sabûru
  •         Muhsin İyi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

113 soru “Allah Zikri (Lafza-i Celal Zikri), Gizli Zikir, Kalp Zikri (2)

 1. Selamun aleyküm hocam bu ne güzel bir paylaşımdır böyle allah sizden razı olsun çok hoşuma gitti çok mutlu oldum hocam sizinle nasıl irtibata geçip konuşabilirim

  • Aleykümselam. Zamanın kutbunu ancak Allahu Teala bilir. Bunu bilmek bize bir fayda sağlamaz. Bize lazım olan şey, Allaha iyi kul olmaktır.

 2. Selamün aleyküm hocam allah sizden razı olsun. Benim sorum lafzai celal zikrimi evlâdır salavatı şerifemi teşekkürler.

  • Aleykümselam. Peygamberimiz buyurdular ki”:
   “efdalü zikir lâ ilahe illallah” Yani; Zikrin efdali “lâ ilahe illallah” demektir.

 3. Selamunaleykum.Hocam sorum seytanin vesveseleri ile ilgili.Hocam seytanin hasedle kalbe girmesi nasil olur.Mesela Peygamberimiz(sallallahualeyhivessllem) ile ilgili vermeye basladi.Ne zaman ovulse kalbime hasedle girmeye calisti.Onu atlattik.Simdi de mursidimi dusundugumde haset ettirmeye calisiyor ve bu beni rahatsiz ediyor.Dusundukce kizariyorum.Bundan nasil kurtulurum…

 4. Selamun aleykum tovbe adabini yaptigim bir gece ruya gordum yardimci olabilirmisiniz

 5. Selamun Aleyküm. Öncelikle bu kıymetli bilgiler ve emeğiniz için Allah sizden razı olsun. Bir sorum olacak; ben de sahih bir yerlere bağlanmak istiyorum ama hem ailem tavsiye etmiyor hem de ben bilmeden yanlış yerlere bağlanmaktan korkuyorum. Bir çok yerde cemaatle olmanın faydalarını okudum, fakat konudaki bilgisizliğim yüzünden böyle kalakalmış durumdayım, şehrimde var mı bilmiyorum da, ne yapabilirim

 6. Esselamün aleykum yazınızı okudum elinize emeğinize sağlık sorum şu sayın abi ben bir vekilden tövbe aldım bir kaçkere hatme yaptım fakat baya bi zaman dı r hatme yapmıyorum bunun bir sakıncası varmıdır yapmayın ca sakıncası varmı tarikattan çıkmış mı oluyorum yoksa buyuk günah mı işlemiş olurum mail adresime cvp yazabilirmisiniz hayırlı günler….

  • Aleykümselam
   Hatme yapmamakla tarikatten düşülmez ancak hatmenin faydasından mahrum olursun. Günah işlemiş olmazsın ama hatmeler çok faydalıdır manevi ilerleyiş babından.

 7. S. aleyküm hocam tesadufen okudum bu sayfayı daha da okuyacam seyler oldugu kanatine vardim mail adresime cvb gnderirseniz sevinirim Allah cumlemizin gunahlarini magrifet etsin dunya ahiret razi olsun insaallah hocam menzilde tovbe ettim sorum su:
  bunu vakit olmadi icin ordakilere danisamadim size sormak isterim rabita hatme vird aldim ama askr personelim malum bes vakit namzimi bile bazen kazaya birakiyom malesef rabita yapiyorum şuan sadece ama vird ve hatme yapmiyorum virdin kalb zikrinin ayni saatte baslayip ya birkerede 5 bini cekmem gerekir ya da 24saat icinde basladim saate kadar bitirmem gerekir ama zor olan hergun ayni saatte baslamak benim belirli bir saat belirmem zor o saate uymam da zor birde örtü sart o da sıkınti hatme. zaten cok zor cemaatsiz olmuyormus tek de oluyormus da nasil bilmiyom aslinda bu sorularin cvbni ararken sayfanz buldum hic biryerde tatmin edici cvblar bulamadim eger bilginiz varsa cvb yazarsaniz duaciniz olurum mesela rabita vird hatme hergun yapamassam bunun telafisi nasil olur detayli yazarsaniz Allah razi olsun

  • Aleykümselam Sofi. Mail adresine maalesef cevap yazmıyoruz. Buradan takip etmeniz gerekir.
   Allah intisabınız mübarek kılsın. Doğru bir yerden vird almışsınız. Zikir virdini, gün içerisinde hangi saatte başlarsanız ertesi günü o saate kadar bitirmiş olmanız gerekir. Rabıta, ramazan ayında öğle namazından sonra, diğer zamanlarda ise akşam namazından sonra beş ile on beş dakika arasında yapılır. Akşam namazınız kazaya kalırsa o gün rabıta terk edilir. Zikir virdini de bir oturuşta yapamazsanız boş bulduğunuz zamanlarda ara ara yapıp tamamlayabilirsiniz.
   Şayet bir sorun olur tamamlayamazsanız ertesi günü bir önceki gün zikre başladığınız saat girdikten sonra herhangi bir saatte sıfırdan başlarsınız.
   Örtü işine gelince durumunu anlattıktan sonra onun için menzilden özel izin almalısın.
   Hatme ye gelince, hatme cemaatine katılamazsan ikindiden sonra veya yatsıdan sonra kendi başına küçük hatme yaparsın. Hatmenin nasıl yapılacağı uzundur. Onun için bir hatme kitabı alırsınız. Oradan öğrenirsiniz.

 8. Hocam bu bilgilendirici yorumlarınız için müteşekkiriz. 1 sene önce bir rüya gördüm. Bir gölgeliğin, yani tentenin altında 3 tane al bayrağa sarılı şehit tabutu vardı aralarında gezindim. Sonra Cumhurbaskanımız geldi ve ezan okumamı istedi. Bende yüksek bir direğe çıkarak ezan okudum. Bu rüyanın hikmeti nedir. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ediyorum.

   • Hocam cinsiyetim erkek.
    Hocam bu bilgilendirici yorumlarınız için müteşekkiriz. 1 sene önce bir rüya gördüm. Bir gölgeliğin, yani tentenin altında 3 tane al bayrağa sarılı şehit tabutu vardı aralarında gezindim. Sonra Cumhurbaskanımız geldi ve ezan okumamı istedi. Bende yüksek bir direğe çıkarak ezan okudum. Bu rüyanın hikmeti nedir. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ediyorum.

    • Sayın Lpzn. Siz inşallah, Allahın yardımına erecek ve islamı tebliğ yolunda hizmetleriniz olacaktır.

 9. Selâmün aleyküm
  Yazdığınız makaleyi soluksuz okudum
  Allah razı olsun Rabbim inşallah sizin gibi esmaül hüsnanın ruhumuzdaki tadına ulaştırır dünyalıklardan arındırarak.Adım Aşkın,eşimin Mehmet, kızımın Mesrure Merve ve oğlumun Cenk.Hepimizin isminin ebced değerini hesaplayıp mail”ime cevap yazarsanız sevinirim.Selametle kalın Allah’a emanet olun.

 10. Selâmün aleyküm
  Yazılı metninizi okudum Rabbim sizin gibi bizim ruhumuzuda hayırlısıysa ıimanla kaplar inşallahAdım Aşkın eşimin adı Mehmet.Kızımın adı Mesrure Merve ve oğlumun adı Cenk.Hepimizin isminin ebced değerleri nedir yardımcı olursanız sevinirim.Allah razı olsun selametle kalın inşaallah

  • Yorumu yazdım ama sizin gözünüzden kaçmış olmalı. Buraya kopyaladım.
   “Zuhal hanım o gördüklerin zikrin nurudur. Onlara takılmayınız. Daima istikamet üzere olmaya çalışınız. İstikamet üzere olanlar daima Allahın rızasına ve lütfuna ererler.”

 11. 100 kere BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  100 kere ESTAĞFİRULLAH EL AZİM
  100 kere ALLAHÜMMESALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED
  100 kere LA İLAHE İLLALLAH
  100 kere ALLAH
  100 kere HU hocam bunları günde 2 defa cekiyorum bana cinler musallat olurmu bir murşite baglanmak istemiyorum bana yardımcı olurmusunuz

  • Bu zikre başlamadan önce de üçer kez ayetel kürsi, ihlas, felak ve nas surelerini okur Allaha sığınırsanız Allahın inayeti ile size hiç bir cin şeytanı zarar veremez.
   NOT: Allahın zatı hakkında düşünceye de dalmayınız. O hiç bir şeye benzemez ve benzetilemez.

   • allah razı olsun hocam uyanık haldeyken başımdan asagı beyaz küçük ışıklar yagıyordu ögleye yakn bir zamandı tutmaya çalıştım tutamadım hayel sandım gözlerimi acıp kapadım devam edyordu taki kızım yanma gelene kadar

    • Zuhal hanım o gördüklerin zikrin nurudur. Onlara takılmayınız. Daima istikamet üzere olmaya çalışınız. İstikamet üzere olanlar daima Allahın rızasına ve lütfuna ererler.

 12. Selamun Aleykum Hocam hicri takvime göre cuma gecesi ne zamandır aklım bu konuda hep karışıyor mesela bir ibadet yapıcam cuma gecesi diyor burdan maksat perşembe gecesi mi cuma gecesi oluyo yoksa cuma gecesi mi beni bilgilendirirseniz çok çok sevinirim hayırlı akşamlar.

  • Aleykümselam Meryem hanım. Hicri takvime göre cuma gecesi gecesi Perşembe gününün ikindi vaktinde başlar ertesi gün imsak vaktine dek devam eder. Diğer günler imsakta başlar imsakta biter.

 13. Merhaba,
  Ben çok büyük sıkıntılar içerisindeydim ve hala kurtulamadım. Bir yıl önce 1.123.600 adet yani büyük ebced sayısına ya ganiyy esmasini zikrettim . Çocukluğumdan beri ibadetlerimi yerine getirmeye çalışan inançlı biriyim. Korunma duasi da okumuştum. Hala çok sıkıntı içerisindeydim maddi,manevi .5000 adeti aşan zikirler in tehlikeli olacağını okudum. Doğru mu? Doğruysa ne yapmaliyim

  • Merhaba Elif hanım. Bu sorunuzu İslam Dergisi Facebook sayfamıza mesaj olarak yazarsanız oradan size cevap verilir.

 14. Selamun Aleyküm hocam.40 yaşındayım ,Bu yaşa kadar bomboş yasadım.Allahın izni ve birazda ilginç bir şekilde şükürler olsun namaza başladım ve inanılmaz bir lezzet alıyorum.Ramazan ayının ikinci gunu sahurda ezan okundu eşim namaz kılmaya geçti ben ise yatmaya geçtim.Ezandan sonra köpeklerin sesi kesildi ,mahalledeki horozlar ve kuşlar ise ötmeye başladı.O anda kafamda acaip bir şekilde o köpeklerinde benim gibi o saate kadar durup sabah namazı vaktinde yattığı canlandı.Tüylerim diken diken oldu ve kalkıp abdest alıp namaza başladım Hamdolsun.Birde dünyevi ihtiyaçlarımıda gözeterek Ya Ğaniyyu Ya Muğni zikri çekiyorum ve sonunda hem ihtiyaçlaım hemde ahiretim ve günahlarımın tevbesi için dua ediyorum.Acaba yanlışmı yapıyorum.Birde iki gün önce ruyamda Kadir suresi okumaya çalışıyorum ama sadece leyletilkadr ve leyletülkadr diyebiliyorum acaba ne anlama gelir.Cevap için Allah razı olsun….

  • Aleykümselam. Allah sizi daima sıratı mustekîm üzere kılsın.
   Rabbimizden dünyalık istemek günah değildir. Sırf dünyalık isteklerin yerine gelmesi için ibadet etmek haramdır. İbadetlerini Allah için yaparsın Ondan da dünya ve ahiret iyilikleri isteyebilirsin. Ramazanın o ikinci günü Kadir Gecesi olmalı. Rüyanızın anlamı da budur.

 15. Selamın aleyküm. Öncelikle arabanin icinde birileriyle konusa konusa gidiyordum 1 ay oldu babam öleli onu hatirlatılar bana o sırada bende öldgumü gordüm nefes alamamaya basladm La ilahe illallah diyodum tam son nefesimi verirkene uyandım ne anlama geliyo acaba.

 16. Selamın aleyküm kurbanım
  Hakkını helal et hiç üşenmeden bütün yazıları okumuşum keyifle . Allah senden razı olur inş. Cennetiyle müjdeler ..
  Kurban ben çok hastayım kalbimin hastalığı coktur . Benim bir nefsim var 3 kağıtcıdır . İnş onu terbiye edicez himmetiyle . Kurban çok şükür vird çekiyorum nefsimden allaha sığınırım sayım yükseliyor ve ilk başlarda fazla rüya görmezdim fakat dersi istikametli çektiğimde aralıklı sapık sapık rüyalar gördüm . Rüyalanıyorum . Sonra cins cins rüyalar görüyorum sanki biri uğrasıyor benle .. En son gördüğüm rüya şudur . Kuzenimi görüyorum kuzenim değişik bir suratla iki gözünün ortasında hac işareti ve gözleri mavi renkli çatlak seni biriyle tanıştırcam diyor . Bole bole rüyalar . Bana bir açıklama yaparmsınız hocam allah rızası için .. Okuyan abim ablamlar ise bana dua etsinler üniden mezun oluyum inş ..

  • Aleykümselam sofi kurban. İltifatların için teşekkürler. Rüyalar ölçü değildir sadatların yolunda. Uyanıkken yaptığımız işlerden sorumluyuz rüyalardan değil. Hatme, rabıta ve virtleri aksatma. Ara ara da mürşid ziyaretine gidersen hastalık falan kalmaz sadatların himmeti vesilesi ile.
   Sadatların duası üzerinize olsun kurban.

 17. Selamün Aleyküm hocam benim bir tanıdığım var yeni evlenicek ayrı bir ev tuttukları için gelin tarafı oraya gidip geliyo fakat damat tarafının annesi babası dolaplarına mont koymuşlar 1,2 tane falan damadın annesi o montlar yeni alındığı için yıkamış öyle dolaba asmış fakat gelinin annesi o montları alıp ben bunları yıkıcam patates kokuyo demiş almış evine götürmüş gelinin annesi büyücü hocalara gidip gelen birisiymiş damadın babası bundan şüpelendiği için bize anlattı acaba büyü mü yapıcaklar diye çok korkuyo adamcağız bunun önlemini almak için ne yapabiliriz büyüden korunmak için ne önerirsiniz hocam

  • Aleykümselam Meryem hanım.
   Beş vakit namazını kılan ve sabah ve akşam ihlas, felak ve nas surelerini üçer kez okuyan müminlere biiznillah asla, büyü işlemez.

 18. Selamun Aleyküm hocam esmaül hüsna hakkında mürşitten izin alınarak çekilir demişşsiniz yoksa zararı oluyomuş bende el badınü ve el kaviyyü ismlerini çekiyodum ama belirtmişşsiniz bide kendi nefsi için okuyan zarar görür yararı için yani ben el badınü ismi şerifini nefsi mutmainne olması için çekiyodum 62 kere el kaviyyü ismi şerifinide ibadete güç kuvvet için çekiyodum 116 kere yinede sakıncası varmıdır bir sorayım dedim gerçi bunu okuduktan sonra bıraktım çekmeyi beni hocam bilgilendirirseniz sevinirim

  • Aleykümselam Meryem hanım. Allah’ı zikir etmenin zararı olur mu hiç? Yazarımız Muhsin hoca onu demek istememiştir. Bazı esmalar vardır ki, El-Vedûd ismi şerifi gibi, onu çokça çekenlerin etrafına cinniler toplanır ve zakir onların ağırlığını kaldıramayabilir. O durumda korkuya kapılır ve zarar bu babtandır. Ama sizin bahsettiğiniz El-Batın ve El-Kavi esmaları için böyle bir şey söz konusu değildir. Lakin mürşidinizden izinli yaparsanız daha çok faide görürsünüz.
   Nefsi mutmeinne için en faideli zikir nefy-i isbat(Lâ ilâhe illallâh) zikridir. Zikirde kemiyet(sayı çokluğu) önemli değil keyfiyet(nicelik) önemlidir.

   • Allah razı olsun hocam teşekkür ederim ben yanlış anlamışım demek ki iyi ki sormuşum hakkınızı helal edin

 19. Selamun Aleyküm hocam tesbih çekerken farkında olmadan sallanıyorum sakınca varmı acaba şeytan sallıyo falan diyolar bu doğru mu ?

  • Aleykümselam Meryem hanım. Farkında olarak sallanmak mekruhtur ama, farkında olmadan veya sağlık bakımından herhangi bir müşkilat olduğunda sallanmakta bir beis yoktur.
   Şeytanla da alakası yoktur. Kasıtlı olarak yapılan yanlış işlerde ve günahlarda şeytanın dahli vardır. İradi olmayan işlerde şeytanın dahli yoktur.

   • Allah razı olsun hocam teşekkür ederim hocam aklımdaki karışıklığı giderdiğiniz için Allah a emanet olun .

 20. Hocam ben Allah ın nasıl olduğunu hiç mi hiç düşünmem bilirim çünkü düşünülmemesi gerektiğini çok şükür aklıma gelsede estsğfirullah çekerim şeyh konusunda da ben şeyhimden himmetten başka bişey istemem ki bilirim ki Allah dilemedikçe oda bana himmet edemez Allah a sığınırım bu konudan

  • O halde cin şeytanlarının sizi rabıtadan uzaklaştırmak için sizi korkutmak istedikleri anlaşılmaktadır. Her gün sabah güneş doğduktan sonra ve akşam namazından sonra ve yatmadan önce en az üçer kez ayetelkürsi, kureyş, ihlas ve felak ve nas surelerini okuyup Allah’a sığınmanızı tavsiye ederim. Ancak tecvid bilmiyorsanız en kısa zamanda tecvid öğrenip de bunları tecvidli olarak okursanız maksat daha çabuk hasıl olur inşallah. Bize de dua ediniz.

   • Allah razı olsun sizden hocam hamdolsun tecvidim var evlenmeden önce kurstta okuduğum için ordan kaldı çok şükür hakkınızı helal edin sizde bize dua edin inş Rabbim bu yolda hepimizi istikametli kılsın inşaAllah

    • Estağfirullah. Ne hakkımız varsa helal olsun. Allah sizden de razı olsun Meryem hanım. Dua ederiz inşallah.

 21. Hocam cevabınızı tekrar yazarmısınız görünmüyo hece hece harfler gözüküyo nedense

  • Aleykümselam Meryem hanım size de hayırlı cumalar dileriz.
   Normal de rüya yorumu yapmayı bırakalı 8-10 ay oldu.
   Ama sizin konumunuz farklı olduğu için yorum değil
   açıklama gerekmektedir. O sebeple gördüklerinizi yazabilirsiniz.
   Kötü rüyalar şeytandandır.
   Sanırım sizinkisi kabus gibi bir şey olmalıdır.

   • Selamun Aleyküm hocam diğer gördüklerimi hatırlamıyorum bir iki tane hatırlıyorum ilk gördüğüm rüya elimde ve kollarımda arapça yazılar olduğunu gördüm korkarak yataktan kalktım rüyamda anne diye bağırdım annem yoktu halamla dayım vardı halama dedim ki hala kollarımda arapça yazılar var ama zor konuşuyorum beni hocaya götür dedim sonra halm çığlık attı bnde çok korktum bi baktım şeytan yüzü kıpkırmızı başında yeşil sivri bir şapka var onu görünce şehadet getirdim dayımda onun üstüne kapıyı kapattı . Ikinciside cin benim içime girmiş güya beni hava kaldırıyo sallıyo bn bu arada hep şehadet getiriyorum besmele çekiyorum gitmiyolar sonra bir kenara geçip hızlı hızlı bişeyler sayıklıyorum deli gibi ablamlar geliyo ne oldu bu halin ne diyo bnde anlatıyorum ablamlar gelince kaçıyolar tabi kapı esi duyuluyo kapar gibi sonra bnde ablama diyorum ki sizi görünce kaçtılar bide birisi bana diyo ki ablandan uzakdur kim olduğunu bilmiyorum bu kadar hocam hatırladıklarım şimdiden Allah razı olsun sizden … Bide özellikle rabıtadan sonra kötü rüyalar görüyorum .

     • Nasıl yani hocam büyü nasıl anladınız ki kim yapabilir ki nakşibendi tarikatı Mahmut efendi hz şeyhimiz

     • Cinlerin bir kimseye musallat olması üç şeyden mütevellittir.
      Birisi; cinlerle alakalı esrarengiz bilgilerle uğraşanları cinler rahat bırakmazlar.
      İkincisi; kolunuzda Arapça sandığınız bazı yazıların olması
      ve rüyanızda sizi korkutmaları size büyü yapıldığına delalet eder.
      Üçüncüsü ; Bir tarikate intisap edenlerin itikadi hassasiyetlere riayet etmemeleri durumunda bazı cinler musallat olurlar.

     • Bende ilk bu rüyayı görünce büyüye yordum ama eşim bana saçmala kim büyü yapıcak dedi beni götür bir hocaya dedim o ara baya bunalımdaydım ama eşim beni yatıştırdı Allah ın izniyle bişey olmaz dedi bende şahsen büyü olduğunu zannetmiyoruöm çünkü bu haller bana sabah namazını kılıp rabıtamı bitirip yttıktan sonra oluyo hep aynı korkutuyolar eşime anlatıyorum senin rabıta yapmanı istemiyolar ondan rahatsız ediyolar diyo ama bende anlamadım itikadi mesele derken nasıl yani bana bunu biraz açarmısınız?
      Yani büyü yapılsa gerçekte de bişeyler hissetmem gerek değilmi bişeyler görmem gibi mesela büyü değil diye düşünüyorum ama ben bilemem tabi sadece tahmin bu aralar sık sık görmeme anlam veremedim hepte sabah namazından sonra rabıtamı yapınca uyuyorum ondan sonra korkutuyolar bir kerede sabah namazını kıldım rabıta yapmadım yattım hiç korkutmadılar bu da düşündürücü bu sabah yine denicem yapıcam yine rabıta yine aynısı olucak mı bakıcam bugün sabah namazını kldım yattım rabıta yapmadım korkutmadılar bu akşam yaptım

     • Meryem hanım biz de mutlaka büyüdür demek istemedik. Size üç ihtimal saydım. Sebep onlardan biridir. Cinlerin esrarı ile alakadar da olmadığınıza göre rabıta yaptıktan sonra bu durum hasıl olduğuna için, kuvvetle ihtimal odur ki, itikadi bir müşkilat olmalıdır.
      Mürşidler Allahın veli kullarıdır ve onlara Hak telal tarafından bazı tasarrufat verilir. Ancak bazı kimseler ya aşırı sevgiden dolayı veya cehaletten dolayı şeyhlerine İlahi vasıflar vermektedir ki bu gizli şirktir. Zira Allahu teala dilemedikçe yaprak kımıldamaz ve hiç bir kimse varlıkta dahi duramaz. Müridlerin yani, sufilerin buna çok dikkat etmeleri gerekir.
      Bir de, Allahu tealanın zatının ve sıfatlarının hakikatini düşünmemek şarttır. Bunda da bazı kimseler Allahın eşi ve benzeri yoktur demelerine rağmen, durumun farkına varmadan akıllarına gelen ve gönüllerinde çok büyüttükleri bir görüntüyü haşa, Allah zannetmektedirler. Halbuki bu hususta akla gelen her şeyi nefyetmeli buyuruyor Şahı Nakşibendi hazretleri. Çünkü akla gelen her şey mahluktur buyurmaktadır.

 22. Selamun Aleyküm Mübarek ben Nakşibendi tarikatındayım zikir çekerken hep uyuya kalıyorum acaba bu zikirleri tekrar çekmem gerekir mi ?

  • Aleykümselam Meryem hanımefendi. Allahu Teala zikrinizi mübarek kılsın. Zikir çekerken uyuya kaldığınızdan söz etmektesiniz. Tekrar çekmenize gerek yok.
   Zikir çekmeden önce ne aç ne de tok olunuz. Allah lafzını kalbinizden söylerken Allahu tealanın hiç bir şeye benzemediğini, eşinin ve benzerinin olmadığını ve Allah’ın varlığı hakkında aklınıza hayalinize her ne gelirse “Allah şekilden ve yer kaplamaktan temizdir” diye düşünerek o düşünce veya hayali nefyediniz..

   • Allah razı olsun hocam beni aydınlattınız ben rabıta yaparkende bazen uyuyorum aynı şey bunun içinde geçerli olur herhal bişey daha sormak istiyorum benim rabıtam 45 dk sürüyo ben rabıtayla zikrimin arasını açıyorum rabıtamı sabah yapıp zikri akşam yapıyorum manevi açıdan sizce sakıncası olur mu ? Siz hangi tarikattensiniz yazdığınız paylaştığınız yazıları çok beğendim de bir yere bağlısınızdır kesin diye düşündüm sorıyım dedim sakıncası yoksa tabi

    • Rabbimiz sizden de razı olsun. Aynı şey rabıta için de geçerlidir, rabıtayı 15 dakika ile 45 dakika arasında yapabilirsiniz. Zikirden önce yapacağınız rabıta üç beş dakika yeterlidir. İkisinin arasını ister açınız ister açmayınız fark etmez. Ancak, zikir esnasında rabıta yapmayınız.

     • Allah razı olsun hocam sizden ama rabıta şekilllerimiz 3 4 dk olmuyo ama ilk muhammed bahaüddin hz 15 dk Peygamberimiz (s.a.v) 15 dk sonrada şeyhimiz Mahmut efendi hz 15 dk böyle oluyo bu şart hocam ben iki gündür rabıta yapıp uyuyorum sonra bni korkutuyolar yine aynı şey oldu daha öncedende korkutuyolardı bu neden olur acaba

     • Meryem hanım rabıta ve zikir hakkında şeyhinizin bir talimatı mevcut ise, o şekilde yapınız.

     • Hakkınızı helal edin sizi sorularımla bunalttım herşey için teşekkür ederim .

     • Estağfirullah. Meryem hanım ne hakkımız varsa helal olsun. Her zaman, dini ve ailevi geçim konusu hakkında sorular sorabilirsiniz.

     • Selamun Aleyküm hocam hayırlı cumalar size bunu daha öncedende sordum ama görmediniz herhalde yafa unuttunuz beni rüyalarımda çok korkutuyolar sürekli cin ve şeytanlarla uğtaşıyorum kötü rüya anlatılmaz derler o yüzden anlatmak istemiyorum ama siz anlat derseniz anlatırım bu neden dolayı olur hocam ya sürekli oluyo birgün olmazsa ertesi gün oluyo anlamadım gitti ne olur bna yardımcı olun

     • Aleykümselam Meryem hanım size de hayırlı cumalar dileriz. Normal de rüya yorumu yapmayı bırakalı 8-10 ay oldu. Ama sizin konumunuz farklı olduğu için yorum değil açıklama gerekmektedir. O sebeple gördüklerinizi yazabilirsiniz.
      Kötü rüyalar şeytandandır. Sanırım sizinkisi kabus gibi bir şey olmalıdır.

 23. selamin aleyküm muhsin bey mehmet yarbay bayram namazları hariç tekbir getirmek bidatir diye anladım teravide aralarda salavat gizli olur diyor 7 hasbiyallah okuyom amener rasulu haşr suresi okuyoz sünnet olanı sabah aksam bunları yapmalımı onu pek anlayadım yardımcı olursanız allah razı olsun

  • Aleykümselam.
   Mehmet Yarbay abi doğru söylemiştir. Namaznızını ve namaz tesbihatlarınızı İlmihallerde yazıldığı gibi yapınız.

 24. Merhaba , esmaül hüsna zikirlerini mürşid izni almadan çekersek cinler musallat olurlar gibi şeyler okudum bunun aslı var mıdır? Allah’ı zikretmek için izin almak bana doğru gelmedi belli istekler için yani esmaların tecellisinden faydalanmak adına sayılı olarak esmaları okuyordum musallat olurlar lafzı korkuttu beni bilgim olmadığı için de yanlış yapmak da istemiyorum bilgi verirseniz sevinirim

  • Merhaba Hatice Hanım. Esmaül-Hüsna isimlerini mürşid izni olmadan çekmek şart değildir. Hele esmalarla dua etmek için hiç şart değildir. Ancak esmanın içeriğinden daha çok faydalanmak babından yani nefsi tezkiye, ruhu tasfiye için seyr-ü süluk yapmak(tasavvuf yolunda yol almak) için izinli çekmenin yararı da inkar edilemez.
   Esma isimlerinden bazıları bilhassa El-Vedud ismi belli bir sayıdan daha çok çekildiğinde cinler zikrediciye musallat olabilirler. Bu anlamda ve seyrü süluk yapmak için gerçek bir mürşid bulup intisap etmek elzemdir.
   GERÇEK BİR MÜRŞİDİN VASIFLARI İÇİN TIKLAYINIZ:
   http://www.islamdergisi.com/tasavvuf/gercek-mursidlerin-vasiflari-nelerdir/

 25. slm hocam. bir ruyamda da kılıçlanarak sehit oluyordum kardeşimle beraber. yorumu nedir bi de Allahin nur ismini tecellisinin yorumunu tam alamadim onu da verireniz cok tesekkur ederim. boyle bir calişma yaptiginizdan oturu de Allah sizlere yardimci olsun.

  • Rüyada kılıçla şehit olmanız, haksızlık yapmanıza delalet eder..
   Allah’ın En-Nûr isminin manası:
   Esmaül-hüsnanın 93. ismi şerifi; ( اَلنُّورُ ) En-Nûr’dur.
   Manası; O Allah ki, ışığı yaratıp alemleri nurlandırandır. Alemlerdeki tüm ışıklar O’nun Nûr isminin tecellisi ile var olmaktadır.
   Allahın isimlerinin nurları, sıfatlarının nurları ve zatının nurları vardır. Zatının nuru da dahil hepsi O’nun mahlukudur.
   “Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

 26. Teşekkür ederim Bekir Allah razı olsun,müsait bir zamanda faceden yazacam inşallah,duabike

 27. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakâtühü.Yaşım 37,evli ve 3 çocuk babasıyım.Bu sitede zikir makalesini okuduktan sonra,yorumlarda Murat Beyin rüyasını anlattığını görünce,bizde acizane yıllar önce gördüğüm bir rüyamı size anlatmak isterim.Yaklaşık bu rüyayı göreli 15-20 sene oldu.Gördüğümde çok etkisinde kaldıydım.Hala sanki dün görmüşüm gibi hatırlarım.Tabirini hep merak etmişimdir.Ama tabirini yapacak kimseye anlatmadım sadece aileme anlattım.Birde bu rüyayı yıllar önce ,rüyayı gördükten sonra yakın bir zamanda,mahallemizde kimi kimsesi olmayan bir ihtiyar,gördüğüm rüyayı ben ona anlatmadan o benim elimdeki çizgilere bakarak,rüyamı anlattı.birde o zamanlar başımdan geçen bir meseleyi anlattı.Bu esrarengiz ihtiyar,daha sonraları hiç gözükmedi,bu ihtiyar zat acaba Hızır Aleyhisselam olabilir mi
  Birde o zamanlar,Marketçi komşumuz Yıldıray Abi bu esrarengiz ihtiyara eline bakıttı ve ne derse doğru çıkıyor,diyerek beni çağırdı ve gel sende elini bu ihtiyara bakıt demesi üzerine ,elimi ihtiyarın bakması için açtım
  Bu gördüğüm rüyayı ,burda anlatmak istemem.Mail adresiniz varsa,mailden yazıp anlatmak isterim,sizce mümkün olursa?

  • Abdullah Bey. O söz konusu ihtiyar adamın kim olduğu soruna gelince Hızır da olabilir, Hızır olmayabilir de.
   Yeryüzünde nice erenler vardır. İlla da Hızır olması gerekmez.
   Dergimizin prensipleri gereği meyil adresinize yazamayız. Ama siz yorumunuzun başkası tarafından görülmesini istemiyorsanız logosu Mescidi Nebi olan İslam Dergisi Facebook sayfamıza girer o sayfayı beğenirsiniz, sonra da oradaki mesaj kutusuna rüyanızı yazar, bizde inşallah cevaplarız. O takdirde yazılanları sizden başkası göremez.

 28. özellikle Esma-i Hüsna zikri ona yarardan ziyade zarar verecektir. Çünkü böyle bir kişi Allah’ın güzel isimlerine hep nefis hesabıyla bakacaktır. Bu da onu manevi olarak zarara sokacaktır. Hâlbuki Esma-i Hüsna zikrini çekmenin temel amacı Allah’ı övüp yüceltme veya O’nun güzel ahlakıyla ahlaklanmadır. O’nun rızası dışında her şey nefis hesabınadır. Allah’ın rızası dışında kendisine bir hedef çizen ve bu konuda Esma-i Hüsnadan umut bekleyen kişi ise yoldan çıkmıştır.

  Bekir Bey allah rızası için ama kendi istediğimiz bir sebebi de içine katarsak bu yukarıdaki duruma dusmuş mu oluyoruz. yani dua ettikten sonra ornegin Ya Mucib cc. esmasını zıkretmek (kullarının duasını kabul eden) pazarlık etmek mi olur, nefs yonunde zikir çekmek mi demektir?

  • Özgen hanım zikirle alakalı paragraf;
   “özellikle Esma-i Hüsna zikri ona yarardan ziyade zarar verecektir. Çünkü böyle bir kişi Allah’ın güzel isimlerine hep nefis hesabıyla bakacaktır. Bu da onu manevi olarak zarara sokacaktır. Hâlbuki Esma-i Hüsna zikrini çekmenin temel amacı Allah’ı övüp yüceltme veya O’nun güzel ahlakıyla ahlaklanmadır. O’nun rızası dışında her şey nefis hesabınadır.” Muhsin Hoca’ya aittir.
   Onun oradaki kastı, esma zikrini ibadet niyeti ile yapılan bir kimsenin dünya menfaati için kullandığı takdirde kişiye fayda değil zarar vereceği hususudur ki doğrudur.
   Esmalar ile dua niyeti ile dua yapıldığında ister dünyalık, isterse ahirete ait güzellikler istenilsin hiç bir mahzuru yoktur. Zira namazın son oturuşunda okunan Kuran’dan alıntı yapılan “Rabbena âtina” duasında Allah’tan dünyalık ve ahiret güzelliğini istememizi bizzat Allah tavsiye etmektedir. Örnek “Rabbimiz bize dünyada güzellikler ver. Rabbimiz bize ahirette de güzellikler ver. Ve bizi ateşin azabından koru”

 29. Oncelikle sa demek isterim ben gordum bir ruyayi anlatmak isterim cok fazla sapkin bir kuldum inanin hersey vardi bende alkol zina vs… hersey tabi buna yaptigim zinadan sonra pis dolasmak da dahil ki su var cok yoldan cikmistim ki bir gece eve geldim sokaktan pistim ve yattim uyudum bir anda ustume bir agirlik coktu daha oncede yasamistim bunu fakat bu farkliydi o halde dua edemedim ve bekldim gider diye gitmedi ama kemiklerimi kiracak sekilde hissediyordum onu sonra kulagima sadece sunu fisildadi ÖLUMU HATIRLA…. daha once bole bisey yasamamistim cok agir bi durumdu kormustum ve o gunden sonra kademe kademe duzelmeye basladim sizce bu neydi kimileri allahin sevgili bi kuluymusun ki seni uyarmis dedi sizden yorum bekliyorum?

  • Aleykümselam sayın Murat. Rüyanızda yaşadığınız o ağır sıkıntılı durum, İlahi bir uyarıdır. O üzerinize ağırlık veren ve kulağınıza “ölümü hatırla” diyerek fısıldayan şey, bir melektir ve size o şekilde gözükmüştür.

 30. 03.08.2014 / 03:42 tarihinde gönderilmiş

  Hocam selamın aleyküm
  yanlış anlamayın ama bunları soylerken hangi büyüğümüze veya hangi kitap kaynağına dayanarak yazdınız sorabilir miyim çünkü tesbih “çıt pıt” ederken jet hızıyla zikir olmaz diye düşünüyorum bu işler aceleye gelmez içimize işlete işlete, kazıta kazıta Allah! demeliyiz acelesi ne, daha önemli bir işimiz mi var biyere mi yetişeceğiz bırakalım da sakin sakin Allah ismi şerifi kalbimize işlesin tesbihin sesidir şusudur busudur öyle zikir mi olur ağaçlarında zikri vardır tamam ama ağaç da bir canlıdır o onun kendi zikridir, tesbihin canı yoktur ki ondan çıkan sese Allah’ın zikri diyelim.

  03.08.2014 / 03:55 tarihinde gönderilmiş

  Hocam Selamın aleyküm
  Gene bir muhalefet olacak amma reklamın kötüsü olmazmış yeni başlayanlar gafletli olurlar gram zevk almazlar demek yanlış olur şimdi kesin nefsimiz aynı desi şeytandan almaya başlar yakında nefsi ses etmeyen adam başlar sıkıldım demeye bunları milllete reklam etmemeli iyi günler

  Eğer bir kaynağa dayanmıyorsanız söyleyeyim büyüklerimiz hep fetva vermeye korkmuşlar Allah’tan korkmalarından ötürü , şeytanlar virdde çok vesvese verir derken bu yazınız da bir vesvese olmasın, ha belki kulaktan dolma değildir, o zaman saygılar, amel ederiz. İyi günler.

  • Muhterem Baki ÖZGÜR kardeşim. Allahu teala sizi ve bizi ahirette sadatların sancağının altında eylesin. Kaynak soruyorsunuz. Muhsin Hocanın zikir ile ilgili ahvallerin kaynağı tabi ki sadatlardır. Çok mükemmel bir yazı yazmış Allah ondan razı olsun. Asla bir reklam havasına da girmiş değildir.
   Zikirden maksat, zikri ne hızlı çekmektir ne de kazıta kazıta çekmektir. Amaç Allah’ın rızasına ermek için nefsi ezip Allah’ın rızasını kazanmaktır. İmamı Rabbani hazretleri; “Zikir odur ki; zikrin ve zakirin mezkürde yok olmasıdır” buyuruyor. İşte asıl zikir bu sözün içeriğine erebilmektir..
   Vesselam.

 31. Insaallah Allah Razı olsun Annemın vefatını ılk gunlerıydı annemın kabrını erken saatte zıyarete gıtmıstım.sabah 8 sularıdı.kabrın basındakı ıken bırden cok guzel kokular duymaya basladım etrafıma bakınmaya basladım kabrıstanda parfum yada koku surunmus bır kısımı var dıye ama kımseye goremedım zıyaretımi bıtırdıkten sonra kendıme bahcelı mustakıl evıme dondum bahce dıs kapısı actım bahceden yuruyerek evımın merdıvenlerınden cıktım tam evın kapısını actıgım kabrıstanda duydugum o guzel koku gırıs kapısının sag tarafında zuhur ettı.

 32. Annem 4 yasında ıken oksuz kalmıstı.ben7 kardesım 53 yasındayım saglık Bakanlıgına baglı bır kurumdan emeklıyım anneme cok duskundum 7 yasımdan 52 yasına kadar annemın elını opmeden dısarı cıkmadım bazen gunde dort kez optugum oluyordu.ben gec evlendım 47yasında ıdım Evlendıkten sonra sabah aksam annemın elını opmeye gıderdım suan 6 yaşında olan bırde kız cocugum oldu.kendısı saglıkcı olan kızımın annesı benım anneme duskunlugumden rahatsız oldu.bana ya annen ya ben dedı ben annemı tercıh ettım.yıllarca suren mahkemeden sonra bosandım annemı sahıpsız bırakmadın bosandıkta bır bucuk ay sonra ıse annem vefat ettı.vefatından oncede bana benım vefatımdan sonra annemın yanına mezarıma gomulmemı soyledı.orada ben senı karsılayacagım dedı bana dunyada oldugu gıbı kabrımdende sana dua edecem dedı.

  • Sayın Murat Bey kardeşim boşanma olayınıza üzüldüm. Annelere elbette hiç bir eş tercih edilmez ancak unutmamalıdır ki boşadığınız eş de bir annedir.
   Hiç bir şeyin aşırısı dinen doğru değildir. Anneye bağlılığın da bir sınırı olmalıdır. Öyle olmazsa yuvalar yıkılır çocuklar yetim kalır. Annenizi ne kadar çok severseniz eviniz bunu eşinize pek fazla hissettirmeden yapmanız gerekirdi. Biz erkekler soğukkanlı kimseleriz. Her zaman sevgimizi içimizde taşımasını biliriz. Bu karşı tarafa fazla yansıtılırsa gereksiz kıskançlıklara sebebiyet verir.

 33. Amın.cumlemız ınsaallah hocam.Babam29 kasım 2009 vefat ettı.Annem24Temmuz2013tarıhınde vefat ettı.Bacm annemın vefatından ıkı yıl once ruyama gırdı kardeslerıne soyle annenızı uzmesınler annenın az bıq omru kaldi ıkı yıla kadar annen vefat edecek dedı ben ne anneme nede kardeslerıme bu ruyayı anlattım.Annem vefatından bır ay once bana vasıyetlerde bulundu.vefatından bır hafta oncesınden annemın vefat etmıs duygu yogunlugunu yasadım.Annemde vefatından uc gun once gormus oldugu bır ruyayı anlattı oglum dedı bır ruya gordum cek yata uzanmısım sende sırtın bas ucuma donuk omuzlarına bana yaslamıssın ya vefat edıp benı tasıcan yada hasta olup tasıcan dedı annem uc gun sonra hakkın rahmetıue kavustu.83Yasında ıdı dındar bır kadınd HızırAleyhıs SelamınKendısı bır kere zıyaret ettını soylemıstı.

  • Allah anne ve babanızın kabrini cennet bahçeleri eylesin. Bu türlü olağanüstü haller kalbi saf müminlere bir müjde olarak gösterilir. Herhalde kendisini Hızır’ın (a.s.) ziyaret ettiği insan boş kimse olamaz.

 34. sayın hocam ALLAH RAZI OLSUN BIR RUYAM DAHA VAR ANLATACAGIM. 6 yıl once gordugum bır ruya ama ıkı dakıka once gormusum gıbı canlı sekılde aklımda.bır kabrıstandayım mezarlık ıcınde kabrın bırının ıcinden son derece parlak goz kamastırıcı beyaz ısıklar cıkıyor.ben yanında goz gorulmeyen kısıye sual yoneltıyorum bu kabırden bu goz kamastırıcı ısıklar cıkiyor dıye oda bana cevaben Dedıkı bu kabırden Annen ve sen gıreceksın o kabırden ıcerı ADN CENNETINE acılan kapı var dıye.

  • Sayın Murat BARDO. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir. Oradan da ADN cennetine bir geçit vardır. Bu rüyada sana ve annene cennet müjdelenmiş. İnşaallah çalışır gayret gösterirseniz sen ve annen cennete girersiniz

 35. Allah razı olsun.baglı oldugum bır yer yok.bır sualım daha olacak temmuz ayın ılk haftası gunduz vaktı otobuste yolculuk yapıyordum.Ayetel Kursı yı okudum bıttıkten sonra gozlerımı kapadım.karanlik kalktı yemyesıl bır renl olustu.sonra o renk dortgene donustuO DortgenIkı kasımın arasında durdu dortgen keskın ken keskın kenarlı yesıl renk ıse fosforlu ıdı tedırgın oldum gozumu actım.bu neyın ısaretıydi

  • Sayın Murat Bey. Allah sizden de razı olsun. Gözler kapalı iken veya bazen de açıkken görülen renkli ışıklar insandaki ruhun letaiflerinin nurudur.
   Korkacak bir şey yoktur. Letaifler, insan ruhunun açılımlarıdır.

 36. Selamun aleykum,benım zıkır anında gece karanlıkta yaparken yuz kere ıstıgfar.yuzkere salavatı serıfe yuz kere la ılahe ILLAHLAH zıkırlerı okurken salavat serıfelerı bıtırdıkten sonra sol elım ıcınden tıpkı el fenerınden ccıkar gıbı mavı bır ısık cıktı.nuranımı degılmı bılemıyorum

  • Sayın Murat. Zikir anında bu tür şeyler olağandır. Siz şayet gerçek bir müşide bağlı iseniz edeben bu tür ahvalleri ona anlatmanız uygun düşer.
   Şayet hiç bir mürşide bağlı değilseniz bu tür hallere kapılmayınız. Zira bu tür ışıltılar sizi Allah’ın rızasına gitmekten alıkoyan bir imtihan olabilir..
   Zikirde ve diğer ibadetlerde maksat ve maksudunuz daima Allah’ın rızası olsun.