Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

Mescidi Nebi-3Bismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.

K Ü F Ü R  ve  İ M A N  

Allahın Rasulü bir hadislerinde şöyle buyurdular;
” Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın  öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl derinlikteki Cehennemin dibine indirir”.
  (Ramuzul-Ehadis 1364)

-” Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

Küfür Nedir? Dini anlamda küfür; özet olarak Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek O’na denk varlıkların olduğuna inanmak veya O’ndan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak, O’na hakaret etmek, O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek kabul etmek, İslam ve onun içeriği hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmek veya İslam ile alay edenlere kızmamak onların yaptıkları küre rıza göstermektir… 

Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

 

 1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.
 2- İnkari ve inadi küfür. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.
3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır
4- Cuhudi küfür: İblisin küfrü

 

Burada 3. madde de belirtilen hükmi küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah’a doğru iman eder de küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvabun(r)-Rahîmdir. Allah ölüm anı gelmeden bütün tövbeleri her zaman kabul edicidir.

İMAN: Amentünün Altı Şartına topluca inanmaktır.
1- Allah’ın varlığına ve birliğine
2- Melekelerine
3- Kitaplarına
4- Peygamberlerine
5- Ahiret Gününe İnanmak, Kadere inanıp Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah olduğuna
6- Ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmaktır.

 

NOT: İMÂNÎ KONULARDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı) 

SORU: Bazı kimseler, El-Fâz-ı Küfür Meseleleri konusunda; “Her şeye, küfürdür diyorsunuz, herkesi kâfir yapıyorsunuz, ahirette bunların hesabını nasıl vereceksiniz?” diye eleştiri yapmaktalar.  Buna cevabınız nedir?
CEVAP: Bu el-fâz-ı Küfür meselelerini eleştirenler, ya İslam dininin akaidinden habersiz gafil kimseler, veya İslamı içten yıkmaya çalışan münafıklardır.
El-fâz-ı küfür” fetvasını Ehl-i Sünnet alimleri, Kur’an veya hadis-i şeriflere dayanarak veya daha önce benzeri konularda fetva veren ulemanın fetvalarına kıyas yaparak “şu şöyle yapılırsa” veya; “şu ifadeyi kullanan kâfir olur” şeklinde  fetva vermişlerdir. Bu konuları eleştirenler, kesinlikle art niyetli münafıklardır… Onlara göre bir kimse ne söylerse söylesin inancı varsa Müslümandır. O halde Allah’ın Rasulü neden; “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasulullah diyen ehli kıbleyi tekfir etmeyin, yoksa siz küfre düşersiniz.” buyurdular..? Hazreti Ali(r.a.) “Kur’an bize yeter hadisleri kabul etmiyoruz “ diyen Harici sapkınlarına küfre girdiklerini belirten fetva verdi..?

Akaid Kitaplarından DÜRER‘de küfür meselesi şöyle ifade edilmektedir: “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz. (Uyûnül Besâir)
-” Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, ‘Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler.” (TEVBE-65)
-” İnsanlardan öylesi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (LOKMAN-6)
“Dürer” de Yahudi ve Hıristiyanların iman etmeleri şöyle izah edilir:
“Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, Müslüman sayılamazlar. Çünkü onlara , gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir Hıristiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, Müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve “ Bende sizin gibi Müslüman oldum.” demesi gerektir.”

****************************************************************************************************************************
* Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmaz veya şüphe ederse,
* O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,
* Veya  Allahu teala hakkında; cinsellik,  çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek, durgunluk, yer kaplamak, eşyaların içine sızmak, evrenin içinde veya dışında olduğuna itikat etmek, yukarıda Allah görüyor demek veya öyle inanmak gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa,  veya söylese,
* Veya Allah’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup, (dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,  peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmasa veya, onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,  Allah’ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa,
* Hatta Kur’ân’ın bir ayetini dahi inkâr etse, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese, veya öyle inansa,
* Kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa, “fala inanma, falsız da kalma” deyip burçların kaderi tayin ettiğine inansa,
* “Ölümden sonra diriliş yoktur” dese, veya öyle inansa,
* “Cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada” dese, veya öyle inansa,
* “Ahirete gidip de gelen var mı?” dese, Kur’an ve Sünnetle belirlenen mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kafirdir,  Müslüman değildir
.

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
CEVAP: Ehl-i küfür, bozuk ve yanlış inacını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Ayrıca bu kimseler evli iseler nikahlarınıda yenilemeleri gerekir.   (
Ehl-i Sünnet Akaidi)

 

EL-FÂZI-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de,  bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da  tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.
4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

 

K Ü F Ü R   S Ö Z L E R  (Dinden Çıkaran Söz ve İşler):

 1-  Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi: Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1- De ki: O, Allah birdir(eşi ve benzeri yoktur). 2- Allah Samed’tir (hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4- Onun hiçbir dengi yoktur.)

2- “Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” demek küfürdür. (Kaderiyecilerin inancıdır) Bunlar Zümer Suresi 62. ayetinde belirtilen, mealen; “Allah her şeyin (hayır ve şerrin) yaratıcısıdır, O her şey üzerine vekil de.”

3– Allah’ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. (Kessaniye Mezhebinin inancıdır)
Bu inancı çürüten Kur’an’dan delil: “Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de bir dalgınlık. (Bakara-155)
(O Allah ki) Çok yüce ve  her noksanlıktan, yanılmaktan münezzehtir. O ki, her şeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden! (Yâsîn Suresi-36)

4 Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin  ruhu başka cesedlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kâfirdir. ( Bu inanç da Rafizilerin inancıdır.)
Reenkarnasonun olmadığına dair Kur’an’dan delil:
Orda ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur. (Duhan/56)   

5- Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe ve bazı sahabeleri kafir saydıkları için, bu harici inancında olanlar da kafirdir. Zira Allah’ın Rasulü “Bir Müslümana kafir diyenin kendisi küfre girer. (Hadisi İbn-i Ebid-dünya)” buyurmuşlardır.

6- Yezidiler: İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kafirdir.
Bu inancın batıl olduğu Kur’an’ın Muhammed aleyhisselama son peygamber demesiyle sabittir.. İşte ilgili ayet, mealen;
– “Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” (Ahzab-40) 
 

7- Neccariye İnancı: Allah’ın sıfatlarını inkar etmeleri  ve “Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) .” demelerinden dolayı kafir olmuşlardır.(Ayınlar: cevherler, maddeler, atomlar.)

8- Şeytaniye Mezhebi İnancı: Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da  kafirdir.

9- Mutezile Mezhebi:  “Allah ne görür, ne de görülür” diyen Mûtezile Mezhebinden bir gurup da dinden çıkmıştır.

10- Allah’ın sıfatları  kadîm (ezelî ve sonsuz ) değildir, diyenler de dinden çıkmıştır.

11- “Allah alimdir ama kudret sıfatı yoktur” deyip, diğer sıfatlarını da böyle inkar edenler kafirdir.

12– “Allah cisimdir, ama diğer cisimlere benzemez”  diyenler de kafirdir. ” Bunlar bidat ehlidir” diyenler de vardır.

13- “Allah’ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir.” diyenler de küfre girer.

14- Cebriye Mezhebi İnancı:” Kulun(irade) kudreti, kazanması ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık (robot) gibidir.” diyen Cebriye Mezhebi inancında olanlarda  küfür ehlidir.

15- “İnsan cesed değildir, insan diridir, kaadirdir(her şeye gücü yeter), irade sahibidir.  İnsanın iradesi, Allah’ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil, insanın iradesi kendindendir, başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir” diyen kimseler  kafirdir.

16- Mürcie Mezhebi İnancı:  “Mümin ve kafirleri Allah’a bırakırız. Mü’min cennetlik, kafir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah’ındır,  dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir.”diye inanan veya söyleyenler kafirdir.  “Mü’minler günahkarlar ile dost olamaz.” diyenler de, bid’atçı sapıklardır.

 17- “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terkederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur.

18- Mest üzerine mesh etmek yoktur .” diyen Rafiza ve Şiiler sapık bid’atçılardır. Rafizilerden  Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfredip lanetleyenler kafirdir. Hz. Ali( r.a.),  Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den (Allah her üçünden de razı olsun) üstündür.”  diyenler Bid’atçı sapıklardır.

19-  Mücessime, Keramiye, Mutezile, Cehmiyye ve Müşebbihe  Mezhebleri’nde olanların inancı:  “Allah’ın özel yeri, mekanı vardır, O arştadır” dedikleri için küfre girmişlerdir.

20- Rubûbiyyeti inkar eden Muattile Mezhebi, Vahdaniyeti (Allahu Teala’nın Zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır.) inkar eden Veseniye Mezhebi, Allah’tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden İttihadiye Yolu, Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden Hululiyye Mezhebi mensuplarıda kafirdir.

21- Allahu Teala’nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan Dehri Mezhebi, Hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattğına inanan, Disani ve Mâni mezhebi‘nde olanlar, aynı görüşe sahib olan Sâbiler, Hırıstiyanlar ve Mecusiler de kafirdir.

22Karamitiler ve Batıniler:  Tenasuha (reenkarnasyona)  inandıkları için, Hululü (haşa Allah’ın bir insanın içine girmesine inananmayı) kabul ettikleri için kafirdir. Allah’ın birliğini ve ilahlığını kabul edip “Allah kadim değildir, diri değildir, mahluktur ve şekillenmiştir.” diye inanan Rafiziler ve  Cenahiler ve Hişamilerde kafirdir.

23- Allah’ın oğlunun var olduğunu, veya arkadaşı, veya hanımının var olduğunu kabul edenler,  veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kafirdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah’a “Allah baba” diyenler bunu hangi niyetle söylerse söylesinler küfre girer.

24- Evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden Tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu,  evrenin(kainatın) sanatkarı ve düznleyicisi  başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kafirdir.

25- Varlıkların yaratılmasında doğanın (tabiatın) da etkisi var diyen tabiatçılar da kafirdir.

  26- “Allah ile oturup konuşulur, O’nun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşidlere hulul eder(içine girer), dolaysı ile mürşide itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” diyen bazı mutasavvıflar,  hırıstiyan ve yahudiler ve Batıni Mezehebi’ndekiler de kafirdir.

27- Kainatın kadim, yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kafirdir.

28- Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler, veyahut sadece Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini inkar eden Yahudi ve Hırıstıyanlar da kafirdir.

NOT: Peygamber (s.a.v.) efendimizin, peygamberliğini inkar ettiği halde  sadece “Lâ ilahe illallah” diyen Yahudi ve Hıristiyanların da cennete gireceğini iddia edenlerde küfre girer. Çünkü O’nun peygamberliğini inkar eden,  Kur’an-ı Kerim’i inkar ederek,  cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur.

29- Allah’ın varlığına ve birliğine inanan,  peygamberlerin hak olduğunu kabul edip, onların getirdiği şeyler de yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla,  bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye Mezhebi’ndekiler de kafirdir.

30“Bana vahiy geliyor, Benim şeyhim peygamber makamındadır,”  veya” benim şeyhim kainatı idare ediyor , yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir, istediğini hidayete erdirir, benim şeyhimi inkar eden kafirdir.” diyen ve hezeyanlar savuran bazı  tarikatçılarda  kafirdir.

 31-Allah’ın mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenlerde kafirdir. Farzları ve haramları inkar eden,  farz, vacib, sünnet ve müstehab ibadetleri küçümseyip alay edenler, “haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kafirdir.” Dinen helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye(su içmek gibi) haram diyenler de kafirdir.

32– Hata ile söylenen küfür sözler kişiyi kafir etmezse de,  yinede tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya, cehaletle küfür işlediğinde  kendisine, küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez, veya redderse o kimse küfür üzere kalır.

D İ K K A T : Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse,  o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse CEHENNEMDE SONSUZ AZABA DÜŞER.

33– Bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar, veya dini konular ile alay ederse  o kimse küfre girer.

34-Dürer” de bahsedildiğine, bugün yahudi ve hırstiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, müslüman sayılamazlar. Çünki onlara , gerçekten bunu kabul ediyormusunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir hırıstiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve  ” Bende sizin gibi müslüman oldum.”  demesi gerektir.

35- Bir kimse Allahu Teala’yı acizlik ve ya cahillik  sıfatları ile anarsa, örnek:” Allah o işi nereden görecek? “Bu adamı Allah bile unutmuş demek” gibi  veya mahluklara Kuddûs, Kayyûm ve Er-Rahmân gibi isimler takarsa, küfre girer.

36– Bir kimse ” Allah gelse bana bunu yaptıramaz”, veya “Allah’ın oğlu gelse olmaz” , “Allah baba  istemez” ,” Allah oturdu, Allah yerinden kalktı”  diyen, veya “Falan adam o kadar acaip ki Allah’ın cebinden peygamberi çalar” diyen ve onu tasdikleyen de kafir olur..

37– Bir kimse bir işi yaptığı halde “Allah biliyorki, Allah şahid ki ben bu işi yapmadım “derse küfre girer.

38- Bir kimse; “Ben peygamberim ” derse, biride ona; ” Öyle ise mucizeni göster” derse,  her ikiside birlikte  küfre girer.

40– Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen,  Hz. Aişe(r.anha)’ya iftira eden, Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer.
NOT: Allah’ın Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra hilafet (kamil mânâ da halifelik) otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
Bu 30 yıl, Hz.Ali’den sonra Hz.Hasanın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır.  Bu sebeple Hz.Osman , Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) da halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.

41- Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer.

 42– Azizlere (Sadatlara)  gayb malumdur diyen veya öyle inanan kafirdir. Ancak, “Allah dilediği peygambere veya mü’min bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” demesi,  Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

43– Azizler şu işimi (gayb aleminde) hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. “Allah sadatların duaları vesilesi ile şu işimi yarattı ” veya “sadatların duaları vesilesi ile Allah  işlerimi düzene koydu”  demesi gerekirdi.

44- Bir kimse sevgilisine sen bana Allah’tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum, derse küfre girer.

45– Bir kimse güzel gördüğü bir kadına “İlah gibi kadın”  veya “işte tapılacak kadın ” derse küfre girer.

46- Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah’ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan,  içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina haksız yere adam öldürmeye başlarken, besmele çeken küfre girer.

47– “Falanca ile cennete dahi gitmem.” , veya “Sensiz cennete girmem” diyen küfre girer.  Hırıstiyanlar ve yahudiler ahirette cennetemi yoksa cehenneme mi giderler bilemem.” diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl, kıl bitmiyor diyen,  küfre girer.

48– Bir alimin veya  bir mü’minin ağzına söven  küfre girer. Çünki alim kişinin ağzı Kur’an yoludur.

49- Şeriata hakaret eden onu çağdışı bulan küfre girer. Açıklama: Şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır.

50-” Falan kafir filan kafirden daha hayırlıdır.”  demek küfürdür. “kötülükte daha  ehven veya daha az şerli” demek gerekir.

 51– Öldürülmesine meşru bir sebep olmadan ” falan adamın kanı helaldir” demek küfürdür.

52–  Lûtiliğe (homoseksüelliğe) helaldir diyen kafirdir. Hanımına ters ilişkiyi helal sayan da küfre girer.

53– Bir kimse içki,  zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için” keşke bunlar helal olsaydı.” dese veya öyle umsa,  küfre girer.
54- Haksız yere adam öldüren kimseye:  ” İyi yaptın”  dese kafir olur. Birisi “ey gavur Ali, veya Gavur Mehmet”  gibi bir ifade ile birini çağırsa, o kimsede ” Buyur efendim  ” dese küfre girer.

55– Bir kimse bir mümine” sen artık, kadına tapıyorsun,”  veya “paraya tapıyorsun,  sen ebediyen cehennemliksin.” derse, hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa, o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer.

56- “Keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı.” derse, veya   ” Hadi neyse namaz farz olmuş ama,  şu  abdest farz olmasaydı” derse, veya  “namaz beş vakit değilde iki veya üç vakit olsaydı” derse, veya “keşke gusül abdesti olmasaydı” diyen küfre girer.

57- Bir kimsenin başına bir musibet gelirde, o kimse ” Ya rabbi, her şeyimi aldın, daha ne yapacaksın, benden başkasını bulamadınmı, namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun, bana da bela yağdırıyorsun, senin adaletin bu mu ? ” bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer.

58– “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmişde yaratmış” demek küfürdür. Çünki özenmek acizlerin işidir. Allahu Teala yaratmasını dilediği şeye ” Ol ” der, onun nasıl olamasını dilerse, o da Allah(c.c.) kudreti ile öyle olur.

59– Bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerde tasdik ederse kafir olurlar. Zulmü aşikar olan bir hükümdara ” Adaletli hükümdar ” diyen küfre girer.

60– “Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum” diyen kimse kafir olur. “Bizim tarikatımızda, şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz, biz artık şeyhe ibadet eder, sadece ondan emir alırız.” diyen  küfre girer.

 61– “Allah falan müslümanın canını kafir olarak alsın” diyen kafir olur. Bir kimse, bir mümine ” Falan  şeytan adamdır.” derse küfre girer.

62– Bir kimse “Sen şunu veya bunu yarattın” veya ” Ben şunları yarattım” derse küfre girer. .

63– Müslümana beddua haramdır. Bir müslümana” Allah senin canını kafir olarak alsın ” diyen küfre girer. Peygamber efendimiz şöyle beyan ettiler ” Zalime beddua edenin sevabı, zaliminde günahı azalır. “

64- Bir kimse “keşke daha önce kafir olsaydımda şu kötülükleri yaptıktan sonra müslüman olsaydım” diyen küfre girer. “Keşke şu kötülükleri yapmadan müslüman olsaydım ” demesi gerkirdi.

65– “Ben kainat falan tanımıyorum” diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun” diyen veya ona amin dieyenler kafir olur. Ama  “Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin” derse dua olur.

66- Bir kimse hıristiyan veya gayri müslimlerden birine benzemek niyeti ile,  onlara mahsus  zünnar gibi bir eşyayı giyer,  veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar: Papaz Kuşağıdır.

  67– “İçki ehline helal, ehli olmayana haramdır” diyen, “Veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor.” diyen kafirdir. Kadını ve onun sebebi  ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allahu Teala yaratır. Biz her an,  yalnız O’na muhtacız.

68- Karısını üç talakla boşayan birine “Kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun” diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz.

69– Kabir hayatını ve peygamber(s.a.v.) efendimizin mi’racını inkar eden  küfre girer. Bazı ulemaya göre, sadece Mescid-i Aksa’dan ötesini  ( göklere ve cennetlere gidip geldiğini)  inkar ederse bid’at ehlidir.

70– Bir kimse” Allah, bilmemki  falanı ne diye yarattı.” derse küfre girer.

71- Bir kimse:  “Kur’an’da baş örtüsü emredilmedi ” derse küfre girer..  Allahu Teala Kitabullah’ta : ” Vel’yeDribne biHumûruhinne  alâ cuyûbihinne” diye beyan buyurmuştur. Mealen: ” (Ey Rasulum ) VelyeDribne;  O mü’mine kadınlara  emrimi hatırlat!  Darbetsinler; (indirsinler)  biHumûrihinne; baş örtülerini  alâ cuyûbihinne Yakalarının üzerlerine kadar . Kur’an’da baş örtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıpta;  Kuranda baş örtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiç bir değeri yoktur.
72- Bir kimse Allah’ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O Zatı ile ezelden ebede vardır.
73–   Bir kimse insan resmi yapıp İsa’nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa, veya yahudi ve hırıstiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harbde hile için giyerse kafir olmaz. Canını malını rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. (Uyunul besair)
74– Burçların insaların kaderini etkilediğine inanıp, kaderi inkâr etmek küfürdür.
75- Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki;
“BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.”      (Buhari, Edeb, 78/13)
76– Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek, küfürdür.
77- Allah görmez , görülmez demek de, küfürdür.

78- Bir kimse “Bu iş mâşâallah ile inşâallah ile olmaz “dese, öbürü de tasdik anlamında başını sallasa, her ikisi de kâfir olur. mâşâallah‘ın anlamı  “Allah korusun” demektir,  inşâallah‘ın anlamı ise, “Allah dilerse” demektir ki, ayeti kerimede Allah dilemeden hiç bir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah’ın koruması olmadan da hiç bir şeyin ayakta kalması mümkün değildir.

79- Tazim (hürmet) edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

80- Hadis-i şerifte, “münafık ve her çeşit kâfir ile konuşurken, efendim demeyin” buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

Saygı için efendim demek küfürse de, âdet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Telefonda bir gayrimüslime, buyurun efendim demek küfür olmaz, çünkü âdet böyledir. Gayrimüslime selam vermek de küfürdür, çünkü kâfire dua edilmez. Selam da duadır, ancak iş düşünce âdet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte, mesela Bonjour, Good morning, Guten morgen, Günaydın, İyi günler veya İyi akşamlar demekte mahzur yoktur.

81– Bir takım cahiller vardır ki onlar: “İyilik yapanın anasını avradını… şöyle böyle yapayım” sözü veya; “o iyiliğin anasını ..şöyle böyle yapayım”  diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir ki, bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hâla kendilerini Müslüman sanırlar. Bunların bu sözleri Allah’ın “iyilik yapın” emrine hakaret olduğu için küfre girerler. Peygamberler ve melekler de hep iyilik yaparlar. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar, mealen:
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

82- “Sövmenin adını günah koymuşlar ” deyip, sövmeyi mübah saymak da küfürdür.

83- ŞARKILARDAKİ KÜFÜR SÖZLER:
1-Kahpe kader
2-secde ettim taparcasına
3-Bir sana taptım bir de Tanrıya
4-Madem unutacaktın beni neden yarattın
5-Kuluna kul oldum severek taptım
6-Alıştım kaderin zulmüne artık
7-Rabbim adaletin bu kadar mı?

Kaynak:  Ehl-i Sünnet Akaidi

 

SORU:

Selamun Aleykum Hocam Birkaç sorum olacak cevaplamanızı rica edeceğim.
4-Ahmet gümüşhanevi hazretlerinin Ehli Sünnet itikadı adlı kitabını okurken orada bir husus vardı tam olarak idrak edemedim açıklayabilir misiniz? Peygamber efendimize küfredenin ( Tövbe estagfirullah) küfre düşeceğini ve tövbesinin kabul edilmeyeceği yazıyordu. Tövbesinin kabul edilmemesini anlamadım. Rabbim dahi şirkden döneni kabul ediyor burada neden böyle birşey var açıklar mısınız? Şimdiden çok teşekkürler.

 

CEVAP:

Aleyküm selam sayın Bilal bey.
A.Gümüşanevi hazretlerinin o konudaki fetvası şu kapsamdadır. Rasulullaha küferdenin tevbesinin kadı (hakim) tarafından kabul görmeyip katli gerektiği içindir. Yoksa Allah katında kabul olmadığı anlamında olduğu söylenemez.
Aynı kitapta Rasulullaha küfredenlerin tövbesinin kabul edilmeyeceği bildirildikten sonra, mürted olan kimse idam edilip sonra cenazesinin yıkanabileceği bildirmektedir. Bu durum onun tövbesinin Allah katında kabul edildiğinin belirtilmesidir. Zira Allah Et-Tevvab’tır. Bütün tevbeleri kabul edicidir.

 

 NOT:     EBEDİ KURTULUŞUMUZ İÇİN BİLMEMİZ GEREKEN EHLİ SÜNNET İNANCI BİLGİLERİ İÇİN TIKLA:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı)

 

 NİKÂH NASIL YENİLENİR ? alttaki yeri TIKLAYINIZ:

http://www.islamdergisi.com/fikih/nikah-nasil-tazelenir/

More Elfaz-ı Küfür Posts

Etiketler (Konular): , , , ,


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

375 soru “Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

 1. “Bir Müslümanın sözünü, zayıf bir rivayet dahi olsa mümkün olduğu kadar iyiye yormak gerekir.” Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri

  “Meselâ: demiş bu şey küfürdür. Yâni, o sıfat imandan neş’et etmemiş, o sıfat kâfiredir. O haysiyet ile o zât küfür etti, denilir. Fakat mevsufu ise mâsume ve imandan neş’et ettikleri gibi, imanın tereşşuhatına da hâize olan başka evsafa malik olduğundan o zât kâfirdir denilmez. İllâ ki, o sıfat küfürden neş’et ettiği yakînen biline… Zira başka sebepten de neş’et edebilir. Sıfatın delâletinde şek var. İmanın vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cür’et edenler düşünsünler!…” Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri

  sözleri ışığında başkalarının ve kendi fiil ve sözlerimizde konu hakkında tutumumuz ne olmalıdır?

  10.04.2015 / 16:59 tarihinde gönderilmiş

  Sadece Kelime-i Tevhidin bir kısmını kabul edip kabul etmeme -ki bu mümkün değildir amentü esasları birbiri ile bağlıdır- değil, Kur’an-ı Kerim’in tek hükmünü inkar, Efendimizin (a.s.m) sünettini tahfif edenin de kurtulaşa eremeyeceğine inanıyoruz.
  Burada sadece tebliğ edilmiş olup olmaması meselesinin unutulmamasını söylüyoruz. Yani hiç İslam’ı duymamış bir insanla, duysa da doğru duyuracak hiçbir kaynağa erişmemiş insanla, hakiki şekilde duyanın bir muameleye tabi tutulmayacağı meselesi arada iftirak ettiğimiz mesele -asılda değil belki bizim anlatamama veya muhatabın aradaki duyuranların vesilesiyle yanlış anlamasıyla- oluyor.

  • SORU:
   ““Bir Müslümanın sözünü, zayıf bir rivayet dahi olsa mümkün olduğu kadar iyiye yormak gerekir.” Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri

   “Meselâ: demiş bu şey küfürdür. Yâni, o sıfat imandan neş’et etmemiş, o sıfat kâfiredir. O haysiyet ile o zât küfür etti, denilir. Fakat mevsufu ise mâsume ve imandan neş’et ettikleri gibi, imanın tereşşuhatına da hâize olan başka evsafa malik olduğundan o zât kâfirdir denilmez. İllâ ki, o sıfat küfürden neş’et ettiği yakînen biline… Zira başka sebepten de neş’et edebilir. Sıfatın delâletinde şek var. İmanın vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cür’et edenler düşünsünler!…” Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri

   sözleri ışığında başkalarının ve kendi fiil ve sözlerimizde konu hakkında tutumumuz ne olmalıdır?”
   CEVAP:
   Yukarıda anlatılanlar ile “Muhammedun Rasulullah’sız” bir iman mevzusu asla mukayese edilemez.
   Onun içindir ki söz konusu durum, hakkında kesin ayet ve sahih hadis bulunmayan mevzularda geçerlidir. Oysaki “Muammedun Rasulullahı” kabul etmemek Kuran’ı Allah kelamı olarak kabul etmemektir. Bu husustaki mukayeseniz çok yanlıştır.
   SORU:
   “Sadece Kelime-i Tevhidin bir kısmını kabul edip kabul etmeme -ki bu mümkün değildir amentü esasları birbiri ile bağlıdır- değil, Kur’an-ı Kerim’in tek hükmünü inkar, Efendimizin (a.s.m) sünettini tahfif edenin de kurtulaşa eremeyeceğine inanıyoruz.
   Burada sadece tebliğ edilmiş olup olmaması meselesinin unutulmamasını söylüyoruz. Yani hiç İslam’ı duymamış bir insanla, duysa da doğru duyuracak hiçbir kaynağa erişmemiş insanla, hakiki şekilde duyanın bir muameleye tabi tutulmayacağı meselesi arada iftirak ettiğimiz mesele -asılda değil belki bizim anlatamama veya muhatabın aradaki duyuranların vesilesiyle yanlış anlamasıyla- oluyor.”
   CEVAP:
   Siz galiba linklerdeki yazımızı okumadınız. Okusaydınız hala aynı şeyi söylemezdiniz. Bizim elimizde belgeler var. Mezkur hocanın ve onun yardımcılarının Muhammedun Rasulullahsız hıristiyan ve yahudilerin cennete gireceğine dair kendi yazdıkları makalelerde ve Küresel Barışa Doğru kitabında belgeler vardır. Biz kendi yazdığı kitapta böyle diyor diyoruz, siz ise hala biz böyle değil sizin gibi inanıyoruz diyorsunuz. biz sizin inancınızın yanlış olduğunu iddia etmiyoruz. “Hocamız” diye tazim de bulunduğunuz şahsın kitabında bunlar yazıyor diyoruz.

   • Hocam,
    Açıklama ve soruyu ayrı olarak gönderdim.
    İlgili yerde konu hakkında bazı belgeleri sundum.
    Hocam bu yazı ve iddiaları okudum ve daha önce de okumuştum.
    Sizin de dinleyip okuyacağınızı ümid ederim.
    Dolayısı ile sadece konu hakkında cevabınızı rica edip, diğer konuyu ilgili yerde ele almak gerektiğini hatırlatırım.

 2. Selamun aleykum

  Hocam bir kere dalgin animda yanlis bir sey soyledim soyledigimi anlayinca hemen tovbe istigfar ettim hukmu nedir?

  • Aleykümselam.
   Tevbe ettiyseniz mesele kalmamıştır. Allah tevbe edenin günahını siler onu hiç günah söylememiş gibi kılar.

 3. Tekrardan selamünaleyküm, soruma geçmeden once söylemek isterim ki bu harika bir site. Allah sitede zerre hakkı gecenlerden razı olsun. Bu kadar interaktif hızlı şekilde cevap alabildiğimiz ve ehli sünnete uygun bir siteye sanırım rastlamadım.
  Hocam, yukarıda okuduklarıma göre benim babam sürekli dinden çıkıyor kafir oluyor diye düşündüm ve çok çok üzüldüm. fakat o tabi bilmiyor bunları zaten cogu ınsan da islamıyetı okuyup araştırmıyor. bana allah sorsa ki seni cennete alacagım ama baban cehennemlik ben derim ki beni cehennemine al ama babama cennet hakkım helal olsun. anlatabiliyor muyum? bana ne önerirsiniz? annem, babam, kardeşim imanlı ölsünler allahın rızasıyla cennete kavuşsunlar ben sonsuza dek cehennemde yansam da olur. onlara kıyamam. babamın allah inancı var ama yukarda yazılan çocu seyi yapıyor ve ibadet de etmıyor. sadece bayram namazlarına gıdıyor, kurban kesiyor o kadar :( ama çok iyi bir baba.

  • Aleykümselam Özgen Hanım.
   Sitemize olan takdirlerinizi takdir ediyor ve Allahu Teala sizleri ve bizleri sırat-ı mustekîmden ayırmasın diyerek niyaz ediyor ve sorunuzun cevabına başlıyorum.
   Özgen hanım sen çok şefkatli ve vefakar bir evlatsın. Lakin unutma ki Allah senden ve hepimizden daha merhametlidir o şekilde temennide bulunma. Baban ve annen için ıslah ve hidayet üzere olmaları ve hüsnü hatime ile vefat etmeleri için dua et. Zira sözün bittiği yerde acziyet içnde yapılan dua başlar ki esrar kapısı da duadır. Umarım ki babanıza Rabbim bir gün tevbe nasip eder.

 4. Peki bir musluman kafire bana dua et dese ama kabul olacagina inanmasa ama yinecde dua istese kafirden bu musluman dinden cikar mu?

  • Akıllı bir Müslüman kafirden neden dua istesin.? Allah’ın onların dualarını kabul etmeyeceğini ayetle belirtmesine karşın onlardan dua istemek küfürdür.

 5. Hocam peki soyle bir sey okudum. Melekler allaha sormus kafirin duasi niye cabuk ettigini sormuslar . Allah da kafirin dua etmesini istemedigim icin hemen kabul ederm.ama muminin duasi hosuma gider. Daha da yalvarip duaya devam etsin diye gec kabul ederim demus. Bunu nasil anlamalu?

  • Duygu hanım Allah sizi razı olduğu kulları dercesine ulaştırsın.
   Meleklerin sorduğu kimseler kafirler değil fasıkların dualarıdır. Allah iyi kullarının dualarını hemen kabul etmez ki daha çok yalvarsın ve daha çok sevap alsın. Fasıkların(büyük günahları alenen işleyen cahillerin) duasını ise, hemen kabul eder ki onların yalvarışlarını daha fazla işitmek istemez.
   Bu şunun gibi: Sevmediğimiz birisini yanımızda fazla tutmak istemeyiz. Mesela dilencilerin istekleri hemen verilir ki kapıda daha fazla durmasın istenilir. Ancak kapıya bir dost bir akraba gelirse onun isteğini hemen vermeyiz onu önce misafir ederiz hasbihal ederiz ikramlarda bulunuruz ve akabinde onun istediği şeyi dilenciye verdiğimiz şeylerden kat be kat fazlasınız veririz.
   Akla şöyle bir soru gelebilir. Bazen kafirler de dua ederler ve bu dualarının karşılığı onlara kısmen verilir. Bunu nasıl anlamalı? denilirse;
   Buna istidraç denilir. Bu durum bazılarının algı bozukluğuna sebep olmaktadır. Zira ayette kafirin duasının kabul edilmeyeceği açık olarak belirtilmiştir. Buna itiraz etmek küfürdür.
   O halde bu durum nasıl algılanmalıdır ki kişi küfre düşmesin?
   Aslında kafirin duası akabinde istediği şeylerin bazısının verilmesi, o şeyi istediği için verilmemiştir. Verilen o şey ona ezelde taktir edildiği için dua etmese de verileceği için verilmiştir. Mesela, rızık(yenilen içilen şeyler). Kafir ve mümin ayrımı yapılmadan rızkın herkese verildiği gibi.. Bir kimse dua etse de etmese de rızkı onu arayıp bulacaktır. Tabi, çalışmak sebeptir sünnettir.

 6. Hocam bu ayeyltlerle kastedilen puta inanan kafirler degil mi? Bir de seytan muhlet istedi.allah da verdi. Iste bu da seytanin talebinin kabul edilmesi degil mi?

  • Duygu Hanım bize; “Mesela hristiyanlarin duasi kabul olmaz mi? Seytanin duasi kabul olmuş.” gibi bir soru sordunuz. Biz de onun cevabını yazdık.
   İlgili ayetler kafirlerin duasının kabul olmayacağı üzere inzal olmuştur bunu iyi anlayınız. Biz de ona istinaden cevap verdik.
   Şeytan da kafirdir. Şeytanın da duasının kabul edilmeyeceğini ilgili ayetlerle Cenab-ı Hak Teala belirtmiştir. Bunu da iyi anlamak lazım.
   -” Kâfirlerin duası daima boşa çıkar. Rad 13/14
   İblisin isteğine gelince, bazıları burada yanılmaktadır. Bunlar sanıyorlar ki iblis dua etti, -haşa- Allah da onun duasını kabul etti zannediyorlar. Bu tamamen bir algı sapmasıdır. Zira iblis Allah’tan kıyamete kadar mühlet isteyince Allah ona; “sen, mühlet verilmişlerdensin” buyurdu. Yani bu ifade; “ey iblis sen bunu istemesen de Biz seninle insanları imtihan etmek için zaten o mühleti sana verdik” manasındadır.

 7. Neden dinden cikiyor hocam. Mesela hristiyanlarin duasi kabul olmaz mi? Seytanin duasi kabul olmus

  • Allahu Tela buyurdu ki:
   -” Kâfirlerin duası daima boşa çıkar. Rad 13/14
   -“(Bekçiler:) Size peygamberleriniz açık açık deliller getirmediler mi? derler. Onlar da: Getirdiler, cevabını verirler. (Bekçiler ise): O halde kendiniz yalvarın, derler. Halbuki kâfirlerin duası boşunadır. Mümin 40/50
   Bu ayetlerde kafirlerin (hıristiyanlarda kafirdir) dularının kabul edilmediği açık olarak beyan edilmektedir.. Aksini iddia eden küfre girer.
   Şu ayette :
   -” İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver” dedi. (Allah(c.c) buyurdu) Şüphe yok ki dedi, sen, mühlet verilmişlerdensin. Hicr 15/36-37
   Bu ayette iblisin duasının kabul edildiğini söyleyen cahildir. Zira Allah ona “sen, mühlet verilmişlerdensin” buyurmakla onu insanları imtihan için kıyamete kadar yaşatacağını Allah’ın kendisi takdir etmiştir. Yoksa onun o ve diğer isteklerinin kabul edildiği için değil, kıyamete kadar insanları imtihanı için Allah, öyle takdir etmesi sebebiyle o istekler ona verilmiştir. Zaten ayette de “sen mühlet verilenlerdensin ” buyurulmakta, “duası kabul edilenlerdensin” denilmemektedir..

 8. Hocam bir muslumanin kafirden dua istemesiyle ilgili sorum olacakti. Bir musluman kafire bana dua et dese ve kafirin duasinin kabul olacagina inansa dinden cikar mi?

  • ** Bir musluman kafire bana dua et dese ve kafirin duasinin kabul olacagina inansa dinden cikar mi?
   CEVAP: Evet dinden çıkar.

 9. Bir musluman diger muslumana kafir derse ve o kisi de kafir degilse bu sozu soyleyen musluman dinden cikar mi?

  • Bir kimse kendisinde küfür alameti olmayan bir Müslümana kafir derse diyen kafir olur.

 10. selamün aleyküm ben vesveseli biriyim aklımdan bu tür şeyler geçiyor ama sonra çok korkuyorum bazılarına iradem karışıyor mu anlayamıyorum ya da böyle kötü düşüncelere irademin karışmış olmasını istemiyorum bu yüzden mi kararsız kalıyorum vesvese olup olmadığı hakkında bilemiyorum ama ya karışıyorsa küfre düşer miyim bi de bu okuduklarımı hayatıma sınır yapmaya çalışırken ya tam muvaffak olamıyorsam küfürden kaçıyım derken küfre sebep olacak bir düşüncede bir halde veya kelimede bulunursam ne olur bu yazıyı okuyunca biraz korktum ve bu yazı hakkında da düşünce geçti büyük ihtimalle iradem karıştı şehadet getirdim siz küfre düşmek kolay ama imana girmek daha kolay demişsiniz bir yorumda peki şimdi biz küfre düşersek şehadet getirince tekrar imana girmiş oluyoruz peki sevap hanemiz bütün ibadetlerimiz gidiyor mu pişman olursak Allah çok merhametli acaba tevbe edip şehadet getirince sevaplarımızı ve ibadetlerimizi tekrar amel defterimize verir mi ve ben küfre düşme konusunda çok korkuyorum hangi hallerin sözlerin küfre sebep olabileceğini ayıramadığım oluyor sıklıkla çoğu sözüm küfürmüş gibi geliyor insanların sözlerinde okuduğum yazılarda acaba bu küfür olur mu diye düşündüğüm oluyor hem bu konuda çevremizi tam uyaramıyoruz uyarmamak da küfre sebep olur mu belki daha bu konuda sormak istediğim çok soru var ama bu kadarını yazabildim lütfen hakkınızı helal edin hatta bu yazdığım yazıda bile küfre sebep olabilecek bir şey geçti mi diyorum (suizana sebep olmak istemem vesveseliyim ama çok şükür Rabb’im yardım ediyor bu sorularım belki şiddetli vesveseliymişim gibi hissettirebilir lütfen bu yüzden de hakkınızı helal edin çok soru sormam tam olarak öğrenmek aklımda soru işareti kalmaması için )

  • riyanın gizli şirk olduğuna dair hadis var söz ve davranışlarımıza riya karışırsa küfre düşmüş olur muyuz ve riya olup olmadığı hakkında nasıl emin olabiliriz içimizden belki övgü istermiş bir his oluyor ama o histen rahatsız oluyoruz riyaya düşmekten korkuyoruz

  • Selamünaleyküm sayın 123.
   Küfür konusundaki hassasiyetiniz sizin samimi bir müslüman olduğunuzun belirtisidir. Şu ana maddeleri bilirseniz inşallah küfürden korunmuş olursunuz.
   * Allah’ın zati ve subuti sıfatlarını öğrenmelisiniz ve Allah’a eksik bir sıfat atfetmeyiniz.
   * Peygamberlerin sıfatlarını öğreniniz
   * Amentünün altı şartına tam inanınız. Zira Kuranın bir ayetini inkar eden hepsini inkar etmiş olursunuz.
   * Başkalarının şirk ve küfrüne müdahale edemeseniz bile içinizden onların yaptığını beğenmeyiniz.

   • aleykümselam Allah razı olsun peki şehadet getirirsek tövbe edersek sanki hiç o kelamı söylememiş veya o halde bulunmamışız gibi affedilir miyiz ve affedilsek bile o kelamlardan ötürü bütün ibadetlerimiz gider mi sevap hanemiz sıfırlanır mı

    • Selamünaleyküm 123. Tabi ki öyle bir durumun akabinde hemen tevbe ediniz ve amentüyü okuyunuz ve amnetüde geçenlerin hepsine inandım deyiniz.
     Şayet bilmeden küfür ve şirk işlemişseniz o affedilir. İbadetleriniz yapılmış sayılır onlardan hesap sorulmaz ama sevaplarınız geri verilmez.

     • Allah razı olsun aleykümselam. Bir evli çift var ve bayanın eşi namaz kılmıyor. Bu elfazı küfür hakkında bilgisi olduğunu pek sanmıyorum. Özellikle siyasi konularda olmak üzere bazı tehlikeli sözler söylüyor. Sadece siyasi değil mesela dine karşı saygılı namaz kıl diyor ama önemli olan kalp temizliğidir görüşünü savunuyor ve ders çalışmanın daha önemli olduğunu vurguluyor bu konuda bilgi veremiyoruz çünkü biraz sinirli ben biliyorum diyen biri ve olur mu öyle şey cevabını duymaktan korkuyoruz şimdi bu hanım ne yapmalı 30 yıldır evliler bu bey bu sözlerden nasıl vazgeçirilir bu konu ona nasıl açılır yıl itibariyle 74 yaşında bu bey anlattığımızda ne tepki verir bilmiyoruz namaz konusunda da kıl denildi ama kendi günahı olduğunu söylüyor

     • Aleykümselam 123. Bu adamın ıslahı zordur. O yaşta olan birisi nasihat dinlemez. Her şeyi kendisinin bildiğini sanan cehl-i mürekkep kimselerdendir. Onlar okumakla da pek araları yoktur. Ona hidayeti için dua ediniz.
      Öyle bir kimsenin eşinin de aynı yatağı paylaşması asla helal olmaz.

 11. Selamın aleyküm. Bir sorum olacak. Ben okuyorum ve okuduğum okulda hak ettiğim notu vermeyen, ama hak etmeyene daha çok not veren hocalar var. Ve bu konuda hırslı biriyim. Notu görünce sinirlenip “Allah’a havale ediyorum!”demekte bir sakınca var mıdır?
  Bir sorum daha olacak. Rüyada görülenler önemsenmeli midir?
  Ve bir de, ben müzik dinlemeyi seven biriyim. Dinlediğim müzikler beni dinden çıkarır mı? Özellikle klasik batı müziği dinlemek. Şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için. Allah’a emanet olun..

  • Aleykümselam Ecem Hanım.
   * Size karşı haksızlıkta bulunanı Allah’a havale etmek, güzel bir şeydir. Siz doğru olanı yapıyorsunuz.
   * Her rüyada görülen önemsenmemelidir. Rüyaların pek azı gerçekleşir. Ancak her rüyada boş demek değildir.
   * Müzikler güftesine göre değerlendirilir. İslam’a hakaret içeren her türlü müziği isteyerek ve beğenerek dinlemek kişiyi dinden çıkarır. Müstehcenlik içeren müzikleri dinlemek haramdır. Bunların dışında kalan müzikleri dinlemek mubahtır. Yani sevapta değil günahta değildir.

 12. selamün aleküm hocam sorum şu;
  bir kimseye ağızdan kaçırarak veya ansızın sinir halinde allahsız ,senin feriştahını… ederim v.b şeyler dersek dinden çıkar mıyız affolunmak için ne yapmak gerekir tövbe ettim kelime-i tevhit ve kelime-i şehadet getirdim yapmam gereken başka bişey var mıdır hocam teşekkürler.

  • O tür sövmeleri bilerek veya bilmeyerek yapan dinden çıkar. Evli olanın nikahı düşer, kafir olur. Dine tekrar dönmek için çok pişman olmalı, kelime-i şehadet getirdikten sonra o tür söz ve davranışlara tevbe etmeli evli olanlar nikahını yenilemelidir.

 13. bir soru soracağım . bir insan diyelimki yanlışlıkla elfazı küfür söyledi dinden çıkmış olurmu ? ve o kişi hala namaz kılıyor günaha girermi ?

  06.01.2015 / 18:06 tarihinde gönderilmiş

  aklımıza kötü bir elfazı küfür gelipte sadece aklımızdan geçse imandan çıkmış olurmuyuz ?

  • Şükran Hanım. Bir mümin isteyerek değil de yanlışlıkla küfür benzeri şeyler söylerse yani sürçü lisan olursa küfre girmez. Ama cahilane küfri şeyler söylerse tevbe etmesi lazımdır.
   Aklınıza küfür ve benzeri şeyler geldiğinde onu kötü bilmeniz imandandır.

 14. şimdi ben okulda diz aşağısında etek giyiyorum. dizimden biraz aşağıda. şimdi haramı takamamış gibi olduğundan küfür mü olur ?
  ayakteyken bayağı uzun zaten çizmeyle falan kapanıyor.
  bir de düşünce ile vesvese gelse bişey olur mu
  ben erkeklerle konusursam o da mı kufre giriyor . sonuçta zina oluyor . Allhın emrine uymamış mı oluyorum .
  04.01.2015 / 22:03 tarihinde gönderilmiş

  küfre düşmek ile ilgili aklıma vesvese geliyo 1-2 sanıye .. sonra tevbe etsem olur mu bir de zikirlerle dalga geçmek derken?
  çarşaf giymek zorunlu mu ?
  giymesek bişey olur mu?

  • Sayın Yok Hanım.
   Diz altı giymeniz küfür olmaz. Hatta daha açık giyseniz dahi kafir olmaz sadece haram işlemiş büyük günaha girmiş olursunuz. Erkeklerle zaruret kadar konuşmanız günah değildir. Nikahı düşen erkeklerle şakalaşmak ise, hiç doğru değildir. Erkeklere şehvetle bakmak zina değil, zina sebebidir ve günahtır.
   Bir kimse Allah’ın emirlerine inansa ve saygısızlık yapmasa onların bir çoğunu tembellik yüzünden yapmasa kafir olmaz günahkâr olur.
   Bir kimse de hiç günah işlemese de Allah’ın emirlerinden birine dahi inanmasa o kimse de kafir olur.
   Ancak, büyük günahlara tevbe etmeyenlerin imansız ölme durumu vardır. İmansız ölenler cehennemden hiç çıkarılmayacaklar ve azapları da hafiflemeyecek ve onlara orada ölüm de yoktur.
   **************************************
   Aklınıza küfür türü bir şeyler geldiğinde onu kötü bilmeniz, onun küfür olduğunu bilmeniz ve onu beğenmemeniz imandandır. Çarşaf İslami kıyafetlerdendir. Çarşaf giymek farz değil Allah’ın emrine uygun olarak giyinmek farzdır. Ancak çarşaf giymeseniz de ona hakaretten sakınınız.

 15. Selamun aleyküm,

  Yukarıda yazan onca şeyi okuduktan sonra “dinden çıkmak bu kadar kolay olmasaymış daha iyi olurmuş” dedim. Ya da bazen “5 vakit namaz olmasaymış ne kadar rahat olurduk” gibi şeyler düşündüğüm oluyor.Ama bunları beğenmediğim ya da isyan ettiğim ,yapmak istemediğim, gereksiz bulduğum için değil, Allah tarafından böyle takdir edilmiş olsalar daha rahat olabileceğimizi düşünerek söylüyorum.Yani sadece “eğer öyle olsaydı daha iyi olabilirdi” diye düşünüyorum. Bunlar küfre girer mi?

  Ya da bazen Allah’tan 2 tane olduğunu düşünüyorum, eğer öyle olsaydı evrenin nasıl olacağını düşünüyorum ve sonuç olarak bu tür düşüncelerimi hep kendi kendime çürütüyorum. Ama bunları düşünmekte bir sakınca var mıdır bilmiyorum. Bu düşünceler şüphe duymaya girer mi?

  Bazen de hiç bir neden olmadan(duamın kabul olmaması vb.) Allah’ın olmadığını düşünüyorum. ve işin garip tarafı bu düşüncelerimi bitirmesi için yine Allah’a dua ediyorum. Bunlar vesvese mi oluyor?

  • Aleykümselam Alperen. Siz şöyle yazmışsınız:
   “Yukarıda yazan onca şeyi okuduktan sonra “dinden çıkmak bu kadar kolay olmasaymış daha iyi olurmuş” dedim. Ya da bazen “5 vakit namaz olmasaymış ne kadar rahat olurduk” gibi şeyler düşündüğüm oluyor. Ama bunları beğenmediğim ya da isyan ettiğim, yapmak istemediğim, gereksiz bulduğum için değil, Allah tarafından böyle takdir edilmiş olsalar daha rahat olabileceğimizi düşünerek söylüyorum. Yani sadece “eğer öyle olsaydı daha iyi olabilirdi” diye düşünüyorum. Bunlar küfre girer mi?”
   Bu sözler küfre girer. Çünkü beş vakit namaz Allah’ın bir emridir. Bunun için “olmasaydı daha rahat ederdik” demek Allah’ın takdirini ve emrini Beğenmemek olur. Dinden çıkmak kolaydır ama; Müslüman olmak da ondan daha kolay. Bunu hiç düşünmediniz mi? 70 yıl inançsız yaşayan birisi bir kelime-i şehadet getirdiğinde Müslüman oluyor ve Allah onun 70 yıllık inkarcılığından hasıl olan günahlarını siliyor.
   Ve diyorsunuz ki:
   “Ya da bazen Allah’tan 2 tane olduğunu düşünüyorum, eğer öyle olsaydı evrenin nasıl olacağını düşünüyorum ve sonuç olarak bu tür düşüncelerimi hep kendi kendime çürütüyorum. Ama bunları düşünmekte bir sakınca var mıdır bilmiyorum. Bu düşünceler şüphe duymaya girer mi?”
   Böyle eyler aklınıza geldiğnde öyle demeseniz de, “Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. O bütün eksik sıfatlardan temizdir.” deseydiniz küfre girmezdiniz. Ama aklınıza gelen o kürî düşünceleri doğru bulduğunuz an da, dinden çıkmış olursunuz. Allahu Teala buyuruyor ki ayette, mealen:
   -” Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar yok olurdu. O halde Arş’ın Rabbi olan Allah, onların vasıf etmekte oldukları şeylerden (bütün noksanlıklardan) beridir, münezzehtir.” (Enbiya Suresi/ Âyet; 22)
   Siz kendi bedeninizi küçük bir evren olarak kabul ediniz. Allah sizin bedeninize sizden başka bir gönül verseydi, sizden olumlu bir insan hareket ve işleri görülür müydü?
   Delilerin içinde başka ruhlar hakim olduğu için, onlara deli deniliyor. Çünkü onlarda davranış bozuklukları bari açıktır. İşte, -hâşâ- kainatta da Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kainat fesada uğrar, düzen bozulur, varlık yok olurdu.
   Ve devamla diyorsunuz ki:
   “Bazen de hiç bir neden olmadan(duamın kabul olmaması vb.) Allah’ın olmadığını düşünüyorum ve işin garip tarafı bu düşüncelerimi bitirmesi için yine Allah’a dua ediyorum. Bunlar vesvese mi oluyor?”
   Bütün bu içinize gelen kötü duygular şeytanın vesvesesidir. Şeytan size önce “Allah’a dua et. Şunları bunları iste” diyor. Hemen arkasından da duanızın acele ile kabul edilmesini size telkin ediyor. Duanız kabul edilmeyince de “Bak işte! Eğer Allah olsaydı duan kabul edilirdi.” diyerek sizi küfre düşürüyor.
   Bir duanın kabul edilmesi için şartlar vardır. Siz onların hiç birini yapmadan böyle bir beklentinin içine düşüyorsunuz. Şeytan sizin imanınızı alıp götürüyor ve aklınızla topla oynar gibi oynuyor.
   Bizim yaratılış amacımız; Allah’ı bir İlah kabul etmek, O’na sonsuz saygı içinde O’nun emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçınmaktır. O dilerse dualarımızı kabul eder dilerse etmez. Biz Onu hesaba çekemeyiz.

   • “5 vakit namaz olmasaymış ne kadar rahat olurduk” derken kendimi tam anlatamadım galiba.

    Burada bir annenin çocuğunun sıkıntısının olmamasının, kendi adına ne kadar rahat olacağını düşünmesi gibi. Çocuğunu beğenmemesi veya isyan etmesi gibi bir durum yok. Sadece düşünce…

    Bana da kendimce zor bazı imtihanlar yapıldı ve çok sıkıntılar çektim ama Elhamdülillah hiçbirine isyan etmedim,Allah’tandır diyerek sabretmeye çalıştım ama dönüp bakınca sadece: “eğer olmasaydı şöyle daha iyi olabilirdi “deyip bu ihtimaller üzerinden düşünüyorum. Bir sakıncası var mı? Kendi işlediğim bir günaha pişman olmak gibi.”Keşke yapmasaydım” dercesine.

    Şöyle de açıklayabilirim belki:
    Allah’ın yaptığı imtihanlardan bazıları sıkıntı vericidir.Bir sevdiğin ölmesi gibi. İnsanın da üstünde bir sıkıntı yok ise o kişi rahattır. O kişinin ” eğer bu sıkıntı başımıza gelmeseydi rahat olurduk” diye düşünmesi bir varsayımdan ibaret olmuyor mu? Yani beğenmemek diye bir şey yok.

    Kimse kendi başına bir sıkıntı gelsin istemez o zaman bu da mı küfür oluyor?

    • Allahu teala beş vakit namazı emretmiş bir kez. Keşke şöyle olsaydı böyle olmasaydı gibi düşünceler şeytandandır. Cennet ucuz değil beş vakit namaz da zor değil.

     İslam demek; Allah’ın dinine kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Aksi takdirde o kimse Müslüman değildir. Allah ne emrettiyse o en güzelidir. Ne yasak ettiyse o en doğrusudur. Böyle inanılmaz ise o iman değildir.

     Allahu teala beş vakit namazı kullarının zorluk çekmesi için emretmedi bilakis namaz bizlere O’nun bir lütfudur. Zira namaz manevi mi’raçtır. Beş vakit namazı hakkı ile kılan evliyâullah, namazın tadına doyamadıkları için sünnetleri ve nafile namazları kılarlar. Neden? Çünkü onlar namazdaki ruhani zevki tattıkları için. Tabiri caiz ise, o tadın zevki damaklarında kaldığı için.
     Öyle yanlış şeyler düşüneceğiniz yerde, o düşüncelerinize tebve etseniz, zor mu o kadar tevbe etmek ?
     Başımıza sıkıntılar geldiğinde Ona sığınmak O’ndan yardım dilemek varken, isyan etmenin insana getireceği herhangi bir faydası var mıdır?

 16. Beddua bence insana yakışan birşey değildir. Zaten MÜSLÜMAN`a beddua haramış. Haram olduğuna göre müslünanlıktan çıkar

   • Hocam,
    Efendimizin (a.s.m) rüşvet alana verene, faiz yiyene yedirene, hırsıza, fitneyi uyandırana, fasıkalara, zalim yöneticiye, bid’atçiye, arazi gasbedene vb. kişilere ettiği beddualar nasıl değerlendirilmeli? Bunları şart sigasıyla söylemek (belki Efendimize -a.s.m- tâbî olmak maksadıyla söylemek) iyi değil midir? Ezcümle konuyu genellemek yanlış değil midir? Allah’a havale etmek bedduaya girer mi?

    • Peygamber(s.a.v.) efendimiz söz konusu hadislerde zikredilen fiillerin haram olduğunu izah etmektedir. Bunun gerisinde başka şeyler aramak sapıklıktır.
     Allah’a havale etmek bedduaya girmez. Allah dilerse o havale edilene hidayet eder, şayet o kimsede hidayete gelme arzusu yoksa onun müstehakını verir. Bunu dilerse bu dünyada verir ve gerekse ahirete tehir eder.

     • Bunların gerisinde ne aranabilir ki..
      Efendimiz’in (a.s.m) şahsı ile alakalı hususlarda da; toplumu ilgilendiren hususlardaki tavrı ve uyarıları ve dahi sözleri de meydandadır. Bu sözleri aynı ortamlarda aynı şekilde söylemek ne güzeldir.
      Burada haramı helal görerek (bu değişik ifadelerle olabilir malumunuz ve günümüzde ne kadar da çok kullanılıyor. Allah bizi böyle çukurlara düşmekten muhafaza buyursun.) bu fiili yapanlar varsa direkt küfürdür.

     • Diyorsunuz ki:
      “Efendimizin (a.s.m) rüşvet alana verene, faiz yiyene yedirene, hırsıza, fitneyi uyandırana, fasıkalara, zalim yöneticiye, bid’atçiye, arazi gasbedene vb. kişilere ettiği beddualar nasıl değerlendirilmeli?”
      Bu sorunuza cevaben bu fiilleri işleyenler büyük günah işlemiştir. Siz ise şöyle diyorsunuz:
      “Burada haramı helal görerek (bu değişik ifadelerle olabilir malumunuz ve günümüzde ne kadar da çok kullanılıyor. Allah bizi böyle çukurlara düşmekten muhafaza buyursun.) bu fiili yapanlar varsa direkt küfürdür.”
      CEVAP: Tabi ki haramı helal görenler dinin açık haramlarını inkar ettikleri için küfre girmiş olurlar. Bunun başka izahı olamaz. Ancak bazı ehli sünnet dışı kimseler haram işleyenlerin direkt kafir olduklarını savunurlar. Bunlar “Ey iman edenler hepiniz Allah’a nasuh tevbe ile tevbe ediniz ” ayetindeki “ey iman edenler” hitabının günah işleyenlere olduğunu ya görmezlikten gelirler veya göremezler. Eğer onların iddiası gibi günah işleyenler direkt kafir olsalardı Allah Kuran’da günah işleyenlere “ey iman edenler” diye hitap eder miydi?

 17. selamın aleyküm
  arkadaşım ders yok dedi
  diğer arkadaşım hayırdır diye cevap verdi
  arkdaşım bundan büyük hayır mı olur diye cevap verdi

  dinder çıkar mı ve bu gibi sözler sarfetmenin riski nedir

  • Aleykümselam sayın Yakup.
   SORUNUZ: “arkadaşım ders yok dedi
   diğer arkadaşım hayırdır diye cevap verdi
   arkdaşım bundan büyük hayır mı olur diye cevap verdi”
   CEVAP: Arkadaşınız, dersin boş geçmesinden kast ettiği “bundan büyük hayır” yok demesiyle din ile iman ile alakalı hayırları inkar etmek veya onun, onlardan daha hayırlı olduğunu kast etmek ise, küfürdür.

 18. selamün aleyküm. benim bir sorum olacaktı: bir kimse abdestin farziyetini inkar etmeden “abdest olmasaydı ne iyi olurdu” dese küfre girer mi?

  • Aleykümselam sayın Akif. Bir kimse abdestin farziyetini inkar etmeden; “Abdest olmasaydı ne iyi olurdu” demesi veya öyle itikat etmesi küfürdür. Çünkü böyle demesi veya itikat etmesi, Allah’ın farz kıldığını beğenmemek olur.

 19. Abdullah Bekir bey,
  “Bir topluluk içinde bazılarında küfür belirtisi olsa bile bunu o toplumun tamamına hamletmek çok büyük bir vebaldir.” vebalden kastiniz nedir? Kufur ile itham edenin, eger muhatap kafir degilse kafir olacagi asikar degil midir? Acikca xxxx xxxx’nin milyona balig bir cemaate “bunlarin imanindan bile suphe ediyorum ” demesi yukarida okuduklarimiza gore “Kufr” hukmunu icermiyor mu ? yoksa ilmi gercekler de mi siyasete gore sekillenir oldu ? yine ayni sekilde “itikadi sapiklik ” ile suclanan bir cemaat eger oyle degilse Hukum nedir ? son olarak “paralel din kuruyorlar” iftirasi da yalansa bunu diyen kafir olur mu ?

  • Sayın Mehmet Bey. Bir cemaatin içinde bazı kimselerde bariz küfür alameti zahir olmuşsa, o cemaatin hepsine “küfür cemaati” demek, çok büyük vebal olur. Mezkür şahıs “bunların imanından bile şüphe ediyorum” derken kimleri kast ettiğine bakmak lazım. Eğer kast ettiği kimselerde bariz küfür varsa onun sözü isabetlidir, değilse sorumluluğu çok ağırdır..
   Bizim siyasetle işimiz olmaz. Dini doğrular ne ise onu açıklamakla mükellefiz. Din insanlara göre değil, insanlar dine göre yönlenmelidir.
   İtikadi sapıklığın içeriğine bakmak lazım .
   Eğer bazı kimseler Hıristiyan ve Yahudilerin Müslüman olmadan cennete gireceğine itikat ediyor ve bunu savunuyorsa, yani; “Muhammed Allah’ın rasulü değildir, Kur’an’da Muhammed’in uydurmasıdır” diyen Hıristiyan ve Yahudilerin cennete gideceğini iddia ediyorsa, o kimse Muhammed aleyhisselama ve Kur’an’a açıkca savaş açmış gizli bir Hıristiyan veya Yahudi demektir.

   • Bir öğretmenimiz bir cemaatin ferdi olan öğrencisini paralel dine adam toplamakla itham etmiş. Öğrenciye sordum, İmanın, İslamın şartlarına inanıyor musunuz? Hz. Adem’den ve Efendimize (a.s.m) kadar olan peygamberler haricinde peygamber tanıyor musunuz? Ezcümle akaide dair sualler sordum. Cemaatten olan bir hocası vasıtasıyla Fıkh-ı Ekber ve Metnu’l- Akaidi de okuduğunu öğrendim. Bu çocuklar namazlarını da kılıyorlar. Cemaatin tırnak içindeki ifadeyi savunmadığını da yüzlere baliğ arkadaşlarımdan ve eserlerden biliyorum. Tebliğ ulaşmamış kişiler hakkında Maturidi ve Eşari mezhebindeki esaslar malum. Muhammederrasulullahsız sahili selamete çıkmak mümkün değil de diyen bu insanları hususen bahsi geçen talebeyi paralel din mensubu olarak gören (söyleyen) kişi elfaz-ı küfür lafı etmiş midir? Hanımının nikahı düşer mi? Tevbe etse hanımına tekrar dönebilir mi?

    • Sizin söyledikleriniz gibi Muhammedun Rasulullahsız cennete girilir demiyorlarsa ve amentünün içeriğine tam inanıyorlarsa onlara ehli küfür demek küfre sebep olur.
     Ancak onların tabi oldukları zatın Küresel Barışa Doğru kitabı sizin dediğiniz gibi demiyor. Orada “Muhammedun Rasulullah” demeyen ehli kitabında cennete gireceğini yazmaktadır. Bu ifade ise itikadi bir arızadır.

     • Siz bu mevzuda bağnaz olduğunuz için bizim “Muhammedun Rasulullah’sız” cennete girilemez ifademizi anlamamazlıktan geliyorsunuz..

 20. Hocam selamun aleykum bir ateiste insallah dogru yolu bulur anlamında soz sarf etmekte sakınca var midir

  • Aleykümselam sayın Semih Bey. O sözde hiç bir sakınca yoktur, bilakis güzel bir temennidir.

 21. Soru:
  Selamın aleyküm. Geçtiğimiz günlerde bana vaadlerde bulunan ama sözünü tutmayan birine çok kızdım çok öfkelendim. Hararetli bir şekilde eşime anlatırken o kişinin lafına güvenilmemesini betimlemek için bir anlık gaflet ve hata ile “Allah bir dese bile iki kere düşün” dedim. Lakin burda Allah’ın birliğinden, meleklerinden , kur’anı kerimden,kabe i şeriften,peygamberlerden ,ahiretten ,ölmekten, dirilmekten ,kıyametten, cennet ve cehennemden asla ve katiyen hayatım boyunca tereddüt ve şüphe etmedim,etmiyorum,etmem. Sonra eşim uyardı günaha girme diye. Bende o lafı o niyetle söylemedim diye cevap verdim ama içim içimi yiyor. Hemen tevbe istiğfar ettim. Yatsı vaktiydi namazımı kılıp dua ettim. Şimdi küfre düşüp dinden çıkmaktan endişe ediyorum. Allah ın birliğini inkar veya kasten bunu ima etmek için demedim. Bir anda dilim sürçi lisan etti. Hata ve öfke halinde çıkıverdi ağzımdan. Kalben böyle bişi isteyip demedim. Akibetim nedir acaba?

  • Aleykümselam sayın Oğuzhan Bey. Siz o kast ettiğiniz kişinin münafık olduğunu kast ederek o sözü söylemiş olmalısınız ki o kişi eğer münafık ise sizin inancınıza bir zararı olmaz o sözünüzün. Ancak o kişi itikadi yönden öyle değil ise, o durumda sizin tevbe edip imanınızı ve nikahınızı yeniletmeniz icab eder.

   • Peki böyle bir ihtimale karşı ben zaten tevbe istiğfar edip bu sözüm için af diledim Rabbimden. Tekrardan Kelimeyi şahadet getirdim.Namaz kıldım zikir çektim. Eğer ki böyle bir durum vuku bulmuş ise evvelki ibadetlerimin sevabından mahrum kalırmıyım? tevbe edip durumu düzeltince Allah sevaplarımızı amellerimizi bizlere tekrardan bağışlarmı?

    • Oğuz Bey. Siz her ihtimale karşı tevbe edip pişman olduğunuz için önceki ibadetleriniz iade edilmektedir. Yalnız her ihtimale karşı dini nikahınızı iki şahit huzurunda yenileteceksiniz bir de eğer hac görevinizi yapmışsanız onu tekrar yapacaksınız.

     • Sağolunuz hocam Allah razı olsun aydınlattınız beni. Tevbe istiğfar duası okudum kelime i şahadet getirdim. Namazımı kıldım. Tecdidi iman ve nikah duası okudum. Dediğiniz gibi nikahımı tekrarlatacağım. Allah ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

 22. Sayin Abdullah Bekir hocam
  Cevabiniz icin onceliklle tesekur ederim.
  bu konuyla alakali degil ama merak ettigim diger bir konuda su avrupada yasadigim icin:
  Peygamberimizi ve islami yanlis tanimis(uzulerek soyluyorum muslumani asan kesen ve kotu insanlar olarak tanimis) hristiyan yada avrupali insanlarin durumu ve afrikada hic insanlarla kontagi olmayan ve islam dinimizden ve peygamberimizden haberi olmayan insanlari durumu ne olur ahirette
  Allah razi olsun
  selamlar

  • Sayın Oğuzhan Bey. Paygamberimize gelen İlahi vayiy Kuranı hiç duymamış kimseler ile duyup da araştırma fırsatı bulamadan ölenler Büyük müceddid ve alim İmamı Rabbani’nin içtihadına göre ahirette tüm canlılar ile birlikte diriltilecek ve birbirlerinden haklarını aldıktan sonra hayvanlara toprak olunuz denildiği gibi onlara da toprak olunuz denilecek ve cennete giremedikleri gibi cehenneme hiç girmeyeceklerdir. Ehli sünnetin itkadda imamı, İmamı Maturidi’nin içtihadına göre ise bunlar Allah’ın varlığına ve birliğine akılları ile inanmak zorunluluğu vardır. Diğer amel kısmından sorumlu olmayacaklardır.
   Ancak hıristiyan ve Yahudilerden ve diğer dinlere mensup insanlardan her kim Kuranı ve Muhammed aleyhisselamı duyduktan sonra araştırmadan ön yargılı olarak İslam’a karşı kör kalmayı tercih ederlerse, yine Kur’an’ın beyanına göre bunlar ahirette sonsuz olarak cehennemde kalacaklardır.

   Sahabeden Ebu Hureyre’nin(radıyallahu anh) rivayet ettiği şu hadis-i şerifle bu konu, daha da belirgin olarak açılmış olmaktadır:
   Allah’ın Resûlü’ne biri geldi ve:
   -‘Ey Allah’ın elçisi! Hıristiyanlardan Allah’a ve Resulü’ne inanmakta olan ve İncil’e sâdık biri, veya aynı şekilde Allah’a ve Resûlü’ne inanıpta Tevrat’a bağlı olan birisi, sonradan sana tâbi olmazsa, bu kişiler hakkında ne buyurursunuz?’ dedi.
   Bunun üzerine Hz. Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurdu:
   – “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu ümmetten biri, veya Yahudi ve Hıristiyan bir kişi, beni dinlemez ve getirdiğimi kabul etmeden ölürse, kesinlikle Cehennemlik olur.”
   Bu konu ile ilgili diğer bazı hadis-i şeriflerde de şöyle buyuruldu:
   -“Beni duyup iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan, elbette Cehenneme girecektir.” (Hakim)
   -“Cennete sadece Müslüman olan girer.” (Buhari)
   Ve Cinn Suresinde mealen:
   “Her kim, Allah’ı ve Rasulünü kabul etmeyip İslamdan başka yola saparsa, muhakkak ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.”
   (Cinn Suresi– 23)

 23. Selâmün aleyküm hocam sitenizden istifa ediyoruz Allah razı olsun. Size bir arkadaşımla ttartıştığımız bir mevzuyu sormak istiyorum.
  1. Hocam yukarıda bazı fırkalara kafir olduklarını ifade etmişsiniz. Buna göre bir müslümana karmati yezidi, haşhaşi, harici vb. diyen ayrica bunlar yoldan cikti, kiblesi sasti diyerek kastini belli eden kişi eğer dedigi kisi yada kisiler müslümansa diyen kişiyi kafir yapar mı?
  2. Eğer bir müslüman topluluğa bilerek bunlar söylenir diyen kişinin durumu ne olur?
  3. Bu ifadeler bir topluluk ifade edilirse söz ve fiilleri (alkış gibi) ile onaylayan yada sessiz kalarak sukut ile tasdik edenlerin durumu ne olur?
  4. Müslümana bunları diyen birine yada birilerine kafir denilir mi.?

  Hocam açıkça Kuran ve Ehli sünnete göre durumu açıklar misiniz?

  29.08.2014 / 01:50 tarihinde gönderilmiş

  Hocam cümleler cep telefonuyla yazdığım için biraz düşük olmuş… sanırım maksadım anlaşılıyor Allah razı olsun…

  • Aleykümselam sayın Hatice Hanım. Sizlerin bu bilgilerden istifade etmesine vesile olabiliyorsak Rabbimize şükürler olsun. Sorularınızın cevaplarına gelince:
   CEVAP-1: Bazı fırkaların kafir olduklarını ben değil ehl-i sünnet uleması tespit etmiş ve öyle addetmişlerdir. Zaten orada da neden ehli küfür oldukları açıklanmıştır. Bir topluluk nasla belirtilmiş harama helal diyorsa bunun kafir olduğunu belirlemek için müçtehid olmak şart değildir. Zira bu tür küfür aşikardır. Kaldı ki o konuları dahi ulema belirlemiştir.
   Bir kimse Müslüman olduğunu söylüyorsa ama küfrü açık işlerde veya itikatta bulunuyorsa bunlara harici vs. demekte bir sakınca yoktur dememekte sakınca vardır. Örnek: Bir kimse “biz hadisleri kabul etmiyoruz bize Kur’an yeter” diyorsa bu haricidir. Bu durumda olan birisi Nahl Suresinin 44. ayetini inkar etmiştir. Daha başka ayetleri de yok saymıştır. Bu durmda olan birisi Hz. Ali’nin fetvasına göre ehli küfürdür. Bir başka örnek:
   Bir kimse “Cennete girmek için Muhammedun Rasulullah’ı kabul etmek şart değil diyor ve öyle itikat ediyorsa bu kimse Kur’an’ı kabul etmemiş demektir. Peygamber (aleyhisselam) efendimize inanmayan Kur’an’a da inanmamıştır. Allah ise Kur’an ayetlerine inanmayanları ebediyyen azap edeceğini buyurmaktadır. Böyle birisinin küfrünü ifade için Haşhaşi demekte bir sakınca yoktur bilakis bunlara Haşhaşi dememek onları tasdik etmek olur ki bu da bariz küfürdür..
   CEVAP-2:
   Müslüman olan bir topluluk küfür bir itikadı taşımaz. Ehl-i küfrün itikadına kısmen veya tamamen sahip olanların isimleri Müslüman olması onları kurtarmayacaktır. Bu türden itikada sahip olanlar da Müslüman topluluğu olamaz.
   CEVAP-3:
   Böyle bir topluluğu alkışlayan veya onların itikadını doğru bulup sükut edenlerde onlardan olur.
   CEVAP-4:
   Bu bozuk itikatları taşımayan bir Müslümana “Kafir, Haşhaşi veya Harici” diyen kimseler hadisi şerife göre kendisi kafir olur.

   • Sayın Oğuzhan. Elbette namaz kılan bir topluluğa genelleme yaparak küfür itham etmek çok yanlıştır. Zira onların içinde sanıldığı gibi olmayan müminler vardır. O zaman söylenen sözler, Allaha sığınırız ters teperse durum çok vahim olur.

    • Sayın Murat Bey. Bir cemaat veya bir topluluk, cemaat olarak küfür olan bir inancı benimsemişse ve bunu da her yerde aşikar olarak izhar ediyorsa bunlara küfür alameti taşıyan isimlerden “Haşhaşi, Karamiti Rafizi” demekte hiç bir mahzur yoktur. Hatta bunları “üzküru’l-fâcira bimâ yahderahun-nâsi” (küfrü aşikar kafirleri insanların zarar görmemesi için teşhir ediniz.” hadisi şerifine göre teşhir etmek de vaciptir. Ancak Namaz kılan ve İslamın şartlarını yerine getiren bir cemaati genelleyerek onlara küfür alameti taşıyan isimleri atfetmek tehlikelidir. Onların içerisinde zikredildiği gibi art niyetli kimseler varsa genelleme yapmadan: “Bu cemaatin içinde haşhaşiler var, rafiziler var” gibi ifadeler kullanılabilir. Tabi onların içinde böyleleri varsa…

     • ya böyleleri yoksa… yada %99 diyeceğimiz bir kısmı böyle değilken tamamına bu tür ithamlar söyleniyorsa bunları diyenlerin, diyenleri alkışlayanların, kendi grubundan değil diye memnuniyet duyanların, gülenlerin, bunun denilmesine dilsiz şeytan kesilenlerin hali ne olacak….

      Hepsinin fert ferd o cemaatin mensuplarıyla helalleşmeleri gerekecek. Mümkün olmadığına göre o cemaatin mensupları hep birlikte sizlere hakkımızı helal ediyoruz demeleri gerekir. Yoksa halleri huzur-u mahşerde haraptır. zire küfür isnadı hiç birşeye benzemez…

     • Sayın muhabbet. Müslüman küfür konusunda çok dikkatli olması lazım. Bir topluluk içinde bazılarında küfür belirtisi olsa bile bunu o toplumun tamamına hamletmek çok büyük bir vebaldir. Bu tür bir söyleyişe başlarken o tür kimselerin küfrü sırf kendilerini ilgilendiriyorsa isimsiz olarak bazıları veya bir kısım kimseler diye ayırmak lazım.
      Ancak küfrü bariz olup bir toplumu etkilemeye çalışan kimseler için böyle bir gizlilik söz konusu olamaz.

   • Hocam sorumum bir kısmı yanlış anlaşılmış. Anladığım kadarıyla demişsiniz ki;
    Müslüman bir topluluğa birisi Harici, Karmati, Haşhaşi vs diyerek küfür isnadında bulunursa ancak o topluluk aslında öyle bozuk itikada sahip olmayıp bunu da açıkça söylüyorsa o zaman bu ithamda bulunan kendisi KAFİR olur.
    İkinci kısım şu:
    Bu itham(küfür içinde olmayan bir müslüman gruba küfür isnadı) bir topluluk önünde(mesala bir konferansta yada törende vb) bu durumda bunu alkışlayanlar, gülerek memnuniyet izhar edenler, buna sessiz kalarak tasdik edenlerin durumu ne olur? Zulme rıza zulüm, küfre rıza küfürdür deniliyor.
    Teşekkür ederim…

    • Sayın Hatice Hanım. Bir cemaat veya bir topluluk, cemaat olarak küfür olan bir inancı benimsemişse ve bunu da her yerde aşikar olarak izhar ediyorsa bunlara küfür alameti taşıyan isimlerden “Haşhaşi, Karamiti Rafizi” demekte hiç bir mahzur yoktur. Hatta bunları teşhir etmek de vaciptir.
     Ancak Namaz kılan ve İslamın şartlarını yerine getiren bir cemaati genelleyerek onlara küfür alameti taşıyan isimleri atfetmek tehlikelidir. Onların içerisinde zikredildiği gibi art niyetli kimseler varsa genelleme yapmadan: “Bu cemaatin içinde haşhaşiler var, rafiziler var” gibi ifadeler kullanılabilir. Tabi onların içinde böyleleri varsa…

 24. Selamün Aleyküm.
  Ben senelerce herkesinde küfür edip durduğu okullarda okudum.
  Lisede kendimi 3 sene boyunca korumama rağmen son sene ben de küfür etmeye başladım.
  Her küfür ettiğimde üzülüp pişman olmama rağmen küfür etmem durmadı.
  Babamı hiç sevmediğim için bir gün arkadaşlarıma mesaj yazarken içinde babama çok ağır küfürler ettim. Babam mesajlarımı karıştırırken yazdıklarımı gördü ve beni evlatlıktan reddedip insan seviyesinin çok altında bir şey olduğumu ve sadece kalacak başka bir yerim olmadığı için beni evde tutacağını ve bu durumu hazmedene kadar da yüzümü görmek istemediğini sabahları ofisine gidip çalışıp hafta sonları da dershaneye gidip sonrasında eve gelmemi söyledi. Arkadaşlarımla görüşmemi, internete bağlanmamı yasakladı ve telefonumu da elimden aldı. Ben babamı senelerdir hiç bu kadar sinirli görmemiştim ve yaptırımlarına da itiraz etmedim etmezdim de. Benim merak ettiğim bu olay beni dinden çıkartır mı? Çok pişmanım ve çok tövbe ettim, tövbelerim kabul olur mu?

  • Aleykümselam sayın Kâmil Bey.
   Bu hususta sanırım biraz da babanızın hatası var. Zira babanız sizi yanlış bir okula göndererek yanlış arkadaşlarla birlikte olmanıza sebep olmuştur.
   Ancak her ne olursa olsun siz dinden çıkmış sayılmazsınız. Zira tövbe etmiş pişman olmuşsunuz.
   Ben de bir babayım. Bir baba evladını dili ile reddeder ama, kalben söküp atamaz. Siz onun bir parçasısınız. Gidip babanızdan özür dileyin çok pişman olduğunuzu cahillik yaptığınızı kötü arkadaşlardan etkilendiğinizi söyleyiniz. O bir gün sizi mutlaka affedecektir. Olmazsa devreye annenizi veya amcanızı veya başka yakınlarınızı koyunuz.
   İyi bir Müslüman olabilmek için de mutlaka beş vakit namaz kılmayı aksatmayınız ki Allah da size yardımcı olsun.

 25. Selamun Aleyküm.Bekir bey müsadenizle size konuyla alakalı birkaç soru yöneltmek istiyorum.
  1-İslamda mürtedin hükmü nedir ?
  2-Dinden çıkaran bir amel işleyen veya söz söyleyen kişiye mürted hükmü uygulanabilir mi ?
  3-Siz bu esasları belirlerken içtihat mı yapıyorsunuz yoksa bir müçtehidi mi taklid ediyorsunuz?Eğer taklidse bize hangi müçtehidi taklid ettiğinizi belirtir misiniz ?
  4-Malumdur ki çoğunluğun İslami bir altyapı ve kültüre sahip olmadığı bir toplumda yaşıyoruz.Dolayısıyla birçok insan farkında olmadan imanını amel ve sözleriyle tehlikeye atabiliyor.(ALLAH (Azze ve Celle) korusun)Sizce nasıl bir çalışma yapılarak bu durumun üstesinden gelinebilir?

  • Aleykümselam sayın Abdullah Bey.
   İslam’da mürtedin hükmünü soruyorsunuz.
   1- Mürted demek anası bası Müslüman olan bir çocuğun buluğa erdikten sonra bilerek veya bilmeyerek küfre girmesidir. Ya da bir kafir Müslüman olduktan sonra tekrar kafir olması durumuna irtidat etti denilir. Yani böyle birisine mürted denir.
   2- Dinden çıkaran söz ve işlerde bulunan kimseye küfrü hatırlatılır. İman ve tövbe teklif edilir. Hacca gitmişse haccını yeniden yapar. Evli ise imanını tazeledikten sonra (dini) nikahını da yeniden kıydırır.
   Şayet bu kimse tövbe etmezse, nikahı boş olur. Mürted dinine dönmezse, şeriatle idare edilen bir devlette hapse atılır tekrar dinine dönünceye kadar bir süre bekletilir.. Dönmezse hakim ölüm hükmünü verir.
   Şeri hükümle idare edilmeyen bir ülkedeki mürtedin durumu ise, onun dinden dönme cezası ahirete kalır. Onun eşi Müslüman ise ondan boşanmalıdır. Zira onunla yapacağı her cima zina hükmündedir. Mürtet kadın veya erkekten hangisi olursa olsun durum budur.
   3- İçtihat yapmak müçtehid alimlere mahsustur. Biz küfür ile ilgili konulara ehli sünnetin müçtehid alimlerinin içtihadlarına göre fetva veriyoruz. Bu konuda Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Ehli Sünnet İtkadı adlı eserini okumanızı tavsiye ederim.
   4- Bu konuda yapılacak kurtuluş reçetesi dinimizi iyi öğrenmektir. İlk evvela iman eden bir kimse İmamı Gazalinin Kimya’da belirttiği mühlikatı(amelleri yok edicileri) öğrenmek lazım yani elfazı küfür konularını okumak ve öğrenmek lazımdır.
   Bunun için sitede yazdığımız el-fazı küfür konuları ile ilgili bilgileri öğrenen kimse Allah’ın inayeti ile küfürden korunur.

   • Sayın Bekir Bey,
    Cevap için çok teşekkür ederim.Cevabınız birkaç soru daha sormamı gerektirdi.Müsadenizle;
    1-Anne ve babası gelenekçi bir müslüman olan, İslam’ın esasları kendisine evde ve okulda hiçbir şekilde öğretilmemiş, kısacası sahih bir İslam anlayışına sahip olmadan yetiştirilen bir ergene söz ve veya amelinden dolayı mürted hükmü uygulanabilir mi ?
    a)Dinden çıkaran söz ve işlerde bulunan kimseye küfrü hatırlatılır, demişsiniz.
    *-Bu hatırlatmayı kim yapacak ?
    b)Evli ise imanını tazeledikten sonra (dini) nikahını da yeniden kıydırır.
    Şayet bu kimse tövbe etmezse, nikahı boş olur.
    *-Medeni hukuka göre imam nikahı yok hükmünde olacağı için boşanmadan doğan yükümlülükleri kim yerine getirecek ? Mehir, velayet vb. gibi.
    c) Mürted dinine dönmezse, şeriatle idare edilen bir devlette hapse atılır tekrar dinine dönünceye kadar bir süre bekletilir.. Dönmezse hakim ölüm hükmünü verir.
    *Bir şahısın mürted olup olmadığına şahıslar mı karar verir yoksa hakim mi ?
    d)Şeri hükümle idare edilmeyen bir ülkedeki mürtedin durumu ise, onun dinden dönme cezası ahirete kalır.
    *Şeri hükümle yönetilmeyen bir ülkede yaşıyorsak eğer, İslami bir devletin kurulması için çalışmak sünnet midir, vacip midir, yoksa farz mıdır ?
    4- Bu konuda yapılacak kurtuluş reçetesi dinimizi iyi öğrenmektir. İlk evvela iman eden bir kimse İmamı Gazalinin Kimya’da belirttiği mühlikatı(amelleri yok edicileri) öğrenmek lazım yani elfazı küfür konularını okumak ve öğrenmek lazımdır.
    *Böyle bir eğitimin devlet politikası olarak bir müfredat dahilinde uygulanması mı gerekir yoksa bireysel çalışmalar yaparak mı uygulanması daha hayırlıdır ?
    5-Bunun için sitede yazdığımız el-fazı küfür konuları ile ilgili bilgileri öğrenen kimse Allah’ın inayeti ile küfürden korunur.
    *Bu bilgilerden hiçbir şekilde haberdar olmayan biri ALLAH (Azze ve Celle) katında sorumlu mudur ?

    • Sayın Abdullah Bey. Sorularınızı memnuniyetle cevaplarız. Birinci sorunuz:
     1-Anne ve babası gelenekçi bir müslüman olan, İslam’ın esasları kendisine evde ve okulda hiçbir şekilde öğretilmemiş, kısacası sahih bir İslam anlayışına sahip olmadan yetiştirilen bir ergene söz ve veya amelinden dolayı mürted hükmü uygulanabilir mi ?
     CEVAP: Bir kimseye tam olarak Mürted hükmünün uygulanabilmesi için o kimsenin yaşadığı mekan darul-islam olması gerekir. Bu Darul-Harb bir memlekette bu hükümü koyacak bir mercii yoktur. Burada ancak inancı olan herkes kendisini şirk ve küfürden korumalı. Anne-babalar darul harbde olsalar da çocuklarından ve kendiler de şeriatın haram kıldıklarından ve farzlardan sorumludur.
     SORU:
     a)Dinden çıkaran söz ve işlerde bulunan kimseye küfrü hatırlatılır, demişsiniz.
     *-Bu hatırlatmayı kim yapacak ?
     CEVAP: Darul islamda iki adil şahit kadıya şikayet eder. Darul harb de ise, karısı ve yakınları.
     SORU:
     b)Evli ise imanını tazeledikten sonra (dini) nikahını da yeniden kıydırır.
     Şayet bu kimse tövbe etmezse, nikahı boş olur.
     *-Medeni hukuka göre imam nikahı yok hükmünde olacağı için boşanmadan doğan yükümlülükleri kim yerine getirecek ? Mehir, velayet vb. gibi.
     Medeni hukuk boyutuna yetkili merciler bakar. Biz dini boyutuna bakarız. Dinen boş olan bir kadın veya erkek zinâkâr hükmündedir. Mehir ve velayet gibi durumlar evlenmeden önce bir sözleşme ile garanti altına alınabilir bu yapılmazsa sonuçlarına mağdur olan kimse katlanır cezaları ahiret kalır.
     SORU:
     c) Mürted dinine dönmezse, şeriatle idare edilen bir devlette hapse atılır tekrar dinine dönünceye kadar bir süre bekletilir.. Dönmezse hakim ölüm hükmünü verir.
     *Bir şahısın mürted olup olmadığına şahıslar mı karar verir yoksa hakim mi ?
     CEVAP:
     Şeriat devletinde kişinin küfrüne adil şahitler huzurunda kadı hüküm verir. Darul-Harpte ise vicadinidir. Yani inançlı bir kimse “ben şirke girdim mi şu işi yapmakla” diyebiliyorsa bu vicdanidir. Bunun için kişi dinini iyi öğrenmelidir. Küfür ve şirk konularını bilmiyorsa müftüye sorar veya dini kitaplara bakar.
     SORU:
     d)Şeri hükümle idare edilmeyen bir ülkedeki mürtedin durumu ise, onun dinden dönme cezası ahirete kalır.
     *Şeri hükümle yönetilmeyen bir ülkede yaşıyorsak eğer, İslami bir devletin kurulması için çalışmak sünnet midir, vacip midir, yoksa farz mıdır ?
     CEVAP:
     İslami bir devletin kurulması için değil, “Kû enfüsiküm ve ehlîküm nârâ” ayetine istinaden kendinizi ve çoluk çocuğunuzu kurtarmanız farzdır. “Dinde zorlama yoktur” mealindeki ayete istinaden Şeriat devleti inanmayanlar üzerine kurulamaz. Herkes samimi olarak inanıyorsa şeriat devleti kendiliğinden kurulur.

     SORU:4- Bu konuda yapılacak kurtuluş reçetesi dinimizi iyi öğrenmektir. İlk evvela iman eden bir kimse İmamı Gazalinin Kimya’da belirttiği mühlikatı(amelleri yok edicileri) öğrenmek lazım yani elfazı küfür konularını okumak ve öğrenmek lazımdır.
     *Böyle bir eğitimin devlet politikası olarak bir müfredat dahilinde uygulanması mı gerekir yoksa bireysel çalışmalar yaparak mı uygulanması daha hayırlıdır ?
     CEVAP:
     Şeriat devletlerinde böyle bir eğitim müfredat dahilindedir. Darul-Harp de ise herkes kendinden ve çoluk çocuğundan sorumludur.
     SORU:
     5-Bunun için sitede yazdığımız el-fazı küfür konuları ile ilgili bilgileri öğrenen kimse Allah’ın inayeti ile küfürden korunur.
     *Bu bilgilerden hiçbir şekilde haberdar olmayan biri ALLAH (Azze ve Celle) katında sorumlu mudur ?
     CEVAP:
     Allah Rasulü buyurdular ki:
     “Zenbu’n-âlimi zenbun vâhidun ve zenbu’l-câhili zenbâni (Camiüs-sağır) Meali: ” Bir şeyde alime misli misline günah cahile ise iki misli günahtır. Zira bilmemekte bir günahtır.”
     Herkes dinini öğrenmek zorundadır. Bizler çocuklarımızı üç günlük dünya kazancını elde etmek için bir ömür harcayıp çalıyoruz da, sonsuz ahiret hayat için neden en az onun çeyreği kadar çaba sarf edip dinimizi öğrenmiyoruz ve öğretmiyoruz.? Üstelik dershanelere, özel hocalara eski parayla milyarlar vererek.. Bunları öğrenmek çok mu zor..?

 26. selamünaleyküm hocam benim bazı tanıdığım arkadaşlarım sürekli iftira atıp küfür ediyorlar sabre3diyorum ama biyere kadar ne yapmalıyım?

  14.08.2014 / 15:14 tarihinde gönderilmiş

  bazı arkadaşlarım sürekli bana iftira atıp çok kötü küfürler ediyorlar sabrediyorum ama sabırda bbir yere kadar dayanıyor hocam ne yapmalıyım

  • Aleykümselam sayın Begüm Hanım. Küfür edip iftira atan kimselerden uzak olmalısınız. Onlarla arkadaşlığı bırakmak için ahlakı güzel kimselerle arkadaş olmalısınız veya en son çare çevrenizi değiştirirseniz sorun çözülür…

 27. Muhterem Abdullah hocam,

  Alintiladiginiz su hadislerin arapca orijinal metinlerini aktarabilir misiniz bugun?

  ”Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl uzaktaki Cehennemin dibine indirir”. (Ramuzul-Ehadis 1364)

  ”Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

  ve su parcanin orijinal arapcasina ihtiyacim var:

  “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz.
  (Uyûnül Besâir)

  Simdiden cok tesekkur eder sabirsizlikla beklerim cevabinizi.
  Islam

  • Muhterem İbedir. O hadislerin Arapçası şu durumda bizde de yoktur. Fakat istiyorsanız İstanbul kitapçılarında mevcut kitapların Arapçası da vardır. Oradan temin edebilirsiniz. Saygılar.

 28. SELAMUN ALEYKÜM HOCAM ,
  Sorum dinden cıkmayla ilgili biri başka kişi hakkında kendini ilah ilan edecen derse bu dinden cıkmaya neden olurmu? (kendini ilah edecek olacaktı)

  ?

  • Aleykümselam sayın Bülent Bey. Birisi, birinin hakkında “kendini ilah ilan etti” dese, bu haber de doğru olsa, kendini ilah ilan eden kafir olur onun hakkında bu sözü söylemek ise küfür olmaz. Zira bu onun ilahlığını tasdik manasında değildir bilakis inkar anlamındadır. Değilse iftira olur aynı zaman da böyle bir iddiada bulunan kişinin kendisi küfre girer.

   • ilah ilan etti degil özür dilerim yanlış ifade ettim Neredeyse İlah edecek gibi imalıve cok ileri gitiigini düşünerek söylenen sözde söyleyen için iftira yada küfür olurmu?

    • Zannedilen kişide öyle bir şey yoksa, söyleyen suizan etmiş olur, o da haramdır. Varsa küfür de olmaz günah da.

     • SUZİZAN ETMİŞ OLUR DEDİNİZ ODA HARAM OLUR DEDİNİZ BU CÜMLE ÜZERİNE HARAM OLMASI DİNDEN ÇIKARIRIMI DİYE SORDUN.

     • Suizan etmek haramdır. Haram işlemek küfür değil, büyük günahtır.

 29. Selamun Aleykum,

  Bir kimse kendisini veya velîsini veyahut Fırkası’nı övmek/yüceltmek icin Hz. Peygamber gururlandı o yuzden Allah Ona istiğfar et diye ayet gönderdi ama biz bu hataya düşmüyoruz dese şer’an hükmü nedir?

  Yahut bir kisi kendi Velîsini övmek icin “Allah’ın tum vasıfları onda birlesmistir” dese ve Velîsi de bunu inkar edecek hiçbir soz söylemese her ikisini hükmü nedir?

  Rabbim tum müslümanları hak yolda sabit kılsın sonradan sapanlardan eylemesin

  Vesselâm

  • Aleykümselam muhterem Aciz oğlu Mazlum. Peygamberler ismet sıfatı ile muttasıftır. Yani Allah onları günah işlemekten muhafaza kılmıştır. Gururun anlamı kibirdir ve kibir şeytan sıfatıdır. Her kim Peygamber gururlandı diyorsa o kafirdir evli ise karısından boştur.
   Allah’ın tüm sıfatları kendi şeyhinde birleştiğini iddia eden adam zındıktır. Kabul manasında ona ses çıkarmayan şeyh veya hoca her kim ise oda küfre girmiştir..
   “Allah Ademi kendi sureti üzere yarattı” hadisi şerifi, İmamı rabbani hazretlerine göre şu anlama gelmektedir:
   Allah’ın zati sıfatlarından bir cüz olarak kullara vermemiştir.
   Ancak, Allah kendi subuti sıfatlarından bir cüz olarak; görme, işitme, ilim, hayat, irade, konuşma ve kudret sıfatları vermiştir tekvin hariç. Bize verdiği bu sıfatlar dahi mecazdir. Zira O dilemeden dileyemeyiz. O görmemizi istemeden görmeyiz, O işitmemizi dilemeden işitemeyiz, O bir şeyi yerinden kımıldatmamızı dilemeden asla onu kımıldatamayız. Zira bizdeki sıfatlar mecazdir. Bu sıfatların hakikatı Allah’ın sıfatlarıdır.

 30. Hocam bazı sitelerde Allahlık ali bey demek küfre düşürür gibilerinden algıladım bunu saf insanlar için kulanılırsa düşürürmü bilgi açısından .

  • “Allahlık adam” cümlesi, Müslümanı akılsızlıkla itham etmek için kullanılırsa bu bariz bir küfürdür.
   Hasta kimselere “Doktorluk adam” denildiği gibi bön(zeka geriliği olan) kimselere de; “Allahlık adam”(Allah’ın şifa vermesi ile akıllanacağı kimse) anlamında söylenirse küfür olmaz.

 31. Ne çok şey bilmşyormuşuz.. Bu bahsettiklerinizden bazılarını malesef bende söyledim zamanında ama hiç aklımda inkar, alay, küfür niyeti yoktu. Şimdi ben dinden mi çıkmışım kardeş? Bütün ibadetlerim suya mı düştü? Mutlaka bir kolaylığı vardır çünkü islam kolaylık dinidir?

  • Muhterem Osman Ağa kardeşim. Sizin neler söylediğinizi bilmediğimiz için size küfür yaftası kondurmaktan Allah’a sığınırım. Biz oraya temel esasları naklettik. Herkes ona göre kendini muhakeme edebilsin ve şirk ve küfür batağına bilerek veya bilmeyerek düşmesin diye.
   İmamı Maturidi hazretleri ve onun halifeleri olan alimler İmamı Azam ve diğer alimlerden aldıkları ilmin ışığında ayet ve hadislere dayanarak mühlikatı(yok edicileri) yazmışlardır.
   Bugün buna karşı çıkan modernist dinde reformcular “her şey küfür müdür?” “siz bunları uyduruyorsunuz” diye iftira ediyorlar. Bunun kaynağı olan Maturidiye Akaidi kitabına bakmaya tenezzül etmeyen bu sapkınlar ağza gelen her şeyi söyleyerek Müslüman kalınacağını savunuyorlar. Hani kalpte iman olduğu gibi duruyor ya. Şimdi bir kimse Allah’ın farzlarından birisi olan orucu kabul etmese bu insan Kur’an’daki orucun farziyetiyle ilgili ayetini inkar etmiş olmuyor mu? Veya içkinin haram olduğunu kabul etmeyen kimse onunla ilgili ayeti yalanlamış olmuyor mu?
   Oysaki Kur’an “Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte bunlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara- 39) buyuruyor. İşte Kur’an’dan delil.

   Bir kimse bilerek veya bilmeyerek küfre girdiğinde bütün amelleri iptal edlir. Ancak bunun bilincine varıp da pişman olup tevbe ettiğinde ise, Hac ibadeti dışında diğer ibadetleri yeniden yapması gerekmez. Bazı alimler küfürle iptal edilen ibadetlere bir sevap da verilmez, o ibadetleri yapmadı da sayılmaz buyurmaktadırlar. Yani yeni Müslüman olmuş muamelesi görür.

 32. Hocam benim aklıma sürekli küfür geliyo ALLAH ya da peygamberle ilgili. Bunun şeytanın vesvesesi olduğunu dusunuyordum yinede her seferinde şehadet getiriyordum. Bugün çok istediğim ve dua ettiğim bir şey olmadı bende üzüldüm ve kızdım. Namaz kildiktan sonra dua ederken dilim başka birşey söylerken kalbimden zaten haşa ALLAH yok gibi şeyler geçti. O an inanmisim gibi düşündüm ama çok pişmanım dinden çıktım mi? Vesvese değilde o an inanmisim gibi hissettim şimdi. İçim hic rahat değil ne yapmalıyım birde vesvese ile aklıma gelen kötü düşüncelerden sonra abdestim bozulur mu?

  • Şerife Hanım. Şu yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla siz inanmış mümine bir kimsesiniz. Sizi rahatsız eden içinizdeki sese benzer dürtüler şeytanın vesvesesinin ta kendisidir.
   Şundan emin olunuz ki inançsız kimselerde veya namaz kılmayanlarda hiç vesvese yoktur. Çünkü iman bir eşsiz cevherdir. Şeytan ise iman hırsızıdır. Kalbinizdeki o iman mücevherini çalmak için sürekli sizi rahatsız etmek istemektedir. Kalbinize böyle bir şey geldiğinde “Bu şeytanın vesvesesidir. Bundan Allah’a sığınıyorum” diye düşünün yeter. Şeytan hilesinin anlaşıldığını anladığı andan itibaren taktik değiştirecektir.
   Çok istediğiniz şey belki sizin hakkınızda hayırlı olmayacaktı? Duam kabul edilmedi diye üzülmeyiniz. Allah belki duanızı kabul eder. Acele etmez ve o şey hakkınızda hayırlı ise tabi.
   Biz nice şeyler için dua ettik kabul olmadı. Ama daha sonraları o dualarımız kabul olmadığı için Allah’a şükür ettik. İyi ki de o zaman, o dualarımız kabul edilmemiş diye.
   Şeytan alçak bir usta oyuncudur. Önce size bir şeyin sizin için çok önemli olduğunu gönlünüze getirir ve “haydi dua edin Allah’tan isteyin” der. Ve size o şeyin olması için dua ettirir. Tabi o şey hakkında yaptığınız dua hemen kabul olmadığı için bu kez perdenin öbür tarafına geçip; “zaten Allah yoktu ki, olsaydı duanıza icabet ederdi” diyerek kalbinize şek ve şüphe getirir.
   Allah’ın olmaması muhaldir, mümkün değildir. Bizler varsak Allah elbette vardır. Çünkü hepimiz varlığımızı Allah’ın varlığına borçluyuz. O bizleri bir damla sudan bu hale getirdi. Hangi teknoloji bunu yapmaya güç yetirebilir?
   Hangi güç trilyonlarca ağırlıktaki bu dünyayı 365 gün hiç dengesi bozulmadan 1 milim ne içeri, ne de dışarı saptırmadan saatte 1600 km hızla kendi ekseninde döndürebilir.?
   Hangi güç onu bir saniyede 365 gün boyunca 4.5 milyar yıldır saniyede 30 km hızla güneş etrafında uçurabilir?
   Siz dinden falan çıkmış değilsiniz. Sizin bu üzüntülerinize verilen sevaplar kıldığınız namazdan yüzlerce kat daha fazladır. Öyle düşüncelerle abdestiniz de bozulmaz hiç endişe etmeyiniz.
   Şerife Hanım şu ALTTAKİ “Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmanın Çareleri” yazımızı okumak İÇİN YAZININ ÜZERİNİ TIKLAYINIZ. İlaç gibi iyi gelir inşallah:

   http://www.islamdergisi.com/genel/vesvese-nedir/

   • ALLAH razı olsun çok teşekkür ederim hocam içimi ferahlattiniz çok sağolun inşaallah en kısa zamanda kurtulurum bu vesveselerden çok zordaydim içim ferahladi yolunuzu hep açık etsin rabbim inşaallah linkede bakacam sağolun

 33. Siz “Çok güzel bir site hazırlamışsınız. Hemen hemen bütün soru cevapları okudum. Elim ayağım titredi, irkildim adeta. Bir insan nasıl bu kadar soğuk kanlı bir şekilde “şunu yaparsan küfürdür, bu çok günahtır” diyebilir aklım almadı. Ayetle yapılmış açıklama bile yok. Yazık bunca cahil insan da size ciddi ciddi soru soruyor. Kendi uydurduğunuz dini İslam adı altında yaşıyorsunuz.” desem küfre girmiş olur muyum sayın hocam?

  • Sayın Cahit Bey. Bu EL-FÂZ-I KÜFÜR yazısının büyük bir bölümü Ehli Sünnet İtikadının müçtehid İmamı İmam-ı Maturidi hazretlerinin yazdığı Maturidiyye Akaidi kitabından alıntıdır. Onun ilmi İmamı Azam’a dayanır. O da İmam Caferi sadıktan ilmini aldı. Onun ilmi de dedesi Hz.Ali’ye dayanır. Hz. Ali’nin’de ilmi kimden aldığı malumunuzdur sanırım.
   Bu El-Fâz-ı Küfür sayfasına ait yazıları uydurduğumuzu uydurmuşsunuz. Eğer o sayfada bir tane mesnetsiz bir cevap bulursanız bu sitede yayınladığımız el-fâz-ı küfür yazısını kaldıracağım. Aksi halde siz özür dileyip tevbe edebilecek misiniz..???
   Allah’tan korkun! İftira çok büyük günahtır ve kul hakkıdır.
   Diyorsunuz ki; “Ayetle yapılmış açıklama bile yok. Yazık bunca cahil insan da size ciddi ciddi soru soruyor.”
   Sitemize soru soran okuyucularımıza “Cahil” diyorsunuz. Çok teessüf ederim. Siz onların öğretmenliğini mi yaptınız da bu kanıya vardınız?
   Ayetle yapılan bir açıklama yok diyorsunuz. Bunu anlayabilmeniz için alt yapınız olması gerekir. Şu aşağıdaki soruların cevapları Kur’an ve hadislere dayanmıyor diyebilir isiniz..? İnsaf ediniz.
   Yazımızın 1. maddesini buraya kopyaladım. Okudum diyorsunuz ama okumadığınız sorularınızdan sizi ele veriyor. Belki de okuduğunuzu sandınız. Lütfen okuyunuz.
   “1-Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa Müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi)
   Şimdi ben size soruyorum:
   *Allah’ın varlığına inanmayana siz Müslüman diyebilir misiniz?
   *Allah baba diyene Müslüman diyebilir misiniz?
   *İsa Allah’ın oğlu” diyene siz Müslüman diyebilir misiniz.?
   *Bakınız, yeni bir soru geldi. Adam Rahman Allah’a sövmüş buna siz Müslüman diyebilir misiniz?
   *Kur’an’ın haram kılmasına karşın “içki helaldir” diyene Müslüman diyebilir misiniz?

   Çok ama, çok önyargılısınız. Küfre girip girmediğinizi dalga geçmek için soruyorsunuz. Evet siz küfre girdiniz. Çünkü burada ayete dayalı bilgilere hem “uyduruk” diyorsunuz hem de alay ediyorsunuz. Ayrıca çok büyük bir iftira günahına da girmiş bulunmaktasınız. Allah sizi affına layık bir kul eylesin.
   Benden helallik dilerseniz size hakkımı helal edebilirim.

   • Diyorsunuz ki:
    ““Kendi uydurduğunuz dini İslam adı altında yaşıyorsunuz.” demeyin”
    Ben böyle bir ifadeyi kime yazdım bunu nereden çıkardınız.? Siz “09.04.2015 / 19:38 tarihinde gönderilmiş” tarihli sorunuzda neyi eleştirdiğinizi açıklamıyor sadece itham ediyorsunuz. Maksadınız nedir?

 34. Hocam,Patronum Hristiyan…Bende amcamla sohbet ederken sunu dedim,Patronum Gavur ama adam gibi adam, namazima karismiyor,kolaylik sagliyor,cumaya da izin veriyor,Bazi gavur patronlar namaza gitmeleri icin bile izin vermiyorlar iscilerine,buysa kolaylik sagliyor,adil cikti,adam gibi adam dedim…Bu sozlerde Kufur sozu varmidir Hocam ?

  • Adam gibi adam derken onun doğruluğunu ve adalete riayet ettiğini kast etmişseniz küfür olmaz.

    • İyilik sever gayrimüslimlere İslam’a inançları olmadığı için “iyi adam” demek uygun olmaz. “İyilik sever” demek daha uygun düşer. Sanırım ki siz de bunu kast etmiş olmalısınız.

     • iyi adam demekle kufre mi yada gunaha mi giriliyor ? bir yerde okudum da sadece tehlikeli oldugunu,ama kufur diye birsey gectigini gormedim.

     • Küfre yakın bir durumdur. O ve benzeri sözlerden sakınmak lazım. Örnek; bir kafirden bir iyilik gören ona; “Allah ondan razı olsun” derse bu da küfürdür. “Allah onu hidayete (hak dine ) erdirsin” demek doğru olanıdır.

     • simdi hocam kufre yakin dediniz,tevbe etmek gerekirmi (ben zaten her aksam namazindan sonra tevbe ediyorum) ya da insan bu deyisle kufremi dusuyor ? yakin bir durum dediniz cunku ama tam belirtmediniz.

     • Sayın Etem kardeşim. O ifade kesin olmamakla birlikte şüpheli bir durum olduğu için tevbe etmek elzemdir. Ancak siz her akşam yaptığınıza göre tekrar onun için tevbe etmeniz gerekmez.

     • Tesekkur ederim Hocam…Benimle isiniz cok,ama ne yapim sormadan da insan ogrenemez…Sormam ogrenmem gerek ki,ayni hatalari yapmiyim diye…

     • Elbette bilmediklerinizi soracaksınız ve biz de elbette bildiklerimizi cevaplandıracağız. O hususta kalbiniz rahat olsun. Selam ve dua ile kalınız.

 35. Hocam selamun aleykum, nasilsiniz iyimisiniz ?
  Hocam arkadaslarla beraberdik biriside sakasina yok lan ben Gayim dedi…Ondan sonra icine korku dustu,acaba kufremi dustum diye dusunuyor…Size sorayim dedim.

  Ikinci Soru Hocam— Birisi gecmiste birkac kez kufre dusmus,kufre dustugunude bilmiyormus…Ondan sonra Tevbe etmis,butunuyle tevbe etmis…simdi burasini okuduktan sonra,ya bak ben bunu yillar once demistim diyor.Ama arkadas hatirlamadigi kufre dusmus olan sozlere Tevbe etmisti,simdi gecmiste dustugu kufur sozlerini hatirliyor,acaba yine tevbe etmesi gerekirmi ? Hatirladigindan dolayi. Cunku Tevbe ettiginde,hatirlayamadigim olan kufur sozlerine tevbe ediyorum gibisinden demiste.Simdi ise aklina geldi.

  • Aleykümselam sayın Etem.
   Teşekkür ederim iyiyiz hamd olsun Allah’a. Sizlerin de daima iyi olmasını temenni ederiz.
   Sayın Etem. Bir Müslüman şaka ile veya gerçekten “ben gayım” veya “ben hırsızım” veya “kumarcıyım” demekle küfre düşüp kafir olmaz. Yalan SÖYLEMİŞ ise sadece yalan söyleme günahına girmiş olur. Ama şaka dahi olsa bir kimse “Ben Yahudiyim”, “hıristiyanım” veya “Kafirim” derse, kafir olur. Derhal tevbe edip evli ise nikahını yenilemesi farzdır. Şöyle tevbe etmeliyiz:

   YA RABBİ BÜLUĞ ÇAĞIMDAN ŞU ZAMANA GELİNCEYE KADAR BENDEN KÜFÜR, ŞİRK VEYA GÜNAHI KEBAİR TÜRÜNDEN HER NE SADIR OLDUYSA, BEN ONLARIN HEPSİNE PİŞMAN OLDUM KEŞKE YAPMASAYDIM. İNŞAALLAH BİR DAHA YAPMAYACAĞIM.”

   Geçmişte tüm günahlarına isim saymadan tevbe etmişse, onlar affedilmiştir. Ancak hiç günahımız olmasa dahi öldüğümüzde Allah’ın huzuruna temiz çıkmak için her gün kendi kendimize tevbemizi yenilemeliyiz.

   • Demek arkadas ben Gayim demekle kufre dusmemis oylemi,dogrumu anladim ?

    Ben her aksam bu duayi okurum Hocam…
    Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi !
    Eger benim elimden,ayagimdan,gozumden,kulagimdan,dilimden ve butun azalarimdan bilerek,bilmeyerek,kelime-i kufur ve fi’l-i kufur,gunah,isyan,hata sirk ve malayani sadir oldu ise ben onlarin cumlesine Tevbe ettim,pisman oldum. Bir daha yapmamaya azm u cezm u kasd eyledim. Peygamberlerin evveli ADEM Safiyyullah, ahiri, bizim Peyamberimiz HZ. Muhammed Mustafa (S.A) Efendimizdir. Bu ikisi ve bu ikisi arasinda gelip gecen Peygamberler haktir ve gercektir. Cumlesine inandim,Iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim.

    Bunun sonunda da Amentu okuyorum,Amentuden sonrada Fatiha okuyup Tevbemi bitiriyorum.

    • Siz bu dualara devam ediniz.
     “Gayım” demek bir sapkınlıktır. Bir kimse hangi günahı işlerse işlesin o işin günah olduğunu inkar etmez, işlediği o günahtan dolayı kalbinde en küçük bir üzüntü oluşursa o kimse kafir olmaz.

     • Tamam Hocam o zaman arkadasa diyim,kufre dusmedigini de,ici rahatlansin…