Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

elfazı küfür bahsi- hadisBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.

ÖN SÖZ:
Küfür ve şirk, imanı ve ameli yok eden bir inancın tezahürü olan sözler veya davranışlardır.
Altmış yetmiş yıllık fani bir hayat için binlerce TL harcayıp on beş yirmi yıl dünyevi tahsil yapan insana, ne yazık ki sonsuz geleceğini kurtarmak için bir kaç sayfalık bilgiyi okuyup öğrenmek dağlar kadar ağır gelmektedir.
Cennet o kadar ucuz olsaydı, her namert ona talip olurdu.

K Ü F Ü R  ve  İ M A N  

Allahın Rasulü bir hadislerinde şöyle buyurdular;
” Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın  öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl derinlikteki Cehennemin dibine indirir”.
  (Ramuzul-Ehadis 1364)

-” Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

İmam Nevevi Hazretleri ilim ehline ait bilgi şeklinde ayrım yapmıştır:

“Bir kimse, zinanın, içkinin haram olmadığını veya namazın, orucun farz olmadığını söylese kâfir olur. Çünkü bunlar gibi herkes tarafından bilinen bu gibi hükümleri bilmemek mazeret değildir. Buna mukabil, bir kimse: “İddet süresi içinde olan bir kadını nikahlamak caizdir” dese kâfir olmaz. Çünkü bu bilgi ilim ehline mahsustur. Bununla beraber, ilgili adama bunun haram olduğunu bildirdikten sonra yine aynı fikrinde ısrar ederse, o zaman kâfir olur. (bk. Nevevî, a.y)”

Bir Mümin Küfür Hakkında Şu Özet Bilgileri Öğrense Diğer Konuları da Anlamış Olur
Dini Anlamda Küfür:

Özet olarak küfür;
Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek
O’na denk varlıkların olduğuna inanmak
O’ndan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak,
O’na hakaret etmek,
O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek kabul etmek,
İslam ve onun içeriği(İmanın Altı Şartı) hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmek.
İslam ile alay edenlere kızmamak onların yaptıkları küfre rıza göstermektir… 

Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

 

 1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.
 2- İnkari ve inadi küfür. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.
3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır
4- Cuhudi küfür: İblisin küfrü

 

Burada 3. madde de belirtilen hükmi küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah’a doğru iman eder de küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvabun(r)-Rahîmdir. Allah ölüm anı gelmeden bütün tövbeleri her zaman kabul edicidir.

İMAN: Amentünün Altı Şartına topluca inanmaktır.
1- Allah’ın varlığına ve birliğine
2- Melekelerine
3- Kitaplarına
4- Peygamberlerine
5- Ahiret Gününe İnanmak, Kadere inanıp Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah olduğuna
6- Ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmaktır.

 

NOT: İMÂNÎ KONULARDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı) 

SORU: Bazı kimseler, El-Fâz-ı Küfür Meseleleri konusunda; “Her şeye, küfürdür diyorsunuz, herkesi kâfir yapıyorsunuz, ahirette bunların hesabını nasıl vereceksiniz?” diye eleştiri yapmaktalar.  Buna cevabınız nedir?
CEVAP: Bu el-fâz-ı Küfür meselelerini eleştirenler, ya İslam dininin akaidinden habersiz gafil kimseler, veya İslamı içten yıkmaya çalışan münafıklardır.
El-fâz-ı küfür” fetvasını Ehl-i Sünnet alimleri, Kur’an veya hadis-i şeriflere dayanarak veya daha önce benzeri konularda fetva veren ulemanın fetvalarına kıyas yaparak “şu şöyle yapılırsa” veya; “şu ifadeyi kullanan kâfir olur” şeklinde  fetva vermişlerdir. Bu konuları eleştirenler, kesinlikle art niyetli münafıklardır… Onlara göre bir kimse ne söylerse söylesin inancı varsa Müslümandır. O halde Allah’ın Rasulü neden; “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasulullah diyen ehli kıbleyi tekfir etmeyin, yoksa siz küfre düşersiniz.” buyurdular..? Hazreti Ali(r.a.) “Kur’an bize yeter hadisleri kabul etmiyoruz “ diyen Harici sapkınlarına küfre girdiklerini belirten fetva verdi..?

Akaid Kitaplarından DÜRER‘de küfür meselesi şöyle ifade edilmektedir: “Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz. (Uyûnül Besâir)
-” Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, ‘Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler.” (TEVBE-65)
-” İnsanlardan öylesi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (LOKMAN-6)
“Dürer” de Yahudi ve Hıristiyanların iman etmeleri şöyle izah edilir:
“Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, Müslüman sayılamazlar. Çünkü onlara , gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir Hıristiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, Müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve “ Bende sizin gibi Müslüman oldum.” demesi gerektir.”

****************************************************************************************************************************
* Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmaz veya şüphe ederse,
* O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,
* Veya  Allahu teala hakkında; cinsellik,  çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek, durgunluk, yer kaplamak, eşyaların içine sızmak, evrenin içinde veya dışında olduğuna itikat etmek, yukarıda Allah görüyor demek veya öyle inanmak gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa,  veya söylese,
* Veya Allah’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup, (dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,  peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmasa veya, onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,  Allah’ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa,
* Hatta Kur’ân’ın bir ayetini dahi inkâr etse, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese, veya öyle inansa,
* Kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa, “fala inanma, falsız da kalma” deyip burçların kaderi tayin ettiğine inansa,
* “Ölümden sonra diriliş yoktur” dese, veya öyle inansa,
* “Cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada” dese, veya öyle inansa,
* “Ahirete gidip de gelen var mı?” dese, Kur’an ve Sünnetle belirlenen mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kafirdir,  Müslüman değildir
.

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
CEVAP: Ehl-i küfür, bozuk ve yanlış inacını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Ayrıca bu kimseler evli iseler nikahlarınıda yenilemeleri gerekir.   (
Ehl-i Sünnet Akaidi)

 

EL-FÂZI-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Amelleri icma ile heder olur. ( Bak Zümer Suresi: 5) Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de,  bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da  tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.
4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

 

K Ü F Ü R   S Ö Z L E R  (Dinden Çıkaran Söz ve İşler):

 1-  Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa, veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, veya Allah’a -hâşâ- “Allah baba” derse, bu kimse namaz da kılsa oruç da tutsa müslüman değildir. (Bakınız: İhlas Suresi: Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1- De ki: O, Allah birdir(eşi ve benzeri yoktur). 2- Allah Samed’tir (hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4- Onun hiçbir dengi yoktur.)

2- “Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” demek küfürdür. (Kaderiyecilerin inancıdır) Bunlar Zümer Suresi 62. ayetinde belirtilen, mealen; “Allah her şeyin (hayır ve şerrin) yaratıcısıdır, O her şey üzerine vekil de.”

3– Allah’ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. (Kessaniye Mezhebinin inancıdır)
Bu inancı çürüten Kur’an’dan delil: “Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de bir dalgınlık. (Bakara-155)
(O Allah ki) Çok yüce ve  her noksanlıktan, yanılmaktan münezzehtir. O ki, her şeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden! (Yâsîn Suresi-36)

4 Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin  ruhu başka cesedlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kâfirdir. ( Bu inanç da Rafizilerin inancıdır.)
Reenkarnasonun olmadığına dair Kur’an’dan delil:
Orda ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur. (Duhan/56)   

5- Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe ve bazı sahabeleri kafir saydıkları için, bu harici inancında olanlar da kafirdir. Zira Allah’ın Rasulü “Bir Müslümana kafir diyenin kendisi küfre girer. (Hadisi İbn-i Ebid-dünya)” buyurmuşlardır.

6- Yezidiler: İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kafirdir.
Bu inancın batıl olduğu Kur’an’ın Muhammed aleyhisselama son peygamber demesiyle sabittir.. İşte ilgili ayet, mealen;
– “Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” (Ahzab-40) 
 

7- Neccariye İnancı: Allah’ın sıfatlarını inkar etmeleri  ve “Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) .” demelerinden dolayı kafir olmuşlardır.(Ayınlar: cevherler, maddeler, atomlar.)

8- Şeytaniye Mezhebi İnancı: Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da  kafirdir.

9- Mutezile Mezhebi:  “Allah ne görür, ne de görülür” diyen Mûtezile Mezhebinden bir gurup da dinden çıkmıştır.

10- Allah’ın sıfatları  kadîm (ezelî ve sonsuz ) değildir, diyenler de dinden çıkmıştır.

11- “Allah alimdir ama kudret sıfatı yoktur” deyip, diğer sıfatlarını da böyle inkar edenler kafirdir.

12– “Allah cisimdir, ama diğer cisimlere benzemez”  diyenler de kafirdir. ” Bunlar bidat ehlidir” diyenler de vardır.

13- “Allah’ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir.” diyenler de küfre girer.

14- Cebriye Mezhebi İnancı:” Kulun(irade) kudreti, kazanması ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık (robot) gibidir.” diyen Cebriye Mezhebi inancında olanlarda  küfür ehlidir.

15- “İnsan cesed değildir, insan diridir, kaadirdir(her şeye gücü yeter), irade sahibidir.  İnsanın iradesi, Allah’ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil, insanın iradesi kendindendir, başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir” diyen kimseler  kafirdir.

16- Mürcie Mezhebi İnancı:  “Mümin ve kafirleri Allah’a bırakırız. Mü’min cennetlik, kafir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah’ındır,  dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir.”diye inanan veya söyleyenler kafirdir.  “Mü’minler günahkarlar ile dost olamaz.” diyenler de, bid’atçı sapıklardır.

 17- “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkar etmediği halde) kafirdir diyenler, fakat birini terkederse kafir olur,  içki içerken, zina ederken, o kimse kafir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur.

18- Mest üzerine mesh etmek yoktur .” diyen Rafiza ve Şiiler sapık bid’atçılardır. Rafizilerden  Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfredip lanetleyenler kafirdir. Hz. Ali( r.a.),  Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den (Allah her üçünden de razı olsun) üstündür.”  diyenler Bid’atçı sapıklardır.

19-  Mücessime, Keramiye, Mutezile, Cehmiyye ve Müşebbihe  Mezhebleri’nde olanların inancı:  “Allah’ın özel yeri, mekanı vardır, O arştadır” dedikleri için küfre girmişlerdir.

20- Rubûbiyyeti inkar eden Muattile Mezhebi, Vahdaniyeti (Allahu Teala’nın Zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır.) inkar eden Veseniye Mezhebi, Allah’tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden İttihadiye Yolu, Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden Hululiyye Mezhebi mensuplarıda kafirdir.

21- Allahu Teala’nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan Dehri Mezhebi, Hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattğına inanan, Disani ve Mâni mezhebi‘nde olanlar, aynı görüşe sahib olan Sâbiler, Hırıstiyanlar ve Mecusiler de kafirdir.

22Karamitiler ve Batıniler:  Tenasuha (reenkarnasyona)  inandıkları için, Hululü (haşa Allah’ın bir insanın içine girmesine inananmayı) kabul ettikleri için kafirdir. Allah’ın birliğini ve ilahlığını kabul edip “Allah kadim değildir, diri değildir, mahluktur ve şekillenmiştir.” diye inanan Rafiziler ve  Cenahiler ve Hişamilerde kafirdir.

23- Allah’ın oğlunun var olduğunu, veya arkadaşı, veya hanımının var olduğunu kabul edenler,  veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kafirdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah’a “Allah baba” diyenler bunu hangi niyetle söylerse söylesinler küfre girer.

24- Evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden Tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu,  evrenin(kainatın) sanatkarı ve düznleyicisi  başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kafirdir.

25- Varlıkların yaratılmasında doğanın (tabiatın) da etkisi var diyen tabiatçılar da kafirdir.

  26- “Allah ile oturup konuşulur, O’nun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşidlere hulul eder(içine girer), dolaysı ile mürşide itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” diyen bazı mutasavvıflar,  hırıstiyan ve yahudiler ve Batıni Mezehebi’ndekiler de kafirdir.

27- Kainatın kadim, yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kafirdir.

28- Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler, veyahut sadece Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini inkar eden Yahudi ve Hırıstıyanlar da kafirdir.

NOT: Peygamber (s.a.v.) efendimizin, peygamberliğini inkar ettiği halde  sadece “Lâ ilahe illallah” diyen Yahudi ve Hıristiyanların da cennete gireceğini iddia edenlerde küfre girer. Çünkü O’nun peygamberliğini inkar eden,  Kur’an-ı Kerim’i inkar ederek,  cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur.

29- Allah’ın varlığına ve birliğine inanan,  peygamberlerin hak olduğunu kabul edip, onların getirdiği şeyler de yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla,  bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye Mezhebi’ndekiler de kafirdir.

30“Bana vahiy geliyor, Benim şeyhim peygamber makamındadır,”  veya” benim şeyhim kainatı idare ediyor , yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir, istediğini hidayete erdirir, benim şeyhimi inkar eden kafirdir.” diyen ve hezeyanlar savuran bazı  tarikatçılarda  kafirdir.

 31-Allah’ın mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenlerde kafirdir. Farzları ve haramları inkar eden,  farz, vacib, sünnet ve müstehab ibadetleri küçümseyip alay edenler, “haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kafirdir.” Dinen helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye(su içmek gibi) haram diyenler de kafirdir.

32– Hata ile söylenen küfür sözler kişiyi kafir etmezse de,  yinede tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya, cehaletle küfür işlediğinde  kendisine, küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez, veya redderse o kimse küfür üzere kalır.

D İ K K A T : Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse,  o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse CEHENNEMDE SONSUZ AZABA DÜŞER.

33– Bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar, veya dini konular ile alay ederse  o kimse küfre girer.

34-Dürer” de bahsedildiğine, bugün yahudi ve hırstiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedun rasulullah” deseler dahi, müslüman sayılamazlar. Çünki onlara , gerçekten bunu kabul ediyormusunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir hırıstiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve  ” Bende sizin gibi müslüman oldum.”  demesi gerektir.

35- Bir kimse Allahu Teala’yı acizlik ve ya cahillik  sıfatları ile anarsa, örnek:” Allah o işi nereden görecek? “Bu adamı Allah bile unutmuş demek” gibi  veya mahluklara Kuddûs, Kayyûm ve Er-Rahmân gibi isimler takarsa, küfre girer.

36– Bir kimse ” Allah gelse bana bunu yaptıramaz”, veya “Allah’ın oğlu gelse olmaz” , “Allah baba  istemez” ,” Allah oturdu, Allah yerinden kalktı”  diyen, veya “Falan adam o kadar acaip ki Allah’ın cebinden peygamberi çalar” diyen ve onu tasdikleyen de kafir olur..

37– Bir kimse bir işi yaptığı halde “Allah biliyorki, Allah şahid ki ben bu işi yapmadım “derse küfre girer.

38- Bir kimse; “Ben peygamberim ” derse, biride ona; ” Öyle ise mucizeni göster” derse,  her ikiside birlikte  küfre girer.

40– Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen,  Hz. Aişe(r.anha)’ya iftira eden, Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer.
NOT: Allah’ın Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra hilafet (kamil mânâ da halifelik) otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
Bu 30 yıl, Hz.Ali’den sonra Hz.Hasanın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır.  Bu sebeple Hz.Osman , Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) da halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.

41- Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer.

 42– Azizlere (Sadatlara)  gayb malumdur diyen veya öyle inanan kafirdir. Ancak, “Allah dilediği peygambere veya mü’min bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” demesi,  Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

43– Azizler şu işimi (gayb aleminde) hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. “Allah sadatların duaları vesilesi ile şu işimi yarattı ” veya “sadatların duaları vesilesi ile Allah  işlerimi düzene koydu”  demesi gerekirdi.

44- Bir kimse sevgilisine sen bana Allah’tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum, derse küfre girer.

45– Bir kimse güzel gördüğü bir kadına “İlah gibi kadın”  veya “işte tapılacak kadın ” derse küfre girer.

46- Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah’ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan,  içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina haksız yere adam öldürmeye başlarken, besmele çeken küfre girer.

47– “Falanca ile cennete dahi gitmem.” , veya “Sensiz cennete girmem” diyen küfre girer.  Hırıstiyanlar ve yahudiler ahirette cennetemi yoksa cehenneme mi giderler bilemem.” diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl, kıl bitmiyor diyen,  küfre girer.

48– Bir alimin veya  bir mü’minin ağzına söven  küfre girer. Çünki alim kişinin ağzı Kur’an yoludur.

49- Şeriata hakaret eden onu çağdışı bulan küfre girer. Açıklama: Şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır.

50-” Falan kafir filan kafirden daha hayırlıdır.”  demek küfürdür. “kötülükte daha  ehven veya daha az şerli” demek gerekir.

 51– Öldürülmesine meşru bir sebep olmadan ” falan adamın kanı helaldir” demek küfürdür.

52–  Lûtiliğe (homoseksüelliğe) helaldir diyen kafirdir. Hanımına ters ilişkiyi helal sayan da küfre girer.

53– Bir kimse içki,  zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için” keşke bunlar helal olsaydı.” dese veya öyle umsa,  küfre girer.
54- Haksız yere adam öldüren kimseye:  ” İyi yaptın”  dese kafir olur. Birisi “ey gavur Ali, veya Gavur Mehmet”  gibi bir ifade ile birini çağırsa, o kimsede ” Buyur efendim  ” dese küfre girer.

55– Bir kimse bir mümine” sen artık, kadına tapıyorsun,”  veya “paraya tapıyorsun,  sen ebediyen cehennemliksin.” derse, hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa, o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer.

56- “Keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı.” derse, veya   ” Hadi neyse namaz farz olmuş ama,  şu  abdest farz olmasaydı” derse, veya  “namaz beş vakit değilde iki veya üç vakit olsaydı” derse, veya “keşke gusül abdesti olmasaydı” diyen küfre girer.

57- Bir kimsenin başına bir musibet gelirde, o kimse ” Ya rabbi, her şeyimi aldın, daha ne yapacaksın, benden başkasını bulamadınmı, namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun, bana da bela yağdırıyorsun, senin adaletin bu mu ? ” bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer.

58– “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmişde yaratmış” demek küfürdür. Çünki özenmek acizlerin işidir. Allahu Teala yaratmasını dilediği şeye ” Ol ” der, onun nasıl olamasını dilerse, o da Allah(c.c.) kudreti ile öyle olur.

59– Bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerde tasdik ederse kafir olurlar. Zulmü aşikar olan bir hükümdara ” Adaletli hükümdar ” diyen küfre girer.

60– “Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum” diyen kimse kafir olur. “Bizim tarikatımızda, şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz, biz artık şeyhe ibadet eder, sadece ondan emir alırız.” diyen  küfre girer.

 61– “Allah falan müslümanın canını kafir olarak alsın” diyen kafir olur. Bir kimse, bir mümine ” Falan  şeytan adamdır.” derse küfre girer.

62– Bir kimse “Sen şunu veya bunu yarattın” veya ” Ben şunları yarattım” derse küfre girer. .

63– Müslümana beddua haramdır. Bir müslümana” Allah senin canını kafir olarak alsın ” diyen küfre girer. Peygamber efendimiz şöyle beyan ettiler ” Zalime beddua edenin sevabı, zaliminde günahı azalır. “

64- Bir kimse “keşke daha önce kafir olsaydımda şu kötülükleri yaptıktan sonra müslüman olsaydım” diyen küfre girer. “Keşke şu kötülükleri yapmadan müslüman olsaydım ” demesi gerkirdi.

65– “Ben kainat falan tanımıyorum” diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun” diyen veya ona amin dieyenler kafir olur. Ama  “Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin” derse dua olur.

66- Bir kimse hıristiyan veya gayri müslimlerden birine benzemek niyeti ile,  onlara mahsus  zünnar gibi bir eşyayı giyer,  veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar: Papaz Kuşağıdır.

  67– “İçki ehline helal, ehli olmayana haramdır” diyen, “Veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor.” diyen kafirdir. Kadını ve onun sebebi  ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allahu Teala yaratır. Biz her an,  yalnız O’na muhtacız.

68- Karısını üç talakla boşayan birine “Kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun” diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz.

69– Kabir hayatını ve peygamber(s.a.v.) efendimizin mi’racını inkar eden  küfre girer. Bazı ulemaya göre, sadece Mescid-i Aksa’dan ötesini  ( göklere ve cennetlere gidip geldiğini)  inkar ederse bid’at ehlidir.

70– Bir kimse” Allah, bilmemki  falanı ne diye yarattı.” derse küfre girer.

71- Bir kimse:  “Kur’an’da baş örtüsü emredilmedi ” derse küfre girer..  Allahu Teala Kitabullah’ta : ” Vel’yeDribne biHumûruhinne  alâ cuyûbihinne” diye beyan buyurmuştur. Mealen: ” (Ey Rasulum ) VelyeDribne;  O mü’mine kadınlara  emrimi hatırlat!  Darbetsinler; (indirsinler)  biHumûrihinne; baş örtülerini  alâ cuyûbihinne Yakalarının üzerlerine kadar . Kur’an’da baş örtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıpta;  Kuranda baş örtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiç bir değeri yoktur.
72- Bir kimse Allah’ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O Zatı ile ezelden ebede vardır.
73–   Bir kimse insan resmi yapıp İsa’nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa, veya yahudi ve hırıstiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harbde hile için giyerse kafir olmaz. Canını malını rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. (Uyunul besair)
74– Burçların insaların kaderini etkilediğine inanıp, kaderi inkâr etmek küfürdür.
75- Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki;
“BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.”      (Buhari, Edeb, 78/13)
76– Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek, küfürdür.
77- Allah görmez , görülmez demek de, küfürdür.

78- Bir kimse “Bu iş mâşâallah ile inşâallah ile olmaz “dese, öbürü de tasdik anlamında başını sallasa, her ikisi de kâfir olur. mâşâallah‘ın anlamı  “Allah korusun” demektir,  inşâallah‘ın anlamı ise, “Allah dilerse” demektir ki, ayeti kerimede Allah dilemeden hiç bir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah’ın koruması olmadan da hiç bir şeyin ayakta kalması mümkün değildir.

79- Tazim (hürmet) edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

80- Hadis-i şerifte, “münafık ve her çeşit kâfir ile konuşurken, efendim demeyin” buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

Saygı için efendim demek küfürse de, âdet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Telefonda bir gayrimüslime, buyurun efendim demek küfür olmaz, çünkü âdet böyledir. Gayrimüslime selam vermek de küfürdür, çünkü kâfire dua edilmez. Selam da duadır, ancak iş düşünce âdet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte, mesela Bonjour, Good morning, Guten morgen, Günaydın, İyi günler veya İyi akşamlar demekte mahzur yoktur.

81– Bir takım cahiller vardır ki onlar: “İyilik yapanın anasını avradını… şöyle böyle yapayım” sözü veya; “o iyiliğin anasını ..şöyle böyle yapayım”  diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir ki, bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hâla kendilerini Müslüman sanırlar. Bunların bu sözleri Allah’ın “iyilik yapın” emrine hakaret olduğu için küfre girerler. Peygamberler ve melekler de hep iyilik yaparlar. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar, mealen:
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

82- Bir kimse “Kur’an tahrif oldu yani; değişti” derse,
EL-CEVAP: O kimse külliyen kafirdir. Evli ise karısı boştur. Allah onun hiç bir ibadetini kabul etmez ta ki, o sözüne pişman olup tövbe edip iman ve nikahını tazeleyinceye dek.

83- “Sövmenin adını günah koymuşlar ” deyip, sövmeyi mübah saymak da küfürdür.

84- ŞARKILARDAKİ KÜFÜR SÖZLER:
1-Kahpe kader
2-secde ettim taparcasına
3-Bir sana taptım bir de Tanrıya
4-Madem unutacaktın beni neden yarattın
5-Kuluna kul oldum severek taptım
6-Alıştım kaderin zulmüne artık
7-Rabbim adaletin bu kadar mı?

NOT:     EBEDİ KURTULUŞ İÇİN BİLMEMİZ GEREKEN EHLİ SÜNNET İNANCI BİLGİLERİ İÇİN TIKLA:

Ehli Sünnet İnancı (itikadı)Kaynak:  Ehl-i Sünnet Akaidi

 

SORU:

Selamun Aleykum Hocam Birkaç sorum olacak cevaplamanızı rica edeceğim.
4-Ahmet gümüşhanevi hazretlerinin Ehli Sünnet itikadı adlı kitabını okurken orada bir husus vardı tam olarak idrak edemedim açıklayabilir misiniz? Peygamber efendimize küfredenin ( Tövbe estagfirullah) küfre düşeceğini ve tövbesinin kabul edilmeyeceği yazıyordu. Tövbesinin kabul edilmemesini anlamadım. Rabbim dahi şirkden döneni kabul ediyor burada neden böyle birşey var açıklar mısınız? Şimdiden çok teşekkürler.

 

CEVAP:

Aleyküm selam sayın Bilal bey.
A.Gümüşanevi hazretlerinin o konudaki fetvası şu kapsamdadır. Rasulullaha küferdenin tevbesinin kadı (hakim) tarafından kabul görmeyip katli gerektiği içindir. Yoksa Allah katında kabul olmadığı anlamında olduğu söylenemez.
Aynı kitapta Rasulullaha küfredenlerin tövbesinin kabul edilmeyeceği bildirildikten sonra, mürted olan kimse idam edilip sonra cenazesinin yıkanabileceği bildirmektedir. Bu durum onun tövbesinin Allah katında kabul edildiğinin belirtilmesidir. Zira Allah Et-Tevvab’tır. Bütün tevbeleri kabul edicidir.

 

 NİKÂH NASIL YENİLENİR ? alttaki yeri TIKLAYINIZ:

http://www.islamdergisi.com/fikih/nikah-nasil-tazelenir/

More Elfaz-ı Küfür Posts

Etiketler (Konular): , , , ,


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

537 soru “Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

 1. Selamün aleyküm hocam. benim sorum şu. eşimle tartışmıştık. sonra bana şiddet uyguladı ve ben o sinirle söylememem gereken birşey dedim. çok canım yanmıştı ve eşim baş olmuyordu hal ve hareketlerinde. o Allah sana hiçbir şey yapmıyor, sana tokatını vurmuyor, ben o Allah’ı tanımıyorum, inkar ediyorum diye ağladım. ve bunu birkaç kez dedim peş peşe. inanın içim sızlıyor dinden çıktım mı ve nikahım düşmüş müdür? ama bunu söylerken niyetim Allahı gerçek anlamda inkar değildi. bana yapılanı kabul etmemek, Allaha kırgınım gibisindendi. lütfen Beni kınamayın yazarken bile utanıyorum.

  • İlknur hanım Allah sizi hidayet üzere kılsın ve şeytanın kötülüğünden korusun.
   Beni kınamayın diyorsunuz. Sizi kınamıyorum ama hakkı söylemek benim görevimdir. Bu da senin ebedi kurtuluşunu düşündüğüm içindir.
   Eşinizin size yaptığı zulmü Allaha mal etmeniz sizin bilgisizliğinizdendir. Zira Allahu teala;
   “Ben insanlara asla zulmetmem ancak, insanlar birbirine zulmeder” buyurmaktadır.
   Siz o sözlerinizden dolayı tövbe edip tecdidi iman ve nikah yaptırmanız farzdır.

 2. Abi ben tövbemi ettim ama yapalı günahı nerdeyse 1 gün oldu sayılır mı?
  bide ben tövbemi bütün küfürler için ettim abi belki yapmışımdır diye

 3. Selamun Aleykum
  Abi bana şeytan bana mussallat oluyordu bana ….. diyordu ben durmadan euzu besmele çektim felak okudum bir yerden sonra gitti ama şeytanla savaşırken su kelimeyi kullandım allah baba dedim ben nikahlı değilim iman yenilenen mi gerek

  • Allah seni affetsin.
   “Allah anamızdır veya babamızdır” demen dinden çıkmana sebeptir. İblis seni parmağında oynatmış. Hemen bu sözlerine tövbe et ve şehadet getir amentüyü oku ve yeniden Müslüman ol.
   Bekarlara nikah tazelemesi olmaz.

   • abi ben bu hatayı edeli 1 gün den az olmuştu tövbe eddimde kabul olur mu
    bide abi bir sürü tövbe şekli var hangisi doğru nasıl tövbe edeceyim

    • Tövbenin süresi olmaz. Tövbeni bozmadığın sürece aradan on yıllar da geçse o tövbe geçerlidir. Genel ve özel tövbe vardır. Siz genel tövbe yapınız. Şöyle :
     “Yâ Rabbena ben pişman oldum bütün yapmış olduğum günahlardan. Keşke yapmasaydım. Benden şu ana kadar her ne kadar günah, küfür veya şirk sadır olduysa, ben onların hepsine pişman oldum bir daha yapmayacağım. Tübtü ve reca’tü tevbeten nasuha”

 4. Selamun Aleykum
  Abi beni iblis rahatsız ediyordu allah anamizdir babamizdir dedim bilmiyordum böyle bisi olcani ben evli değilim 12 yaşındayım iman yenilenen mi gerek ogretirmisin en büyük korkum yaradandir abi

  • Allah seni affetsin.
   “Allah anamızdır veya babamızdır” demen dinden çıkmana sebeptir. İblis seni parmağında oynatmış. Hemen bu sözlerine tövbe et ve şehadet getir amentüyü oku ve yeniden Müslüman ol.

 5. Hocam bir arkadas bir siyasetci hakkinda bu adam kiblede olsa namaz kilinmaz namaz kazaya birakilir desi gayri ihtiyari güldüm dinden cıkarmiyiz bu durumda hacca gittim hocam ben bilgi verirseniz sevinirim istemeden guldum cunku arkadasim komik bir insandi ama mukaddesata saygisizlik gibi bir niyetim yoktu aşagilamak gibide bir niyetim yoktu cevaplarsaniz sevinirim

  • Hayır, gayri ihtiyari olduğu için küfür olmaz. Ama o kimseden uzak durunuz. Sizi daha fazla sıkıntılara sokabilir.

   • İrem Hanım siz dini bir soru sormuyorsunuz ki size yardımcı olalım. İlk günden beri sorduğunuz soru aynı sorudur. Aynı sorunuzu kopyalayıp yapıştırarak aynı soruyu defalarca sormaktasınız. Lütfen bizim sabrımızı zorlamayınız. Böyle yapmakla bizi gereksiz yere meşgul edip kul hakkına giriyorsunuz.
    Sizin bu yaptıklarınıza hiç bir kimse bizim kadar müsamaha gösteremez.

    • Özür dilerim hakkınıza helal edin gerçekten bilerek yapmiyorum hayatim mahvoluyor gerçekten kötüyüm sadece bir şeyleri düzeltmeye calisiyorum ama etrafimda bu konuda yardim alabileceği kimse yok kurtulamiyorum bu kötülükten en kötüsü kalbim karariyor ofkeleniyor şeytan bunlari kalbimden geliyormuş gibi duygularimla oynuyor ne yasiyorum bilemezsiniz ama haklisiniz tekrar özür dilerim Allah razi olsun

     • Estağfirullah hakkımız helal olsun. Sizler sağlığınıza kavuşursanız biz de daha huzurlu olacağız. Ama görüyorum ki hâlâ bir doktora gitmemişsiniz. En kısa zamanda tedavi olmanız dileği ile Allah’a emanet olunuz.

     • Doktordan randevu aldim pazartesi gideceğim inşallah ama dun aksam yine aynisi oldu ve bu sefer kalbim bilmiyorum içimdeki ofke mi ne boyle bundan hoşnut oldu sanki ya da bana bunu böyle göstermiş olabilir mi tövbe tövbe hasa bu duygu bana ait olmamali bu da seytanin vesvesesi olabilir mi yani kalbimi mi karartiyor noluyor sonra hemen tövbe ettim ama geçmiyor yine içimi bir kuşku aliyor
      Lütfen bir cevap verin gerçekten bir daha sormayacagim

 6. Selamün Aleyküm

  Muhterem Hocam bir günahı işlerken üzülmemek küfür müdür? (günah olduğunu inkar etmediği ve hafife almadığı halde)

  DİNİMİZİSLAM.COM dan alıntı

  Sual: Bir günaha önem vermeden işlemek küfür olduğuna göre, yalan söyleyen, gıybet eden, içki içen, müzik dinleyen, zina eden, kumar oynayan, hırsızlık yapan, namaz kılmayan ve benzeri günah işleyen kâfir olmuyor mu?
  CEVAP
  Hangi günah olursa olsun hafife almak küfür olduğu gibi, mekruha veya sünnete önem vermemek de küfürdür. Ancak, burada önemli olan, günahı işleyen kimsenin, o günahı hafif görüp görmediğini tespittir. Bu kesin bilinmeyince, günah işleyene, (Günaha önem verseydi yapmazdı) demek yanlış olduğu gibi, (İşlediği günahların, günah olduğunu bilir, asla hafife almaz) demek de yanlıştır. İnsan gaflete düşüp günah işleyebilir. Bu bakımdan günah işleyenlere kâfir demek yanlış olur. Devamlı bir veya birkaç günahı işleyene de, (Bu kimse, günaha önem veriyor, hafife almıyor) demek de yanlış olur. Çünkü bir günahı devamlı işleyen, o günaha alışır, o işi gayet normal görür. Bu ise o kişiyi küfre sokar. Onun için hangi günah olursa olsun, günah işlediği için içi sızlamayan, üzülmeyen küfre girmiş demektir.

  • Bir günahı işlerken yanlış yaptığını bilmek üzülmek demektir. İşlediği günaha üzülmemek ise doğru yaptığına inanmaktır.

    • Farkında olsun veya olmasın bir kimsenin günah konusundaki itikadı önemlidir. Eğer bir kimse günahın günah olduğuna inanır ve günah işlemekle yanlış yaptığına itikat ettiği halde, böyle birisine kafir oldu diyen ehli sünnetten çıkar sapık mutezile mezhebine girer.

 7. Selamun aleyküm hocam sakalını kesen birine ‘çok yakışmış,güzel olmuşsun’ demek veya sakal bırakan kimseye sana sakal yakışmamış demek küfür müdür?

  • Sırf sünnet olan sakalı kazıdığı için, sünneti kast ederek ‘çok yakışmış, güzel olmuşsun’ demek küfürdür. Ama öyle bir kasıt ve niyet olmadan demek küfür olmaz.

 8. Selamun aleykum hocam banka bize promosyon diye hesaba para yatirdi ne yapmamiz gerekir birde mevdudinin kitaplari var tefhimul kuran adli kitap mevdudi iyi degil dediniz kitabi ne yapayimyipranmis kurani kerim kitaplarini ne yapmaliyiz

  • Aleykümselam muhterem Abdullah kardeşim. Muhtaç akraban(kardeş, amca, dayı teyze veya çocuklarından birileri) varsa promosyondan aldığınız parayı onlara verirsiniz.. O da yoksa bildiğiniz bir fakire verebilirsiniz.
   O kitapları içindeki ayet ve hadislere hakaret olmaksızın uygun bir yerde yakabilirsiniz.

 9. Hocam dua ederken ellerimizi nasil tutmaliyiz diger soru sahihi buhari ye inanmayan hir hocanin arkasinda namaz kilinurmi

  • Sünnet üzere dua ederken ellerin içi göğe bakacak şekilde eller omuz hizasına kadar kaldırılır.
   Sahihi Buhariye inanmayan imamın arkasında namaz kılınmaz. Kılınan namazları da iade etmek lazım gelir.

 10. Diger sorulara cevap istiyorum tamam hocam bir yil sonra şu zaman neye gore soyluyorlar o kadar teknoloji var supheli degilmi hocam

  • İşte sorunuzun cevabı:

   Hilalin görünme şartı bulutsuz havalardadır. Bizim gibi çok bulutlu kuzey ülkelerinde hilali görmek hemen hemen imkansızdır. O halde bizler orucu neye göre ve nasıl tutacağız?
   Sudi Arabistan hilalin gözetlenmesini Amerikalılara vermiştir. Allahu teala ise Kuran da “bir fasıkın getirdiği habere inanmayınız” buyurmaktadır. O halde Kurana rağmen bir gavurun haberine neden inanıyor bu gafiller?
   Bu hususta Diyanetten şaşmayınız.
   Nasıl dua edildiğine kimin karşı çıktığını yazmamışsınız biz neye göre size cevap yazacağız?

 11. Selamun aleykum hocam yillardir biz diyanete gore orucbtutuyoruz hilalin gorunme sarti yokmu hocam nasil oluyorda biz bir sne sonra ramazan orucna ne zaman baslayacagimizi hiliyoruz anlayamadim mekkede neden hilali gozluyorlar birde dua ederkenellerin durus sekilleri sahihi buhariyi inkar eden hocanin arkasinda namaz klinirmi?
  Hocam ramazan orucunu bir sene sonra ne zaman tutulacagini soyleyen bir diyenet hilali nasil gormeden boyle bir sistem oluyor hilali gormek lazim degilmi dua ederken ellerin sekli hakkinda sahihi buhariyi inkar eden bir kisinin arkasinda namaz kilinirmi

  • Aleykümselam Abdullah kardeşim.
   Hilalin görünme şartı bulutsuz havalardadır. Bizim gibi çok bulutlu kuzey ülkelerinde hilali görmek hemen hemen imkansızdır. O halde bizler orucu neye göre ve nasıl tutacağız?
   Sudi Arabistan hilalin gözetlenmesini Amerikalılara vermiştir. Allahu teala ise Kuran da “bir fasıkın getirdiği habere inanmayınız” buyurmaktadır. O halde Kurana rağmen bir gavurun haberine neden inanıyor bu gafiller?
   Bu hususta Diyanetten şaşmayınız.

 12. Selamun aleykum tarikat diye hir sey yok diyor hocam hilgibstiyoeum
  Delilerin ahiretteki yeri

  • Aleykümselam.
   Bir kimsenin bir şeyin olup olmadığını söylemesi onu bağlar. Kafir de “Allah yoktur, ahiret yoktur” der. Aklı selim insanların bunlara haşa inanması mı lazım?
   Deliler anadan doğma deli olup hiç akıllanmadan ölürlerse, çocuklar gibi muamele görür, hesapsız cennete girerler. Sonradan veya önceden akıllı iseler, akıllı oldukları süre kadar hesaba çekilirler.

 13. Selamun aleykum hocam yakin bir arkadasim oy vermenin insani kafir edecegini kim allahinvhukmu ile hukmetmezse ayeti kerimesi ile tarikatvdiye bir seyin olmadigi insanlarin seyhlerini ilahlastirdigi diyanetin fetva veremeyecegini sonucta oy veren kim olursa olsun kafirbkafirinvarkasinda namaz kilnmadigindan sonuc olarak hukum ile alakali haska aciklamalar varsa lutfen

  • Aleykümselam.
   Bunlar vehhabi sapıklarıdır. Vehhabiliği İngilizler 1850’li yılarda İslam alemini parçalamak için suudi arabistanda satılmış din adamlarına kurdurmuşlardır. Allah onlara hidayet versin. Müslümanlar oy vermezse Kuran düşmanı siyasetçiler otomatik olarak iktidara gelir dini islamı ortadan kaldırırlar. Bunlar kafirin ekmeğine yağ süren maşa konumunda ki sapıklardır. Onlardan uzak durasınız ki kurtuluşa eresiniz.
   Allahın hükmü ile hükmetmeyenler ayetini de yanlış yorumlamaktadır. İlgili konu için geniş bilgi TIKLAYINIZ:
   http://www.islamdergisi.com/akaid/allahin-hukmu-ile-hukmetmeyenler-kafir-midir/

 14. El fazil olmadigini bilmiyoruz yada yok nikah tazelenirmi imam cemaata donerken sagdami soldanmi donmesi lazim imam namz bittikten sonra neden mihraba donup dua ediyor cemaate donmesinin hikmeti nicin dua ederken el acma sekilleri hocam.

  • Bilmeden sizin veya eşinizin elfazı küfür işlemiş olabileceğini ihtimalini düşünerek zinaya düşmemek için arada bazen nikah tazelettirmek elzemdir.
   İmamın namazdan sonra yüzünü camaate döndükten sonra sağa veya sola veya dönmesinin sebebi hikmeti belki namaza sonradan yetişmiş birisi henüz namazını tamamlamadığı için imama(insana) karşı namaz kılmanın mekruh olmasından mütevellittir.
   Namaz bittikten sonra imam camaate döndükten sonra dua için tekrar kıbleye dönüp dua etmez. Öyle yapıyorsa o bizim dışımızdadır. Yani bidattir.
   Duada elleri açmak sünnettir. Sünnet ise Rasulullahın yaptığı işlerdir. Onun sebebi sorulmaz.

 15. Nefes ile calinân calgili ilahiler dinlemek hukmu hangi calgi turu hocam? vadlarini yazarmisiniz? ayrica faiz cekilerek alinan arabanin borcu bittikten sonra o aracin tamami helalmi olur? nikah tazelemek iyimidir? birde immam farz namazdan sonra tesbihatta yuzunu cemaata dönme sebebi namaz bittikten sonra mihraba donup dua etmesi caizmi?

  • Nefesli çalgının haram olmaması hususunu, İmamı Gazali Hz.leri İbn-i Ömerin(r.a.) rivayet ettiği hadise dayandırmaktadır. (Ney, fülüt vs. gibi…
   Araba helaldir faiz günahı vardır.
   Nikah tazelemek elfazı küfür halinden sonra farzdır.
   İmamın tesbihatte cemaate dönmesi sünnettir.

 16. hocam Selamun Aleyküm birkaç sorum var.ilk sorum bir şarkıya güzel demek küfür müdür?ikinci sorum bir film izledik örneğin bir savaş yada bir macera filmi olsun bu filmin bazı sahnelerinde müstehcen şeyler,kötü laflar yahut açık saçık giyinen bayanlar var.Biz bu filme güzel film dersek küfre girer miyiz?

  • Aleykümselam Oğuzhan.
   Bir şarkının sözleri küfür ve şirk içermiyorsa veya gayri ahlaki değilse hoşunuza gitmesi anlamında güzel demeniz küfür olmaz. Filmler de bunun gibidir. Ya da içeriğinde küfür, şirk veya sövgü olmayan ve müstehcenlik içermeyenleri kast ederek “bazı sahneleri hoşuma gitti” demeniz küfür olmaz.

 17. Hocam 10 yil kumar oynayan bir kisi tovbe ediyor ve on yil kumar oynamiyor ve daha sonra tekrar basliyor gecmiste on yil yapmis oldugu hu gunah neolur hocam

  • Geçmişte yaptığı on yıllık kumar günahı, tekrar yazılır ve melekler onu amel defterine ayrıca yalancı olarak yazarlar.

 18. Hocam amanna ama bagli oldugunuz bir yer surumda bir yalnislik yok herhalde benim kimseden gizkeyecek bir seyim yok sadece merak soruma cevap alamadim bazu dergalarda ayakta zikir cekiliyor halka yapilarak bilgi soruyorum kaynaklarda varmi nikah memuru belediye baskaninin bana verdigivyetkiye daysnarak diyor hocam

  • Allahı teala buyuruyorki, mealen:
   – Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.” derler. (Al-i İmran- 191)
   Burası bir sitedir. Siz bir okuyucusunuz. Özeliniz bizi alakadar etmez. Bizim özelimiz de kimseyi alakadar etmez. Özel sorular kabul etmiyorum.
   Ayakta ve halka yapılarak çekilen zikirler caizdir.(Kaynak: Tarikatler ve Fetvalar Ö.Ziyaüddin Gümüşanevi)
   Nikahta resmiyette akdi yapan kişi Belediye başkanının vekili olduğu için öyle diyor. Dini nikahta öyle bir şey yoktur.