Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

elfazı küfür bahsi- hadisBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.

ÖN SÖZ:
Küfür ve şirk, imanı ve ameli yok eden tevhitten çıkaran bir inancın tezahürü olan sözler veya davranışlardır.
Altmış yetmiş yıllık fani bir hayat için binlerce TL harcayıp on beş yirmi yıl dünyevi tahsil yapan insana, ne yazık ki sonsuz geleceğini kurtarmak için bir kaç sayfalık bilgiyi okuyup öğrenmek dağlar kadar ağır gelmektedir.
Cennet o kadar ucuz olsaydı, her namert ona talip olurdu.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki:
Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri müstesna geri kalanları cehennemlik olacaklardır.”
Bunu duyan Eshab-ı Kiram (Allah Onlardan Razı olsun) sorarlar:
“Ey Allah’ın Rasulü bunlardan, kurtulacak olanlar hangisidir?”
Peygamberimiz (s.a.v.):
“Benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir.” diye cevap verirler.
(Kaynak: Hadis-i İbn-i Mace, Tirmizi , Ebu Davud)

K Ü F Ü R  ve  İ M A N  

Allahın Rasulü bir hadislerinde şöyle buyurdular;
” Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın  öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl derinlikteki Cehennemin dibine indirir”.
  (Ramuzul-Ehadis 1364)

-” Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

İmam Nevevi Hazretleri ilim ehline ait bilgi şeklinde ayrım yapmıştır:

“Bir kimse, zinanın, içkinin haram olmadığını veya namazın, orucun farz olmadığını söylese kâfir olur. Çünkü bunlar gibi herkes tarafından bilinen bu gibi hükümleri bilmemek mazeret değildir. Buna mukabil, bir kimse: “İddet süresi içinde olan bir kadını nikahlamak caizdir” dese kâfir olmaz. Çünkü bu bilgi ilim ehline mahsustur. Bununla beraber, ilgili adama bunun haram olduğunu bildirdikten sonra yine aynı fikrinde ısrar ederse, o zaman kâfir olur. (bk. Nevevî, a.y)”

Bir Mümin Küfür Hakkında Şu Özet Bilgileri Öğrense Diğer Konuları da Anlamış Olur
Dini Anlamda Küfür:

Özet olarak küfür;
Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek
O’na denk varlıkların olduğuna inanmak
O’ndan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak,
O’na hakaret etmek,
O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek kabul etmek,
İslam ve onun içeriği(İmanın Altı Şartı) hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmek.
İslam ile alay edenlere kızmamak onların yaptıkları küfre rıza göstermektir… 

Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

 

 1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.
 2- İnkari ve inadi küfür. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.
3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır
4- Cuhudi küfür: İblisin küfrü

 

Burada 3. madde de belirtilen hükmi küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah’a doğru iman eder de küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvabun(r)-Rahîmdir. Allah ölüm anı gelmeden bütün tövbeleri her zaman kabul edicidir.

İMAN: Amentünün Altı Şartına topluca inanmaktır.
1- Allah’ın varlığına ve birliğine
2- Melekelerine
3- Kitaplarına
4- Peygamberlerine
5- Ahiret Gününe İnanmak, Kadere inanıp Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah olduğuna
6- Ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmaktır.

 

NOT: İMÂNÎ KONULARDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı) 

SORU: Bazı kimseler, El-Fâz-ı Küfür Meseleleri konusunda; “Her şeye, küfürdür diyorsunuz, herkesi kâfir yapıyorsunuz, ahirette bunların hesabını nasıl vereceksiniz?” diye eleştiri yapmaktalar.  Buna cevabınız nedir?
CEVAP: Bu el-fâz-ı Küfür meselelerini eleştirenler, ya İslam dininin akaidinden habersiz gafil kimseler, veya İslamı içten yıkmaya çalışan münafıklardır.
El-fâz-ı küfür” fetvasını Ehl-i Sünnet alimleri, Kur’an veya hadis-i şeriflere dayanarak veya daha önce benzeri konularda fetva veren ulemanın fetvalarına kıyas yaparak “şu şöyle yapılırsa” veya; “şu ifadeyi kullanan kâfir olur” şeklinde  fetva vermişlerdir. Bu konuları eleştirenler, kesinlikle art niyetli münafıklardır… Onlara göre bir kimse ne söylerse söylesin inancı varsa Müslümandır. O halde Allah’ın Rasulü neden; “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasulullah diyen ehli kıbleyi tekfir etmeyin, yoksa siz küfre düşersiniz.” buyurdular..? Hazreti Ali(r.a.) “Kur’an bize yeter hadisleri kabul etmiyoruz “ diyen Harici sapkınlarına küfre girdiklerini belirten fetva verdi..?

Akaid Kitaplarından DÜRER‘de küfür meselesi şöyle ifade edilmektedir: “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz. (Uyûnül Besâir)
-” Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, ‘Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler.” (TEVBE-65)
-” İnsanlardan öylesi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (LOKMAN-6)
“Dürer” de Yahudi ve Hıristiyanların iman etmeleri şöyle izah edilir:
“Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, Müslüman sayılamazlar. Çünkü onlara , gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir Hıristiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, Müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve “ Bende sizin gibi Müslüman oldum.” demesi gerektir.”

****************************************************************************************************************************
* Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmaz veya şüphe ederse,
* O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,
* Veya  Allahu teala hakkında; cinsellik,  çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek, durgunluk, yer kaplamak, eşyaların içine sızmak, evrenin içinde veya dışında olduğuna itikat etmek, yukarıda Allah görüyor demek veya öyle inanmak gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa,  veya söylese,
* Veya Allah’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup, (dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,  peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmasa veya, onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,  Allah’ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa,
* Hatta Kur’ân’ın bir ayetini dahi inkâr etse, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese, veya öyle inansa,
* Kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa, “fala inanma, falsız da kalma” deyip burçların kaderi tayin ettiğine inansa,
* “Ölümden sonra diriliş yoktur” dese, veya öyle inansa,
* “Cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada” dese, veya öyle inansa,
* “Ahirete gidip de gelen var mı?” dese, Kur’an ve Sünnetle belirlenen mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kafirdir,  Müslüman değildir
.

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
CEVAP: Ehl-i küfür, bozuk ve yanlış inacını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Ayrıca bu kimseler evli iseler nikahlarınıda yenilemeleri gerekir.   (
Ehl-i Sünnet Akaidi)

 

EL-FÂZI-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de,  bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da  tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.
4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

 

K Ü F Ü R   S Ö Z L E R  (Dinden Çıkaran Söz ve İşler):

 1-  Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi: Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1- De ki: O, Allah birdir(eşi ve benzeri yoktur). 2- Allah Samed’tir (hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4- Onun hiçbir dengi yoktur.)

2- “Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” demek küfürdür. (Kaderiyecilerin inancıdır) Bunlar Zümer Suresi 62. ayetinde belirtilen, mealen; “Allah her şeyin (hayır ve şerrin) yaratıcısıdır, O her şey üzerine vekil de.”

3– Allah’ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. (Kessaniye Mezhebinin inancıdır)
Bu inancı çürüten Kur’an’dan delil: “Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de bir dalgınlık. (Bakara-155)
(O Allah ki) Çok yüce ve  her noksanlıktan, yanılmaktan münezzehtir. O ki, her şeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden! (Yâsîn Suresi-36)

4 Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin  ruhu başka cesedlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kâfirdir. ( Bu inanç da Rafizilerin inancıdır.)
Reenkarnasonun olmadığına dair Kur’an’dan delil:
Orda ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur. (Duhan/56)   

5- Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe ve bazı sahabeleri kafir saydıkları için, bu harici inancında olanlar da kafirdir. Zira Allah’ın Rasulü “Bir Müslümana kafir diyenin kendisi küfre girer. (Hadisi İbn-i Ebid-dünya)” buyurmuşlardır.

6- Yezidiler: İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kafirdir.
Bu inancın batıl olduğu Kur’an’ın Muhammed aleyhisselama son peygamber demesiyle sabittir.. İşte ilgili ayet, mealen;
– “Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” (Ahzab-40) 
 

7- Neccariye İnancı: Allah’ın sıfatlarını inkar etmeleri  ve “Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) .” demelerinden dolayı kafir olmuşlardır.(Ayınlar: cevherler, maddeler, atomlar.)

8- Şeytaniye Mezhebi İnancı: Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da  kafirdir.

9- Mutezile Mezhebi:  “Allah ne görür, ne de görülür” diyen Mûtezile Mezhebinden bir gurup da dinden çıkmıştır.

10- Allah’ın sıfatları  kadîm (ezelî ve sonsuz ) değildir, diyenler de dinden çıkmıştır.

11- “Allah alimdir ama kudret sıfatı yoktur” deyip, diğer sıfatlarını da böyle inkar edenler kafirdir.

12– “Allah cisimdir, ama diğer cisimlere benzemez”  diyenler de kafirdir. ” Bunlar bidat ehlidir” diyenler de vardır.

13- “Allah’ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir.” diyenler de küfre girer.

14- Cebriye Mezhebi İnancı:” Kulun(irade) kudreti, kazanması ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık (robot) gibidir.” diyen Cebriye Mezhebi inancında olanlarda  küfür ehlidir.

15- “İnsan cesed değildir, insan diridir, kaadirdir(her şeye gücü yeter), irade sahibidir.  İnsanın iradesi, Allah’ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil, insanın iradesi kendindendir, başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir” diyen kimseler  kafirdir.

16- Mürcie Mezhebi İnancı:  “Mümin ve kafirleri Allah’a bırakırız. Mü’min cennetlik, kafir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah’ındır,  dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir.”diye inanan veya söyleyenler kafirdir.  “Mü’minler günahkarlar ile dost olamaz.” diyenler de, bid’atçı sapıklardır.

 17- “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terkederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur.

18- Mest üzerine mesh etmek yoktur .” diyen Rafiza ve Şiiler sapık bid’atçılardır. Rafizilerden  Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfredip lanetleyenler kafirdir. Hz. Ali( r.a.),  Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den (Allah her üçünden de razı olsun) üstündür.”  diyenler Bid’atçı sapıklardır.

19-  Mücessime, Keramiye, Mutezile, Cehmiyye ve Müşebbihe  Mezhebleri’nde olanların inancı:  “Allah’ın özel yeri, mekanı vardır, O arştadır” dedikleri için küfre girmişlerdir.

20- Rubûbiyyeti inkar eden Muattile Mezhebi, Vahdaniyeti (Allahu Teala’nın Zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır.) inkar eden Veseniye Mezhebi, Allah’tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden İttihadiye Yolu, Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden Hululiyye Mezhebi mensuplarıda kafirdir.

21- Allahu Teala’nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan Dehri Mezhebi, Hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattğına inanan, Disani ve Mâni mezhebi‘nde olanlar, aynı görüşe sahib olan Sâbiler, Hırıstiyanlar ve Mecusiler de kafirdir.

22Karamitiler ve Batıniler:  Tenasuha (reenkarnasyona)  inandıkları için, Hululü (haşa Allah’ın bir insanın içine girmesine inananmayı) kabul ettikleri için kafirdir. Allah’ın birliğini ve ilahlığını kabul edip “Allah kadim değildir, diri değildir, mahluktur ve şekillenmiştir.” diye inanan Rafiziler ve  Cenahiler ve Hişamilerde kafirdir.

23- Allah’ın oğlunun var olduğunu, veya arkadaşı, veya hanımının var olduğunu kabul edenler,  veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kafirdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah’a “Allah baba” diyenler bunu hangi niyetle söylerse söylesinler küfre girer.

24- Evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden Tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu,  evrenin(kainatın) sanatkarı ve düznleyicisi  başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kafirdir.

25- Varlıkların yaratılmasında doğanın (tabiatın) da etkisi var diyen tabiatçılar da kafirdir.

  26- “Allah ile oturup konuşulur, O’nun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşidlere hulul eder(içine girer), dolaysı ile mürşide itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” diyen bazı mutasavvıflar,  hırıstiyan ve yahudiler ve Batıni Mezehebi’ndekiler de kafirdir.

27- Kainatın kadim, yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kafirdir.

28- Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler, veyahut sadece Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini inkar eden Yahudi ve Hırıstıyanlar da kafirdir.

NOT: Peygamber (s.a.v.) efendimizin, peygamberliğini inkar ettiği halde  sadece “Lâ ilahe illallah” diyen Yahudi ve Hıristiyanların da cennete gireceğini iddia edenlerde küfre girer. Çünkü O’nun peygamberliğini inkar eden,  Kur’an-ı Kerim’i inkar ederek,  cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur.

29- Allah’ın varlığına ve birliğine inanan,  peygamberlerin hak olduğunu kabul edip, onların getirdiği şeyler de yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla,  bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye Mezhebi’ndekiler de kafirdir.

30“Bana vahiy geliyor, Benim şeyhim peygamber makamındadır,”  veya” benim şeyhim kainatı idare ediyor , yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir, istediğini hidayete erdirir, benim şeyhimi inkar eden kafirdir.” diyen ve hezeyanlar savuran bazı  tarikatçılarda  kafirdir.

 31-Allah’ın mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenlerde kafirdir. Farzları ve haramları inkar eden,  farz, vacib, sünnet ve müstehab ibadetleri küçümseyip alay edenler, “haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kafirdir.” Dinen helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye(su içmek gibi) haram diyenler de kafirdir.

32– Hata ile söylenen küfür sözler kişiyi kafir etmezse de,  yinede tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya, cehaletle küfür işlediğinde  kendisine, küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez, veya redderse o kimse küfür üzere kalır.

D İ K K A T : Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse,  o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse CEHENNEMDE SONSUZ AZABA DÜŞER.

33– Bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar, veya dini konular ile alay ederse  o kimse küfre girer.

34-Dürer” de bahsedildiğine, bugün yahudi ve hırstiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, müslüman sayılamazlar. Çünki onlara , gerçekten bunu kabul ediyormusunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir hırıstiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve  ” Bende sizin gibi müslüman oldum.”  demesi gerektir.

35- Bir kimse Allahu Teala’yı acizlik ve ya cahillik  sıfatları ile anarsa, örnek:” Allah o işi nereden görecek? “Bu adamı Allah bile unutmuş demek” gibi  veya mahluklara Kuddûs, Kayyûm ve Er-Rahmân gibi isimler takarsa, küfre girer.

36– Bir kimse ” Allah gelse bana bunu yaptıramaz”, veya “Allah’ın oğlu gelse olmaz” , “Allah baba  istemez” ,” Allah oturdu, Allah yerinden kalktı”  diyen, veya “Falan adam o kadar acaip ki Allah’ın cebinden peygamberi çalar” diyen ve onu tasdikleyen de kafir olur..

37– Bir kimse bir işi yaptığı halde “Allah biliyorki, Allah şahid ki ben bu işi yapmadım “derse küfre girer.

38- Bir kimse; “Ben peygamberim ” derse, biride ona; ” Öyle ise mucizeni göster” derse,  her ikiside birlikte  küfre girer.

40– Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen,  Hz. Aişe(r.anha)’ya iftira eden, Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer.
NOT: Allah’ın Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra hilafet (kamil mânâ da halifelik) otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
Bu 30 yıl, Hz.Ali’den sonra Hz.Hasanın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır.  Bu sebeple Hz.Osman , Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) da halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.

41- Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer.

 42– Azizlere (Sadatlara)  gayb malumdur diyen veya öyle inanan kafirdir. Ancak, “Allah dilediği peygambere veya mü’min bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” demesi,  Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

43– Azizler şu işimi (gayb aleminde) hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. “Allah sadatların duaları vesilesi ile şu işimi yarattı ” veya “sadatların duaları vesilesi ile Allah  işlerimi düzene koydu”  demesi gerekirdi.

44- Bir kimse sevgilisine sen bana Allah’tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum, derse küfre girer.

45– Bir kimse güzel gördüğü bir kadına “İlah gibi kadın”  veya “işte tapılacak kadın ” derse küfre girer.

46- Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah’ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan,  içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina haksız yere adam öldürmeye başlarken, besmele çeken küfre girer.

47– “Falanca ile cennete dahi gitmem.” , veya “Sensiz cennete girmem” diyen küfre girer.  Hırıstiyanlar ve yahudiler ahirette cennetemi yoksa cehenneme mi giderler bilemem.” diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl, kıl bitmiyor diyen,  küfre girer.

48– Bir alimin veya  bir mü’minin ağzına söven  küfre girer. Çünki alim kişinin ağzı Kur’an yoludur.

49- Şeriata hakaret eden onu çağdışı bulan küfre girer. Açıklama: Şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır.

50-” Falan kafir filan kafirden daha hayırlıdır.”  demek küfürdür. “kötülükte daha  ehven veya daha az şerli” demek gerekir.

 51– Öldürülmesine meşru bir sebep olmadan ” falan adamın kanı helaldir” demek küfürdür.

52–  Lûtiliğe (homoseksüelliğe) helaldir diyen kafirdir. Hanımına ters ilişkiyi helal sayan da küfre girer.

53– Bir kimse içki,  zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için” keşke bunlar helal olsaydı.” dese veya öyle umsa,  küfre girer.
54- Haksız yere adam öldüren kimseye:  ” İyi yaptın”  dese kafir olur. Birisi “ey gavur Ali, veya Gavur Mehmet”  gibi bir ifade ile birini çağırsa, o kimsede ” Buyur efendim  ” dese küfre girer.

55– Bir kimse bir mümine” sen artık, kadına tapıyorsun,”  veya “paraya tapıyorsun,  sen ebediyen cehennemliksin.” derse, hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa, o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer.

56- “Keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı.” derse, veya   ” Hadi neyse namaz farz olmuş ama,  şu  abdest farz olmasaydı” derse, veya  “namaz beş vakit değilde iki veya üç vakit olsaydı” derse, veya “keşke gusül abdesti olmasaydı” diyen küfre girer.

57- Bir kimsenin başına bir musibet gelirde, o kimse ” Ya rabbi, her şeyimi aldın, daha ne yapacaksın, benden başkasını bulamadınmı, namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun, bana da bela yağdırıyorsun, senin adaletin bu mu ? ” bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer.

58– “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmişde yaratmış” demek küfürdür. Çünki özenmek acizlerin işidir. Allahu Teala yaratmasını dilediği şeye ” Ol ” der, onun nasıl olamasını dilerse, o da Allah(c.c.) kudreti ile öyle olur.

59– Bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerde tasdik ederse kafir olurlar. Zulmü aşikar olan bir hükümdara ” Adaletli hükümdar ” diyen küfre girer.

60– “Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum” diyen kimse kafir olur. “Bizim tarikatımızda, şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz, biz artık şeyhe ibadet eder, sadece ondan emir alırız.” diyen  küfre girer.

 61– “Allah falan müslümanın canını kafir olarak alsın” diyen kafir olur. Bir kimse, bir mümine ” Falan  şeytan adamdır.” derse küfre girer.

62– Bir kimse “Sen şunu veya bunu yarattın” veya ” Ben şunları yarattım” derse küfre girer. .

63– Müslümana beddua haramdır. Bir müslümana” Allah senin canını kafir olarak alsın ” diyen küfre girer. Peygamber efendimiz şöyle beyan ettiler ” Zalime beddua edenin sevabı, zaliminde günahı azalır. “

64- Bir kimse “keşke daha önce kafir olsaydımda şu kötülükleri yaptıktan sonra müslüman olsaydım” diyen küfre girer. “Keşke şu kötülükleri yapmadan müslüman olsaydım ” demesi gerkirdi.

65– “Ben kainat falan tanımıyorum” diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun” diyen veya ona amin dieyenler kafir olur. Ama  “Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin” derse dua olur.

66- Bir kimse hıristiyan veya gayri müslimlerden birine benzemek niyeti ile,  onlara mahsus  zünnar gibi bir eşyayı giyer,  veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar: Papaz Kuşağıdır.

  67– “İçki ehline helal, ehli olmayana haramdır” diyen, “Veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor.” diyen kafirdir. Kadını ve onun sebebi  ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allahu Teala yaratır. Biz her an,  yalnız O’na muhtacız.

68- Karısını üç talakla boşayan birine “Kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun” diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz.

69– Kabir hayatını ve peygamber(s.a.v.) efendimizin mi’racını inkar eden  küfre girer. Bazı ulemaya göre, sadece Mescid-i Aksa’dan ötesini  ( göklere ve cennetlere gidip geldiğini)  inkar ederse bid’at ehlidir.

70– Bir kimse” Allah, bilmemki  falanı ne diye yarattı.” derse küfre girer.

71- Bir kimse:  “Kur’an’da baş örtüsü emredilmedi ” derse küfre girer..  Allahu Teala Kitabullah’ta : ” Vel’yeDribne biHumûruhinne  alâ cuyûbihinne” diye beyan buyurmuştur. Mealen: ” (Ey Rasulum ) VelyeDribne;  O mü’mine kadınlara  emrimi hatırlat!  Darbetsinler; (indirsinler)  biHumûrihinne; baş örtülerini  alâ cuyûbihinne Yakalarının üzerlerine kadar . Kur’an’da baş örtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıpta;  Kuranda baş örtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiç bir değeri yoktur.
72- Bir kimse Allah’ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O Zatı ile ezelden ebede vardır.
73–   Bir kimse insan resmi yapıp İsa’nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa, veya yahudi ve hırıstiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harbde hile için giyerse kafir olmaz. Canını malını rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. (Uyunul besair)
74– Burçların insaların kaderini etkilediğine inanıp, kaderi inkâr etmek küfürdür.
75- Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki;
“BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.”      (Buhari, Edeb, 78/13)
76– Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek, küfürdür.
77- Allah görmez , görülmez demek de, küfürdür.

78- Bir kimse “Bu iş mâşâallah ile inşâallah ile olmaz “dese, öbürü de tasdik anlamında başını sallasa, her ikisi de kâfir olur. mâşâallah‘ın anlamı  “Allah korusun” demektir,  inşâallah‘ın anlamı ise, “Allah dilerse” demektir ki, ayeti kerimede Allah dilemeden hiç bir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah’ın koruması olmadan da hiç bir şeyin ayakta kalması mümkün değildir.

79- Tazim (hürmet) edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

80- Hadis-i şerifte, “münafık ve her çeşit kâfir ile konuşurken, efendim demeyin” buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

Saygı için efendim demek küfürse de, âdet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Telefonda bir gayrimüslime, buyurun efendim demek küfür olmaz, çünkü âdet böyledir. Gayrimüslime selam vermek de küfürdür, çünkü kâfire dua edilmez. Selam da duadır, ancak iş düşünce âdet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte, mesela Bonjour, Good morning, Guten morgen, Günaydın, İyi günler veya İyi akşamlar demekte mahzur yoktur.

81– Bir takım cahiller vardır ki onlar: “İyilik yapanın anasını avradını… şöyle böyle yapayım” sözü veya; “o iyiliğin anasını ..şöyle böyle yapayım”  diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir ki, bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hâla kendilerini Müslüman sanırlar. Bunların bu sözleri Allah’ın “iyilik yapın” emrine hakaret olduğu için küfre girerler. Peygamberler ve melekler de hep iyilik yaparlar. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar, mealen:
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

82- Bir kimse “Kur’an tahrif oldu yani; değişti” derse,
EL-CEVAP: O kimse külliyen kafirdir. Evli ise karısı boştur. Allah onun hiç bir ibadetini kabul etmez ta ki, o sözüne pişman olup tövbe edip iman ve nikahını tazeleyinceye dek.

83- “Sövmenin adını günah koymuşlar ” deyip, sövmeyi mübah saymak da küfürdür.

84- ŞARKILARDAKİ KÜFÜR SÖZLER:
1-Kahpe kader
2-secde ettim taparcasına
3-Bir sana taptım bir de Tanrıya
4-Madem unutacaktın beni neden yarattın
5-Kuluna kul oldum severek taptım
6-Alıştım kaderin zulmüne artık
7-Rabbim adaletin bu kadar mı?
85- Kasten “Lâ havle ve lâ kuvvet” demek küfür alametidir. Çünkü Bu Allah’ın kudretini inkâr anlamına gelir. Doğrusu “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demektir ki “Allah’tan başkasında kuvvet ve haretket ettirme gücü yoktur.” demektir.

NOT:     EBEDİ KURTULUŞ İÇİN BİLMEMİZ GEREKEN EHLİ SÜNNET İNANCI BİLGİLERİ İÇİN TIKLA:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı)Kaynak:  Ehl-i Sünnet Akaidi

 

SORU:

Selamun Aleykum Hocam Birkaç sorum olacak cevaplamanızı rica edeceğim.
4-Ahmet gümüşhanevi hazretlerinin Ehli Sünnet itikadı adlı kitabını okurken orada bir husus vardı tam olarak idrak edemedim açıklayabilir misiniz? Peygamber efendimize küfredenin ( Tövbe estagfirullah) küfre düşeceğini ve tövbesinin kabul edilmeyeceği yazıyordu. Tövbesinin kabul edilmemesini anlamadım. Rabbim dahi şirkden döneni kabul ediyor burada neden böyle birşey var açıklar mısınız? Şimdiden çok teşekkürler.

 

CEVAP:

Aleyküm selam sayın Bilal bey.
A.Gümüşanevi hazretlerinin o konudaki fetvası şu kapsamdadır. Rasulullaha küferdenin tevbesinin kadı (hakim) tarafından kabul görmeyip katli gerektiği içindir. Yoksa Allah katında kabul olmadığı anlamında olduğu söylenemez.
Aynı kitapta Rasulullaha küfredenlerin tövbesinin kabul edilmeyeceği bildirildikten sonra, mürted olan kimse idam edilip sonra cenazesinin yıkanabileceği bildirmektedir. Bu durum onun tövbesinin Allah katında kabul edildiğinin belirtilmesidir. Zira Allah Et-Tevvab’tır. Bütün tevbeleri kabul edicidir.

 

 NİKÂH NASIL YENİLENİR ? alttaki yeri TIKLAYINIZ:

http://www.islamdergisi.com/fikih/nikah-nasil-tazelenir/

Etiketler (Konular): , , , ,


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

705 soru “Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

 1. Merhaba hocam. Ben bu konuyu yeni araştırıyorum. Önceden çok sinirlendiğim zamanlarda, haşa, Allah a da, Peygamberimize de, dine de sövdüm. Sonra hoşnut olmadım tabi ama böyle birşey yaptım. Araştırmalarıma göre kafir oldum. Bu doğru mudur. Tövbe ediyorum. Allah Gafur dur. İnşallah affeder.

  Eğer kafir olduysam. Ben kaza namazlarımı hesapladım. Onları kılmayı planlıyorum. Ufak ufak ta kılıyorum. Geçmişi kılmaya gerek varmı.

  sizde dua edin benim için. Allah affetsin.

  • Merhaba Murat. Allah’a ve peygamberlerine hakaret eden kafir olur. Tövbe edenlerin tövbesi kabul edilir. Tövbesi kabul edilenlerin kul hakkı hariç bütün günahları silinir. Kaza namazlarını 12 yaşından itibaren kılman gerekir. Oruçları da kaza etmen gerekir. Size duacıyız inşallah.

 2. Hocam benim bi sorum var.Lütfen cevaplayın
  Şimdi babannem sahabeleri birbirinden üstün görüyor ve bazı 4 büyük halifeden birini onlar halife değil dedi yani imanı gitti dimi hocam geri imana nasıl dönecek? Kelim-i şahadet getirse girer mi bide hocam geçen annemle tartıştık annem dedi camiye gitme yani sinirle ağzından küfür cıktı dedi hacı ocaya uymus sana din dersi öğretenin falan filan yani küfüre girdi bende dedim anne napıyon dinden cıktın dedim hem ben öle dediğim için dinden cıktımmı yada annem cıktımı bide cıktıysak nasıl geri geliriz. Allah Razı olsun sizden.

  • Kemalettin kardeşim Allah senin yardımcın olsun. Hem babaannen hem de annen küfre girmiştir. O sözlerinin yanlış olduğunu bir daha öyle söylemeyeceklerine dair Allah’a söz vermeleri gerekir. Bu hususta senin küfre girmen söz konusu değildir.

   • Yani hocam tevbe etmelerimi lazım bide küfre girdiği için dinden imandan cıktılar değil mi ? kelime-i şehedat getirseler bidaha dine girerler mi ? Ben sabah babanneme anlattım dedim babanne böle böle dedim ona anlattım oda doğru buldu dedi bidaha yapmam dedi.Ben onların imanlı ölmesini istiyorum aslında bütün müslümanların imanlı ölmesini istiyorum çünkü imanlı olsa bile küfre gidip dinden cıksa kafir olur ebediyyen cehennemde kalır ben onların cehennemde kalmasını istemiyorum günahlarıda olsa cehennemde günahını cekip sonunda Yüce Rabb’im cennetine kor o yüzden zerre kadarda imanı olmasını istiyorum hocam.Küfre girdikleri için önce kelime-i şahadet getirse sonra dese bidaha böle bise yapmıcam Allah’ım affet dese imana bidaha gelir dimi hocam Rabb’,m sizden razı olsun hocam bide bi husus daha var siz hanefi mezhebindenmisiniz hocam yani mezheplere göre tevbeler değişmez dimi hocam

    • Allahın rahmet ve bereketi üzerinize olsun Kemaleddin kardeşim. Bu zamanda ne güzel düşünüyorsunuz Rabbim herkese sizin gibi hayırlı evlatlar nasip etsin.
     Aynen söylediğiniz gibi önce şehadet getirsinler, sonra tövbe etsinler. Sık sık şehadet getirerek imanlarını yenilesinler.
     Rabbim siz de aile efradınızı da hidayet üzere kılsın daima.

 3. Hocam arkadaslarla oyun oynarken yenilen dondurma ismarliyacakti arkadas kumar olur dedi ben olmaz dedim hemen sonra oldugu aklima geldi evet olur dedim ama yanlislikla olur dedim bi sıkınti olur mu?
  Bazen yanimzda küfür lafzi kullaniliyor ne yapmaliyiz bizede bi zarari olur mu?

  • Yanlışlıkla veya unutarak işlenen küfür küfür olmaz. Hemen akabinde estağfirullah deyiniz.
   Küfür ortamından uzak durmadıkça onların zararından emin olamazsınız. İçinizden onların küfrüne buğz ediniz bir müdahalede bulunamıyorsanız.

 4. Hocam facebook sitesinde beğenilen sayfa vara bu sayfalaradan bi tanesinde isim yerine sade ce Allah yazıyodu yani haşa paylaşımları haşa Allah’ mı (teala) yapıyor. Bu ismi kullanan küfre düşermi bide çocuğa sadece Allah ismi koymak küfre düşürürmü

  • Çocuğuna “Allah ” isimi koyan küfre girer. Facebook sayfasının ismini “Allah” koyan da küfre girer.

  • Elif hanım üç şeyin şakası olmaz. Ateşle(elektrikle), nikahla, din ile. Şaka da olsa “ben Hristiyan olacağım” demekle dinden çıkılmış olur.

 5. Hocam 2 tane daha sorum olucak

  Allah askina buraya gel allah askina sunu yap bunu yap demek günah mi

  Birde hocam ben esim le tartisdim esim sonra hayirli bir es söyle yaüar böyle yapar dedi bende ben hayirli bi es deyilim dedim o sinirden

  • Yapılacak işin mahiyetine bağlıdır. Teklif edilen iş kötü bir iş ise, veya karşı tarafı sıkıntıya sokacak mahiyette ise öyle söylemek mekruhtur.
   Hayırlı bir eş değil demekle tevazu etmişsiniz. Bunda bir beis yoktur.

 6. Hocam ben bir tane xxxx kiz hakkinda baska birisine bu kiz allaha inanmior dedim. cünki o kiz öLe birsey demisti tam hatirlamiorum cok pismanim hergün buni dusünüyorum ne yapmaliyim cok pismanim hocam lütfen yardim edin

  • Nur hanım. Söz konusu kız Allah’a inanmıyorsa neden bu kadar üzülüyorsunuz? Onların bir çoğu zaten yanlış inanıyorlar. O sebeple hiç inanmamış gibidir onlar. Dinin emirlerinden birini(namaz, oruç hac veya zekat gibi) ve Allah’ın haram ettiklerinden sadece birini(içki, kumar, zina gibi) inkar eden “Allah’a inanıyorum” dese de, Müslüman değildir.

   • Billmiyorum hocam icim hic rahat deyil dinden cikmis olabilirmiyyim kelimey i sehadet getirip tövbe etsem birdaha kimseye öyle demiycem hocam avusturyadan yasiyorum türkcem okadar iyi deyil.
    Bide hocam inanip inanmadigini tam billmiyorum sadece öyle bir sey duydum sanki kizdan hatirlamiyorum

    • Müslüman olmayana Müslüman demek de insanı dinden çıkarır. O kimse Allaha inanmadığını söylemiş ona Müslüman diyemezsiniz. Yoksa imanın tehlikeye girer. İçindeki huzursuzluk vesvesedir. Şehadet getir “Allahım bilerek veya bilmeyerek benden küfür veya şirk hasıl olduysa ben onlara tövbe ettim” demeniz yeterlidir.

 7. Hocam sarkida kufur lafzi varsa ve zorla dinliyorsa mesala arabada felan kalbinden bugz etse sikinti olur mu yinede

  • Arabada veya umumi yerlerde söylenen küfür içeren şarkı ve türkülere engele olamıyorsak, buğz etmek yeterlidir.

 8. vikipedide bir yazı gördüm. kırmızı rengi iştah açıyor yazıyor. Bu söz doğrumudur? Bu söze inanmak caiz mi?

  • Allahu teala nasıl ki bazı meyvelere farklı tatlar vermişse, renklere de bazı cazibeler vermiştir. Kırmızı renge de tahrik özelliği bahşetmiştir.

 9. Merhaba Hocam size bir sorum olacaktı

  Ebu Hanefiye göre mürtedlerin mürtedken ettigi yeminleri gecerlimidir? mesela adak yemini veya sigara icmeyecegine dair yemin edip bozmak vs.

  mürted tekrar müslüman olunca bu mürtedken ettigi yeminlerinin kefaretlerini verirmi?

  • Merhaba Sibel hanım.
   Mürtedin yemini geçersizdir. O sebeple de kefaret olmaz onun için. Ona iman etmek ve küfrüne tövbe etmek farzdır.
   Mürtedlik döneminde varsa üzerinde sadece kul haklarını öder.

   • Hocam
    mürted mürtedken vallah müslüman olunca kurban kesecem derse ve müslüman olunca kurban kesmek zorundamı?

    birde Hocam

    Mürtedin yemini geçersizdir yazmışsınız Hocam.?
    kalben iman ettigi halde fakat küfür sözü kullanıp mürted olan mürtedlerinde yeminleri geçersizmi?

    Allah razı olsun

    • Mürted mürtedken nikahı, yaptığı yemin ve adakları geçersizdir. Kişinin kalbi iman dolu olsa ama kasten küfür olan bir sözü şaka ile dahi söylese küfre girer.

     • ozaman buda geçersiz öyle degilmi Hocam?

      mürted mürtedken vallah müslüman olunca kurban kesecem derse ve müslüman olunca kurban kesmek zorundamı?

      Allah razı olsun

     • Evet o da geçersizdir. Müslüman iken ne adadıysa o geçerlidir. Kafirden sadece iman sorulur ve sonsuz kalmak üzere cehenneme atılır.

  • Hayır etmez. Çünkü dünya cansız bir nesnedir. Ona “adaletin bu mu dünya” diye soru sormak ahmaklığın belirtisidir. Fon müziği ile dini sohbet etmek bidattir yani haramdır, küfür değil. Sohbetsiz fon müziği dinlemek haram da değildir.

 10. Mrb hocam ben boom beac diye savas oyunu oynuyorum yillardir oyunda heykeller var puta benziyo onlari cikardigim zaman oyunda daha fazla altin odun veya ennerji veriyo onlar olmadigi zamnda oyun eksik kaliyo bu yuzden brn dinden cikmis olurmuyum bi arkadasim cikabilecegimi soyledi bu yuzden butun heykelleri kirdim oyunuda silmek istiyorum ama yillarimi verdim bide size danismak istedim cvp verirseniz sevinirim simdiden Allah razi olsun

  • Merhaba Sait kardeşim. Allahu teala siz ve bizi sırat-ı mustakîm üzere kılsın daima. Oynadığınız oyun; Allah korusun, sizi fark ettirmeden şirke düşürebilir. O sebeple kendinize daha helal bir meşgale bulmanız, sonsuz hayatınızın kurtuluş vesilesi olur inşallah.

 11. Hocam tamamen atıyorum bir mümin (haşa) kasten ……e hakaret etse, sonra tevbe etse sonra yine hakaret etse sonra yine tevbe etse atıyorum 5-10 kere veya daha fazla bunu kasten bile bile tekrarlasa (tövbe,hakaret,tövbe,hakaret..) fakat her defasında samimi tevbe etse, ALLAH c.c affedermi? hanefi mezhebine göre

  • Öyle hakaret eden kimsenin kalbi her tövbeyi bozmadan sonra kararır ve nihayet tövbe edemez hale gelir ve kalbi mühürlenir imanız olarak geberir.
   Tövbe oyuncak değil Allah’a söz vermektir. Tövbe eden kimse bir daha o duruma düşmemek için hep iyilerle beraber olmalı.

 12. Hocam sorum bu konu degil baska bir konu. (HANEFI MEZHEBININ GÖRÜSÜ NEDIR BU KONUDA?) benim bi tanidigim var kendisi TAKINTI hastasi, cikmazda, aglamakta öfke ve sinir halinde söyle sözler kullanmis:

  vallahi,billahi felanla (hictanimadigi birisiyle) yüzyüze gelmezsem vallahi,billahi imansiz öleyim demek.
  (burda maksat sadece yüzyüze gelmek yani imansiz ölmeye niyet etmemek)

  *Hocam burda yemini bozmak mümkün degil cünkü o kisi uzaktan herhangi bir kisi. burda sadece samimi tövbe etmekle bu sözden kurtulunurmu yoksa o kisi mecbur bulunup görülecekmi yani yemin bozulacakmi? ve görüsülmezse sadece tövbe etse imansizmi ölür?

  vallahi parayi felana vermezsem (hictanimadigi birine) vallahi Allah ruhumu imansiz alsin demek.
  (burda maksat para vermek imansizlik niyeti degil)

  *burda o parayi vermek mümkün bu kisiye ama hic taninmiyor. ayni sekilde sadece bu söze samimi tövbe etmekle ömür boyu cehennem atesinden kurtulurmu yoksa yemini bozmak ve yemin kefaretimi vermesi gerekir?

  Allah razi olsun. Dualarinizi eksik etmeyiniz lütfen.

  son olarak valla, vallah, vallaha demek yeminmidir? Kefaret gerekirmi?

  • Sibel hanımın Sorusunun Cevabı:
   1- “vallahi,billahi felanla (hictanimadigi birisiyle) yüz yüze gelmezsem vallahi, billahi imansiz öleyim” demek. (burda maksat sadece yüz yüze gelmek yani imansiz ölmeye niyet etmemek).
   CEVAP: O söz konusu kişi, bu şekilde yemin etmesi çok büyük bir günahtır. Derhal böyle yeminler ettiği için pişman olsun tövbe etsin. Yeminini bozması da söz konusu olmayacağı için kefaret ödemesine gerek yok.
   Tövbe ederse yaptığı yemin yok hükmündedir.
   2- “valla, vallah, vallaha demek yeminmidir? Kefaret gerekirmi?”
   CEVAP: Vallahi, billahi, tillahi demek yemindir. Valla, vallaha demek yemin olmaz. Vallah demek de yemindir.

   • Allah razi olsun Hocam tekrar rahatsiz ediyorum k.bakmayin peki bu durumda naplmali?

    vallahi parayi felana vermezsem (hictanimadigi birine) vallahi Allah ruhumu imansiz alsin demek.
    (burda maksat para vermek imansizlik niyeti degil)

    *burda o parayi vermek mümkün bu kisiye ama hic taninmiyor. ayni sekilde sadece bu söze samimi tövbe etmekle ömür boyu cehennem atesinden kurtulurmu yoksa yemini bozmak ve yemin kefaretimi vermesi gerekir?

    • “vallahi parayi felana vermezsem (hictanimadigi birine) vallahi Allah ruhumu imansiz alsin” demek, büyük günahtır ve küfre yakındır. Tövbe eder bir daha aynısını veya benzerini yapmazsa cehenneme o yüzden girmez. Kefaret de gerekmez.

 13. bir dizide kadere küfür etseler ve bizde haşa falan desek ama izlemeye devam etsek küfre girer miyiz?

  • Kader inkar edildiğinde veya hakaret edildiğinde onların o yaptıklarının çirkin ve küfür olduğunu bilmeniz sizi küfre düşmekten kurtarır.

 14. Kore,hint,ingiliz gibi yabancı yapım dizi filmleri izlemek onların putlara taptığı sahneleri izlemek küfre razı gelmek midir izlerken razı olmasak bile.
  birde bunlar tanrı adı altındaki herşeye küfür ve hakaret yapsalar bizde izlerken küfre girer miyiz?

 15. Selamun aleyküm hocam yukarıda bir soru gördüm peygamber efendimize dil uzatan kişinin durumu ile ilgili
  Şimdi sorum şöyle hocam ben ehli sünnet itikadı kitabında dediğiniz gibi bir duruma rastlamadım orda sadece sarhoşken böyle bir şey yapanın cenazesinin yıkanacağı söyleniyor hocam tahmin ediyorum ki bunu siteye koymayacaksınız ama bu durumu açıklarmısınız en azından mail atın

  • Aleykümselam Kamil. Ahmed Ziyaüddin’in Ehli Sünnet İtikadı isimli kitabında o ibare vardır. Ben dahi onu okudum. O sadece hanbeli mezhebine göre tövbe kabul edilmez. Hanefiye göre kabul edilir. Doğrusu da her tövbenin güneş batıdan doğuncaya kadar kabul edilmesidir.

   • Hocam biraz üsteliyorum ama ahmed gümüşhanevi hazretleri hanefi değilmidir
    Eğer hanefi ise neden böyle yazmış

    • Gümüşhanevi hazretlerinin ehli sünnet itikadı kitabının 101. sayfasını şerhine bakınız. Onu neden öyle yazış diyorsunuz. Nedenini bilmiyoruz ama kanaatimce Peygamberimize küfredenleri korkutmak için olmalı.

     • Hocam Ahmet Gümüşhanevi hazretlerinin yolunu takip eden bir vakıf var cevat akşit hocada bu vakıftandır isim vermek istemedim ben bu vakıfa telefon ettim ve size sorduğumu sordum onlarda ısrarla efendimize dil uzatan müslümanın ebedi cehennemlik olduğunu söylediler benimde bir arkadaşım var kendisi mürted ve birisi buna böyle demiş bu kişiye ben tövbe et deyince benim tövbem kabul olmaz dedi ve bu durumu anlattı bu kişinin tövbe etme imkanı yokmudur çünkü bu vakıf şöyle dedi bu hakaret aynı zaman da kul hakkıdır ve edendimize özel bir durumdur ve tövbesi kabul edilmez dediler

     • Allahu teala Kur’an’da Et-Tevvâb olduğunu beyan buyurmaktadır yani, Allah bütün tövbeleri kabul edicidir. Ya o arkadaşınız o yanlış fetva yüzünden ahirete imansız giderse bunun hesabını kim verecek ?
      İmamı Azam her türlü sadık tövbe kabul edilir diyor, Cevat hoca bize ölçü olamaz. Bizim mezhebimizin imamı, İmamı Azam hazretleridir, biz onun içtihadına bakarız, Gümüşhanevinin Hanefinin içtihadına ters düşen fetvasına değil.
      Şu lingi tıklayınız:
      http://www.islamdergisi.com/genel/peygamberimize-kufredenin-tovbesi-kabul-olmaz-mi/

 16. Allah rızası için yardım edin.. Birisine psikopatın Allahı demek küfür müdür yanlışlıkla ağzımdan çıktı bu kelime ve pişmanım napmam gerekir

  • Sehven ağızdan çıkan söz küfür olmaz ama, yine de ihtiyaten tövbe ediniz bir zararınız olmaz.

  • Bir kimse herhangi bir yere haç işareti çizerse küfre girer mi diyorsunuz. O, o işi ne niyetle yaptığına bağlıdır. Saygı babından çizerse veya kendi bedenine çizerse veya başkasının bedenine çizerse küfre girer. Tanıtım amaçlı çizerse girmez.

 17. Hocam bir kimse yemeğe bok gibi derse veya sen bi bok yapma (yemek yapma ) derse küfüre düşermi ?

 18. Hocam Peygamber’e söven kafirdir P kişi tövbe etsede öldürülürmü ? Şimdiki zaman da?

  • Peygambere söven kafir olur. Zaten o kafidir ki Peygambere sövmüştür. Müslüman hiç peygamberine sövebilir mi? Darul İslam olmayan yerlerde tövbe etse bile onun cezası ahirete kalır. Ama tövbe ederse tövbesi kabul edilir imanlı ölünce cennete girer.

   • Hocam peygambere veya peygamberlere dil uzatsa tövbe etse bile mutlak cehennemde azap görecek mi

    • Müslüman olup tövbe ederse, başka da günah işlemezse hiç azap görmeyecektir.

     • Hocam müslüman biri haşa peygamberlere dil uzatırsa ve tövbe etse bile mutlak cehennemde azap görecek mi

     • Bu soruyu neden hep soruyorsun? Oysaki, bunu kaç defa cevapladık.. Bu son olsun. Aksi halde devam ederseniz engel koymak durumunda olacağım size hatırlatırım.
      Peygamberimize veya diğer peygamberlere dil uzatan, şehadet getirip Müslüman olursa, tövbe edip başka da bir günah işlemeden ahiret göçerse, hiç cehenneme girmeyecektir. Çünkü Allah; Et-Tevvâb’tır ve Ğafûrun Rahîm’dir.

 19. Hocam bir kimse din kardeşinin yaptığı bir günahtan dolayı (cahilikten) onun küfüre düştüğünü düşünüp inanırsa o kimse dinden çıkarmı?

  • Bir kimsenin günahından dolayı küfre düştüğünü sanmak, kişiyi dinden çıkarmaz.

 20. Hocam bir kimse küfüre düşecek birşey yaptığından kırkıyorsa bu kimse ne yapmalıdır. Nasıl tövbe edilir?

 21. Hocam eline haç işareti çizenler neden küfüre girer. Onlar eline çizip şakalaşıyorlardı .(Ben onların küfüre girdiğine inandım eğer onlar küfüre girdiyseler benim durumum nedir ?)

  • Haç küfür alametidir de onun için küfre girer.
   Dinle şaka olmaz. Sana bir şey olmaz eğer onların yaptıklarını beğenmediysen.

 22. Hocam ben bazı arkadaşlarım eline haç işareti çizdiği için ve kafasına eliyele haç işareti yaptığı hiç onların küfüre düştüğüne inandım benim durumum nedir ?

  • Vücuduna haç işareti çizmek dinden çıkmağa delalettir. Siz de onlara razı olduysanız sizde küfre girmişsiniz demektir.

  • Hocam benim hocam dediki o küfür değildir ama sen onun küfüre düştüğüne inandıysan senin durumunu bilmiyorum dedi ben de küfüre düştümü ?

   • Siz üzerinize haç resmi çizmediniz ise, çizenleri de beğenmediniz ise siz küfre girmezsiniz. Eğer onların yaptıklarını beğendiniz ise “küfre rıza küfürdür” bilesiniz.

 23. hocam ilişki görüntüleri izlemek büyük günah hocam ordada sapıklar o my god o shit gibi sözler söylüyolar biz küfre girermiyiz

  • Biri “aman tanrım” demek, diğeri “kahretsin” demektir. Zina yaparken “aman tanrım” demek, Allah ile dalga geçmek anlamında ise küfürdür. Siz de Tanrı ile alay edenin sözünü beğenirseniz siz de kafir olursunuz.

   • Hocam peki küfür sözü duyan küfrü beğenmezse tasdik etmezse küfrü konuşanların diğer konuya geçmelerini beklese ve onlarda küfür konularını kapatsa o ortamda bulundu ama küfre rıza göstermedi ve başka konuya geçtiler bu durum nisa suresinin 140. ayeti kapsamında küfre girer mi?? Mesela oyun izlerken kötü bir söz duyduk aman be ne biçim laf tövbe tövbe desek beğenmesek adamın başka söze geçip oyuna devam etmesini izlemek (o bölümde küfür yok) küfre rıza olur mu??

    • – Allah size Kitab (Kur’an)da: “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Nisa/140
     Küfre rıza göstermeden küfür işleyenlerin arasında olan kimse küfre girmez ama bir süre sonra farkında olmadan küfre girer de haberi olmaz. Eğer, zaruret olmadan aralarında kalması sebebiyle büyük günaha girer. Bir süre sonra da onlar gibi olur. Çünkü o ortamı hemen terk etmek farzdır. Öyle bir oyun seyredildiğinde küfürlerine şahid olduğunuzda da hemen orayı terk ederek tepkinizi göstermeliydiniz. Seyretmeye devam edersek beğenmesek bile büyük günaha gireriz.

     • Hocam açık saçık kadınlar için haberlerde falan güzel diyorlar.Böyle haberlere bakmak-dediklerini tasdik etmeden-küfür müdür?

     • Orada niyete bağlıdır. Kafire bir kadına fiziksel bakımdan “güzel” demek küfür olmaz. Aynı şekilde fiziksel bakımdan düzgün bir fiziğe sahip olan kafir bir erkeğe de yakışıklı demek de küfür olmaz. Kafir ve müşriklere inanç bakımından güzel demek küfür olur.