Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Mescidi Nebi-3Bismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.

K Ü F Ü R  ve  İ M A N  

Allahın Rasulü bir hadislerinde şöyle buyurdular;
” Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın  öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl uzaktaki Cehennemin dibine indirir”.
  (Ramuzul-Ehadis 1364)

Küfür Nedir? Dini anlamda küfür; özet olarak Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek O’na denk varlıkların olduğuna inanmak veya O’ndan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak, O’na hakaret etmek, O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgilerle O’na inanmak veya anmak, İslam ve onun içeriği hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmektir. 

Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

 

 1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.
 2- İnkari ve inadi küfür. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.
3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır
4- Cuhudi küfür: İblisin küfrü

 

Burada 3. madde de belirtilen hükmi küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah’a doğru iman eder de küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvabun(r)-Rahîmdir. Allah ölüm anı gelmeden bütün tövbeleri her zaman kabul edicidir.

İMAN: Amentünün Altı Şartına topluca inanmaktır.
1- Allah’ın varlığına ve birliğine
2- Melekelerine
3- Kitaplarına
4- Peygamberlerine
5- Ahiret Gününe İnanmak, Kadere inanıp Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah olduğuna
6- Ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmaktır.

 

NOT: İMÂNÎ KONULARDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı) 

SORU: Bazı kimseler, El-Fâz-ı Küfür Meseleleri konusunda; “Her şeye, küfürdür diyorsunuz, herkesi kâfir yapıyorsunuz, ahirette bunların hesabını nasıl vereceksiniz?” diye eleştiri yapmaktalar.  Buna cevabınız nedir?
CEVAP: Bu el-fâz-ı Küfür meselelerini eleştirenler, ya İslam dininin akaidinden habersiz gafil kimseler, veya İslamı içten yıkmaya çalışan münafıklardır.
El-fâz-ı küfür” fetvasını Ehl-i Sünnet alimleri, Kur’an veya hadis-i şeriflere dayanarak veya daha önce benzeri konularda fetva veren ulemanın fetvalarına kıyas yaparak “şu şöyle yapılırsa” veya; “şu ifadeyi kullanan kâfir olur” şeklinde  fetva vermişlerdir. Bu konuları eleştirenler, kesinlikle art niyetli münafıklardır… Onlara göre bir kimse ne söylerse söylesin inancı varsa Müslümandır. O halde Allah’ın Rasulü neden; “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasulullah diyen ehli kıbleyi tekfir etmeyin, yoksa siz küfre düşersiniz.” buyurdular..? Hazreti Ali(r.a.) “Kur’an bize yeter hadisleri kabul etmiyoruz “ diyen Harici sapkınlarına küfre girdiklerini belirten fetva verdi..?

Akaid Kitaplarından DÜRER‘de küfür meselesi şöyle ifade edilmektedir: “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz. (Uyûnül Besâir)
-” Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, ‘Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler.” (TEVBE-65)
-” İnsanlardan öylesi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (LOKMAN-6)
“Dürer” de Yahudi ve Hıristiyanların iman etmeleri şöyle izah edilir:
“Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, Müslüman sayılamazlar. Çünkü onlara , gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir Hıristiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, Müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve “ Bende sizin gibi Müslüman oldum.” demesi gerektir.”

****************************************************************************************************************************
* Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmaz veya şüphe ederse,
* O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,
* Veya  Allahu teala hakkında; cinsellik,  çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek, durgunluk, yer kaplamak, eşyaların içine sızmak, evrenin içinde veya dışında olduğuna itikat etmek, yukarıda Allah görüyor demek veya öyle inanmak gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa,  veya söylese,
* Veya Allah’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup, (dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,  peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmasa veya, onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,  Allah’ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa,
* Hatta Kur’ân’ın bir ayetini dahi inkâr etse, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese, veya öyle inansa,
* Kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa, “fala inanma, falsız da kalma” dese ve burçların kaderi tayin ettiğine inansa,
* “Ölümden sonra diriliş yoktur” dese, veya öyle inansa,
* “Cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada” dese, veya öyle inansa,
* “Ahirete gidip de gelen var mı?” dese, Kur’an ve Sünnetle belirlenen mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kafirdir,  Müslüman değildir
.

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
CEVAP: Ehl-i küfür, bozuk ve yanlış inacını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Ayrıca bu kimseler evli iseler nikahlarınıda yenilemeleri gerekir.   (
Ehl-i Sünnet Akaidi)

KÜFÜR HAKINDAKİ  HADİSLER
 Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, mealen:
-” Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

 

EL-FÂZI-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de,  bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da  tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.
4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

 

K Ü F Ü R   S Ö Z L E R  (Dinden Çıkaran Söz ve İşler):

 1-  Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi: Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1- De ki: O, Allah birdir(eşi ve benzeri yoktur). 2- Allah Samed’tir (hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4- Onun hiçbir dengi yoktur.)

2- “Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” demek küfürdür. (Kaderiyecilerin inancıdır) Bunlar Zümer Suresi 62. ayetinde belirtilen, mealen; “Allah her şeyin (hayır ve şerrin) yaratıcısıdır, O her şey üzerine vekil de.”

3- Allah’ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. (Kessaniye Mezhebinin inancıdır)
Bu inancı çürüten Kur’an’dan delil: “Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de bir dalgınlık. (Bakara-155)
(O Allah ki) Çok yüce ve  her noksanlıktan, yanılmaktan münezzehtir. O ki, her şeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden! (Yâsîn Suresi-36)

4- Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin  ruhu başka cesedlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kâfirdir. ( Bu inanç da Rafizilerin inancıdır.)
Reenkarnasonun olmadığına dair Kur’an’dan delil:
Orda ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur. (Duhan/56)   

5- Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe ve bazı sahabeleri kafir saydıkları için, bu harici inancında olanlar da kafirdir. Zira Allah’ın Rasulü “Bir Müslümana kafir diyenin kendisi küfre girer. (Hadisi İbn-i Ebid-dünya)” buyurmuşlardır.

6- Yezidiler: İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kafirdir.
Bu inancın batıl olduğu Kur’an’ın Muhammed aleyhisselama “Hâtemen-nebî) (O Peygamberlerin sonuncusudur) demesidir.

7- Neccariye İnancı: Allah’ın sıfatlarını inkar etmeleri  ve “Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) .” demelerinden dolayı kafir olmuşlardır.(Ayınlar: cevherler, maddeler, atomlar.)

8- Şeytaniye Mezhebi İnancı: Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da  kafirdir.

9- Mutezile Mezhebi:  “Allah ne görür, ne de görülür” diyen Mûtezile Mezhebinden bir gurup da dinden çıkmıştır.

10- Allah’ın sıfatları  kadîm (ezelî ve sonsuz ) değildir, diyenler de dinden çıkmıştır.

11- “Allah alimdir ama kudret sıfatı yoktur” deyip, diğer sıfatlarını da böyle inkar edenler kafirdir.

12- “Allah cisimdir, ama diğer cisimlere benzemez”  diyenler de kafirdir. ” Bunlar bidat ehlidir” diyenler de vardır.

13- “Allah’ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir.” diyenler de küfre girer.

14- Cebriye Mezhebi İnancı:” Kulun(irade) kudreti, kazanması ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık (robot) gibidir.” diyen Cebriye Mezhebi inancında olanlarda  küfür ehlidir.

15- “İnsan cesed değildir, insan diridir, kaadirdir(her şeye gücü yeter), irade sahibidir.  İnsanın iradesi, Allah’ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil, insanın iradesi kendindendir, başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir” diyen kimseler  kafirdir.

16- Mürcie Mezhebi İnancı:  “Mümin ve kafirleri Allah’a bırakırız. Mü’min cennetlik, kafir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah’ındır,  dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir.”diye inanan veya söyleyenler kafirdir.  “Mü’minler günahkarlar ile dost olamaz.” diyenler de, bid’atçı sapıklardır.

 17- “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terkederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur.

18- Mest üzerine mesh etmek yoktur .” diyen Rafiza ve Şiiler sapık bid’atçılardır. Rafizilerden  Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfredip lanetleyenler kafirdir. Hz. Ali( r.a.),  Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den (Allah her üçünden de razı olsun) üstündür.”  diyenler Bid’atçı sapıklardır.

19-  Mücessime, Keramiye, Mutezile, Cehmiyye ve Müşebbihe  Mezhebleri’nde olanların inancı:  “Allah’ın özel yeri, mekanı vardır, O arştadır” dedikleri için küfre girmişlerdir.

20- Rubûbiyyeti inkar eden Muattile Mezhebi, Vahdaniyeti (Allahu Teala’nın Zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır.) inkar eden Veseniye Mezhebi, Allah’tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden İttihadiye Yolu, Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden Hululiyye Mezhebi mensuplarıda kafirdir.

21- Allahu Teala’nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan Dehri Mezhebi, Hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattğına inanan, Disani ve Mâni mezhebi‘nde olanlar, aynı görüşe sahib olan Sâbiler, Hırıstiyanlar ve Mecusiler de kafirdir.

22- Karamitiler ve Batıniler:  Tenasuha (reenkarnasyona)  inandıkları için, Hululü (haşa Allah’ın bir insanın içine girmesine inananmayı) kabul ettikleri için kafirdir. Allah’ın birliğini ve ilahlığını kabul edip “Allah kadim değildir, diri değildir, mahluktur ve şekillenmiştir.” diye inanan Rafiziler ve  Cenahiler ve Hişamilerde kafirdir.

23- Allah’ın oğlunun var olduğunu, veya arkadaşı, veya hanımının var olduğunu kabul edenler,  veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kafirdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah’a “Allah baba” diyenler bunu hangi niyetle söylerse söylesinler küfre girer.

24- Evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden Tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu,  evrenin(kainatın) sanatkarı ve düznleyicisi  başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kafirdir.

25- Varlıkların yaratılmasında doğanın (tabiatın) da etkisi var diyen tabiatçılar da kafirdir.

  26- “Allah ile oturup konuşulur, O’nun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşidlere hulul eder(içine girer), dolaysı ile mürşide itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” diyen bazı mutasavvıflar,  hırıstiyan ve yahudiler ve Batıni Mezehebi’ndekiler de kafirdir.

27- Kainatın kadim, yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kafirdir.

28- Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler, veyahut sadece Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini inkar eden Yahudi ve Hırıstıyanlar da kafirdir.

NOT: Peygamber (s.a.v.) efendimizin, peygamberliğini inkar ettiği halde  sadece “Lâ ilahe illallah” diyen Yahudi ve Hıristiyanların da cennete gireceğini iddia edenlerde küfre girer. Çünkü O’nun peygamberliğini inkar eden,  Kur’an-ı Kerim’i inkar ederek,  cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur.

29- Allah’ın varlığına ve birliğine inanan,  peygamberlerin hak olduğunu kabul edip, onların getirdiği şeyler de yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla,  bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye Mezhebi’ndekiler de kafirdir.

30- “Bana vahiy geliyor, Benim şeyhim peygamber makamındadır,”  veya” benim şeyhim kainatı idare ediyor , yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir, istediğini hidayete erdirir, benim şeyhimi inkar eden kafirdir.” diyen ve hezeyanlar savuran bazı  tarikatçılarda  kafirdir.

 31-Allah’ın mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenlerde kafirdir. Farzları ve haramları inkar eden,  farz, vacib, sünnet ve müstehab ibadetleri küçümseyip alay edenler, “haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kafirdir.” Dinen helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye(su içmek gibi) haram diyenler de kafirdir.

32- Hata ile söylenen küfür sözler kişiyi kafir etmezse de,  yinede tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya, cehaletle küfür işlediğinde  kendisine, küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez, veya redderse o kimse küfür üzere kalır.

D İ K K A T : Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse,  o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse CEHENNEMDE SONSUZ AZABA DÜŞER.

33- Bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar, veya dini konular ile alay ederse  o kimse küfre girer.

34-Dürer” de bahsedildiğine, bugün yahudi ve hırstiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, müslüman sayılamazlar. Çünki onlara , gerçekten bunu kabul ediyormusunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir hırıstiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve  ” Bende sizin gibi müslüman oldum.”  demesi gerektir.

35- Bir kimse Allahu Teala’yı acizlik ve ya cahillik  sıfatları ile anarsa, örnek:” Allah o işi nereden görecek? “Bu adamı Allah bile unutmuş demek” gibi  veya mahluklara Kuddûs, Kayyûm ve Er-Rahmân gibi isimler takarsa, küfre girer.

36- Bir kimse ” Allah gelse bana bunu yaptıramaz”, veya “Allah’ın oğlu gelse olmaz” , “Allah baba  istemez” ,” Allah oturdu, Allah yerinden kalktı”  diyen, veya “Falan adam o kadar acaip ki Allah’ın cebinden peygamberi çalar” diyen ve onu tasdikleyen de kafir olur..

37- Bir kimse bir işi yaptığı halde “Allah biliyorki, Allah şahid ki ben bu işi yapmadım “derse küfre girer.

38- Bir kimse; “Ben peygamberim ” derse, biride ona; ” Öyle ise mucizeni göster” derse,  her ikiside birlikte  küfre girer.

40- Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen,  Hz. Aişe(r.anha)’ya iftira eden, Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer.
NOT: Allah’ın Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra hilafet (kamil mânâ da halifelik) otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
Bu 30 yıl, Hz.Ali’den sonra Hz.Hasanın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır.  Bu sebeple Hz.Osman , Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) da halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.

41- Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer.

 42- Azizlere (Sadatlara)  gayb malumdur diyen veya öyle inanan kafirdir. Ancak, “Allah dilediği peygambere veya mü’min bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” demesi,  Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

43- Azizler şu işimi (gayb aleminde) hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. “Allah sadatların duaları vesilesi ile şu işimi yarattı ” veya “sadatların duaları vesilesi ile Allah  işlerimi düzene koydu”  demesi gerekirdi.

44- Bir kimse sevgilisine sen bana Allah’tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum, derse küfre girer.

45- Bir kimse güzel gördüğü bir kadına “İlah gibi kadın”  veya “işte tapılacak kadın ” derse küfre girer.

46- Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah’ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan,  içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina haksız yere adam öldürmeye başlarken, besmele çeken küfre girer.

47- “Falanca ile cennete dahi gitmem.” , veya “Sensiz cennete girmem” diyen küfre girer.  Hırıstiyanlar ve yahudiler ahirette cennetemi yoksa cehenneme mi giderler bilemem.” diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl, kıl bitmiyor diyen,  küfre girer.

48- Bir alimin veya  bir mü’minin ağzına söven  küfre girer. Çünki alim kişinin ağzı Kur’an yoludur.

49- Şeriata hakaret eden onu çağdışı bulan küfre girer. Açıklama: Şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır.

50-” Falan kafir filan kafirden daha hayırlıdır.”  demek küfürdür. “kötülükte daha  ehven veya daha az şerli” demek gerekir.

 51- Öldürülmesine meşru bir sebep olmadan ” falan adamın kanı helaldir” demek küfürdür.

52-  Lûtiliğe (homoseksüelliğe) helaldir diyen kafirdir. Hanımına ters ilişkiyi helal sayan da küfre girer.

53- Bir kimse içki,  zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için” keşke bunlar helal olsaydı.” dese veya öyle umsa,  küfre girer.
54- Haksız yere adam öldüren kimseye:  ” İyi yaptın”  dese kafir olur. Birisi “ey gavur Ali, veya Gavur Mehmet”  gibi bir ifade ile birini çağırsa, o kimsede ” Buyur efendim  ” dese küfre girer.

55- Bir kimse bir mümine” sen artık, kadına tapıyorsun,”  veya “paraya tapıyorsun,  sen ebediyen cehennemliksin.” derse, hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa, o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer.

56- “Keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı.” derse, veya   ” Hadi neyse namaz farz olmuş ama,  şu  abdest farz olmasaydı” derse, veya  “namaz beş vakit değilde iki veya üç vakit olsaydı” derse, veya “keşke gusül abdesti olmasaydı” diyen küfre girer.

57- Bir kimsenin başına bir musibet gelirde, o kimse ” Ya rabbi, her şeyimi aldın, daha ne yapacaksın, benden başkasını bulamadınmı, namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun, bana da bela yağdırıyorsun, senin adaletin bu mu ? ” bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer.

58- “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmişde yaratmış” demek küfürdür. Çünki özenmek acizlerin işidir. Allahu Teala yaratmasını dilediği şeye ” Ol ” der, onun nasıl olamasını dilerse, o da Allah(c.c.) kudreti ile öyle olur.

59- Bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerde tasdik ederse kafir olurlar. Zulmü aşikar olan bir hükümdara ” Adaletli hükümdar ” diyen küfre girer.

60- “Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum” diyen kimse kafir olur. “Bizim tarikatımızda, şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz, biz artık şeyhe ibadet eder, sadece ondan emir alırız.” diyen  küfre girer.

 61- “Allah falan müslümanın canını kafir olarak alsın” diyen kafir olur. Bir kimse, bir mümine ” Falan  şeytan adamdır.” derse küfre girer.

62- Bir kimse “Sen şunu veya bunu yarattın” veya ” Ben şunları yarattım” derse küfre girer. .

63- Müslümana beddua haramdır. Bir müslümana” Allah senin canını kafir olarak alsın ” diyen küfre girer. Peygamber efendimiz şöyle beyan ettiler ” Zalime beddua edenin sevabı, zaliminde günahı azalır. “

64- Bir kimse “keşke daha önce kafir olsaydımda şu kötülükleri yaptıktan sonra müslüman olsaydım” diyen küfre girer. “Keşke şu kötülükleri yapmadan müslüman olsaydım ” demesi gerkirdi.

65- “Ben kainat falan tanımıyorum” diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun” diyen veya ona amin dieyenler kafir olur. Ama  “Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin” derse dua olur.

66- Bir kimse hıristiyan veya gayri müslimlerden birine benzemek niyeti ile,  onlara mahsus  zünnar gibi bir eşyayı giyer,  veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar: Papaz Kuşağıdır.

  67- “İçki ehline helal, ehli olmayana haramdır” diyen, “Veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor.” diyen kafirdir. Kadını ve onun sebebi  ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allahu Teala yaratır. Biz her an,  yalnız O’na muhtacız.

68- Karısını üç talakla boşayan birine “Kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun” diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz.

69- Kabir hayatını ve peygamber(s.a.v.) efendimizin mi’racını inkar eden  küfre girer. Bazı ulemaya göre, sadece Mescid-i Aksa’dan ötesini  ( göklere ve cennetlere gidip geldiğini)  inkar ederse bid’at ehlidir.

70- Bir kimse” Allah, bilmemki  falanı ne diye yarattı.” derse küfre girer.

71- Bir kimse:  “Kur’an’da baş örtüsü emredilmedi ” derse küfre girer..  Allahu Teala Kitabullah’ta : ” Vel’yeDribne biHumûruhinne  alâ cuyûbihinne” diye beyan buyurmuştur. Mealen: ” (Ey Rasulum ) VelyeDribne;  O mü’mine kadınlara  emrimi hatırlat!  Darbetsinler; (indirsinler)  biHumûrihinne; baş örtülerini  alâ cuyûbihinne Yakalarının üzerlerine kadar . Kur’an’da baş örtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıpta;  Kuranda baş örtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiç bir değeri yoktur.
72- Bir kimse Allah’ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O Zatı ile ezelden ebede vardır.
73-   Bir kimse insan resmi yapıp İsa’nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa, veya yahudi ve hırıstiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harbde hile için giyerse kafir olmaz. Canını malını rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. (Uyunul besair)
74- Burçların insaların kaderini etkilediğine inanıp, kaderi inkâr etmek küfürdür.
75- Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki;
“BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.”      (Buhari, Edeb, 78/13)
76- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek, küfürdür.
77- Allah görmez , görülmez demek de, küfürdür.

78- Bir kimse “Bu iş mâşâallah ile inşâallah ile olmaz “dese, öbürü de tasdik anlamında başını sallasa, her ikisi de kâfir olur. mâşâallah‘ın anlamı  “Allah korusun” demektir,  inşâallah‘ın anlamı ise, “Allah dilerse” demektir ki, ayeti kerimede Allah dilemeden hiç bir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah’ın koruması olmadan da hiç bir şeyin ayakta kalması mümkün değildir.

79- Tazim (hürmet) edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

80- Hadis-i şerifte, “münafık ve her çeşit kâfir ile konuşurken, efendim demeyin” buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

Saygı için efendim demek küfürse de, âdet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Telefonda bir gayrimüslime, buyurun efendim demek küfür olmaz, çünkü âdet böyledir. Gayrimüslime selam vermek de küfürdür, çünkü kâfire dua edilmez. Selam da duadır, ancak iş düşünce âdet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte, mesela Bonjour, Good morning, Guten morgen, Günaydın, İyi günler veya İyi akşamlar demekte mahzur yoktur.

81- Bir takım cahiller vardır ki onlar: “İyilik yapanın anasını avradını… şöyle böyle yapayım” sözü veya; “o iyiliğin anasını ..şöyle böyle yapayım”  diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir ki, bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hâla kendilerini Müslüman sanırlar. Bunların bu sözleri Allah’ın “iyilik yapın” emrine hakaret olduğu için küfre girerler. Peygamberler ve melekler de hep iyilik yaparlar. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar, mealen:
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

82- “Sövmenin adını günah koymuşlar ” deyip, sövmeyi mübah saymak da küfürdür.

83- ŞARKILARDAKİ KÜFÜR SÖZLER:
1-Kahpe kader
2-secde ettim taparcasına
3-Bir sana taptım bir de Tanrıya
4-Madem unutacaktın beni neden yarattın
5-Kuluna kul oldum severek taptım
6-Alıştım kaderin zulmüne artık
7-Rabbim adaletin bu kadar mı?

Kaynak:  Ehl-i Sünnet Akaidi

 

SORU:

Selamun Aleykum Hocam Birkaç sorum olacak cevaplamanızı rica edeceğim.
4-Ahmet gümüşhanevi hazretlerinin Ehli Sünnet itikadı adlı kitabını okurken orada bir husus vardı tam olarak idrak edemedim açıklayabilir misiniz? Peygamber efendimize küfredenin ( Tövbe estagfirullah) küfre düşeceğini ve tövbesinin kabul edilmeyeceği yazıyordu. Tövbesinin kabul edilmemesini anlamadım. Rabbim dahi şirkden döneni kabul ediyor burada neden böyle birşey var açıklar mısınız? Şimdiden çok teşekkürler.

 

CEVAP:

Aleyküm selam sayın Bilal bey.
A.Gümüşanevi hazretlerinin o konudaki fetvası şu kapsamdadır. Rasulullaha küferdenin tevbesinin kadı (hakim) tarafından kabul görmeyip katli gerektiği içindir. Yoksa Allah katında kabul olmadığı anlamında olduğu söylenemez.
Aynı kitapta Rasulullaha küfredenlerin tövbesinin kabul edilmeyeceği bildirildikten sonra, mürted olan kimse idam edilip sonra cenazesinin yıkanabileceği bildirmektedir. Bu durum onun tövbesinin Allah katında kabul edildiğinin belirtilmesidir. Zira Allah Et-Tevvab’tır. Bütün tevbeleri kabul edicidir.

 

 NOT:     EBEDİ KURTULUŞUMUZ İÇİN BİLMEMİZ GEREKEN EHLİ SÜNNET İNANCI BİLGİLERİ İÇİN TIKLA:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı)

 

 NİKÂH NASIL YENİLENİR ? alttaki yeri TIKLAYINIZ:

http://www.islamdergisi.com/fikih/nikah-nasil-tazelenir/

More Elfaz-ı Küfür Posts

Etiketler (Konular): , , , ,

294 soru “Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

 1. Hocam selamun aleykum, nasilsiniz iyimisiniz ?
  Hocam arkadaslarla beraberdik biriside sakasina yok lan ben Gayim dedi…Ondan sonra icine korku dustu,acaba kufremi dustum diye dusunuyor…Size sorayim dedim.

  Ikinci Soru Hocam— Birisi gecmiste birkac kez kufre dusmus,kufre dustugunude bilmiyormus…Ondan sonra Tevbe etmis,butunuyle tevbe etmis…simdi burasini okuduktan sonra,ya bak ben bunu yillar once demistim diyor.Ama arkadas hatirlamadigi kufre dusmus olan sozlere Tevbe etmisti,simdi gecmiste dustugu kufur sozlerini hatirliyor,acaba yine tevbe etmesi gerekirmi ? Hatirladigindan dolayi. Cunku Tevbe ettiginde,hatirlayamadigim olan kufur sozlerine tevbe ediyorum gibisinden demiste.Simdi ise aklina geldi.

  • Aleykümselam sayın Etem.
   Teşekkür ederim iyiyiz hamd olsun Allah’a. Sizlerin de daima iyi olmasını temenni ederiz.
   Sayın Etem. Bir Müslüman şaka ile veya gerçekten “ben gayım” veya “ben hırsızım” veya “kumarcıyım” demekle küfre düşüp kafir olmaz. Yalan SÖYLEMİŞ ise sadece yalan söyleme günahına girmiş olur. Ama şaka dahi olsa bir kimse “Ben Yahudiyim”, “hıristiyanım” veya “Kafirim” derse, kafir olur. Derhal tevbe edip evli ise nikahını yenilemesi farzdır. Şöyle tevbe etmeliyiz:

   YA RABBİ BÜLUĞ ÇAĞIMDAN ŞU ZAMANA GELİNCEYE KADAR BENDEN KÜFÜR, ŞİRK VEYA GÜNAHI KEBAİR TÜRÜNDEN HER NE SADIR OLDUYSA, BEN ONLARIN HEPSİNE PİŞMAN OLDUM KEŞKE YAPMASAYDIM. İNŞAALLAH BİR DAHA YAPMAYACAĞIM.”

   Geçmişte tüm günahlarına isim saymadan tevbe etmişse, onlar affedilmiştir. Ancak hiç günahımız olmasa dahi öldüğümüzde Allah’ın huzuruna temiz çıkmak için her gün kendi kendimize tevbemizi yenilemeliyiz.

   • Demek arkadas ben Gayim demekle kufre dusmemis oylemi,dogrumu anladim ?

    Ben her aksam bu duayi okurum Hocam…
    Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi !
    Eger benim elimden,ayagimdan,gozumden,kulagimdan,dilimden ve butun azalarimdan bilerek,bilmeyerek,kelime-i kufur ve fi’l-i kufur,gunah,isyan,hata sirk ve malayani sadir oldu ise ben onlarin cumlesine Tevbe ettim,pisman oldum. Bir daha yapmamaya azm u cezm u kasd eyledim. Peygamberlerin evveli ADEM Safiyyullah, ahiri, bizim Peyamberimiz HZ. Muhammed Mustafa (S.A) Efendimizdir. Bu ikisi ve bu ikisi arasinda gelip gecen Peygamberler haktir ve gercektir. Cumlesine inandim,Iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim.

    Bunun sonunda da Amentu okuyorum,Amentuden sonrada Fatiha okuyup Tevbemi bitiriyorum.

    • Siz bu dualara devam ediniz.
     “Gayım” demek bir sapkınlıktır. Bir kimse hangi günahı işlerse işlesin o işin günah olduğunu inkar etmez, işlediği o günahtan dolayı kalbinde en küçük bir üzüntü oluşursa o kimse kafir olmaz.

     • Tamam Hocam o zaman arkadasa diyim,kufre dusmedigini de,ici rahatlansin…

 2. Hocam,Patronum Hristiyan…Bende amcamla sohbet ederken sunu dedim,Patronum Gavur ama adam gibi adam, namazima karismiyor,kolaylik sagliyor,cumaya da izin veriyor,Bazi gavur patronlar namaza gitmeleri icin bile izin vermiyorlar iscilerine,buysa kolaylik sagliyor,adil cikti,adam gibi adam dedim…Bu sozlerde Kufur sozu varmidir Hocam ?

  • Adam gibi adam derken onun doğruluğunu ve adalete riayet ettiğini kast etmişseniz küfür olmaz.

    • İyilik sever gayrimüslimlere İslam’a inançları olmadığı için “iyi adam” demek uygun olmaz. “İyilik sever” demek daha uygun düşer. Sanırım ki siz de bunu kast etmiş olmalısınız.

     • iyi adam demekle kufre mi yada gunaha mi giriliyor ? bir yerde okudum da sadece tehlikeli oldugunu,ama kufur diye birsey gectigini gormedim.

     • Küfre yakın bir durumdur. O ve benzeri sözlerden sakınmak lazım. Örnek; bir kafirden bir iyilik gören ona; “Allah ondan razı olsun” derse bu da küfürdür. “Allah onu hidayete (hak dine ) erdirsin” demek doğru olanıdır.

     • simdi hocam kufre yakin dediniz,tevbe etmek gerekirmi (ben zaten her aksam namazindan sonra tevbe ediyorum) ya da insan bu deyisle kufremi dusuyor ? yakin bir durum dediniz cunku ama tam belirtmediniz.

     • Sayın Etem kardeşim. O ifade kesin olmamakla birlikte şüpheli bir durum olduğu için tevbe etmek elzemdir. Ancak siz her akşam yaptığınıza göre tekrar onun için tevbe etmeniz gerekmez.

     • Tesekkur ederim Hocam…Benimle isiniz cok,ama ne yapim sormadan da insan ogrenemez…Sormam ogrenmem gerek ki,ayni hatalari yapmiyim diye…

     • Elbette bilmediklerinizi soracaksınız ve biz de elbette bildiklerimizi cevaplandıracağız. O hususta kalbiniz rahat olsun. Selam ve dua ile kalınız.

 3. Siz “Çok güzel bir site hazırlamışsınız. Hemen hemen bütün soru cevapları okudum. Elim ayağım titredi, irkildim adeta. Bir insan nasıl bu kadar soğuk kanlı bir şekilde “şunu yaparsan küfürdür, bu çok günahtır” diyebilir aklım almadı. Ayetle yapılmış açıklama bile yok. Yazık bunca cahil insan da size ciddi ciddi soru soruyor. Kendi uydurduğunuz dini İslam adı altında yaşıyorsunuz.” desem küfre girmiş olur muyum sayın hocam?

  • Sayın Cahit Bey. Bu EL-FÂZ-I KÜFÜR yazısının büyük bir bölümü Ehli Sünnet İtikadının müçtehid İmamı İmam-ı Maturidi hazretlerinin yazdığı Maturidiyye Akaidi kitabından alıntıdır. Onun ilmi İmamı Azam’a dayanır. O da İmam Caferi sadıktan ilmini aldı. Onun ilmi de dedesi Hz.Ali’ye dayanır. Hz. Ali’nin’de ilmi kimden aldığı malumunuzdur sanırım.
   Bu El-Fâz-ı Küfür sayfasına ait yazıları uydurduğumuzu uydurmuşsunuz. Eğer o sayfada bir tane mesnetsiz bir cevap bulursanız bu sitede yayınladığımız el-fâz-ı küfür yazısını kaldıracağım. Aksi halde siz özür dileyip tevbe edebilecek misiniz..???
   Allah’tan korkun! İftira çok büyük günahtır ve kul hakkıdır.
   Diyorsunuz ki; “Ayetle yapılmış açıklama bile yok. Yazık bunca cahil insan da size ciddi ciddi soru soruyor.”
   Sitemize soru soran okuyucularımıza “Cahil” diyorsunuz. Çok teessüf ederim. Siz onların öğretmenliğini mi yaptınız da bu kanıya vardınız?
   Ayetle yapılan bir açıklama yok diyorsunuz. Bunu anlayabilmeniz için alt yapınız olması gerekir. Şu aşağıdaki soruların cevapları Kur’an ve hadislere dayanmıyor diyebilir isiniz..? İnsaf ediniz.
   Yazımızın 1. maddesini buraya kopyaladım. Okudum diyorsunuz ama okumadığınız sorularınızdan sizi ele veriyor. Belki de okuduğunuzu sandınız. Lütfen okuyunuz.
   “1-Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa Müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi)
   Şimdi ben size soruyorum:
   *Allah’ın varlığına inanmayana siz Müslüman diyebilir misiniz?
   *Allah baba diyene Müslüman diyebilir misiniz?
   *İsa Allah’ın oğlu” diyene siz Müslüman diyebilir misiniz.?
   *Bakınız, yeni bir soru geldi. Adam Rahman Allah’a sövmüş buna siz Müslüman diyebilir misiniz?
   *Kur’an’ın haram kılmasına karşın “içki helaldir” diyene Müslüman diyebilir misiniz?

   Çok ama, çok önyargılısınız. Küfre girip girmediğinizi dalga geçmek için soruyorsunuz. Evet siz küfre girdiniz. Çünkü burada ayete dayalı bilgilere hem “uyduruk” diyorsunuz hem de alay ediyorsunuz. Ayrıca çok büyük bir iftira günahına da girmiş bulunmaktasınız. Allah sizi affına layık bir kul eylesin.
   Benden helallik dilerseniz size hakkımı helal edebilirim.

 4. Hocam benim aklıma sürekli küfür geliyo ALLAH ya da peygamberle ilgili. Bunun şeytanın vesvesesi olduğunu dusunuyordum yinede her seferinde şehadet getiriyordum. Bugün çok istediğim ve dua ettiğim bir şey olmadı bende üzüldüm ve kızdım. Namaz kildiktan sonra dua ederken dilim başka birşey söylerken kalbimden zaten haşa ALLAH yok gibi şeyler geçti. O an inanmisim gibi düşündüm ama çok pişmanım dinden çıktım mi? Vesvese değilde o an inanmisim gibi hissettim şimdi. İçim hic rahat değil ne yapmalıyım birde vesvese ile aklıma gelen kötü düşüncelerden sonra abdestim bozulur mu?

  • Şerife Hanım. Şu yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla siz inanmış mümine bir kimsesiniz. Sizi rahatsız eden içinizdeki sese benzer dürtüler şeytanın vesvesesinin ta kendisidir.
   Şundan emin olunuz ki inançsız kimselerde veya namaz kılmayanlarda hiç vesvese yoktur. Çünkü iman bir eşsiz cevherdir. Şeytan ise iman hırsızıdır. Kalbinizdeki o iman mücevherini çalmak için sürekli sizi rahatsız etmek istemektedir. Kalbinize böyle bir şey geldiğinde “Bu şeytanın vesvesesidir. Bundan Allah’a sığınıyorum” diye düşünün yeter. Şeytan hilesinin anlaşıldığını anladığı andan itibaren taktik değiştirecektir.
   Çok istediğiniz şey belki sizin hakkınızda hayırlı olmayacaktı? Duam kabul edilmedi diye üzülmeyiniz. Allah belki duanızı kabul eder. Acele etmez ve o şey hakkınızda hayırlı ise tabi.
   Biz nice şeyler için dua ettik kabul olmadı. Ama daha sonraları o dualarımız kabul olmadığı için Allah’a şükür ettik. İyi ki de o zaman, o dualarımız kabul edilmemiş diye.
   Şeytan alçak bir usta oyuncudur. Önce size bir şeyin sizin için çok önemli olduğunu gönlünüze getirir ve “haydi dua edin Allah’tan isteyin” der. Ve size o şeyin olması için dua ettirir. Tabi o şey hakkında yaptığınız dua hemen kabul olmadığı için bu kez perdenin öbür tarafına geçip; “zaten Allah yoktu ki, olsaydı duanıza icabet ederdi” diyerek kalbinize şek ve şüphe getirir.
   Allah’ın olmaması muhaldir, mümkün değildir. Bizler varsak Allah elbette vardır. Çünkü hepimiz varlığımızı Allah’ın varlığına borçluyuz. O bizleri bir damla sudan bu hale getirdi. Hangi teknoloji bunu yapmaya güç yetirebilir?
   Hangi güç trilyonlarca ağırlıktaki bu dünyayı 365 gün hiç dengesi bozulmadan 1 milim ne içeri, ne de dışarı saptırmadan saatte 1600 km hızla kendi ekseninde döndürebilir.?
   Hangi güç onu bir saniyede 365 gün boyunca 4.5 milyar yıldır saniyede 30 km hızla güneş etrafında uçurabilir?
   Siz dinden falan çıkmış değilsiniz. Sizin bu üzüntülerinize verilen sevaplar kıldığınız namazdan yüzlerce kat daha fazladır. Öyle düşüncelerle abdestiniz de bozulmaz hiç endişe etmeyiniz.
   Şerife Hanım şu ALTTAKİ “Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmanın Çareleri” yazımızı okumak İÇİN YAZININ ÜZERİNİ TIKLAYINIZ. İlaç gibi iyi gelir inşallah:

   http://www.islamdergisi.com/genel/vesvese-nedir/

   • ALLAH razı olsun çok teşekkür ederim hocam içimi ferahlattiniz çok sağolun inşaallah en kısa zamanda kurtulurum bu vesveselerden çok zordaydim içim ferahladi yolunuzu hep açık etsin rabbim inşaallah linkede bakacam sağolun

 5. Ne çok şey bilmşyormuşuz.. Bu bahsettiklerinizden bazılarını malesef bende söyledim zamanında ama hiç aklımda inkar, alay, küfür niyeti yoktu. Şimdi ben dinden mi çıkmışım kardeş? Bütün ibadetlerim suya mı düştü? Mutlaka bir kolaylığı vardır çünkü islam kolaylık dinidir?

  • Muhterem Osman Ağa kardeşim. Sizin neler söylediğinizi bilmediğimiz için size küfür yaftası kondurmaktan Allah’a sığınırım. Biz oraya temel esasları naklettik. Herkes ona göre kendini muhakeme edebilsin ve şirk ve küfür batağına bilerek veya bilmeyerek düşmesin diye.
   İmamı Maturidi hazretleri ve onun halifeleri olan alimler İmamı Azam ve diğer alimlerden aldıkları ilmin ışığında ayet ve hadislere dayanarak mühlikatı(yok edicileri) yazmışlardır.
   Bugün buna karşı çıkan modernist dinde reformcular “her şey küfür müdür?” “siz bunları uyduruyorsunuz” diye iftira ediyorlar. Bunun kaynağı olan Maturidiye Akaidi kitabına bakmaya tenezzül etmeyen bu sapkınlar ağza gelen her şeyi söyleyerek Müslüman kalınacağını savunuyorlar. Hani kalpte iman olduğu gibi duruyor ya. Şimdi bir kimse Allah’ın farzlarından birisi olan orucu kabul etmese bu insan Kur’an’daki orucun farziyetiyle ilgili ayetini inkar etmiş olmuyor mu? Veya içkinin haram olduğunu kabul etmeyen kimse onunla ilgili ayeti yalanlamış olmuyor mu?
   Oysaki Kur’an “Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte bunlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara- 39) buyuruyor. İşte Kur’an’dan delil.

   Bir kimse bilerek veya bilmeyerek küfre girdiğinde bütün amelleri iptal edlir. Ancak bunun bilincine varıp da pişman olup tevbe ettiğinde ise, Hac ibadeti dışında diğer ibadetleri yeniden yapması gerekmez. Bazı alimler küfürle iptal edilen ibadetlere bir sevap da verilmez, o ibadetleri yapmadı da sayılmaz buyurmaktadırlar. Yani yeni Müslüman olmuş muamelesi görür.

 6. Hocam bazı sitelerde Allahlık ali bey demek küfre düşürür gibilerinden algıladım bunu saf insanlar için kulanılırsa düşürürmü bilgi açısından .

  • “Allahlık adam” cümlesi, Müslümanı akılsızlıkla itham etmek için kullanılırsa bu bariz bir küfürdür.
   Hasta kimselere “Doktorluk adam” denildiği gibi bön(zeka geriliği olan) kimselere de; “Allahlık adam”(Allah’ın şifa vermesi ile akıllanacağı kimse) anlamında söylenirse küfür olmaz.

 7. Selamun Aleykum,

  Bir kimse kendisini veya velîsini veyahut Fırkası’nı övmek/yüceltmek icin Hz. Peygamber gururlandı o yuzden Allah Ona istiğfar et diye ayet gönderdi ama biz bu hataya düşmüyoruz dese şer’an hükmü nedir?

  Yahut bir kisi kendi Velîsini övmek icin “Allah’ın tum vasıfları onda birlesmistir” dese ve Velîsi de bunu inkar edecek hiçbir soz söylemese her ikisini hükmü nedir?

  Rabbim tum müslümanları hak yolda sabit kılsın sonradan sapanlardan eylemesin

  Vesselâm

  • Aleykümselam muhterem Aciz oğlu Mazlum. Peygamberler ismet sıfatı ile muttasıftır. Yani Allah onları günah işlemekten muhafaza kılmıştır. Gururun anlamı kibirdir ve kibir şeytan sıfatıdır. Her kim Peygamber gururlandı diyorsa o kafirdir evli ise karısından boştur.
   Allah’ın tüm sıfatları kendi şeyhinde birleştiğini iddia eden adam zındıktır. Kabul manasında ona ses çıkarmayan şeyh veya hoca her kim ise oda küfre girmiştir..
   “Allah Ademi kendi sureti üzere yarattı” hadisi şerifi, İmamı rabbani hazretlerine göre şu anlama gelmektedir:
   Allah’ın zati sıfatlarından bir cüz olarak kullara vermemiştir.
   Ancak, Allah kendi subuti sıfatlarından bir cüz olarak; görme, işitme, ilim, hayat, irade, konuşma ve kudret sıfatları vermiştir tekvin hariç. Bize verdiği bu sıfatlar dahi mecazdir. Zira O dilemeden dileyemeyiz. O görmemizi istemeden görmeyiz, O işitmemizi dilemeden işitemeyiz, O bir şeyi yerinden kımıldatmamızı dilemeden asla onu kımıldatamayız. Zira bizdeki sıfatlar mecazdir. Bu sıfatların hakikatı Allah’ın sıfatlarıdır.

 8. SELAMUN ALEYKÜM HOCAM ,
  Sorum dinden cıkmayla ilgili biri başka kişi hakkında kendini ilah ilan edecen derse bu dinden cıkmaya neden olurmu? (kendini ilah edecek olacaktı)

  ?

  • Aleykümselam sayın Bülent Bey. Birisi, birinin hakkında “kendini ilah ilan etti” dese, bu haber de doğru olsa, kendini ilah ilan eden kafir olur onun hakkında bu sözü söylemek ise küfür olmaz. Zira bu onun ilahlığını tasdik manasında değildir bilakis inkar anlamındadır. Değilse iftira olur aynı zaman da böyle bir iddiada bulunan kişinin kendisi küfre girer.

   • ilah ilan etti degil özür dilerim yanlış ifade ettim Neredeyse İlah edecek gibi imalıve cok ileri gitiigini düşünerek söylenen sözde söyleyen için iftira yada küfür olurmu?

    • Zannedilen kişide öyle bir şey yoksa, söyleyen suizan etmiş olur, o da haramdır. Varsa küfür de olmaz günah da.

     • SUZİZAN ETMİŞ OLUR DEDİNİZ ODA HARAM OLUR DEDİNİZ BU CÜMLE ÜZERİNE HARAM OLMASI DİNDEN ÇIKARIRIMI DİYE SORDUN.

     • Suizan etmek haramdır. Haram işlemek küfür değil, büyük günahtır.

 9. Muhterem Abdullah hocam,

  Alintiladiginiz su hadislerin arapca orijinal metinlerini aktarabilir misiniz bugun?

  ”Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl uzaktaki Cehennemin dibine indirir”. (Ramuzul-Ehadis 1364)

  ”Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

  ve su parcanin orijinal arapcasina ihtiyacim var:

  “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz.
  (Uyûnül Besâir)

  Simdiden cok tesekkur eder sabirsizlikla beklerim cevabinizi.
  Islam

  • Muhterem İbedir. O hadislerin Arapçası şu durumda bizde de yoktur. Fakat istiyorsanız İstanbul kitapçılarında mevcut kitapların Arapçası da vardır. Oradan temin edebilirsiniz. Saygılar.

 10. selamünaleyküm hocam benim bazı tanıdığım arkadaşlarım sürekli iftira atıp küfür ediyorlar sabre3diyorum ama biyere kadar ne yapmalıyım?

  14.08.2014 / 15:14 tarihinde gönderilmiş

  bazı arkadaşlarım sürekli bana iftira atıp çok kötü küfürler ediyorlar sabrediyorum ama sabırda bbir yere kadar dayanıyor hocam ne yapmalıyım

  • Aleykümselam sayın Begüm Hanım. Küfür edip iftira atan kimselerden uzak olmalısınız. Onlarla arkadaşlığı bırakmak için ahlakı güzel kimselerle arkadaş olmalısınız veya en son çare çevrenizi değiştirirseniz sorun çözülür…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>