Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

565463464SORU: Bazı kimseler, El-Fâz-ı Küfür Meseleleri konusunda; “Her şeye, küfürdür diyorsunuz, herkesi kâfir yapıyorsunuz, ahirette bunların hesabını nasıl vereceksiniz?” diye eleştiri yapmaktalar.  Buna cevabınız nedir?
CEVAP: Bu el-fâz-ı Küfür meselelerini eleştirenler, ya İslam dininin akaidinden habersiz gafil kimseler, veya İslamı içten yıkmaya çalışan münafıklardır. Bu konudaki “el-fâz-ı küfür” fetvasını bizler vermiyoruz. Biz sadece alıntı yapmaktayız. Bu konuları Ehl-i Sünnetin ictihat derecesindeki alimleri, Kur’an veya hadis-i şeriflere dayanarak; “şu şöyle yapılırsa” veya; “şu ifadeyi kullanan kâfir olur” şeklinde ictihat edip, fetva vermişlerdir. Bu konuları eleştirenler, acaba eleştirilerinin nereye gittiğinin farkındalar mı?
Akaid Kitaplarından DÜRER‘de bu mesele şöyle ifade edilmektedir: “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz. (Uyûnül Besâir

-” Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, ‘Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler.” (TEVBE-65)
-” İnsanlardan öylesi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (LOKMAN-6)
Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmazsa veya varlığından tereddüt ederse, O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,  veya  Allahu teala hakkında; cinsellik,  çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek ve durgunluk  gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa,  veya söylese, veya Allah’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup,(dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,  peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmasa veya, onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,  Allah’ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa, hatta Kur’ân’ın bir ayetini dahi inkâr etse, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese, veya öyle inansa, kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa, “fala inanma, falsız da kalma” dese ve burçların kaderi tayin ettiğine inansa, “ölümden sonra diriliş yoktur” dese, veya öyle inansa, “cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada” dese, veya öyle inansa, “Ahirete gidip de gelen var mı?” dese, mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kafirdir,  Müslüman değildir.
SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
CEVAP: Ehl-i küfür, bozuk ve yanlış inacını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Ayrıca bu kimseler evli iseler nikahlarınıda yenilemeleri gerekir.   (
Ehl-i Sünnet Akaidi)

KÜFÜR HAKINDAKİ  HADİSLER
 Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, mealen:
-” Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın  öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl uzaktaki Cehennemin dibine indirir”.  (Ramuzul-Ehadis 1364)

           -” Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

 KÜFÜR NEDİR?

 Küfür: Şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmektir. Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

 1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.
 2- İnkari ve inadi küfür. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.
3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır
4- Cuhudi küfür: İblisin küfrü

Burada 3. madde de belirtilen hükmi küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah’a doğru iman ederde küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvaburrahîmdir. Ölüm anı gelmeden tövbeleri her zaman kabul edicidir.

EL-FÂZI-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de,  bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da  tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.
4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

 

K Ü F Ü R   S Ö Z L E R  (Dinden Çıkaran Söz ve İşler):

 1-  Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi)

2- “Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” demek küfürdür. (Kaderiyecilerin inancıdır) Bunlar Zümer Suresi 62. ayetinde belirtilen, mealen; “Allah her şeyin (hayır ve şerrin) yaratıcısıdır, O her şey üzerine vekil de.”

3- Allah’ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. (Kessaniye Mezhebinin inancıdır) (O Allah ki) Çok yüce ve  her noksanlıktan, yanılmaktan münezzehtir. O ki, her şeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden! (Yâsîn Suresi-36)

4- Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin  ruhu başka cesedlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kâfirdir. ( Bu inanç da Rafizilerin inancıdır.)

5- Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe ve bazı sahabeleri kafir saydıkları için, bu harici inancında olanlar da kafirdir.

6- Yezidiler: İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kafirdir.

7- Neccariye İnancı: Allah’ın sıfatlarını inkar etmeleri  ve “Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) .” demelerinden dolayı kafir olmuşlardır.(Ayınlar: cevherler, maddeler, atomlar.)

8- Şeytaniye Mezhebi İnancı: Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da  kafirdir.

9- Mutezile Mezhebi:  “Allah ne görür, ne de görülür” diyen Mûtezile Mezhebinden bir gurup da dinden çıkmıştır.

10- Allah’ın sıfatları  kadîm (ezelî ve sonsuz ) değildir, diyenler de dinden çıkmıştır.

11- “Allah alimdir ama kudret sıfatı yoktur” deyip, diğer sıfatlarını da böyle inkar edenler kafirdir.

12- “Allah cisimdir, ama diğer cisimlere benzemez”  diyenler de kafirdir. ” Bunlar bidat ehlidir” diyenler de vardır.

13- “Allah’ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir.” diyenler de küfre girer.

14- Cebriye Mezhebi İnancı:” Kulun(irade) kudreti, kazanması ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık (robot) gibidir.” diyen Cebriye Mezhebi inancında olanlarda  küfür ehlidir.

15- “İnsan cesed değildir, insan diridir, kaadirdir(her şeye gücü yeter), irade sahibidir.  İnsanın iradesi, Allah’ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil, insanın iradesi kendindendir, başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir” diyen kimseler  kafirdir.

16- Mürcie Mezhebi İnancı:  “Mümin ve kafirleri Allah’a bırakırız. Mü’min cennetlik, kafir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah’ındır,  dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir.”diye inanan veya söyleyenler kafirdir.  “Mü’minler günahkarlar ile dost olamaz.” diyenler de, bid’atçı sapıklardır.

 17- “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terkederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur.

18- Mest üzerine mesh etmek yoktur .” diyen Rafiza ve Şiiler sapık bid’atçılardır. Rafizilerden  Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfredip lanetleyenler kafirdir. Hz. Ali( r.a.),  Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den (Allah her üçünden de razı olsun) üstündür.”  diyenler Bid’atçı sapıklardır.

19-  Mücessime, Keramiye, Mutezile, Cehmiyye ve Müşebbihe  Mezhebleri’nde olanların inancı:  “Allah’ın özel yeri, mekanı vardır, O arştadır” dedikleri için küfre girmişlerdir.

20- Rubûbiyyeti inkar eden Muattile Mezhebi, Vahdaniyeti (Allahu Teala’nın Zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır.) inkar eden Veseniye Mezhebi, Allah’tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden İttihadiye Yolu, Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden Hululiyye Mezhebi mensuplarıda kafirdir.

21- Allahu Teala’nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan Dehri Mezhebi, Hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattğına inanan, Disani ve Mâni mezhebi‘nde olanlar, aynı görüşe sahib olan Sâbiler, Hırıstiyanlar ve Mecusiler de kafirdir.

22- Karamitiler ve Batıniler Tenasuha (reenkarnasyona)  inandıkları için, Hululü (haşa Allah’ın bir insanın içine girmesine inananmayı) kabul ettikleri için kafirdir. Allah’ın birliğini ve ilahlığını kabul edip “Allah kadim değildir, diri değildir, mahluktur ve şekillenmiştir.” diye inanan Rafiziler ve  Cenahiler ve Hişamilerde kafirdir.

23- Allah’ın oğlunun var olduğunu, veya arkadaşı, veya hanımının var olduğunu kabul edenler,  veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kafirdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah’a “Allah baba” diyenler bunu hangi niyetle söylerse söylesinler küfre girer.

24- Evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden Tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu,  evrenin(kainatın) sanatkarı ve düznleyicisi  başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kafirdir.

25- Varlıkların yaratılmasında doğanın (tabiatın) da etkisi var diyen tabiatçılar da kafirdir.

  26- “Allah ile oturup konuşulur, O’nun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşidlere hulul eder(içine girer), dolaysı ile mürşide itaat eden, Allah’a itaat etmiş olmuş olur.” diyen bazı mutasavvıflar,  hırıstiyan ve yahudiler ve Batıni Mezehebi’ndekiler de kafirdir.

27- Kainatın kadim, yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kafirdir.

28- Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler, veyahut sadece Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini inkar eden Yahudi ve Hırıstıyanlar da kafirdir.

NOT: Peygamber (s.a.v.) efendimizin, peygamberliğini inkar ettiği halde  sadece “Lâ ilahe illallah” diyerek cennete girmenin mümkün olduğunu iddia edenlerde küfre girer. Çünkü O’nun peygamberliğini inkar eden,  Kur’an-ı Kerim’i inkar ederek,  cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur.

          29- Allah’ın varlığına ve birliğine inanan,  peygamberlerin hak olduğunu kabul edip, onların getirdiği şeyler de yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla,  bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye Mezhebi’ndekiler de kafirdir.

30- Bana vahiy geliyor, Benim şeyhim peygamber makamındadır,”  veya” benim şeyhim kainatı idare ediyor , yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir, istediğini hidayete erdirir, benim şeyhimi inkar eden kafirdir.” diyen ve hezeyanlar savuran bazı  tarikatçılarda  kafirdir.

 31-Allah’ın mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenlerde kafirdir. Farzları ve haramları inkar eden,  farz, vacib, sünnet ve müstehab ibadetleri küçümseyip alay edenler, “haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kafirdir.” Dinen helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye(su içmek gibi) haram diyenler de kafirdir.

32- Hata ile söylenen küfür sözler kişiyi kafir etmezse de,  yinede tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya, cehaletle küfür işlediğinde  kendisine, küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez, veya redderse o kimse küfür üzere kalır.

D İ K K A T : Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse,  o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse CEHENNEMDE SONSUZ AZABA DÜŞER.

33- Bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar, veya dini konular ile alay ederse  o kimse küfre girer.

34-Dürer” de bahsedildiğine, bugün yahudi ve hırstiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedurrasulullah” deseler dahi, müslüman sayılamazlar. Çünki onlara , gerçekten bunu kabul ediyormusunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir hırıstiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve  “ Bende sizin gibi müslüman oldum.”  demesi gerektir.

35- Bir kimse Allahu Teala’yı acizlik ve ya cahillik  sıfatları ile anarsa, örnek:” Allah o işi nereden görecek? “Bu adamı Allah bile unutmuş demek” gibi  veya mahluklara Kuddûs, Kayyûm ve Er-Rahmân gibi isimler takarsa, küfre girer.

36- Bir kimse ” Allah gelse bana bunu yaptıramaz”, veya “Allah’ın oğlu gelse olmaz” , “Allah baba  istemez” ,” Allah oturdu, Allah yerinden kalktı” gibi sözlerinden birini söylerse küfre girmiş olur.

37- Bir kimse bir işi yaptığı halde “Allah biliyorki, Allah şahid ki ben bu işi yapmadım “derse küfre girer.

38- Bir kimse; “Ben peygamberim ” derse, biride ona; ” Öyle ise mucizeni göster” derse,  her ikiside birlikte  küfre girer.

40- Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen,  Hz. Aişe(r.anha)’ya iftira eden, Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer.
NOT: Allah’ın Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra hilafet (kamil mânâ da halifelik) otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
Bu 30 yıl, Hz.Ali’den sonra Hz.Hasanın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır.  Bu sebeple Hz.Osman , Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) da halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.

41- Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer.

 42- Azizlere (Sadatlara)  gayb malumdur diyen veya öyle inanan kafirdir. Ancak, “Allah dilediği peygambere veya mü’min bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” demesi,  Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

43- Azizler şu işimi (gayb aleminde) hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. “Allah sadatların duaları vesilesi ile şu işimi yarattı ” veya “sadatların duaları vesilesi ile Allah  işlerimi düzene koydu”  demesi gerekirdi.

44- Bir kimse sevgilisine sen bana Allah’tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum, derse küfre girer.

45- Bir kimse güzel gördüğü bir kadına “İlah gibi kadın”  veya “işte tapılacak kadın ” derse küfre girer.

46- Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah’ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan,  içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina haksız yere adam öldürmeye başlarken, besmele çeken küfre girer.

47- “Falanca ile cennete dahi gitmem.” , veya “Sensiz cennete girmem” diyen küfre girer.  Hırıstiyanlar ve yahudiler ahirette cennetemi yoksa cehenneme mi giderler bilemem.” diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl, kıl bitmiyor diyen,  küfre girer.

48- Bir alimin veya  bir mü’minin ağzına söven  küfre girer. Çünki alim kişinin ağzı Kur’an yoludur.

49- Şeriata hakaret eden onu çağdışı bulan küfre girer. Açıklama: Şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır.

50-” Falan kafir filan kafirden daha hayırlıdır.”  demek küfürdür. “kötülükte daha  ehven veya daha az şerli” demek gerekir.

 51- Öldürülmesine meşru bir sebep olmadan ” falan adamın kanı helaldir” demek küfürdür.

52-  Lûtiliğe (homoseksüelliğe) helaldir diyen kafirdir. Hanımına ters ilişkiyi helal sayan da küfre girer.

53- Bir kimse içki,  zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için” keşke bunlar helal olsaydı.” dese veya öyle umsa,  küfre girer.
54- Haksız yere adam öldüren kimseye:  ” İyi yaptın”  dese kafir olur. Birisi “ey gavur Ali, veya Gavur Mehmet”  gibi bir ifade ile birini çağırsa, o kimsede ” Buyur efendim  ” dese küfre girer.

55- Bir kimse bir mümine” sen artık, kadına tapıyorsun,”  veya “paraya tapıyorsun,  sen ebediyen cehennemliksin.” derse, hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa, o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer.

56- “Keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı.” derse, veya   ” Hadi neyse namaz farz olmuş ama,  şu  abdest farz olmasaydı” derse, veya  “namaz beş vakit değilde iki veya üç vakit olsaydı” derse, veya “keşke gusül abdesti olmasaydı” diyen küfre girer.

57- Bir kimsenin başına bir musibet gelirde, o kimse ” Ya rabbi, her şeyimi aldın, daha ne yapacaksın, benden başkasını bulamadınmı, namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun, bana da bela yağdırıyorsun, senin adaletin bu mu ? ” bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer.

58- “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmişde yaratmış” demek küfürdür. Çünki özenmek acizlerin işidir. Allahu Teala yaratmasını dilediği şeye ” Ol ” der, onun nasıl olamasını dilerse, o da Allah(c.c.) kudreti ile öyle olur.

59- Bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerde tasdik ederse kafir olurlar. Zulmü aşikar olan bir hükümdara ” Adaletli hükümdar ” diyen küfre girer.

60- “Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum” diyen kimse kafir olur. “Bizim tarikatımızda, şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz, biz artık şeyhe ibadet eder, sadece ondan emir alırız.” diyen  küfre girer.

 61- “Allah falan müslümanın canını kafir olarak alsın” diyen kafir olur. Bir kimse, bir mümine ” Falan  şeytan adamdır.” derse küfre girer.

62- Bir kimse “Sen şunu veya bunu yarattın” veya ” Ben şunları yarattım” derse küfre girer. .

63- Müslümana beddua haramdır. Bir müslümana” Allah senin canını kafir olarak alsın ” diyen küfre girer. Peygamber efendimiz şöyle beyan ettiler ” Zalime beddua edenin sevabı, zaliminde günahı azalır. ”

64- Bir kimse “keşke daha önce kafir olsaydımda şu kötülükleri yaptıktan sonra müslüman olsaydım” diyen küfre girer. “Keşke şu kötülükleri yapmadan müslüman olsaydım ” demesi gerkirdi.

65- “Ben kainat falan tanımıyorum” diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun” diyen veya ona amin dieyenler kafir olur. Ama  “Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin” derse dua olur.

66- Bir kimse hıristiyan veya gayri müslimlerden birine benzemek niyeti ile,  onlara mahsus  zünnar gibi bir eşyayı giyer,  veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar: Papaz Kuşağıdır.

  67- “İçki ehline helal, ehli olmayana haramdır” diyen, “Veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor.” diyen kafirdir. Kadını ve onun sebebi  ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allahu Teala yaratır. Biz her an,  yalnız O’na muhtacız.

68- Karısını üç talakla boşayan birine “Kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun” diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz.

69- Kabir hayatını ve peygamber(s.a.v.) efendimizin mi’racını inkar eden  küfre girer. Bazı ulemaya göre, sadece Mescid-i Aksa’dan ötesini  ( göklere ve cennetlere gidip geldiğini)  inkar ederse bid’at ehlidir.

70- Bir kimse” Allah, bilmemki  falanı ne diye yarattı.” derse küfre girer.

71- Bir kimse:  “Kur’an’da baş örtüsü emredilmedi ” derse küfre girer..  Allahu Teala Kitabullah’ta : ” Vel’yeDribne biHumûruhinne  alâ cuyûbihinne” diye beyan buyurmuştur. Mealen: ” (Ey Rasulum ) VelyeDribne;  O mü’mine kadınlara  emrimi hatırlat!  Darbetsinler; (indirsinler)  biHumûrihinne; baş örtülerini  alâ cuyûbihinne Yakalarının üzerlerine kadar . Kur’an’da baş örtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıpta;  Kuranda baş örtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiç bir değeri yoktur.
72- Bir kimse Allah’ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O Zatı ile ezelden ebede vardır.
73-   Bir kimse insan resmi yapıp İsa’nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa, veya yahudi ve hırıstiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harbde hile için giyerse kafir olmaz. Canını malını rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. (Uyunul besair)
74- Burçların insaların kaderini etkilediğine inanıp, kaderi inkâr etmek küfürdür.
75- Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki;
“BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.”      (Buhari, Edeb, 78/13)
76- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek, küfürdür.
77- Allah görmez , görülmez demek de, küfürdür.

78- Bir kimse “Bu iş mâşâallah ile inşâallah ile olmaz “dese, öbürü de tasdik anlamında başını sallasa, her ikisi de kâfir olur. mâşâallah‘ın anlamı  “Allah korusun” demektir,  inşâallah‘ın anlamı ise, “Allah dilerse” demektir ki, ayeti kerimede Allah dilemeden hiç bir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah’ın koruması olmadan da hiç bir şeyin ayakta kalması mümkün değildir.

79- Tazim (hürmet) edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

80- Hadis-i şerifte, “münafık ve her çeşit kâfir ile konuşurken, efendim demeyin” buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

Saygı için efendim demek küfürse de, âdet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Telefonda bir gayrimüslime, buyurun efendim demek küfür olmaz, çünkü âdet böyledir. Gayrimüslime selam vermek de küfürdür, çünkü kâfire dua edilmez. Selam da duadır, ancak iş düşünce âdet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte, mesela Bonjour, Good morning, Guten morgen, Günaydın, İyi günler veya İyi akşamlar demekte mahzur yoktur.

81- Bir takım cahiller vardır ki onlar: “İyilik yapanın…”  veya; “o iyiliğin anasını ..” diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir ki, bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hâla kendilerini Müslüman sanırlar. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar, mealen:
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

82- “Sövmenin adını günah koymuşlar ” deyip, sövmeyi mübah saymak da küfürdür.

83- ŞARKILARDAKİ KÜFÜR SÖZLER:
1-Kahpe kader
2-secde ettim taparcasına
3-Bir sana taptım bir de Tanrıya
4-Madem unutacaktın beni neden yarattın
5-Kuluna kul oldum severek taptım
6-Alıştım kaderin zulmüne artık
7-Rabbim adaletin bu kadar mı?
Kaynak:  Ehl-i Sünnet Akaidi

EBEDİ KURTULUŞUMUZ İÇİN BİLMEMİZ GEREKEN EHLİ SÜNNET İNANCI BİLGİLERİ İÇİN TIKLA:

http://www.islamdergisi.com/genel/ehl-i-sunnet-itikadi/

 NOT:  NİKÂH NASIL YENİLENİR ? alttaki yeri TIKLAYINIZ:

http://www.islamdergisi.com/fikih/nikah-nasil-tazelenir/

More Elfaz-ı Küfür Posts

Etiketler (Konular): , , , ,

163 soru “Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

 1. bir insan senin allahını kitabını derse devamını getirmese dinden çıkarmı yada allahsız derse

  • Bir kimse: “Senin Allahını, kitabını…” der ve o sözün devamı olan malüm sövmeyi kasdederse…
   O sözleri sarf eden kimsenin küfrü bariz bir şekilde açıktır. Söyleyenin inancı olsada, imanı yok olur.
   Eğerki o sözleri söyleyen kimse mahatabına öfke ile değilde, muhabbetle : “Senin Allahını kitabını … der ve sözü orada keserse, niyeti şu demek olursa: “Senin Allahını kitabını severim ” anlamını kasdederse, bu durumda söylenen sözler o kimsenin imanına bir zarar vermez..
   Bir kimse bir kimseye “Allahsız” derse, bu sözün muhatabının bariz bir inkarcılığı var ise, veya bu muhatap münafık ise, söyleyenin imanına bu sözden bir zarar gelmez…Eğer ki muhatab kimse bir mü’min ise, o zaman bu sözleri söyleyen kimse küfre girer. Çünki Rasulullah(s.a.v) efendimiz bir hadis-i şerfinde mealen : “Lâ ilâhe illallâh ehlini tekfir etmeyiniz. Aksi durumda o duruma siz düşersiniz.” diye beyan ettiler.

 2. 40.Maddede neden sadece Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer? Diğer halifeleri halife kabul etmemenin hükmü farklı mıdır? Mesela Abbasi halifesi Harun Reşit Halife değildir demek de küfür müdür?

  • Sayın M.Batur, Elfaz-ı Küfür kategorimiz Maturidiye akaidinden nakildir. Rafiza mezhebinden olanlar bu iki sahabeye hakaret etmeleri sebebi ile, oraya öyle geçilmiş. Fakat şu beş kimse için halife değildi denilmesi bir kimseyi küfre götürür. Bunlar Hz.Ebu Bekr, Hz.Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hasan (radıyallahu anhum). Bunlardan sonra gelenlerden birsinin halifelğini kabul etmemek, hiç bir şekilde küfrü mucib değildir. Ama bu hükümdarların içinden öyleleri de vardır ki, mesela; Evlad-ı Rasulün katili Yezid’e; “Rasulullah’ın halifesidir” denilirse, küfrü mucib olur.
   Muaviye (r.a) hazretleri sahabece halife seçilmedi. Hz.Hasan(r.a.), müslümanlar arasında kan dökülmemesi için, hükümdarlık hakkından feragat edip, hükümdarlığı Hz.Muaviye’ye bıraktı. Zaten mucizevi hadis-i şeriftede Peygamber(s.a.v.) efendimiz kamil manada halifeliğin 30 yıl olacağını şu hadis-i şeriflerinde buyurmuşlardır;
   -“Benden sonra hilafet (kâmil mânâ da halifelik ) otuz yıldır.”
   (bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
   Hılafetin 30 olacağı ve ondan sonra zorlu bir hükümdarlık devrinin başlayacağı hadisin tam metninde belirtilmiştir ki, bu 30 yıl, ismi zikredilen 5. halife Hz.Hasn’ın son altı aylık hilafeti ile 30 yılı tamamlamktadır.
   Otuz seneye kadar hilafetin devam edeceğini beyan eden hadis-i şerif ile, hukuki bir mesele olan ümmetin bu müddetten sonra imamsız olduğu ve bundan mesul olup olmadığı sorusuna Sadeddin Teftazani şöyle cevap verir:
   -“Otuz senelik halifelikten maksat, kamil manadaki hilafettir; mutlak hilafet kastedilmiş değildir. Böyle bir itirazın doğruluğunu kabul etsek bile mümkündür ki, hilafet biter, ama imamet dönemi bitmez. Zira imamet daha umumi bir mefhumdur. Çünkü Ömer b. Abdülaziz gibi bazı kimselerin Raşid halifelerin yolunu izledikleri açıktır. Dolayısıyla hadisle anlatılmak istenen şey, kâmil bir halifeliğin bazen olacağı, bazan da bulunmayacağı hususudur.” (et-Taftâzânî, Şerhu`l-Akâid, s. 180).
   Hatırlatmanızdan dolayı teşekkür ederim. 40. maddeye bir NOT yazarak, gerekli açıklamada bulundum. Vesselam.

 3. Benim bir sorum olacaktı. Haram olan bir şeye güzel demek küfür müdür ? Mesela bir şarkı dinlenildiğinde “Ne güzel şarkı, çok hoş söylemiş, mükemmel olmuş” gibi sözler söylemek küfür olur mu ? Bir de bir insana ağzı hariç diğer yollardan sövmek küfür müdür. “Seni bilmemne yapayım” veyahut “Bilmemne çocuğu” gibi şeyler. Örnekleri anlaşılsın diye verdim, mazur görünüz. Allah razı olsun.

  • Sayın Osman Bey, mutlak haram olan şeylere, yani haram olduğu Kur’an ve Hadislerle sabit olan şeylere “güzel”demek, küfürdür. Misal: Şirk, küfür, içki, kumar, falcılık, gibi… Ama bir kimse hırsızlık yaptığında bunlara; “çok güzel elmalarmış” veya; çok değerli altınlarmış”gibi sözler söylese, karşısındakide bunu doğrulasa, bu durmuda küfre girmiş olmazlar. Ancak yapılan hırsızlık işi mutlak haram olduğu için, yapılan bu hırsızlığa “ne güzel yaptın dese” öbürüde bunu doğrulasa, her ikiside küfre girer.
   Güftesi, yani sözleri müstehcen veya İslama, veya mukaddesata hakaret içeren bir şarkıya; “ne güzel bir şarkı” veya; “ne güzel söyledi” demek küfürdür.
   Bir alimin veya hafızın veya bir müslümanın ağzına sövmek, küfrü icab ettirir. Çünkü o ağızlar Kur’an yoludur. Ama bir kimse bir başka kimsenin ırzına şununa veya bununa sövmesi büyük günahtır. Sövmeyi helal gören küfre girer. Zira Peygamber(s.a.v.)Efendimiz Camiüs-sağırdaki ve K.Sittedeki bir hadisi şerifte mealen : “Sövmek cehennemdendir”buyurdular.
   Peygamberimiz bir başka hadisi şeriflerinde bir kimseye iftira edip; “o… çocuğu” veya; “fahişenin oğlu” gibi sözler söyleyerek iftira atmanın veya namuslu bir kadına fuhuş iftirası yapmanın 100 yıllık ibadeti yok edeceğini belirtiyor.
   Vesselam.

 4. Şu kısmı anlayamadım. Elma örneği vermişsiniz, burada elmalara güzel demek küfür değil, sonuçta yapılan hırsızlığa güzel denmiyor. Peki bir şarkıya güzel demek de böyle değil mi ? Yani şarkı yapılmasına değil, şarkının kendisine güzel deniyor. Şarkının müstehcen, İslam’a hakaret sözlerini içermediğini varsayalım.

  • Sayın Osman Bey, “elma güzeldir” demek haram olmaz. Ancak elma çalmak işlemi hırsızlık babına girdiği için hırsızlığa, yani harama “güzel” demek küfrü mucib kılar.
   Bir gün Medineli küçük kızlar Aişe validemizin odasında şarkı söylerlerken Peygamberimiz, Aişe validemizin odasına girerler. Bunun üzerine kızlar şarkının sözlerini Peygamberimizi öven medhiyeye çevirirler. Peygamberimiz onlara müdahele ederek:
   -”Allah’ın ve benim ismimi şarkıların içinde kullanmayınız. Sizler şarkınıza devam ediniz.”diye buyururlar. Ulema buradan ictihat ederek güftesi müstehcen ve küfür içermeyen şarkıların mübah olduğuna ictihat etmişlerdir. Eğer ki, o şarkı günah olsaydı Peygamberimiz buna asla müsaade etmezlerdi.
   Manevi seviyesi düşük olanlara avam denilir. Avamın kalbi, kalbî olgunluğa erişmediğ için, dünyanın faniliğini, ölümün hakikatini, evlat veya kardeş acısını dile getiren şarkı ve türküler onların kalblerini harekete getireceği için bunlara faideli olabilir. Manevi seviyesi yüksek insanlar ise, güzel okunan Kur’an ayetleriyle duygu denizine gark olabilecekleri için bu tür gazellere ihtiyacları olmaz.
   Vesselam.

 5. bir muhabbet esnasında şunu şöyle yerine getiremedim niyetiyle, şunu şöyle yaratamadım demek ile küfre düşülmüş olur mu ?

  • Sayın Alihan, yaratmak kelimesini mahluklar için kullanmamız ciddi bir manevi tehlikedir. Pişman olmanız bir daha bilinçli olarak yapmamak kararınız tövbe sayılır. Şayet bu ifadenin yaratılmışlar için doğru olmadığının bilincinde olmanıza karşın, unutarak veya yanılarak o sözleri kullanırsanız küfür olmaz. Unutmak veya yanılmak olmaksızın bilerek veya bilmeyerek kullanmak ise, küfür alameti taşır. Küfür ve şirkten sakınmak, her insana Allah’ın emridir.
   İmanımızı sık sık yenilemek için “Lâ ilâhe illallâh Muhammedurrasûlullâh” demeliyiz.
   Vesselam.

 6. Kisinin kizip ofke aninda suya sovmesinin hukmu nedir. Bu adami dinden cikarir mi? Bu kisi de bu sozunden sonra hemen estafirullah dese ve yaptigindan tevbe etse durumu ne olur. Ozellikle eger bu kisi evli ise tecdidi nikah gerekir mi?

  • Sayın Kantara, su, hava, toprak ve ateş Allah’ın yarattığı mahluklardandır. Bunlara hakaret etmekle onların yaratanı kasdedilmezse küfür değil, büyük günah olur. Eğer onları yaratan kasdedilerek hakaeret edilirse, küfür olur dinden çıkar. Küfür veya şirk işlendiğinde hem tevbe, hem nikahın yenilenmesi gerekir. Eğer böylesi küfürlü şeyler alışkanlık haline getirilirse, son nefeste imansız ölmek tehlikesi mevcuttur.
   Öfke anında olay yerini en hızlı bir şekilde terk etmek en doğrusudur.
   Allah’a emanet olunuz. Vesselam.

 7. benım vesilemle birisi işe girse ve ben ona ben olmasaydım sen işe giremezdin desem küfür olur mu

  • Sayın Hakan Bey siz;”Benim vesilemle birisi işe girse ve ben ona; “Ben olmasaydım işe giremezdin.” desem küfür olur mu?” şeklinde bir soru sormaktasınız.
   Cevap:
   Bir söz veya işin; Allah tarafından yaratıldığını kabul etmemek küfür, Allah’ın yaratması ile birlikte kendi gücünün veya başka güçlerinde bu işte payı olduğuna inanmak ise şirktir.
   Bir söz veya bir işin oluşumunda yaratanın Allah olduğuna, kendisinin ve başkalarının iradesinin bu işlerin yaratılıp yapılmasında sebep olduğuna inanmak ise imandır. Böyle itikat ederek söylenen söz ve iş eğer Allah’a ve O’nun mukaddes saydığı kimselere hakaret içermiyorsa, küfür ve şirk olmaz. Aksi durumda küfür ve şirktir.
   Vesselam.

 8. benim bir sorum olacak , Kur’ANI KENDİ KELAMIYMIŞ GİBİ SÖYLEMEK MADDESİNİ AÇAR MISINIZ ? Bazen kuran veya hadisten örnek verdiğimiz oluyor ama tam metni ezberimizde olmadığı için tam karşılığını söyleyemiyoruz

  • Sayın Burak Bey, bir kimsenin Kur’an’ı Kerim’i ve hadis-i şerifleri kendi kelamı imiş gibi söylemesi uygun değildir. Kuran’dan nakil yapılacağı zaman ayetin orjinali bilinmiyorsa şu ayetten mealen diye başlayıp ayetin meşhur anlamından sapmadan kelimelerde değişiklik yaparak ayetin anlamı anlatılabilir. Hadisi şeriflerde böyle anlatılabilir. Mesela; Zariyat suresinde bir ayette; “Vemâ halaktü’l cinne ve’l inse illâ li ya’budûn.” Meali; “Ben cinleri ve insanları Bana kulluk yapmaları için yarattım.” mealindeki ayet, şöyle de anlatılabilir; “Rabbimiz Kur’an’da buyurduğu gibi; cinleri ve insanları kendisine kulluk yapmaları için yaratmıştır.”şeklinde de anlatılabilir. Kur’an Arapçaya dahi tercüme edildiğinde Kur’an olmaktan çıkar, O’nun tercümesi olur.
   Vesselam.

 9. bir insanın içinden gayri ihtiyari ALLAH’a sövme lafızları geliyor, veya bir insanın aklına ALLAH’tan başka tanrılar olduğu saçmalığı geliyor yahut Ahiretle ilgili vesveseler, aslında bu bir vesvese, fakat adam bu vesveseyi düşünüyor, fakat ihtimal vermiyor, ama ihtimal vermiş gibi hissediyor. bir sohbette cübbeli hocanın elfazı küfre düşenin nikahı düşer, namazları yandı, haccı gitti, oruçları yandı sadakaları yandı hepsi yandı gitti dediğini duymuştum. bu hangi kaynakta yazıyor, gerçekten böyle mi yoksa bu bazı alimlerin söylediklerinden ibaret mi?

  • Eshab-ı Kiram (Allah Onlardan razı olsun) bir gün Rasulullah (s.a.v.) Efendimize şöyle bir soru sordular:
   -” Ey Allah’ın Rasulü, bizim gönlümüze öyle şeyler geliyor ki bunu söylemekten dahi haya ediyoruz. Gönlümüze böyle şeyler geldiğinde bizim durumumuz ne olur?”
   Rasulullah Onlara şöyle cevaplayarak:
   -” Kalbinize gelen kötü şeyleri kötü bilmeniz imandandır.” buyurdular.
   İmam-ı Gazali hazretleri:
   “kalp bir havuz gibidir, oraya her şey gelebilir.” diye buyurdu.
   İnsana duyular genelde iki yönden gelir. Biri melekler vasıtası ile, diğeri şeytanlar vasıtası iledir. Şeytanlar kalbe yukarıda sözünü ettiğiniz türden vesveseler atarlar. Bu sebeple endişelenmeye gerek yoktur. Bütün bunlar dille söylenmedikçe kalple kabul edilmedikçe kişiye iç mücadelesi sebebiyle bilemeyeceğimiz kadar sevap yazılır. Elfazı küfre düşenin bütün ibadetlerin sevapları yanar ancak; tövbe eder ve imanını ve nikahını da yenilerse ibadetler yerine gelir ancak; bazı alimlere göre bu ibadetler iade edilse de sevaplarının iade edilmeyeceği bildirilmektedir. Ancak haccını yenilemesi icab eder. Ahmed Ziyaüddin’in “Ehl-i Sünnet Akaidi’ni” okuyabilirsiniz. Küfür, cehl ile değil de hata ile olmuşsa bunun küfür olmayacağı bildirilmektedir. Böylede olsa tevbe etmek gerekir.

   Nefsini Bien Rabbini Bilir yazımızdan bir kesit:
   “Bir “BEN” vardır benden içerü” sözünü bir çok kimse eksik algılamaktadır. Zira, insanın içinde iki değil, beş “BEN“lik vardır.
   Bunlardan birisi, kötü haberlerin doğumuna vesile olan şeytanların vesveseleri.
   İkincisi, hiç durmadan kötü isteklerini tekrarlayan ve kötü anıların hatırlanmasına sebep olan heva-i nefistir.
   Üçüncüsü, iyiliklerin kalpte doğmasına vesile olan ilham meleği.
   Dördüncüsü, güzel ve aklı-ı selim düşüncelere ve güzel anıların hatırlanmasına vesile olan Hak Tealaya âşık insani ruhtur (beş letaif).
   Beşincisi, İmam-ı Rabbani hazretlerinin “ADEM“ (yokluk) diye ifade ettiği, yokluğun ta kendisi olan, Allahu Tealanın hadisi kudside mealen; “İnsan Benim, ben insanın sırrıyım” diye buyurduğu Allah’ın emanetlerini yüklenen insanın ta kendisi olan; “BEN”liktir. Allah’ta fani olan sufinin “BEN”i yoktur.
   İnsanın iç dünyasında bulunan bunlar, işin başında yoğurdun içinde yağ ile ayranın birbirine karıştığı gibi karışmış olduğundan, avam halk bunların her birini diğerinden ayıramayıp bunların hepsini bizzat kendisi sanmasından dolayı, iç huzursuzluğundan bitap düşer.”
   Yazımızın devamını sayfanın sağ üst bölümündeki “Arama yap” yazısının altındaki boşluğa “Nefsini Bilen Rabbini Bilir” başlığı yazılır da “Ara” nın üstü tıklanırsa ilgili yazıya oradan ulaşılması daha kolay olur.
   Vesselam.

 10. Baba olduğuna inanmayarak, sırf cehaletinden “Allah baba” diyen kişi musluman mıdır kafir midir? Velev ki maksadı Allah’ı aklınca yuceltmek olsun..?

  Bu adama muslumandir diyen hoca musluman midir?
  Lutfen rica ediorum vakit ayirip cevap yaziniz.

  • Sayın Ali Beyefendi, Bir kimse hangi maksatla olursa olsun Allahu Tealaya “Allah Baba” derse kâfir olur. Hırıstiyanlarda Allah’ın Rab olduğunu bildikleri halde ta’zîm için; “Allah Baba “demiyorlar mı? Allah onların müşrik olduğunu Kur’an’da açıklıkla belirtiyor.
   Böyle birisine “Müslüman” diyen hoca, veya sıfatı ne olursa olsun o kimse de küfre girer.
   Gece ve gündüzünüz mübarek olsun.

   • Alah sizden razi olsun zaman ayirip cevap verdiniz.Bu mesele bu fakir için ölüm kalim meselesi.
    Bu yazdigim, Ahmet ünlü yani cübbeli hocanin Itikat Risalesinde yaziyor.
    http://www.youtube.com/#/watch?v=wN2S2feVmmo

    Bu videonun 14.10 dakikasinda konuyu agzindan dinlemek mumkun. Tekrar ayni soruyu soruyorum size hocam?

    Adam ” baba” kelimesinin sözlük anlaminin birincisini kastetmeden, yani evladi olan erkek, anlamini kastetmeden, koruyan, esirgeyen manasinda baba derse.. bu adam kafir olur mu olmaz mi?

    • Sayın Ali, bu sorunuzun cevabını vermeden önce konuya bir temsil getirelim :
     Bir krala sürçü lisan olmadan bilerek kraliçem denilirse bu cezasız kalır mı? Bu bir de tekrarlanırsa…
     Sürçü lisan ile “Allah baba” denilirse veya yeni Müslüman olmuş bir Hıristiyan unutarak “Allah baba “der de, hatırladığında veya hatırlatıldığında üzülür de pişman olursa, küfür olmaz.
     Adam “baba” kelimesinin kelime anlamını kastetmeden, koruyucu ve esrigeyici manasında Allah’a “baba” demesi asla doğru olmaz. Bu ifadede küfür kokusu vardır. Müslüman bu sözlerle Allah’ı çağıramaz. Buna hiç bir ehli sünnet alimi de cevaz veremez.

 11. Peki gümüşhanevî hazretleri “bir kimsenin sarf ettiği bir söz, birçok yönleriyle küfrü gerektiriyor da bir yönüyle küfürden kurtarıyorsa, müftünün onu tercih etmesi gerekir. Zira müslümanlar hakkında hüsn-ü zan esastır.”

  Gümüşhanevî hazretleri devamla şöyle buyuruyor: “şu var ki, bu adamın niyeti küfür değilse müslümandır, fakat niyeti küfür ise müftünün fetvası onu kurtarmaz” (ehl-i sünnet itikadı, sh.68)

  • Sayın Ali Beyefendi bize şöyle bir soru soruyorsunuz:
   “Peki Gümüşhanevî hazretleri; “Bir kimsenin sarf ettiği bir söz, bir çok yönleriyle küfrü gerektiriyor da, bir yönüyle küfürden kurtarıyorsa, müftünün onu tercih etmesi gerekir. Zira Müslümanlar hakkında hüsn-ü zan esastır.”
   Gümüşhanevî hazretleri devamla şöyle buyuruyor: “…şu var ki, bu adamın niyeti küfür değilse Müslümandır, fakat niyeti küfür ise, müftünün fetvası onu kurtarmaz” (Ehl-i Sünnet itikadı, sh.68)
   Sayın Ali Bey, Gümüşhanevi Hazretlerinin o ifadesindeki kasdı, bir kimsenin unutarak veya sürçü lisan ile söyleyebileceği sözlerdir. Zira bir kimse ibadetini yapıyor veya inançlı olduğunu samimiyetle itiraf ediyorsa, bunun ağzından çıkan küfür kokusu bir kelimeden dolayı ona sui zanda bulunmamak gerekir. Ancak; bir kimse küfrü zahir bir meseleyi söylediğinde örnek, kaderi inkar ettiğinde kim bunun küfür olmadığını iddia edebilir?

   Müslüman dinini korumada her daim uyanık olmalıdır. Bazı fetvalara güvenerek ağza gelen her sözü sarf etmemelidir. Allah, tövbeleri ölüm anı gelmeden ve güneş batıdan doğmadan önce, her zaman kabul edicidir. Şayet bir sürçü lisan olursa hemen pişman olmalı tevbe etmelidir. Bunda Müslümanın bir kaybı asla olmaz.

 12. Hocam,
  Cevabinizi okuduktan sonra sabaha kadar dogru durust uyuyamadim inanin..Içim hiç rahat degil..
  Yanlis anlasilmasin, hasa ve kella, ben Allah için o sozu soylemedim, soylememde.

  Yalniz siz dedinizki “Böyle birisine “Müslüman” diyen hoca, veya sıfatı ne olursa olsun o kimse de kâfirdir.”..

  Açik ve net bir ifade..

  Yani bu sozu soyleyen, kasti ne olursa olsun, ister cahil ister hoca, isterse kendisine teyyit ettirme amaçli sorunca hayir ben o anlamda soylemem hasa olur mu oyle sey dese dahi, velevki kalbi imanla dolu olsun o kimse kafirdir.

  Bu kimseyi kurtarma amaçli, sozunu tevil yoluyla kurtararak ona kafir damgasi vurmaya dili varmayan cubbeli Ahmet hoca da kufure mi dusmus oldu yani?

  Cehaletin bu konuda mazeret oldugunu soyleyen az da olsa bir kaç alim oldugunu, bu ihtilafin Fetevayi Hindiyye ( Kadihan da da olabilir) kitabinda oldugu soyleniyor.Bu kitaplara ulasmam mumkun degil.

  Simdi madem Cubbeli kufure dustu, ben de ona hoca dedim, ben de mi kufure dustum hocam? Peki ya bu risaleyi okuyup onaylayan yuzbinlere ne demeli?

  Sunu da not etmez gerek, cubbeli internetteki videosunun birinde sarih bir sekilde diyorki ” Allah ‘a hasa baba diyen kafir olur”. Adamin tavri açik ve net. Bunu da dikkate alip, bana bir zahmet cevap verebilirseniz size duaci olurum.

  • Ali bey kardeşim, Biz; “Cübbeli Hoca küfre düştü” demedik. Sizin sözünüzün gidişine göre “o cümleyi o şekilde kullanan kimse küfre düşer.” dedik ve; “O sözü söyleyeni tasdik eden de küfre girer.” dedik. Cübbelinin o konudaki sözlerine de ulaşamadım. O nasıl söyledi, siz nasıl anladınız onu da bilmiyorum. Bundan dolayı Cübbeli Hoca hakkında menfi bir şey söylemem benim için büyük vebal olur.
   Bizim sizin sorunuz üzere söylediğimiz söz şudur;
   “”Bir kimse hangi maksatla olursa olsun Allahu Tealaya “Allah Baba” derse kâfir olur. Hırıstiyanlarda Allah’ın Rab olduğunu bildikleri halde ta’zîm için; “Allah Baba “demiyorlar mı? Allah onların müşrik olduğunu Kur’an’da açıklıkla belirtiyor. Böyle birisine “Müslüman” diyen hoca, veya sıfatı ne olursa olsun o kimse de küfre girer.”
   Evet bu ifademin her zaman arkasındayım…

   Ali kardeşim, bazen bazı sözler yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Bizim sitemizde de bunun bariz örnekleri mevcuttur. Bizim sözlerimizi de bazen bazı kimseler yanlış anlamaktalar.
   Cübbeli Hoca Ehl-i Sünnet Alimidir. O’nun bilerek yanlış şeyler söyleyeceğini sanmam. Ya sürçü lisan olmuştur veya yanlış anlaşılma olmuş olabilir kanaatindeyim. Kaldı ki “cubbeli internetteki videosunun birinde sarih bir sekil de diyor ki ” Allah‘a -haşa- baba diyen kafir olur”. Adamın tavrı açik ve net.” diyorsunuz. O halde bu sözü söyleyen birisi bunun zıddını nasıl söyleyebilir?

 13. Risalesine su linkten ulasabilirsiniz..
  http://www.tahavi.com/rapid/6.pdf

  Elfazi Kufur meselesinin sonunda Degisik Meseleler basligi altinda aynen söyle yaziliyor:

  - Değişik konular;

  “Kur’an’ın sadece araplara mahsus bir kitap olduğunu ifade eden, yine Kur’an’ı Hazreti
  Muhammed (Aleyhisselam) in kendi eseri ve felsefesi olarak gösteren, slamiyet’in veya
  Şeriat’ın çağ dışı bir sistem olduğunu iddia eden sözler bu gruptandır.

  Not: “Elfaz-ı Küfür” hakkında yazılan bazı kitaplarda, bu lafızları (sözleri) kullanan kişilerin
  niyetleri dikkate alınmadan şekilci bir yaklaşımla müslümanlar hakkında tehlikeli sonuçlar
  doğuracak hükümler mevcuttur.

  Âlimler: “Elfaz-ı Küfr’ün kişiyi küfre sokması için bazı şartlan ileri sürmüşlerdir:

  Bu şartlardan birincisi; kullanılan ifadenin küfre sokacağı hususunda alimlerin ittifak etmiş
  olmalarının gerekli olduğudur.

  “Elfaz-ı Küfür” den olduğu sabit olan bir sözü, “Elfaz-ı Küfür” den olduğunu bilmeyerek
  söyleyen kişinin küfre girip girmeyeceği hususunda ihtilaflar vardır.

  Bu itibarla âlimlerin çoğunluğu bu kişilerin kafir olmayacağı hususunda birleşmişlerdir.

  Mesela; Allah-u Teala’nın baba olduğuna inanmayarak, sırf cehaletinden “Allah baba” diyen
  kişinin, kafir kabul edilmemesi daha münasiptir.

  Zira kişi bu sözüyle Allah-u Teala’yı yücelttiğini zannetmektedir. “

  • Ehli Sünnet Mezhebinin İtikatta İmamı ve imamı Azam hazretlerinin talebelerinin yetiştirdiği büyük imam, İmamı Maturidi hazretlerini Maturidiye Akaidi 23. madddesi:
   23- Allah’ın oğlunun var olduğunu (Allah’a babalık atfeden), veya arkadaşı, veya hanımının var olduğunu kabul edenler, veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş olduğunu kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kafirdir.

   • Evet hocam, ayni sekilde adama sorulunca adam redediyor ve ben onu demek istemedim, Allah bundan munezzehtir diyor. Ne varki diliyle o sözü söyledi..

    Ne anlamindan haberi var, ne niyeti o kufur sozu soylemek…

    Bu adami kafir kabul etmeyen hocaya ehli sünnet alimi diyen kisi, yani ben, kufre dusmus olurmuyum ?

    Biraz uzatiyorum gibi ama..

    • O durumda adamın bu kast ettiğiniz küfrü, sürçü lisanla söylediği ortaya çıkıyor ki o takdirde adam küfre girmemiştir. Sizin; “küfre girdim mi acaba?” şeklindeki endişeniz de yersizdir.

 14. Ayrica tatli dilli, ve sakin bir sekilde zaman ayirip cevap yazdiginiz için hakkinizi helal ediniz.

  • Estağfirullah sayın Ali kardeşim. Bu Allah rızası için yapılan bir hizmettir.

 15. Allah özenerek yaratmış kelimesini kullanıyoruz günlük hayatta artık Müslüman değil miyiz? Birde; “namaz kılmayacağım” demek dinden çıkarır mı?

  • SORU: 1- Allah özenerek yaratmış kelimesini kullanıyoruz günlük hayatta artık Müslüman değil miyiz?
   2- Birde; “namaz kılmayacağım” demek dinden çıkarır mı?

   CEVAP: İslam Dergisi ElFazı Küfür Kategorisinin 58. maddesinde, 1. sorunuzun cevabı şudur; “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmiş de yaratmış” demek küfürdür. Çünkü özenmek acizlerin işidir. Allahu Teala yaratmasını dilediği şeye; ” Ol ” der ve o şeyin nasıl olmasını dilediyse o şey de, Allah’ın kudreti ile öyle olur.”
   SORU 2: Birde; “namaz kılmayacağım” demek dinden çıkarır mı?
   CEVAP: Bu sözle kişinin amacı “şimdi değil daha sonra kılacağım ” anlamın da ise, küfür olmaz. Ancak; “namazın farz olduğuna saygım ve inancım var ama kılmayacağım” derse yine küfür olmaz fakat büyük günah sahibi olur ve cehennem ona farz olur. Ancak “namaza saygı duymuyorum ve Allah’ın emri de olduğunu kabul etmiyorum “diyen kâfir olur.

 16. Allah razı olsun.
  **************************************************
  Allah sizlerden de razı olsun kardeşim. (B.Canbay)

 17. Pingback: Her Müslümanın Bilmesi gereken bir mesele – Elfazı Küfür | Kur'an 'da ki Ayetler Işığında Bilgiler

 18. Merhaba bir sorum olucakti. Arkadan c…. iliskiye girmek günah midir? Dinden cikarir mi? Çikarsada bunun cözümü var midir? Allah af eder mi bunu? Yardimci olursaniz sevinirim.

  • Merhaba Okn. Erkeğin erkeğe, veya erkeğin kendi hanımına ters ilişkisi büyük günahtır. Bu tür ilişkilerin haram olduğunu kabul eden dinden çıkmaz ama; derhal terk edilmez ise kişiyi dinden çıkarmaya kadar götürür. Zira bu tür ve başka haramları işleyenler onu helal kabul ettiği anda küfre girer.
   Bu tür işlerin çözümünü sormaktasınız. Bunun çözümü Allah’a samimi olarak tevbe etmek ve beş vakit namazı camilerde kılmaya çalışmak. Dini bilgiler öğrenmek ve kötü arkadaşları terk edip güzel ahlaklı müminlerle arkadaş olmak ve ara ara oruç tutmak.
   Allahu Tealanın af etmeyeceği hiç bir günah yoktur. Yeter ki kul samimi olarak işlediği günaha pişman olsun.
   Bu tür ilişkiler sağlık ve temizlik açısından da son derece zararlıdır. Sarılık, Frengi ve Aids gibi bulaşıcı hastalıklara sebeptir.

   Allah’a emanet olunuz.

 19. Bugun biz arkadaslarimla beraber geziyorduk. Ben ise kufur etmeyecegime dair yemin ettim.
  Bende bazi arkadaslarimin ne yaptiklarini anlatiyordum arkadan bir erkek alayci bir sekilde ne yapiyorlarmis? diye sordu. Bende anneni dedim yani diger kufur iceren hicbir kelimeyi soylemedim ve agzimdan birden cikti sonra pisman oldum :(

  • Sayın Selin Hanım. Sadece “anneni” kelimesini kullanmanız küfür sayılmaz. Bundan dolayı yemininiz bozulmamıştır müsterih olabilirsiniz. Kaldı ki sizden bu söz gayri ihtiyari olarak çıkmıştır.

 20. Cok tesekkur ederim icime su serptiniz butun gun agladim yeminim bozuldu diye size nekadar tesekkur etsem azdir nekadar hayirli bir is yapiyorsunuz,verdiginiz cevaplar dogru ise ki bence kesinlikle dogru ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN. Bundan sonra kafamdaki herbir soru isareti icin bu sayfaya yonelecegimden emin olabilirsiniz.

  • Selin Hanım. Burada dini içerikli soruların cevabını yazmak çok büyük bir sorumluluktur. Bu sebeple doğru olmayan bir cevap vermekten Allah’a sığınırız. İçiniz rahat olsun sitemize güvenmekte tereddüdünüz olmasın. Kur’an ve Sünnete dayalı Ehli sünnet alimlerinin esrelerini çok çok okuduğumuz da cevaplarımızın yanlış olmadığını daha iyi anlamış oluruz. Allahu Teala sizlerden de razı olsun.

 21. Ne zamandır yorum yazmak istedim ama artık uzun bir süre geçtiğinden artık cevap vermezsiniz sanıyordum ama hala cevap yazdığınızı görünce sormak istedim. Küfürlü müzik dinlemek günah mıdır?

  • Şadiye Hanım. Makul olan her sorunun cevabı okuyucularımıza verileceğimizden endişeniz olmasın. Sorunuzun cevabına gelince; küfürlü müzik dinlemenin cevabını iki kategoride açıklayabiliriz:
   1- İstek dışında kulağa gelen müzik sesleri: Bu tür müziklerden duygulanılsa bile, kalbimizle bunu beğenmemeye ve düşüncelerimizi başka şeyler üzerinde yoğunlaştırmaya çalışmamız gerekir. Bu durumda günaha girmemiş oluruz.
   2- Kendi isteğimizle dinlediğimiz müzik sesleri: Bunlar da kendi içinde üçe ayrılır:
   A- Sözleri ahlaksızlık içeren müzikler. Bunlar müstehcen sözler içerdiği için bunları isteyerek dinlemek haramdır, günahtır.
   B- Sözleri gayri İslami olan müzikler: Bu tür müzikler İslam’a; mukaddes olan şeylere hakaret içerdiği için bunları isteyerek dinleyenler dinden çıkmış olurlar.
   C- Mübah olan müzik sesleri: Bunlar güftesinde ilk iki maddenin içeriğini taşımayan müziklerdir. İmam-ı Gazalinin içtihadına göre bunları dinlemek günah değildir.

   EL-FÂZ-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

   3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de, bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.
   4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.
   (El-Fâz-ı Küfür)

 22. Biliyorum konuyla bir alakası yok ama merak ediyorum. Bir arkadaşımla oturuyorduk sohbet ediyorduk. Konu nasıl açıldıysa arkadaşım bana bir soru sordu. Bana şöyle dedi:Yemin et ki o kız o oğlana aşık değil. Aslında o kız o çocuktan çok hoşlanıyordu onun sınıfına gitmek için uğraşıyordu ama bana sürekli bunun ergenlik döneminde olduğunu ve bir süre sonra geçeceğini söylüyordu. Bende buna dayanarak onun o çocuğa aşık olmadığını söyledim ve yemin ettim. Çünkü aşkın gerçekten daha farklı birşey olduğunu düşündüm. Bende Selin arkadaşımız gibi yalan yere yemin etmemem için kendime söz verdim hatta yemin bile ettim. Acaba yeminim bozuldu mu?

  • Sayın Meryem hanım. Sizin anlattıklarınıza göre yemininiz bozulmuş sayılmaktadır. Bundan dolayı Yemin Kefareti ödemeniz gerekir.
   YEMİN KEFARET NASIL ÖDENİR?
   Yeminini bozan bir kimse maddi durumu çok iyi ise, on fakire bütün bedeni örtecek kadar birer kat elbise verir, orta halli bir kimse ise, on fakiri bir günde iki kez doyurur. Ya da, bir fakiri on gün günde iki kez olmak üzere doyurur. Bir fakire on günlüğü bir günde verirse hepsi bir günlük olur.
   Bu ikisinden birini yapmaktan yoksun olan kimse, üç gün art arda yemin kefareti niyeti ile oruç tutar. Orucun niyetini imsaktan önce yapmalıdır.

 23. Rüyada yılan sokması görmek ne demek. Sizin cevaplarınız çok güvenilir geldi eminim ki sizden doğru cevabı alırım.

  • Sayın Elif hanım. Rüyada yılan sokması demek sözü ile sizi incitecek birileri karşılaşabilir veya size kötülük etmeyi düşünen birileri olabilir. Buna göre önlem almalısınız.

 24. Benim bir sorum var size Bekir bey.Gıybet yapmak günah biliyoruz amma velakin aynı kişinin bizim de arkamızdan konuştuğunu biliyorsak eğer yinede kul hakkına girer miyiz? Ve onun arkasından iyi şeyler konuşsan bile gıybete girer misin? Girersen de hakkını helal etmeli midir?

  • Sayın Elif Hanım. Sizin gıybetinizi yapanı gıybet ederseniz onda olan haklarınız boşa gider. Sabrederseniz siz ondan alacaklı olursunuz. Kötü kimsenin arkasından onu övücü sözler söylediğiniz takdirde gıybete girmezsiniz ancak; kötüleri övmek doğru değildir. Çünkü o bunu hak etmediği için başkaları ona aldanabilir. Ona sadece dua edebilirsiniz.
   Gıybet; bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde kızacağı ve üzüleceği sözleri söylemektir. Ancak büyük günahları açıktan işleyenlerin bu kötülüklerini söylemk gıybet değildir. Hadisi şerif: “Leyse lilgayabeti fasıkın” (Camüssağır)

   • Bundan sonra daima kazanmaya bakacağım. Bir kimsenin beni üzeceğini bile bile bana herhangi bir şey derse,bende onu üzecek birşeylerin olduğunu biliyorsam bile sırf intikam için ona söylemeyeceğim. Teşekkür ederim :)

 25. Merhaba ben Ezgi. Burçlar hakkında size bir sorum olacaktı. Bende biliyorum burçlara inanmak günahtır yalnız ben şunu merak ediyorum. Her insanın doğduğu aya göre farklı karakterlerde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle burçların kaderi gösterdiğine inanmıyorum. Örn:Aslan burcu egoist kibirli v.s. Yani dediğim gibi sadece karakter olarak. Acaba bu düşündüğüm günah mı?

  • Merhaba Ezgi Hanım. Diyorsunuz ki; “Her insanın doğduğu aya göre farklı karakterlerde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle burçların kaderi gösterdiğine inanmıyorum. Örn: Aslan burcu egoist kibirli v.s. Yani dediğim gibi sadece karakter olarak. Acaba bu düşündüğüm günah mı?”
   Bunlar kesinlikle doğru değildir. Çünkü aynı gün doğan fakat çok farklı karakterde olan insanlar hiç de az değildir. Ancak; burçları okuyan bazı dini bilgisi az kimseler karakterlerini, okudukları burçlara göre biçimlendirmeye başlıyorlar. Bazen o biçilen hazır giysiler kişiye dar veya bol gelebiliyor.
   Burçlar hakkında Peygamberimizin bazı sözleri:

   Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, mealen:
   -”Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları göğün süsü kıldı, şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle yön tayin edilen işaret kıldı. Kim yıldızlar hakkında bunlardan başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini kaybeder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamberler ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar.” Kütüb-ü Sitte(Hadis No : 5759)

   İbni Halid el-Cühenî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
   -“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hudeybiye’de gece yağan yağmurun ardından sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince insanlara yöneldi ve şöyle dedi:
   -”Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz?” Eshab-ı Kiram:
   −Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler.
   Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdular, mealen:
   −”Allah-u Teâlâ dedi ki; Kullarımdan bazıları bana inanmış, bazıları da inkâr etmiş oldu. Kim Allah’ın kerem ve rahmetiyle bize yağmur yağdı derse o kimse inanmış ve burçların tesirini inkâr etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın etkisiyle bize yağmur yağdı derse o kimse beni inkâr etmiş ve burçların tesirine inanmıştır.” (Buhari)

  • Merhaba Ceyda Hanım. Oje gusül ve namaz abdestine engel olduğu için günaha sebeptir. Dar giyinmek erkekler arasında olursa günahtır. Evde yalnızken veya evli iseniz sadece eşinizin yanında giyebilirsiniz.

  • Sayın Eda Hanım. Küfür etmek veya ima yollu küfür etmek veya yazı ile küfür yazmak, hepsi büyük günahtır. Bunları yapanlar tövbe etmelidir.
   Küfür kelimesi bizim dilimiz de iki anlama gelmektedir.
   Birincisi; bir kimseye hakaret etmek veya ona sövmektir. Bu büyük günahtır ve kul hakkıdır.
   İkincisi; Mukaddesata hakaret etmektir ki, bunu işleyen bir kimse Müslümanlıktan çıkar. Onun nikahı boş evliliği zina hükmüne girer. Ta ki yeniden iman edip yaptıklarına pişmanlık gözyaşları döküp tövbe edinceye kadar imanı yerine gelmez. Pişmanlık tövbesi yapmadan ölürse, cehennemde sonsuz kalır.

 26. Bir çocuk var bizim sınıfta ama ne çocuk. Hergün ama hergün bana küfrediyor küfüretmediği gün bile yok. Kaçıyorum yeter sus diyorum ama bunun komik olduğunu düşünerek hala küfür etmeye devam ediyor. Bugün arkadaşlarımın yanında saçma sapan laflar diyordu üstelik ona hiçbirşey söylememiştim. Beni kızdırdı,gerçekten kızdırdı bende ona : MaşAllah asıl sende bir delik vardır ki giren çıkan belli değil dedim. Üstelik küfür etmeyeceğime yemin etmiştim. Ama inanın ki hergün küfürler yağdırıyordu bana ben hep sustum. Küfür içeren başka bir şey söylemedim ima ettim sadece. Yeminim bozuldu mu. Yukarıdaki bir soruda bir kızda aynı şekilde onunla alay eden çocuklara yani alaycı bir şekilde “Ne yapıyorlarmış” sorusuna “anneni” cevabını vermiş. Küfür değil demişsiniz.

  • Sizin o ifadeniz küfür değildir. Yemininiz de bozulmamıştır. O tür kimselerden uzak olunuz ve onların ıslah olmaları için dua ediniz.

  • Küfürün iki anlamı vardır.
   Birinci anlamı, “Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü”.
   İkinci anlamı, “Allah’ın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme”.
   Arkadaşlarınız size sövdüğü için günah işlemiş olurlar. Aynı şekilde siz de onlara söverseniz günaha girersiniz. Ancak kişilerin Allah’ına, dinine, imanına ve mukaddesatına sövmediğiniz sürece veya Kuran ve İslam’ı alaya almadığınız sürece dinden çıkmazsınız; fakat günahkar olursunuz. Sayfanın en başındaki yazıda hangi durumların dinden çıkardığına ayrıntılı değinilmiştir.
   Bu yazıda, İslam’da küfr kelimesinin 2. anlamından (Allah’ı, Kuran’ı, peygamberi ve inançları inkardan) bahsedilmektedir.

 27. bi insan hayatımın içine ediyım dedi isyan etmiş olmuş olur mu ama küfüre sokacağını bilmiyorsa yine de kafır olur mu

  • Sayın Hicap. Bir insan bilerek veya bilmeyerek bir küfrü işlerse, kâfir olur. Bilmemek özür değildir. Ancak; bir kimse; “Hayatımın içine edeyim” derken, işlediği kötülükleri kast ederse, küfür olmaz. Ama işlediği iyilikleri ayırmadan öyle söylerse, küfre girer.

 28. Kiliseye Allah’ın evi demek doğru mu? Böyle bir ifade kullananların İslami açıdan durumu nedir? Küfür mü yoksa günahkar mı?

  • Sayın Halil Bey. Eğer ki bir kimse, o tür yerleri temsil eden, o inançların batıl değil de hak olduğuna itikat ederek oraların Allah’ın evi olduğunu söylüyorsa o takdirde o kimse küfre girer.

 29. Selamun Aleykum bir kimse şeriyat gelse herkez zorunlu namaz kılar burda sınav kalmaz ama bole kendılıgınden namaz kılıyor dese durumu ne olur

  • Aleyküm selam Suat Bey. Şeriat gelse herkes zorunlu namaz kılmaz. Sadece Müslümanlar namaz kılar. Müslüman olduğu halde kılmayanlara ise hapis cezası verilir. Şeriat İslamiyeti bütün olarak kabul etmeyenleri Müslüman kabul etmez. Adı, babası, anası Müslüman olması o kimsenin Müslüman olduğunu göstermez. Dolaysı ile Müslüman olmayanlar ne İslama inanmaları için, ne de ibadet yapmaları için asla zorlanmaz.
   Gelelim sorunuzun cevabına: O tür ifade de küfür kokusu vardır. O kimseye tövbe lazımdır. Zira hiç bir kimse kimin nasıl imtihan olacağını Allah’tan daha iyi bilemez ve öyle sözler Allah’ın hükmüne razı olmamağa alametidir..

 30. evli ise bişey yapmaya gerek varmı bu sözler hep cahillikten gelen sözler cvp için ALLAH RAZI OLSUN

 31. Selamun aleykum birisi kurani kerimi inkar edeyimki yapmadim derse (yaptigi halde) bu kisi o an evli ise ama bu ve buna benzer yeminlerin veya sozlerin insanin kafir yaptigini veya sirk oldugunun farkinda olmazsa yani bilmezse bilincsiz olursa , ve yillar sonra 20 sene sonra dinini tam ogrenmeye basladiginda bu sozlerin insani kafir yaptigini ogrenirse ve hemen tovbe istigfar getirirse bu kisinin durumu ne oluyo simdi 20 sene kafirmu yasamis oluyo veya zina mi etmis oluyo simdi nikah dusmusmu oluyo , yani o kisi tamam o seyleri soyledikten sonra ve zaten musluman biri kelime i sehadeti herzaman soyledigi icin geri musluman olduguna gore amma adam ne anlama geldiginin veya kufre goturdugunun farkinda bile degil tamam simdi ogrendi ve asla boyle birsey tabiki yapmaz ama bu seneler butun amelleri bosami oluyo ve nikahsizmi oluyi simdi sizin sayfanu gibi yerlerden ogrendi ne yapacak bu kisi ,
  bir yerde yaziyosunuzki hata ile soylenen kufre goturmez diye , zaman ayirip cevaplarsaniz memnun olurum Allah sizden razi olsun

  • Aleykümselam sayın Murat Bey. Bir kimse Kuranı inkar edeyim ki şu işi yapmadım derse, o işi de yaptı ise kafir olur. Karısı boş olur. O insan o küfrüne tövbe etmedikçe ne kadar ibadet ederse etsin ve şahadet getirirse getirsin amelleri ve imanı kabul olmaz. Eşi ile yaptığı da zinadır.
   Ancak Allah’ın affından ve rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Günah ne kadar büyük olursa olsun Allah’ın affından hiç bir günah büyük olamaz. 20 yıl içinde neler olup bitmiş onların detayına girmemiz uygun olmaz. Bakarsın Allahu Teala o kimsenin pişmanlığının büyüklüğü sebebi ile, o kimseye 20 yılda yapacağı ibadetlerden daha fazla sevap vermeye gücü yeter elbette. Önemli olan hatadan dönmektir. Sevapların hesabını Rabbimiz bilir. Ona güvenmek ve sığınmak ve affını talep edip bir daha eskilere dönmemek yeter.
   Bir kimse tövbe ettikten sonra bilerek değilde unutur veya istemeden hata ile küfür işlerse ve hatırladığında yaptığının küfür olduğunu hatırlar da pişman olursa bu küfür olmaz. Ancak bilgisizlik özür değil, unutmak ve sehven olduğunda özürdür. Bu arada o kimsenin nikahını da yeniletmesi icab eder..
   Allah sizlerden de razı olsun.
   N O T :
   Nikah yeniletmek için alttaki yazıyı tıklayınız:

   http://www.islamdergisi.com/fikih/nikah-nasil-tazelenir/

 32. merhaba, size bir sorum olacak, (sorumdaki uygunsuzluk için özür dilerim) Bir adam farz bir vakit namazını kildiktan sonra, kendisine haram olduğunu bildigi bir kadına sarılıp, şehvetle dokunur, öper ama zina yapmaz ise kufre girip dinden çıkar mi?

  • Merhaba sayın İnci. Bir kimse zina yapsa veya içki içse veya kumar oynasa, o kimse bu fiillerin haram olduğuna inandığı sürece küfre girmiş olmaz. Ancak böyle bir kimse büyük günah işlemiş olur. Büyük günahları tövbe etmeden devamlı işleyenlerin ise, kalbi kararır ve küfre düşme ihtimalleri(olasılıkları) mümkündür.

 33. cevabınız için Allah razı olsun, teşekkür ederim. peki bir kişi tövbesini bozup, aynı günaha girerse küfre düşmüş olurmu?

  • Tövbeyi bozmak kişiyi küfre sokmaz. Ancak tövbe ile silinen günahlar tövbe bozulduğunda tekrar yazılır. Haramın haram olduğuna inanarak günah işleyenler, aynı günahı veya benzeri günahı ne kadar işleseler de küfre girmezler ama günah işlemekten kalpleri kararır akabinde haramın haram olduğuna inanmazlar. Böylece küfre girerler. Akıllı bir bir mümin ölüm gelemeden önce işlediği günahlara pişman olup tövbe eder. Zira ölümün genci yaşlısı olmaz.

 34. küstüm hayata şarkısını dinlemek ya da söylemek küfür müdür?inanmayarak fala inanma falsız da kalma demek küfür müdür.tövbe için illa ağlamak mı lazım ben ağlıyamıyorum.

  • Sayın Özlem. Küstüm hayata şarkısının tam metnini yazarsanız haram olma durumunu açıklayabiliriz. “Fala inanma falsız kalma” sözü küfürdür. Tövbe için ağlamak şart değil yapılan kötülükten pişman olup bir daha o günaha dönmemek kararı almak yeterlidir.

 35. kardeşim benim kendi apartmanımızdan beşinci kattan atlayıp öldüğümü görmüş rüyasında bu nedir.bir de bana cinler bulaştı bn gidecklrine gönldn inanmıyorum diye gitmiyorlarmış bu doğru mu bir de sure falan okuyorum da başka neler söylersiniz kurtulmam için?tşk

  • Korkulu rüyalar şeytandandır. Ona itibar edilmez. Cinlerin kötülüğünden korunmak için amentünün anlamını bilerek inanmak, beş vakit namazı kılmak ve birde Kur’an’ı tevitli olarak okumayı öğrenmek. Bunlardan sonra ayetel kürsiyi, İhlas suresini, felak ve nas surelerini sabah ve akşam en az üçer kez okursunuz. Kuvvet ve kudretin yalnız Allah’tan olduğunu bilmeniz, cinlere de hareket imkanı veren ve onların da gücünü Allah’ın yarattığına inanmanız şarttır.

 36. bir de doğum saatimize göre burç haritası çıkarıyorlar orada çok değişik yazıyor kişiliğine de uyuyor.kuranda da burç diye bir ayet geçiyor orada ne kastediyor.burçları sınırlamıyorlar yani yükselen burç vs.değiştiriyor insanı.

 37. mesela bn br küfrü düşündm ağzmdn onu düşünrkn ona uygun ses tonu konuşma değil de çıktı bu küfür mü.bir de kabir nur hırzı iman evvabiye namzlrnı açklr msnz.tebareke suresini hr gce okuyn kabir azabı cehnnm azabı grmzmş bunu da aydınltrsanz.anne baba hakkını ödemk içn hr namzn sn oturuşnda rabbir hamhüma kema rabbeyani sagira denilnce ödmş olr myz.bn müftülüğe srdm rabbena ytrli dedi ödmk içn bu dğru mu.isyan ednlr sonsz cehnnmlktr dyrlr o doğru mu br de.anneye asi olmayı aydnltn br de.şu dua şuna ii glr dye yazn ktplr vr onlra nsl güvnmlyz anlama yolu ndr.gizli şirktn kurtlma duası istyrm brde.sağolun allah razı olsun şimdiden.

  • Sayın Özlem Hanım. Birinci sorunuz cevabı:
   Siz isteyerek ağzınızdan küfür çıkmadığı sürece küfür olmaz. Kabir namazı diye bir namaz yoktur. Nur hırzı, İman namazı da yoktur. Evvabin namazı tövbekarların namazıdır. Akşam namazından sonra ikişerli olarak 2, veya 4, veya altı rekat kılabilirsiniz. Bir insan İslama uygun yaşamaz ise değil her akşam Tebarake bütün Kur’an’ı okusa kabir azabından yine kurtulamaz. Ancak bu sureyi her akşam okumak sevaptır.
   Anne babanın hakkı ödenemez. Ancak namaz bittikten sonra yapılan dualarda onlara da çok dua etmek sevaptır. Ayrıca o dua yanlıştır. Şöyle okumanızı tavsiye ederim. “rabbenağfirlî veli vâlideyne velil-mü’mimîne yevme yekûmül hısâb” Anna baba hakkı çok büyüktür. Allah ana babasına zulmedenleri bu dünya da dahi cezasız bırakmaz. Onların hakları ancak onların rızasını almakla ödenir. İsyan edenler sonsuz azap görmezler. Ancak onların hakkını yok sayanlar sonsuz kalır cehennemde. Annesine isyan eden bir sahabi son nefeste annesi hakkını helal etmese idi imansız ölecekti.
   Özlem Hanım. size tavsiye edeceğim dualar için alttaki yazıyı tıklayınız lütfen:
   http://www.islamdergisi.com/tasavvuf/el-esma-ul-husna-allahu-tealanin-99-mubarek-ismi/
   Gizli şirkten kurtulmak için şu duayı saba ve akşam hatta her aklınıza geldikçe okuyabilirsiniz:
   “LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHÛ LÂ ŞERÎKE LEH, LEHUL-MÜLKÜ VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALÂ KULLİ ŞEY’İN KADÎR”

 38. her namazı terketmenin ayrı günahları varmış neler onlar?bir de şeytanın vesvesesine br anlk inanınca istemedn küfür olr mu.

  • HER NAMAZI TERK ETMENİN AYRI BİR GÜNAHI VARDIR DOĞRU. DÖRT REKAT NAMAZI TERK ETMENİN CEZASI 80 YIL CEHENNEMDE KALMAKTIR. ŞEYTANIN VESVESESİ ALLAHI, PEYGAMBERLERİ, KİTAPLARINI İNKAR DEĞİLSE, VEYA MUKADDESATA HAKARET İÇEREN BİR ŞEY İÇERMİYORSA ONA İNANMAK KÜFÜR OLMAZ.

 39. Hocam zincirleme tekfir diye bir kavram varmidir? Yani adamin biri sarih kufur dozu soyledi.. Siz hakli olarak bu adam kufre dustu dediniz.. Ben ise sacma bir tevil ile yok kufure dusmedi dexim ve yanildim.. Kafire kafir demedigim icin zincirleme tekfire maruz kalir miyim? Selamlar

  • Sayın Nezaket Hanım. Bir kimse sarih bir küfür sarf etti ise, örnek; Adam Peygamber Efendimizin Peygamberliğini inkar etti ise, birileri bunun küfür olduğunu söylese de söylemese de o kimse kâfirdir. Böyle sarih bir küfür yapan kimsenin kafir olmadığını iddia eden kimsenin niyeti ne olursa olsun küfre girmiştir.
   Böyle birisi derhal küfrüne tövbe etmeli, imanını ve evli ise nikahını yenilemelidir.
   Selam üzere kalınız.

 40. Pek muhterem hocam, ellerinizden öper hürmet ederim bizleri bilgilendirdiginiz için.

  Pek muhim bir konuda kafam karisti.
  Size arz etmek istiyorum. Bir itikat risalesinde söyle ifadeler var:

  “Mesela; Allah-u Teala’nın baba olduğuna inanmayarak, sırf cehaletinden “Allah baba” diyen
  kişinin, kafir kabul edilmemesi daha münasiptir.
  Zira kişi bu sözüyle Allah-u Teala’yı yücelttiğini zannetmektedir. “

  Eger bu seyleri yazan kisiye alim, hoca, veya musluman dersem ben de kufre girermiyim?
  Yazarin ismi lazim degil. Ben burda yazilani ne begeniyor ne de kalben tasdik etmiyorum. Ama yazarîna da ilmim olmadigi icin kafir vs demem. Yanlis is yapmaktan Allah’tan korkarim.. Konuyu biraz okuyup bana bir cevap yazarmisiniz hocam? Allah razi olsun

  • Muhterem Ramazan Bey, iltifatlarınıza teşekkür ederim. Allahu Teala dünya ve ahiretinizi ma’mûr eylesin. Sorunuzun cevabını vermeden önce sorunun içeriğine bir göz atalım.
   “Mesela; Allah-u Teala’nın baba olduğuna inanmayarak, sırf cehaletinden “Allah baba” diyen
   kişinin, kafir kabul edilmemesi daha münasiptir.
   Zira kişi bu sözüyle Allah-u Teala’yı yücelttiğini zannetmektedir. Eger bu seyleri yazan kisiye alim, hoca, veya musluman dersem ben de kufre girer miyim?”
   C E V A P :
   Bir kimse ne niyetle söylerse söylesin, Allah’a “Baba” demesi küfürdür. Kaldı ki bir kimsenin insanlara mahsus olan erkeklik ve dişilikle alakalı olan bir sıfatı, Allah’ı yüceltmek olarak söylemesi küfürdür. Böyle bir şeyin caiz olacağına dair fetva vermekte en az onun kadar küfür alameti taşır. Böyle birisine bu durumunu bilerek alim demek ise asla doğru değildir. Ancak unvan ve tanıtım bakımından olup hürmet babından olmayarak “falan hoca ” denilebilir. Böylelerine hürmet niyeti ile alim ve hoca demek tehlikelidir.

   • Hocam brn bu kisiye bu soyledigini bilip okuyup yine de hoca dedim.. xxxx hoca.. Ve xxxxx hocayi isarla tekfir etmedim.. Bundan dolayi beni tekfir eden hocalar oldu… Bir iki gune kadar karil doguracak.. Ben simdi kufre mi dustum? Zina mi etmistim? Cocugum veledi zina mi olacak? Nolur dogrusyu cekinmeden soyleyin

    • Sizin o kimseye Hoca demeniz de bir beis yoktur. Hoca demek öğretmen demektir. Öğretmenlik vasfı bir kimseden küfürle gitmez. Küfür ehli hocalarda var iman ehli hocalarda vardır. Dolaysı ile sizi küfre sokacak bir durum söz konusu değildir. O hocanın tam olarak ne söylediğini bilmediğim için hakkında uygun olmayan bir şey söylemek istemem. Bazen sözler yanlış anlaşılmakta veya sürçü lisan da olabilmektedir.. Gönlünüzü rahat tutunuz sizin çocuğunuz haşa neden öyle olsun? Sizi tekfir edenlere gelince Allah onları ıslah etsin size haksızlık yaptıklarını sanmaktayım..

 41. Tam olarak söyledigi iste söyle hocam:

  “Not : “Elfaz-ı Küfür” hakkında yazılan bazı kitaplarda,bu lafızları (sözleri) kullanan kişilerin niyetleri dikkate alınmadan şekilci bir yaklaşımla müslümanlar hakkında tehlikeli sonuçlar doğuracak hükümler mevcuttur.Alimler “Elfaz-ı Küfr”ün kişiyi küfre sokması için bazı şartları ileri sürmüşlerdir.

  Bu şartlardan birincisi ; kullanılan ifadenin küfre sokacağı hususunda alimlerin ittifak etmiş olmalarının gerekli olduğudur.”Elfaz-ı Küfür” den olduğu sabit olan bir sözü “Elfaz-ı Küfür” den olduğunu bilmeyerek söyleyen kişinin küfre girip girmediği konusunda ihtilaflar vardır.

  Bu itibarla âlimlerin çoğunluğu bu kişilerin kâfir olmayacağı hususunda birleşmişlerdir.

  Mesela ; Allah-u Tealâ’nın baba olduğuna inanmayarak,sırf cehaletinden :”Allah baba” diyen kişinin kâfir kabul edilmemesi daha münasiptir.

  Zira bu kişi o sözüyle,Allah-u Tealâ’yı yücelttiğini zannetmektedir.

  • Ben bu hocayi tanisifimdab, ehli sunnet olarak bdigimden bu sozu tevil etmeye gottim.. Nasil turkçede devlet baba gibi denilirse ayni bende bu hocayi savunmak icin belki bu manaui lastetmistir dedim… Simdi bu soyledikleri ortada olan bu hocanin tovbe ettigii bilinmese size gore kufure mi dusmustur? Ben de onu savunayim dzrken atesinde ben de yandim?

  • Sayın Ramazan Bey. Bazı araştırmalar yaptım o site cüppeli Ahmet Hoca’ya ait değildir. Onun adını kullanan art niyetli karanlık bir kimseye aittir.
   Allah’a “baba” demenin küfür olduğunda tüm alimler ittifak halindedir. (Saadeti Ebediye İslam İlmihali shf 98)
   Allah kendisine baba diyenleri lanetlemiştir.
   İhlas suresinde Allahın tek olduğu, doğmadığını, doğrulmadığını, eşi ve denginin olmadığını belirtilmektedir.
   Kuranda bir çok ayet ve hadisler mevcuttur.
   Siz Allah tekdir deyin bırakın onları kendi haline.

   • Saadeti Ebediye İslam İlmihali shf 98) kaynak vermişsınız yazari kimdir?
    Ben o eseri kaynak olarak hayatta kabul etmem. İçindeki saçmalıklardan dolayı yaktığım bir kitaptır

    • Saadeti Ebediye’nin 98. sahifesi İmamı Rabbani müceddid-i elfi sani hazretlerinin Mektubatının 3. cild, 17. mektubuna aittir. İmamı Rabbani Hazretleri ise büyük islam alimi ve itikadda müçtehittir. İçtihadı İmamı Maturidi’nin içtihadı ile aynıdır.
     Siz Saadeti Ebediye kitabına karşı ön yargılısınız. Onu açıp okumamışsınız bile. Onu delil olarak kabul edip etmemek size aittir. Fakat şunu iyi bilmelisiniz ki biz İslam dergisi olarak, Kuran ve sünnete ters düşen hiç bir bilgiyi delil olarak kabul etmeyen, Kuran ve sünneti herkesten daha iyi bilen Ehl-i Sünnetin müçtehid alimlerinin içtihatlarına tabiyiz.
     Elfazı küfür konusuna gelince oradaki her bir konu bir ayete veya bir hadisi şerife dayanır. Bunların her birisi orada belirtilse bu sahifenin hacmi kaldırmaz. Okuyucunun da bunu okumaya mecali kalmaz. Ama siz isterseniz hangi konunun nereye dayandığını size belgeleriz biizbillahi teala.

 42. Muhterem hocam..baska bir sitede soruldu bu soru ve cevap söyle..

  ” Muteber alimlere göre küfür (Dînden çıkarıcı) sözü bilmeyerek söylemek küfürdür ve bu hususta bilgisizlik özür değildirYazılmasında çok sayıda Hindistan alimlerinin emeğinin geçtiği Fetâvây-i Hindiye (1) kitabı ile daha başka hanefi kitaplarında şöyle geçmektedir: “Âmmet-i ulemaya göre (alimlerin en çoğuna, hemen hepsine göre) küfür ifadesini, küfür olduğunu bilmemiş halde söyleyen kimse ise küfre girer (Dinden çıkar) seçenekli bir halde söylemiş durumda ise. Bazılarına göre ise bilmeyerek söylemek farklıdır (bu farklı görüşlerinin hiç bir önemi ve geçerliğili yoktur, çünkü müçtehit değillerdir-mutercim-). Kişi cahillik ile özürlü sayılmaz “El-Hulâsâ” adlı kitapta da geçtiği gibi…” Burada yazar, farklı bir görüş sergileyerek uygunsuz fetva vermeye kalkışan yani güya bilmeyerek küfür sözü söylemenin küfür olmadığını iddia edenlerden bahsederken “BAZILARI” diye ifade etmiştir, bu ise onlara itibar edilmediğine dair bir işarettir. Bazı hanefi kitaplarında bu uygunsuz görüşü sergileyenler hakkında bazı hocalar diye bahsedilir. Bu ifade de bu sözü sergileyenlerin geçerli olmayan bir söz söylediklerine işaret etmektedir. Bu meseleyi tersine çevirerek büyük bir yanılgı içinde olan Ahmed Ünlü (Cübbeli Ahmed) “İtikat Risalesi” adlı kitabında, küfür olan sözü bilmeyerek söylemenin alimlerin çoğuna göre küfür olmadığını iddia etmiştir ve böylece fıkıh kitaplarında geçen alimlerin sözlerini yanlış çevirmiştir. Çünkü bütün hanefi fıkıh kitaplarında yapılan açıklama, “Âmmet-i ulemaya (alimlerin en çoğuna) göre seçenekli bir halde küfür sözünü bilmeyerek söylemek küfürdür ve kişi cahillik ile özürlü sayılmaz” şeklinde geçmektedir. Umarız ki Ahmed Ünlü, hatadan dönme faziletini göstererek bu hatasından vazgeçip kendisini düzeltir. Dolayısıyla hanefi mezhebi dahilinde başta olmak üzere imam Ebu Hanife, imam Ebu Yusuf el-Kâdi ve imam Muhammed ibnu’l-Hasen eş-Şeybâni (radıyallâhu anhum) gibi müçtehitlerin ve hanefi mezhebi haricinde kalan müçtehitlerin sözlerine göre küfür sözünü, küfür olduğunu bilmeyerek söyleyen kimse küfre girer (Dinden çıkar). O halde örnek olarak haşâ “Allâh baba” diyerek küfür sözü söylemiş olan bir kişi, bu sözü söylemekle küfür işleyeceğini (Dinden çıkacağını) bilmese de buna rağmen Dinden çıkmış sayılır. İslâm Dîninden çıkan kişi ise arapça olarak veya manası doğru çevirilmiş olarak başka bir dilde hemen iki şehadet kelimelerini İslâm’a geri dönmek ve küfürden kurtulmak için söylemesi gerekir, bunu söylemek ona derhal farzdır ve kesinlikle bu hususta bir erteleme yapamaz. ”

  Saplanti oldu bu konu bende.. Kurtulmak istiyorum kurtulamiyorum..

  • Muhterem Ramazan bu yazı kim nakletti ise Allahu teala onlardan razı olsun. Çok doğru ve güzel bir açıklama yapılmış. Ehl-i Sünnet alimlerinden başkası böyle bir açıklama yapmaz ve yapamaz.
   Cübbelinin yazdığı iddia edilen bize kopyaladığınız yazının sitesine girdim. Oradan da gösterilen kaynağa ulaşmak için tekrar belirtilen internet adresine girdim.” Belirtilen adreste böyle bir yazıya rastlanmamıştır” yazısı karşımıza çıktı. Benim şahsi fikrime göre o yazı Cübbeli’ye ait olmadığıdır. Art niyetli birisi Hocanın adını kullanarak çirkin maksadına ulaşmayı bu şekilde hedeflemiş olabilir.

  • Degerli Cubbeli Ahmet hocamizin Itikat risalesi kitapciginin 54 uncu sayfasinda soyle yaziyor.: Mesela Allahu Teala nin baba olduguna inanmayarak, sirf cehaletinden; “Allah baba” diyen kisinin, kafir kabul edilmemesi daha munasiptir.
   Zira kisi bu sozuyle Allahu Teala yi yucelttigini zannetmektedir.

   Yani burda Cuppeli hocamiz: “sirf cehaletinden” maksat, aslinda bu sekilde Allahi meth etmenin yasak oldugunu bilmemesi mi kasd ediliyor.

   • Cübbeli Ahmet Hoca, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin “inna’mel binniyyeh” (Ameller ve sözler niyete göredir) hadisi şerifine dayanarak o sözün küfür olmadığını ifade etmek istediğini sanmaktayım. Fakat ehli sünnet alimlerine göre “Allah baba” demek küfürdür. Cübbeli Hoca bu hususta yanılmıştır. Ona tabi olarak başkaları da “Allah baba” demeleri küfür olur. Cübbeli Hocanın en yakın zamanda tevbe etmesini umarız…

  • Ramazan Bey, islam dergisi sitesinin Facebook sayfasından mesaj gönderirseniz oradan iletişim sağlayabiliriz.

 43. İlyas isimli okuyucumuzun “Dürer ne zamandan beri akaid kitabi oldu” sorusuna cevap:
  Dürer kitabı 550 yıldır akaid kitabıdır. Kaynağı, Kur’an ve Hadislerdir. Yazarı ise Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin hocası Molla Hüsrev’dir..

 44. Hocam bir sorum var size. Yabancı filmlerde küfre giren sözler geçebiliyor. Hakaret, alaylar ve bunun gibi pis durumlar. Böyle filmleri sırf izliyor olmakla küfre düşüyor oluyor muyuz?

  • Muhterem Fırat Bey. Yabancı veya Türk filmlerinde İslam’a hakaret içeren veya mukaddesatla alay eden veya inkar eden sözler ve pozisyonlar olursa, o filmleri seyir etmemek lazım. Ama bir bilgi edinmek niyeti ile seyredilirse, o küfür hallerini ve alayları beğenmeyerek takip etmeli. O küfür ve alaylı hallere kendinizi kaptırır da beğenirseniz veya İslam’la alay etmelerine gülerseniz küfre girmiş olursunuz.

 45. Hocam bir sorum daha var size ben geçmişte izlediğim filmlere karşı verdiğim tepkiden dolayı küfre düştüm.(pis sözler ve alay geçiyordu)Tevbe istiğfar edip tekrar kelime-i şahadet getirdim.Ancak izlediğim şeye (yada edilen söze) değil verdiğim tepkiye tövbe ettim.tövbem kabul olur mu?Bu tür şeyler her filmde olabiliyor izlediğime de tövbe edersem tövbemin bozulacağından korkuyorum.kendime de güvenemiyorum.Belki geçmişte izlediğim bu filmlere yine denk gelirim diye.küfür olan sözü söylediğime yada edilen alaya gülmüş olduğuma pişman olmam,bunun için tövbe etmem yeterli mi?Oldukça sıkıntılıyım şu an.

  • Sayın Fırat. Tövbe ederken şöyle yapmak lazım:
   Ya Rabbî! Benden bugüne dek bilerek veya bilmeyerek küfür, şirk veya büyük günahlardan her ne vaki oldu ise onların hepsine pişman oldum ve bir dahi yapmamak için tövbe ettim. Âmîn. Yâ Rabbelâlemîn.
   Böyle yapar ve sözünüzde durursanız tövbeniz kabul olur inşaallahu rahman. Şartlarına uygun yapılan tövbenin kabul edilmediğine inanmak tövbeyi bozar.

 46. Hocam ALLAH (azze ve celle) razı olsun.Allah iki cihanda saadeti size nasip etsin inşaALLAH.Son bir sorum daha var.Sizi yok yere rahatsız etmek istemiyorum ama bir türlü rahat değilim.Ben o küfür günahlarına tövbe ettiğim gibi film izlemeye de tövbe etmiştim.Tekrar film izlersem küfüre ettiğim tövbe bozulur mu?Tekrar küfre düşmüş olur muyum?

  • Sayın Fırat. Filim izlemekle tövbeniz bozulmaz. Ancak söz etiğimiz durumlara dikkat etmeniz şartı ile. Aksi halde tövbeniz bozulduğu gibi Allah korusun, tekrar küfre düşersiniz

 47. Hocam tövbeler birbirine bağlı olabilir mi? Diyelim ki bir kişi aynı anda iki şeye tövbe etti (birbiriyle dolaylı yoldan bağlantılı olan iki şeye.. Küfre tövbe ve bu küfre girmeye sebep olan film seyretmeye tövbe. Birini yerine getirdi o pisliğe bir daha kendisini kaptırmadı diğerini yerine getiremedi bu yüzden diğer tövbesi bozulabilir mi?
  bir de yazdığınıza göre vesveseye kulak vermek tövbeyi bozabiliyor öyle mi?
  ALLAH (Azze ve Celle ) Razı Olsun.

  • Günahlara ayrı ayrı da, tek olarak da tövbe edilebilir. Bir günah işlendiğinde diğerlerini işlemediğiniz sürece onların tövbesi bozulmaz. sadece işlenen günahın tevbesi bozulur. Küfür ve şirke gelince ne kadarküfür ve şirk işlenirse işlensin hepsini bir tevbe edilir. Birine edip de diğerlerine edilmez ise hiç biri kabul olmaz. Hepsine edilir küfürden ve şirkten birisi işlenirse hepsi bozulur. Küfürlü filmleri beğenmeyerek seyretmek adamı küfre sokmaz ama küfre düşürebilir, zira çok tehlikelidir.

 48. Hocam size bir sorum daha var. Geçmişte ben bir dizi seyrediyordum. Yabancı bir dizi. Bir mafya dizisi. Bu dizide mukaddesatla ilgili çok çirkin sözler geçiyordu bazen. Dizi oyuncuları öyle şeyler söylüyorlardı. Ben bunları komik bulurdum, bazılarını kendi kendime söylemiş olabilirim(sanırım söyledim). Bütün bunlar için tövbe ettim. O diziyi de artık seyretmiyorum.
  Hocam bu dizideki oyuncuların kıyafetleri hoşuma giderdi. Öyle kıyafetler alırdım. Kıyafetlerin rengi, kıyafetlerin cinsi (deri ceket mesela). Hala öyle şeyler giyiyorum. Öyle giyinmek hoşuma gidiyor. Bunlar herkesin giydiği şeyler ama içim şu an hiç rahat değil. Bu kıyafetleri atmam ve bir daha böyle kıyafet almamam gerekir mi hocam. Şimdi öyle düşünmeye başladım. Çünkü geçmişten ötürü çok canım sıkılıyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır’ diye buyurmuş. Bu kıyafetleri atmamak ve böyle kıyafetler almaya devam etmek beni küfre düşürür mü?

  Hocam soruda bir şeyi unuttum. Böyle giyinmeye devam ederek ettiğim tövbede samimi olamayacağıma kapılıyorum bazen. Böyle bir şey olabilir mi?

  • Sayın Fırat Bey. Madem ki o kafirlerin sizin geçmişinizde kötü bir izi kaldı o halde siz de o tür elbiseleri giymemelisiniz. Zira o elbiseleri giymek mübah olsa dahi sizde kötü ve karanlık bir mazisi olduğu için sizi sürekli rahatsız edecektir.. O kıyafetler sizi tekrar küfre düşürebilir.

   • Hocam fetvanızı beğenmedimden değil ama size bir şey daha söylemek istiyorum.O kıyafetleri atınca yine böyle kıyafetler almak isteyeceğim.Çünkü böyle kıyafetler hoşuma gidiyor.Ya da sadece eski kıyafetlerimi atmak kafi gelir mi?
    Yeni aldığım kıyafetler de küfre düşmeme sebep olur mu?

    • Hocam bir şeyi daha soracam bana sadece o geçmişi anımsatabilecek olanları mı atayim?
     Bunları atmadığım sürece küfre düşmüş sayılır mıyım?

     • O kafirlere benzemek ve onlara özenmek içinizde yoksa, o elbiseleri giymeniz küfür olmaz. Ancak o kafirlere özenmek ve onlar gibi olmak niyeti ile o elbiseleri giyerseniz tevbe etmeniz fayda vermez küfre girersiniz.

    • Fırat Bey. O tür elbiseleri giymek küfür değildir. Lakin sizin açınızdan sıkıntı ve vesveseye sebep olacağı için onlardan vazgeçmeniz sizin sonsuz geleceğinizi korumak babından terk etmek elzemdir. Allah rızası için bir kaç parça çabuttan vazgeçmek o kadar zor mu?

 49. Bana sabır gösterdiğiniz için ALLAH (Azze ve Celle) sizden razı olsun hocam.Elbetteki kafirlere benzemek istemiyorum.Yalnız birkaç gündür çok sıkıntıdayım.Sadece bu elbise meselesiyle ilgili değil geçmişe dair herşeyi abartır oldum.Haberleri bile seyrederken yanlış bir tepki verebilirim diye tetikteyim.Aslında geçen gün boyunca attığım mesajlarda benim abartmalarım vardı.Sanki geçmişte aldığım kıyafetleri sadece onlara benzemek için almışım gibi yazmışım.Aslında öyle bir şey olmadığını biliyorum ama kendime dinletemiyorum.Geçen sabah kalktığımda aslında iyiydim ama birdenbire içimde bu elbise meselesi çıktı.Hergün yeni bir şey çıkıyor.Halbuki benim KPSS’ye çalışmam gerek.Rahatsız ettiysem özür dilerim,Cuma geceniz mübarek olsun.

  • Canınızı sıkmayın ve üzülmeyin Allah Tevvabürrahîm. Şeytan vesvese vermekte aldırmayın. Kalbiniz müsterih olsun.

 50. selamın aleykum hocam ben sıze bır sual sorcaktım ben cok buyuk bıı yemın ettım pişmanım şimdi olayı anlatım ben …….hocam nedense ıcıme ınançsızlık olustu ama şimdi asla sonra aradan gunler gectı ben yatıyordum.. dınden cıktım sandım ve dedımkı [yatıyordum agzımın kıpırdadıını hıssettım ondan sonra bırdaha tekrarladım bılıncım yerıne geldı galıba ama ben yatarken uyuyorken boyle bısı aklıma geldı ve soyledım sonrada o gunahı ısledım sımdı hocam ne yapmam lazım bana bı fıkır verın ondan sonrada yemınımı gerı almak ıstedım sonrada yanlıs oldu dıyerek ben ettıgım bu yemınlerı gerı almıyorum allahım dedım ama ettıkten sonra aldım vesvese ye kapıldım sanırım sonrada o gunahı ısledım.. hocam sonra arastırmaya gırdım ve supheye kapıldım ağlayarak tovbe ettım sımdı hocam boyle bı yemın gecerlımıdır gecersızmıdır sıze sordugum bu sualı bırkaç defa okursanız sevınırım ve bu yorumumu cevaplarrsanız bende gorursem ve tatmın olursam sıze 3 ayda bır yasini şerif okıcam hocam sonrada adam olduktan sonra sizin için bir kopru yapıcam eger hatırlarsam.. sımdıden teşekkurler

  • Sayın Coşkun kardeşim. Uykuda iken veya bilinciniz tam yerinde değilken (içki sarhoşluğu hariç) yapılan hiç bir şeyden sorumlu değilsiniz.
   Siz bir abdest alınız kıbleye döndükten sonra kelimei şehadet getirdikten sonra Ya Rabbi ben yapmış olduğum bütün günahlardan pişmanım benden bu güne dek dini inkar, şirk ve masıyet her ne vaki oldu ise ben onların hepsine tevbe ettim. Bir daha işlememek için azmile kast ettim” derseniz hiç bir günahınız kalmaz. Yemin kefareti için maddi durumunuz iyi ise, bir fakire sabah ve akşam 10 gün yemek yedirirseniz iş tamam olur.

 51. Hayırlı günler,dini bir internet sitesinde tövbesi kabul edilmeyenler diye 10 maddelik bir liste verilmiş:
  TEVBESİ KABUL EDİLMEYENLER:
  1) İrtidad etmeyi âdet haline getirip, tekrar tekrar mürted olanın,
  2) Peygamberlerden birine dil uzatmak suretiyle kafir olan müslümanın
  3) Ez. Ebû Bekr ve Hz. Ömer’e veya bunlardan birine dil uzatanın,
  4)Sihir yapan ve sihrin tesirine mutlak olarak inanmak sebebiyle mürted olanın, velev ki kadın bile olsa
  5) Zındık’ın,
  6) Adam boğmayı âdet haline getirenin,
  7) Kâhin ‘in,
  8) İnsanları ilhad’a (sapıklığa) dâvet eden mulhidin,
  9) Bütün haramları mubah sayan ibahilerin.
  10) Münafıkların, tevbeleri kabul edilmeyip öldürülür.
  Benim anlamadığım;kul tövbe edince bütün günahları affediliyor ama bu kişiler niye affedilmiyor?Bu listedeki kişiler de günahlarına pişman olup hakiki anlamda tövbe ederler ve hatalarına geri dönmezlerse tövbeleri kabul edilmiş,bağışlanmış olmazlar mı?Bu konuya aklım takıldı,bilgilendirirseniz çok sevinirim.İyi çalışmalar…

  • CEVAP: Sayın Cüneyt Bey, bu maddelerin bazılarının hem tevbesi kabul edilir hem de şeri mahkemelerce ceza kesilmez.. Mesela 10. madde. Şeriat zahire bakar kimin alnında münafık olduğu yazılı ki o öldürülsün? Böyle bir şey doğru değildir.
   8. madde ve 9. madde de bunun gibidir. Bunlara da tevbe teklif edilir kabul ederlerse iman edip tevbe ederler ve bir ceza da gerekmez.
   Şartlarına uygun yapılmayan tevbeler kabul edilmez. Tevbenin şartı önce işlediği o küfrü terk edip pişman olmaktır. Sonra Allah’a söz verip bir daha o küfre dönmemektir… Velev ki o kimse yine benzer bir küfre düşerse sonra yine tevbe ederse Allah yine kabul eder. Bunu Peygamber Efendimize soruyorlar : “Ey Allahın Rasulü bu tevbe ne zamana kadar kabul edilir?” denildiğinde O : “Ta ki o kul o günahı tamamen terk edinceye kadar Allah onun tevbesini kabul eder ” buyurmaktadır.

   Yukarıda sayılan o maddeler şeri mahkemelerce affedilmeyen suç unsurlarıdır. Kişinin Allah katında tevbesi kabul edilmesine rağmen şeri mahkemelerce o kimseye o suçların cezasını vermek açısından tevbelerinin mahkemece kabul edilmemesi anlamındadır.

   Allahu Tealanın 99 esmaü hüsnasından biriside Et-Tevvâb’tır. Bunun anlamı bütün tevbeleri kabul edici demektir. Allah’ın kabul etmeyeceği hiç bir tevbe yoktur. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. ‘Ey İman edenler! Allah-u Zülcelal’e nasuh bir tevbe ile tevbe edin.’ (Tahrim; 8) Hz. Ömer (r.a) diyor ki; ‘Nasuh tevbe: Kişi bir günah işler, sonra tevbe etmesi ve bir daha o günahı yapmamak için gayret göstermesi ve o günaha dönmeyi istememesidir’

   Ayet-i kerime de mealen: -”Allah, o müminlerin geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtüp bağışlayacak ve yaptıkları amellerin en güzelleriyle mükâfatlar ihsan edecektir.” (Zümer -35)

   Ebu Musa Eşari (r.a)’den rivayet edilen hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.v) şöyle buyuruyor: ‘Allah-u Zülcelal gündüz günah işleyenlere tevbe etmeleri için gece kudret elini uzatır. Gece günah işleyenlere, tevbe etmeleri için gündüz kudret elini uzatır. Bu durum güneş batıdan doğuncaya kadar, devam eder.’ (Buhari)

 52. Verdiğiniz doyurucu bilgi için Allah razı olsun.Bu 10 madde karşısında endişeye düşmüştüm.Allah’a şükür bu maddelerin hiç birini yapmadım ama beşeriz sonuçta,Allah korusun bir gün bilerek veya bilmeyerek bu suçlardan birini işlersem ve akabinde ne kadar tövbe edersem edeyim tövbem ya kabul olmazsa diye vesvese oluşmuştu.Bu arada yeni farkettim,o internet sayfasının altında bu maddelerden ikisi ile ilgili olarak not düşülmüş: 2.Madde ile ilgili olarak: Zira bu kul hakkıdır, tevbe ile ortadan kalkmaz ve hadden öldürülür.5.Madde ile ilgili olarak: Zındık küfrünü gizleyip, Hz. Peygamber’i kabul eden ama insanları zındıklığa davet eden kişidir. Bu, tevbe etmeden önce yakalanırsa veya yakalandıktan sonra tevbe etse bile tevbesi kabul edilmeyip öldürülür.
  Şimdi de aklıma bu iki maddeye düşülen notlar takıldı.Farzedelim;bir kişi 2. maddeye düşülen not ile ilgili olarak peygamberlerden birine dil uzattı ama sonradan çok pişman oldu,tövbe etti,işin içinde kul hakkı olduğu için tövbesi kabul edilmeyecek mi?Ömrünün sonuna kadar kafir olarak mı kalacak?5. maddeye düşülen not ile ilgili olarak da yakalandıktan sonra çok pişman olduysa ve akabinde tövbe ettiyse neden mahkeme tövbeyi kabul etmiyor?

  • Sayın Cüneyt Bey. Bu konuyu şöyle özet olarak izah edelim inşallah. Kur’an’ın ve hadisi şeriflerin belirttiği ve Ehli Sünnet ulemasının izah ettiği kabul edilmeyen TEVBE son nefese kadar küfür ve inkar içinde yaşayıpta son anda iman edenlerin ve tevbe edenlerin tevbesini Allahu Teala asla kabul etmeyeceğini bildirmektedir. Kur’an’da Firavunun boğulma hadisesinde bu konu geçer. Bunun dışında pişmanlıkla yapılan içinde ileride bir daha işleme niyeti olmadan yapılan her tevbe kabul edilir.
   Ancak kul hakkı varsa ondan dolayı helalleşmek gerekir.
   Kahinlik gibi, insanları dinden çıkarmaya çalışmak gibi günahlar da ise devlet güçleri tarafından yakalamadan kişi kendiliğinden pişman olursa o zaman yapılan tevbe de kabul edilir. Bu tür suçların cezası kesin ölüm olduğu için yakayı ele vermeden tevbe yapıldığı için tevbe kabul edilir. Yakayı ele verenin ölüm hükmü kesin olduğu için onun tevbesinin kabul edilmemesi bu sebeptendir.

 53. Çok teşekkür ederim.Allah razı olsun sizden.Bir soru daha geldi aklıma,biliyorum çok soru sordum,lütfen hakkınızı helal edin.Kul hakkı varsa helalleşmek gerektiğini söylemişsiniz.Peki o kişi ile helalleşmek imkanı yoksa,örneğin helallik istenecek kişi ölmüşse ne yapmak gerekir?Kişi bir peygambere hoş olmayan şeyler söyledi ve kafir oldu.Ama sonradan çok pişman olup yaptığına tövbe etti diyelim.Böyle bir durumda edilen tövbenin hükmü nedir?

  • Bir kimse Peygamberlerden birisine hakarette bulunsa veya küfür etse, şeriat mahkemelerinin olduğu yerde bu durum şahitlense, bazı alimlere göre o kimsenin tövbesi kabul olmaz. Bu şundan dolayıdır. Ölüm hükmü kesinleştiği için tevbesi kabul edilmez. Böyle ölüm hükmünün olmadığı bir durumda yapılan tövbe kesin kabul edilir.
   Hak sahibi ölmüş veya kendisine ulaşma imkanı yoksa onun varislerini bulmak ve helalleşmek gerekir. Onlara da ulaşılamıyorsa o takdirde kişinin haklarını bir hayır kurumuna veya bir fakire Allah rızası için vermek gerekir.

 54. Hocam bilgilerinizden ötürü tesekkur ederiz.hocam benim kafama cok takilan bisey var
  Ancak siz soylerseniz icim rahat edicek benim esim bana kufur ediyo
  Dinime kitabima sövüyo mezarıma bu tarz kufurler ediyo
  Merak ettigim bu kufurler onu dinden cikarirmi nikahimiz dusmusmudur?
  Daha oncedende bosandik bu son nikahkmiz hocam deliricem beni aydinlatirsaniz sevinirim
  Bide en ufuk kavgalarda defol git annenin evine git diyo hocam cok tesekkur ederimhocam bilgileriniz icin…

  03.04.2014 / 02:32 tarihinde gönderilmiş

  Bir şey daha ekliyeyim hocam ben esime bu kufurleri soyleme
  Nikahimiz duser dinden cikiyorsun belkide dedigim halde soyluyo
  Cuma namazlarina gitmeyeninde nikahi dusuyomus hocam
  Benim esim bile bile gitmiyo hocam cvp verirseniz cok sevinirim kafama cok takiliyo
  Ne yapmaliyim..

  • Merhaba Zeynep Hanım. Dine Kitabullaha söven kimse hem dinden çıkar hem de nikahtan düşer. Ancak bu kimse iman edip tevbe ederse nikahını da yenilettirmesi gerekir. Küfürle düşen nikah tevbe edildiğinde sayız kez yenilenebilir. Ancak talak ile düşen nikah iki kez yenilenebilir.
   Eşiniz size; defol annenin evine git sözünü boşamak maksadı ile söylüyorsa boşanmış olursunuz.

 55. Hocam beni bir talakta bosamisti bide mahmede bosandik iki talak oluyo
  Kufur edince dinden cikmis olup nikah dusunce daha hakkimiz kalmamis oluyo bu durumda
  Evlilimiz biticekmi bittimi daha donusu yokmu hocam zaten son nikahimizdi bu durumda bu kururleri daha onceden ettigi icin benim kocamin evinde iddet beklemem gerekirmi
  3ay hocam ne yapmaliyim siz derseniz zaten nikah hakki yok geri donusude yok
  Bi oglumuz var bu yuva dagilicak hocam verdiniz bilgi cok onemli benim icin…

  • Zeynep Hanım. Küfürle ve inkarcılıkla nikahın talakı gitmez. Kişi iman eder veya tevbe ederse nikahını bir imama yenilettirir ve nikah yerine gelir. Bu konuda sayı yoktur. Ancak eşiniz sizi direkt boşarsa, bir talak gider. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Anladığım kadarı ile sizin eşinizin bir talakı kalmış. Onu da söylerse iddetinizi baba evinizde tamamlayınız. Zira eşiniz ahlaki çöküntü içinde bir kimse olduğu için güven verici birisi değildir. Sığınacağınız bir yeriniz yoksa, bulunduğunuz şehrin kaymakamlıklarına veya valiliklerine müracaat ederek yetkili mercide bulunan kişiler sizi Kadın Sığınma Evlerine yerleştirir.
   Allah’a emanet olunuz…

 56. Hocam bu durumda dini nihamiz yok ben bugun fetva hattini aradim
  Orda bana bu kufurleri surekli ediyosa zaten bu adamla yasamanin gunah oldunu soyledi hoca
  Uyardigim ikaz ettigim halde surekli dinden cikan bi adamla surekli nikah yapmam dogrumu
  Din onun oyuncagimi ben simdi kalkip ona desemki nikah oluyo diye gene boyle yapmaya devam edicek kendine hakim olamiyo bu durumda bir daha nikah yapmamak en iyisi olucak
  Ben onun dinen karisi deyilim dimi hocam? Bana bugun hoca kizdi niye tekrar evlendin diye bende bugunden sonra zaten sogudum esimden boyle bi adamla yasiyamam karisi deyilsem nikah bitmisse gidicem bilgileriniz icin allah razi olsun hocam zamanini aldim bide sizin gorusunuzu almak istedim…

  • Zeynep Hanım. Fetva veren müftü doğru fetva vermiştir. Sizin o şahsı en uygun bir zaman da terk etmeniz ve bir daha onunla evlilik yapmamanız en uygun iştir.
   Sürekli küfür halinde olan bir şahsın nikahı da yoktur. Ancak size bir kötülüğü dokunmaması açısından uygun bir zamanı kollayıp kendisine haber etmeden evi terk ediniz.

 57. Hocam allah razi olsun sizden zaten siddette uyguluyo bana cocuk icin
  Katlaniyorum ama boyle bi adamla yasiyamam…

  • Zeynep Hanım Allahu Teala hakkınızda en hayırlı olanı versin.. Öyle bir kimsenin çatısı altında yetişen çocuğun maneviyatı bozulur. Çocuğunuzun istikbali ve maneviyatınızı düşünerek öyle bir birlikteliği bitirmeniz sizin için en hayırlı olanıdır.
   Allahu Teala bir kapıyı kaparsa daha hayırlısını açmaktan aciz değildir.
   Selamet üzere olunuz..

 58. hocam bı sorum daha olcaktı aynı bunun gıbı yemın eden kısı yalnız zına gıbı degıl onun yerıne yalan soylemıcem felan dıyıp sonrda benım gıbı yemın eder sonrada bozup tovbe ettıkten sonrada kefaretını verıp bıdaha yalan soylerse affetmmezmı yanı allah ben bunuda merak edıyorum

  • Sayın Coşkun, Tövbe kapısı son nefese kadar açıktır. Sadece ölüm anında yapılan tövbeler kabul edilmez. Yemin edipte yeminin bozan kimse kefaretini ödedikten sonra bir de tövbe etmesi lazım.

 59. ama sayın hocam bıdaha asla xxxxxxx ilişkiye gırmıcem buda bana aklı dersi olsun saglıcakla kalın hocam evlenmeyede calısırım Allahımın iznıyle

 60. Hocam gene size yazmak durumda kaldim artik care ariyorum
  Bugun yine fetva hattini aradim ordaki hocada baska soyledi
  Dini inkar etmedigi surece dinden cikmaz dedi esim dini inkar etmedi ama
  Uyardigim halde dinden cikiyorsun etme bu kufurleri dedikce etti
  Kafam iyice karisti hocam hoca diyoki sizin nikahiniz var diyo
  Hocam akil verin ne yapmaliyim..

  • Zeynep Hanım o fetva veren müftü her kim ise elfazı küfür hakkında ya ilmi yok veya sapkın bir din görevlisi..
   Ne demek; “dini inkar etmedikçe dinden çıkmazmış ” sözü. Bir kimse bir Müslümanın dinine hakaret ediyor veya sövüyorsa o kimse dört mezhebe göre kafirdir. Böyle birisine kafir olmadı diyen bir kimse de Müslüman değildir. Sizin ; 03.04.2014 / 01:22 tarihinde gönderilmiş yazınızı aşağıya kopya ettim:
   *****************************************************************
   Hocam bilgilerinizden ötürü tesekkur ederiz.hocam benim kafama cok takilan bisey var
   Ancak siz soylerseniz icim rahat edicek benim esim bana kufur ediyo
   Dinime kitabima sövüyo mezarıma bu tarz kufurler ediyo
   Merak ettigim bu kufurler onu dinden cikarirmi nikahimiz dusmusmudur?
   Daha oncedende bosandik bu son nikahkmiz hocam deliricem beni aydinlatirsaniz sevinirim
   Bide en ufuk kavgalarda defol git annenin evine git diyo hocam cok tesekkur ederimhocam bilgileriniz icin…

   03.04.2014 / 02:32 tarihinde gönderilmiş

   Bir şey daha ekliyeyim hocam ben esime bu kufurleri soyleme
   Nikahimiz duser dinden cikiyorsun belkide dedigim halde soyluyo
   Cuma namazlarina gitmeyeninde nikahi dusuyomus hocam
   Benim esim bile bile gitmiyo hocam cvp verirseniz cok sevinirim kafama cok takiliyo
   Ne yapmaliyim..
   *****************************************************************
   Bu yazılar sizin gönderdiğiniz yazılardır. O adamın sizin dininize küfrettiğinizi söylüyorsunuz bu yazıda .
   O adam Müslüman değildir. Sizin de o adamla herhangi bir nikahınız yoktur. Eğer size yaklaşırsa yaptığınız zina olur. Siz o evden hala ayrılmadı iseniz siz de o zina günahına ortak olursunuz.
   Yapacağınız tek doğru şey o şahıstan derhal ayrılıp boşanma davası açmanızdır…

 61. hocam bi sorum olacaktı ben bunu hiç bir yerde bulamadım ama bizim mahallede hoca var ona soylemekten cekınıyorum ama sıze bunu yazdıktan sonra o hocaya gidip anlatıcam şimdi hocam ben bilinçsiz yere yemin ettim bilmiyordum en başta boyle bır bilinçsız yemin olldugunu sonra da o günahın adıda goz zınası bilinçsiz yere yemin ettim aynı coşkun beyin ettigi gibi sonrada eger dedimki ALLAHIM EGER DİNDEN CIKICAKSAM SU KIZ YANIMA YAKLASTIGI AN ISTE OZM DINDEN CIKAYIM DEDIM O BANA YAKLASTI AMA BEN ISTEMEDIM HOCAM SIMDI SUNU MERAK EDIYORUM BILINÇSIZ ETTIGIM YEMINLERIN GECERSIZ OLDUGUNU BILMIYORDUM SIMDI NE YAPMALIYIM O KIZ BANA YAKLASTI BENDE YEMINLERIMI DEVAM ETTIRIYORDUM EGER SU KIZ YANIMA YAKLASIRSA ISTE OZM DINDEN CIKAYIM DIYE

  • A- YEMİN :

   ŞU SÖZLERİ SÖYLEMEK YEMİN OLUR:
   Allah’a ahd ediyorum [söz veriyorum].
   Allah’a misak ediyorum [sözleşmede bulunuyorum].
   Allah’a ant veriyorum.
   Allah hakkı için.
   Yemin ediyorum.
   Yeminim olsun.
   Ahdım olsun.
   Nezrim olsun.
   kuran

   YEMİN ÇEŞİTLERİ:

   Üç çeşit yemin vardır: Gamus Yemin, Munakide Yemin ve Lağv Yemini.

   1- Gamus Yemin: Geçmişte yaptığı bir işi inkar ederek, bile bile yalan yere yemin etmektir ki; büyük günahtır. Kefareti yoktur. İstğfar edip tövbe etmesi lazımdır.

   2- Mun’akıde Yemin: “İleride yapacağım” veya “yapmayacağım” diye yemin edipte, yeminini bozmakla yapılan yemindir ki, bozulduğunda kefaret gerekir.

   A- Zaman bildirilerek Yapılan Yemin: Zamanı gelmeden ölürse yemin bozulmaz. Aksi durumda zamanı gelip de yemininin zıddına o işi yaparsa, kefaret öder.

   B- Zaman Bildirilmeden yapılan yemin: “Ali’yi döveceğim” diye yapılan yemindir ki; yemin eden kişi ”döveceğim” dediği kimseyi dövmeden ölürse, yemini bozulur, kefaretini varisleri öder. Yemin edenin döveceği kişi, yemin eden tarafından dövülmeden ölürse, yemin bozulur ve kefaret ödemesi gerekir.

   C- Şarta bağlanan yemindir.

   3- Lağv Yeminidir: Yanılarak geçmişteki bir şeyi yapmadığı halde yapmış olduğunu sanarak edilen yemindir. Bunda günah ve kefaret yoktur.
   Yemin Kefareti Nasıl Ödenir? Yeminini bozan bir köle azad eder veya on fakire bütün bedeni örtecek kadar birer kat elbise verir, veya on fakiri bir günde iki kez doyurur. Ya da, bir fakiri on gün günde iki kez olmak üzere doyurur. Bir fakire on günlüğü bir günde verirse hepsi bir günlük olur. Bu üçünden birini yapmaktan aciz olan kimse, üç gün art arda yemin kefareti niyeti ile oruç tutar .

  • Sayın Ali Bey. Sizin yemininiz münakide yemin türüne girmektedir. Ayrıca sizin yaptığınız yemin türü de haram bir yemindir. Zira bir kimse “şu iş yaparsam kafir olayım ” diye yemin eder de o işi yaparsa kafir olur.
   Sizin yapacağınız şey:
   Önce ettiğiniz yanlış yeminden dolayı pişman olup Allah’a tevbe edeceksiniz. Bir daha öyle tarzda bir yemin etmemek için Allaha söz vereceksiniz.
   Ondan sonra eğer varlıklı biri değilseniz yemin kefareti niyeti ile 3 gün arka arkaya yemin kefareti orucu tutacaksınız.
   Eğer varlıklı birisi iseniz 10 fakiri sabah ve akşam bir kez lokantada doyuracaksınız. Veya bir fakire bir lokantada 10 gün sabah ve akşam yemek yedireceksiniz.
   Bilinçli veya bilinçsiz yapılan yeminler yemindir. Cahillik özür değildir.

 62. Peki sayin hocam ilk önce bilinçsizlik yemini ve daha sonra bilmeden eettigim yeminden dolayimi tövbe edicem hocam sonrada 3 gün oruç tutup gunahlarim affolunacakmi buraya kadarmi isler

  • Sayın Ali bey bilinçsizlik yemini diye bir yemin yoktur. Madem ki siz ettiğiniz yemini hatırlıyorsunuz. ve “şöyle veya böyle olursa şu iş şöyle yapmayacağım veya yapacağım diyorsunuz . ve sonrada yeminininiz tersine o işi yapıyorsunuz.o zaman o yaptığınız yeminin MUN’AKİDE YEMİNİ oluyor ki bu yemini bozmanızdan dolayı kefaret gerekiyor. Şu şekilde yemin etmeniz ise haram olan bir yemin şeklidir bunun için de tevbe etmeniz lazımdır.. Not bu söz sizin yazdığınız sözdür:
   “ALLAHIM EGER DİNDEN CIKICAKSAM SU KIZ YANIMA YAKLASTIGI AN ISTE OZM DINDEN CIKAYIM DEDIM O BANA YAKLASTI..”

   Sayın Ali Bey burada dinden çıkmak gibi çok tehlikeli bir ifade kullanmışsınız. Bu söz için tevbe gerekir.
   İşler bu kadardır… Eğer siz bunu içtenlikle yaparsanız bir daha da buna benzer hataları yapmazsanız Allahu Teala Tevvabur-Rahîmdir. O çok merhametlidir ve bütün tevbeleri kabul edicidir.

 63. hocam tovbeyı yemın ıcınmı kullanıcam yanı bu tur [eger dınden cıkarsam dıye] sadece yemınemı tovbe gerekıyor

  • Tövbeyi yemin ettiğin için değil, yanlış yemin ettiğin için tevbe yapmalısın. Zira dinimize göre bir kimse; “şu iş şöyle olmazsa dinden çıkayım” derse, veya “Allah’ım olmasın ki şu işi yapmayacağım” şeklinde yapılan yeminler hem kişinin dinden çıkmasına sebep olur hem de tövbe etmesi ve nikah yeniletmesi gerekir.

 64. Hocam dediğimiz anlasildi hocam yanlis yere ettiğim yemin için bir fakire 10 günlük yemeğini yediririm sonrada kiz arkadasimla el ele tutussam tekrar dinden dikmiş olurmuyum ben bide bunu merak ediyorum çünkü el ele tutuşmak zina imiş

  • Kız arkadaşınızla evlenmenize yaptığınız yanlış yemin engel değildir. Tövbe edin ve bir daha öyle yeminler etmeyiniz. Bir kızın bir erkeğe bir erkeğin bir kıza yakınlaşmasındaki dini ölçülere dikkat etmezseniz haram işlemiş olursunuz. Bunlar nelerdir?
   1-Issız bir yerde baş başa olmamak.
   2-Elle dokunmamak.
   3-Müstehcen konuşmamak
   4-Karşılıklı beğenme hasıl olduğunda kızı ailesinden isteterek bu işi uzatmamak.

 65. pekı hocam ettıgım yanlıs yemıne tovbeyı soyle yapsam Allahım bıdaha boyle eger su ısı yaparsam yanlıs yemın etmıceme daır soz verıp sonrada 10 gunluk fakırın karnını doyursam sonrada sınemaya gıdıp recebı vedık 4 u ızlesem dınden cıkmıs olurmuyum

  • Tevbe etmenizi anladık, kefaret vermenizi de anladık fakat; R. İvdk 4′ü izlemeniz sizi neden kafir yapıyor onu bize açıklayınız..
   Sözünü ettiğiniz film eğer dine imana ve kudsi olan şeylere hakaret ediyor da siz de ona gülüyorsanız elbette kafir olursunuz..

 66. Ne yapayim hocam korkuyorum ama, dine imana küfür etmiyor zaten. Etsene helak olur o adam. Bizde gulersekte helak oluruz ama hocam ne yapayim korkuyorum. Bir kötülük yaptigim zaman küfür etsem agiz zinasidir diye. Etmiyorum o da beni bu yemin gibi dinden cikarir gibi geliyor.

  • Bir küfür, sövme gibi şeyler yaparsanız, o söz dinen mukaddes sayılan bir şeyi kapsarsa dinden çıkmış olursunuz. Değilse sadece günahkar olursunuz.

  • *Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmazsa veya varlığından tereddüt ederse,
   *O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,
   *Veya Allahu teala hakkında; cinsellik, çocuk edinme, yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek ve durgunluk gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa, veya söylese,
   *Veya Allah’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup,(dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,
   *Peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmasa veya, onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,
   *Allah’ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa, hatta Kur’ân’ın bir ayetini dahi inkâr etse, veya Kur’an ve Sünnet ile farz veya haram olduğu sabit bir şeyin farz veya haram olduğunu inkar etse, veya beğenmese, veya Rasulullah’ın sünnetlerini beğenmese..
   *Kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa,
   *”Fala inanma, falsız da kalma” dese ve burçların kaderi tayin ettiğine inansa,
   *”Ölümden sonra diriliş yoktur” dese, veya öyle inansa,
   *”Cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada” dese, veya öyle inansa,
   *”Ahirete gidip de gelen var mı?” dese, mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse,
   Bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kafirdir, Müslüman değildir.

 67. hocam benım bu ettıgım ıkı tane hatalı yemınde yanı neyı yaparsam dınden cıkarım tamam tovbemı ettım dıyelım sonrada bıdahamı bu tur hatalı yemın edersem dınden cıkarım

  • Ali kardeşim. Bir kimse her ne zaman o tür yemin ederse veya dine ve dinen mukaddes olan bir şeye küfür veya hakaret ederse veya öyle yapanları hoş görürse o şahıs kendini Müslüman zanneden bir kafir olur. Ancak tövbe kapısı her zaman açıktır. Tövbe demek pişmanlık duymak demektir. İçinde pişmanlık olmayan şey tövbe değildir. O Allah ile alay etmektir. Allah ise kendisi ile alay eden kafirlere hem bu dünya da hem ahirette çok acı bir azap ile cezalandırır.
   Siz her ne zaman konu ile alakalı tövbenizi bozarsanız dinden çıkarsınız..

 68. Coşkun kardeşim. Hepimiz her an Allah’ın imtihanındayız. Allahın affından ve merhametinden ümit kesmek haramdır. Siz her ne günah işlerseniz işlemiş olsanız da gerçekten pişman olduysanız veya olursanız Allahı çok merhametli ve affedici bulursunuz. Ancak dilinizle tevbe derken akılınız ve kalbinizle Allah nasıl olsa affedici diye düşünür de aynı günahları işlemeye devam ederseniz tövbenizi bozmuş olur ve Allah katın da yalancılardan yazılırsınız. Ancak ne zaman gerçekten pişmanlık duyup bir daha o günaha kesinlikle dönmeme kararı alırsanız o zaman Allahı elbette çok affedici ve merhametli bulursunuz.
  Şu işi yapmayacağım diye yemin etmeyiniz. O işi bir daha yapmama kararı alınız ve o günahın uzağından geçiniz. Yakınından geçerseniz yine o batağa düşersiniz.

 69. Siz her ne günah işlemişseniz işlemişsiniz ama tevbe ediniz. Günahlara tevbe etmek farzdır. Bu konudaki yemininiz geçersizdir. Bilerek veya bilmeyerek ettiğiniz yemin için bir de kefaret ödemeniz gerekir.
  Zina çok çirkin bir günahtır. Evli değilseniz evlenin. Nefsinize hakim olmak için namaz kılın oruç tutun. Bunları yapmazsanız sonsuza dek karanlığa düşer ebediyyen helak olursunuz.
  Kafiler cehennemden hiç çıkarılmayacaktır.
  Kaynar suya elimizi bir saniye sokmaya dayanamıyoruz. Aynı zevki nikahlı eşle de almak mümkünken bir kaç saniyelik zevk için sonsuz olarak cehennemde yanmaya değer mi..?
  Akıllı olmak lazım.

 70. Yemini şuurunuz yerinde değilken yaptıysanız o yemin, yemin sayılmaz. Onun için kefaret de gerekmez.

 71. Küfür etmek aşağılık hislerden meydana gelir. Küfür etmekle sadece şeytanlar sevinir. Mukaddes olan bir şeye küfreden dinden çıkar, mukaddes olmayan bir şeye söven ise büyük günah sahibi olur ve kafir olmaz ama lanetlik olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login