Hatme Duası (Arabça-Türkçe)

letaiflerBismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  
  


HATME DUÂSI: (Menzil Sufileri İçin)

N O T :
HATME DUASININ ARAPÇA HARFLERLE ORJİNAL OKUNUŞU
İÇİN TIKLAYINIZ: 

1-2. Shf Arapça Harfli Hatme
3-4.shf Arapça Harfli Hatme
5-6. shf Arapça Harfli Hatme
7-8. shf Arapça Harfli Hatme
9-10 shf-ArapçaHarfli Hatme Duası
11-12. shf Arapça Harfli Hatme Duası
13-14. shf Arapça Harfli Hatme
15-16. Shf Arapça Harfli Hatme Duası
17-18. Shf Arapça Harfli Hatme Duası

Letâifler.
Bir kudsî-hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur :
“Dikkat ediniz, cesette bir kalb vardır. Kalbin içinde de bir fuad vardır. Fuadda dahi sır vardır. Sırda da hafi vardır. Hafide dahi ahfa var.. İşte benim nurum, o ahfadadır.”
Tasavvufi eserlerde aynen geçer
Kalp makamı: Sol memenin iki parmak altında, Hazreti Âdem aleyhisselamın kademi ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru sarıdır.
Ruh makamı: Sağ memenin iki parmak altında, Nuh ve İbrahim aleyhisselâmların kademleri ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru kırmızıdır.
Sır makamı: Sol memenin iki parmak üstünde, Musa aleyhisselâmın kademi ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru beyazdır.
Hafî makamı: Sağ memenin iki parmak üstünde, İsa aleyhisselâmın kademi ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru siyahtır.
Ahfa makamı: Sadrın ortasında, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru zümrüt yeşilidir.
Letâif-i Nefs makamı: İki kaş ortasında olup nûru turuncudur.ustadlarımızın bize oğretikleri budur Allah onlardan raz ve hoşnut olsun.ecmaiyn.
Turan Osmanoğlu..

 HATME DUASININ LATİN HARFLERLE YAZILIŞI:


Elhamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Elhamdu lillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahumme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihil-hatmeti’ş -şerîfeti’l-mubâreketi, ba’del- kabûli minnâ bi’l fadli ve’l keremi, hediyeten minnâ vâsileten ilâ ravdati menbai-s’sıdkı ve’ssefâ eşrafil verâ, hazreti Seyyidinâ Muhammedini’l Mustafa (Sallallahu aleyhi vesellem ve ilâ rûhi)).

*Küllin min âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî eshâbihî ve etbâihî ve zürriyâtihî ve muhâcirihî ve ensârih (Rıdvânullâhi Teâlâ aleyhim ecmain ve ilâ rûhî).

*Küllin min sâdâti silsileti’t tarîkati’l-âliyyeti’n-Nakşibendiyyeti, ve’l-Kâdiriyyeti, ve Sühreverdiyyeti, ve’l-Çeştiyyeti, ve’l-Kübreviyye (Kaddesallahu Esrârahum Ecmaîn ve ilâ rûhi)

*Şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâm’i-tarîkati zi’l-feydi’l-cârî ve’n-nûri’s-sârî, eş-şeyh behâi’l-hakkı ve’l-hakîkati ve’d-dîn hazreti eş-şeyh Muhammedini’l-Üveysiyyi’l-Buharî, el-mağrûfi bi-Şâh-ı Nakşibend (Kaddesallahu sırrahu ve ilâ rûhi).

*Menbai’l-meârifi ve’l-kemâli seyyidi’s-sâdâti es-seyid Emir Külâl (k.s.a.).

*El mukbili aleyke ve limâ sivâke’n-nâsî, Eş-Şeyh Muhammed Bâbâ’s-Semmâsî (k.s.a.).

*El vâlihî fî muhabbeti mevlâhu’l-ğaniyyi, El-ma’rûfi bi hazreti Azîzân Hâce Aliyyi’r-Râmîtenî (k.s.a.).

*El mu’ridi anil murâdi’d-dünyeviyyi ve’l-uhreviyyi hazreti Eş-şeyh Mahmûdini’l İncîr Fağnevî (k.s.a.).

*El Mutessellihi anil hicâbi’l-beşeriyyi, hazreti Eş-şeyh Ârifi’r-Rivegerî (k.s.a.).

*Kutbi’l-evliyâi ve burhâni’l-esfiyâi kâmii’l-bid’ati muhyi’s-sünneti, şeyhi’l-meşâyihi, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh Abdulhâlık’l-Gucdüvânî (k.s.a.)

*Kutbi’l-hakkânî el-ğavsi’s-samedânî Eş-şeyh Ahmedü’l-Fârûkî es-Serhendî el-ma’rûfi bi’l-İmâmi’r-Rabbânî el-Müceddidi elfi’s-sânî (k.s.a.).

*Kutbi dâireti’l-irşâdî ğavsi’s-sakaleyni ale’s-sâdâdi es-sâiri fillâhi er-râki’s-sâcidi zi’l-cenâheyni Diyâüddîn, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh Hâlid (k.s.a.).

*Menbai’l-hılmi ve nûri’z-zelâm, el-hâdi beyne’l-aşâiri ve’l-akvâmi sirâciddînillezî zahera min halefi seyyidi’l-enâm Mevlânâ Hazreti Es-seyyîd Abdullah (k.s.a.).

*Şeyhine’l-ğayrullezî bihî netebâha’l-vekûri kutbi’l-irşâdi ve’l-medâri, Şihâbiddîn, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh, es-Seyyid Tâhâ (k.s.a.).

*Sultâni’l-küberâi’l-mütekaddimîne kıdveti’l-küberâi’l-müteahhirîne ğavsi’l-âmmeti ve’l-hâifîn kutbi’l-eimmeti ve’s-sâlikîne muğîsi’l-musteğisîne mûnisi’l-ğurabâi ve’l-âşikîn, Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili’l-üveysiyyî, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh es-Seyyid Sibğatullâhi’l-Arvâsî (k.s.a.).

*Sultâni’l-ârifîn, kutbi’l-aktâbi’l vâsılîn, el müteşerrifi bi’l fenâi’l-mutlak, mürabbi’s-sâlikîne ilâ rabbihim ale’l vechi’l-ehak, nâsiri’ş-şeriati’l-ğarrâi, Kâmiı’l-bid’atid-darrâi müceddidi âsâri’s-selefi vettâbiîne ve mumehhidi bünyâni Tarîkati’l-Halefi ve’l-lâhikîne el-mutasarrifi Ale’l-itlâkı’l-lezî Lem yüra lehû nezîrun ba’det tefehhusifi’l-âfâki Kâtiın nisbeti ani’l-mubtedit-TÂĞÎ Mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-Mükemmili, Hazreti Eş-şeyh Abdurrahmâni’t Tâhî (k.s.a.).

*Şeyhi’ş-Şerîati ve şehbâzi’t-tarîkati ve burhâni’l-hakîkati, el-fânî Fillâhi ve’l-Bâkî Billâh, el-Mu’tasımi bi-Hablillâh, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Fethullâh (k.s.a.).

*Câmii kemâlâti’l-evliyâi’l-evvelîne ve mecmei’l-âdâbi ve füyûdâti’l âhirîn, umdeti’l-İslâmi ve müslimîn, umûdi’l-meşâyihı bi-ecmeıhim ve’s-sâlikîn, dav’i’s-semâvâti vel aradîn, sirâci’l-milleti ve’d-dîn, kehfi’d-duafâi ve’l-mesâkîn, kutbi’l-eimmeti ves’salikîn, Sultâni’l-âşikîn, şeyhine’l-Kâmili’l-mükemmili mevlânâ hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâuddîn (k.s.a.).

*Vârisi makâmâti’l-evliyâi ve’l-ârifîn, imâmi’l-mü’minîn, umdeti’l-âbidîne ve’s-sâlikîn, muzhiri’ş-şeriâti’l-ğarrâi muhyi’t-tarîkati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi el-mutesellihi ani’l-hıcâbi’l-insiyyi el-hâzini li’s-sırri’l ma’neviyyi, Mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili, hazreti eş-Şeyh Ahmed el-Haznevî (k.s.a.).

*Sultâni’l-câzibîn, nûri hidâyeti’l-vâsılîn, kutbi’l-ferdi li’l-âlemîn, nâşiri’l-mesleki’l-Ahmediyyeti fer’i’ş-şecerati’l- Muhammediyye, pîri’t-tarîkati’n-Nakşibendiyye, sâhibi’s-seciyyeti’l-mahmûdiyye, es-sâkî min hıyâdi’l-bahâiyye, nâsibi’l-a’lâmi’d-diniyye, muhyi âsâri kübbâri’s-selefi ve’t-tâbiîn, matlai’l-himemi bi’l-yakîn, menheci’s-seâdeti li’l -musaddıkîne mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili’l-Bilvânisî hazreti Eş-şeyh Seyyid Abdulhâkîm El Hüseyni (k.s.a.).

*Sultân’il müslimîne ve’l-müstecirîne ve tâci’l-mensûrîne ve muhibbi’l-mahbûbîn, ve müşâri’l-müsteşerîn, ve irşâdi’l -mürşidin, ve sırri’s-sâdıkîne bi-hidâyeti Rabbi’l-âlemîn, el-fâtihı künûze’l-ilmi ve’d-dîn, el-müstekırri bi’ş-şerîati’l -ğarrâi muhyi’t-tarîkat’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili’l-Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyîd Muhammed Râşidi’l-Hüseynî (k.s.a.).

*Mecmai âmâli’l-müslimîn, kutbi’l-fâizîn, sikati’l-müttekîn, vesileti’l-mütevekkilîn, sâhibi’s-sehâveti ve’l-kerâmeti li’l-âlemîn, kesîri’l-muhabbeti li’l-mütevâdiîn, sahibi’ş-şerîati ve tarîkati’n-Nakşibendiyye, Mevlâye ve şeyhî ve seyyidî ve senedî ve menbihî temessükî ve aleyhi i’timâdî ve bihî iftihârî ve minhu istimdâdî kurrati aynî şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili’l-Bilvânisî, hazreti Eş-Şeyh, es-Seyyid Abdülbâkî el-Hüseynî (K.S.A)

*Küllin mine’s-sâdâti ve’l-hulefâi ve’l-mürîdîne ve’l-muhibbîne ve’l-mahbûbîne ve’l-mensûbîne ve’l-müntesibîne ilâ hâzihi’t-tarîkati’l-âliyeti ve sâiri’t-turuk.

*Allâhummec’al misle sevâbihâ mektûben fî sahîfeti a’mâli küllin, ver-fa’bihâ derecâti küllin, ve a’li bihâ fî a’lâ ılliyyîne menzileti küllin ve zidnâ bihâ muhabbeten ınde cenâbi küllin ve efid aleynâ min berakâti küllin, ve etmim lenâ sülûke hâzihi’t-tarîkati’l-aliyyeti, ve veffiknâ limerdâti şeyhinâ ve imtisâli evâmirihî ve’ctinâbi menâhîh.
*Allâhümme’rzukne’l-bekâ bike, ba’del fenâi fîke alâ kıdemi sâdâtine’s-sâlikîne fîhâ.

*Allâhümmeğfir lenâ hatâyânâ veclibnâ ilâ mehabbetike bi mehabbeti evliyâike, verzukne’t-tevfîka ve’l-istikâmete alâ dînike ve tâatike birahmetike yâ erhamerrâhimîn. (âmin ve’l-hamdü lillâhi Rabbil âlemîn).

 

    HATME DUASI (Türkçe Meali):

Rahmn ve Rahîm Allâh’ın ismiyle

     Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam mahlukların en hayırlısı Muhammed(S.A.V.)e ve O’nun âline ve ashabına (arkadaşlarına) olsun.

 1- Ey Allah’ım (C.C.) bu mubarek hatme-i şerifi bizden kabul ettikten sonra, doğruluğun ve safanın (gönül temizliğinin) kaynağı Ravda-i   Mutahhara’da(Kabri Şerif’de) bulunan, vesilemiz, verâ (haramlar ve şüphelilerden sakınış) sahiplerinin en şereflisi efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya(S.A.V.) sevapların mislini bizden bir hediye olarak erdir ve ulaştır. O’nun âline(aile fertleri) ve eshabına, evlatlarına, zevcelerine, mü’minlere ve nesline, muhacir ve ensarın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn.) ruhlarına ulaştır.

    2-(Ey Rabbimiz) yüce Nakşibendi Tarikatının silsilesindeki sadatların ve Kadiri, Sühreverdi, Çeştiye ve Kübreviye tarikatlarında ki sadatların da (Kaddesallahu esrarahum ilâ ervâh) Allah onların ruhlarının sırlarını kudsi kılsın.

 3-Şeyhimiz, melâzimiz(yaşadığı zamanda ki taliblerini kayıran), örnek edindiğimiz, imamımız, tarikatın imamı,   cari feyz ve sari nurun sahibi, ârif, hak ve hakikatları süsleyen, Hz. Şeyh Muhammed Buhari Üveysi Nakşibend’in (ruhuna ulaştır). (K.S.).

 4- Marifetlerin  kaynağı, Sadatların olgun seyyidi, Esseyyid Emir Külal ( hz. ruhuna erdir) (k.s.)

 5- Masivadan arınmış, insanları Hakka yönlendiren gönül eri Şeyh Muhammed Baba Semmasi ( Hz. ruhuna) (k.s.)

 6- Allah’ın dostu, Gani Mevlasının  muhabbetinde ma’rûf, Azizan hoca  Aliyyirrâmitenî (hz. ruhuna).(k.s.)

 7- Dünya ve ahret arzularından yüz çevirmiş,Mahmud İncirî Fağnevi(hz.ruhuna).(K.S.) 

 8- Beşeri perdelerden sıyrılmış, şeyh Ârif Rivgerî (hz.ruhuna). (K.S.)

 9- Velilerin kutbu, esfiyanın delili, Bid’atin(dinde yenilik yapmak) tepesine darbe indiren, sünneti canlandıran, şeyhlerin şeyhi Abdulhâlık Gucdevanî( hz. ruhuna). (K.S.)

  10- Hakkani Kutup, Samedâni (İmamı Rabbani hz. lutfedilmiş ulvi bir makam) Gavs, Faruki(Hz. Ömer neslinden) şeyh olarak bilinen, Rabbâni İmamlık derecesine ermiş 2. binin Müceddidi (unutulan sünnetleri yeniden hayata geçirerek bid’atleri tepeleyen, Tarikatın şeriattan ayrı olmadığını, ancak onu hayata tatbik etmekten ibaret olduğunu izhar eden. ) Şeyh Ahmed Serhendî( hz. ruhuna) (K.S.).

11- İrşad dairesinin kutbu, Allah’a doğruluk üzere sülûk edip, ruku ve secde eden insan ve cinlerin gavsı, zahir ve batın ilminin alimi, dinin ışığı, efendimiz, Şeyh Halid( hz. ruhuna) (k.s.)

12- Hilmin kaynağı, karanlıkların nûru, kavimlerin ve aşiretlerin arasını doğruluğa yönlendiren, seyyid ehalisinin halefinden zuhur eden, dinin feneri, efendimiz Seyyid Abdullah(hz. ruhuna) (k.s.)

13- Müntesiplerini kayıran şeyhimiz, O ki, nefisleri vakurla uyaran, irşad edenlerin kutbu medarı, dinin kayan yıldızı, Efendimiz Şeyh Esseyyid Tâhâ (hz. ruhuna). (k.s.)

14- Önde ilerleyen büyüklerin sultanı(zamanında ki), kendisinden sonra gelen büyüklerin örnek edindiği, (Allah’tan) korkanların genelinin gavsı, sülûk eden imamların kutbu, nefsi ile güreşenlerin ustası, garib âşıkların dostu, kamil ve mükemmil(olgulaştıran) üveysi şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh Esseyyid Sıbğatullahi Arvasi hazretlerinin(ruhuna (k.s)

15– Âriflerin sultanı, Hakk’a vasıl olan kutupların kutbu, tam fena ile şereflenen, Rablerine sülûk edenleri Hakka yönlendiren, parlak şeriatin yardımcısı, zarar verici bid’atların tepesine darbe indiren, Büyük Selef ve Tabii’nin eserlerinin yenileyicisi(Yani; unutulan sünnetleri hayata geçiren), tarikat binasının esaslarını tanzim eden,  (manevi) boşluk üzere bulunanı keşfettikten sonra, ona afakta nazar edip tasarruf eden, azgın bid’atçilerden nisbeti kesen, efendimiz, olgun ve olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh Abdurrahmanı Tahi hz. nin (ruhuna). (k.s.)   

16- Şeriatin şeyhi tarikatın şehbazı, hakikatın bürhanı(delili), Sülûkta(Manevi ilerlemede) fena ve beka makamına eren, Allah’ın ipine(Kur’an’a) sarılan, kamil ve olgunlaştıran şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh Fethullah hazretlerinin (ruhuna (k.s.)

17- Evvelki evliyaların kemâlatını taşıyan, sonrakilerin feyzlerini ve edeplerini toplayan, Müslümanların (kuvvet vesilesi) direği, şeyhlerin ve saliklerin toplamının direği, göklerin ve yerin ışık vesilesi, din ve milletin lambası, zayıfların ve miskinlerin sığınağı(yaşadığı zamanda onlara yardım eden), sülûk eden saliklerin kutbu aşıkların sultanı kamil ve mükemmil şeyhimiz efendimiz, Eşşeyh Muhammed Diyauddin (haz.nin ruhuna) (k.s.)

18- Evliyaların ve Âriflerin makamlarının varisi, mü’minlerin imamı, abidlerin ve saliklerin dayanağı, parlak şeriati zahire çıkaran ve beyaz Nakşibendi Tarikatini canlandıran, beşeri perdelerden sıyrılan(ruhanileşen), mânevi sırların hazinesi, efendimiz, kamil ve  olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh Ahmedül- Haznevi hz.nin(ruhuna) (k.s.).   

19- Cezbe sahiplerinin sultanı, hidayete erenlerin nuru, alemlerin Ferdî kutbu, Ahmediye mesleğinin neşredicisi, Muhammedî ağacın dalı, Nakşibendi Tarikatinin piri, Mahmûdî karakterin sahibi, Bahaddin-i Buharî havuzundan su dağıtan, dinî bayrağı diken,  Selef büyüklerinin ve Tabiinin eserlerini canlandıran, seadet yolunu tasdik edenlere, himmet ederek yakîn(nûru)ile doğan,şeyhimiz, efendimiz, kâmil ve mükemmil(olgunlaştıran) Eşşeyh, Esseyyid Bilvanisli Abdulhakim Elhüseyni (hz. ruhuna (k.s.).

20- Müslümanların ve  müstecirin’in(Allah’a sığınmak isteyenlerin) sultanı, ve mensûrîn’in(Allah’tan yardım görenlerin) tâcı, sevenlerin seveni, istişare etmek isteyenlerin danışmanı, mürşidleri irşad eden, alemlerin Rabbinin hidayeti ile sadıkların sırrı, din ilmi hazinelerinin fatihi, Nakşibendi Tarikatını ve parlak şeriat ile istikrar bulmak isteyenleri canlandıran, Bilvanisli kâmil ve mükkemmil (olgunlaştıran) şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh, Esseyyid Muhammed Râşid (hz.nin ruhuna)k.s.).

21- Müslümanların ümitlerini toparlayan, feyizlenenlerin kutbu, müttekîlerin (günahtan sakınanların) sözüne güvendiği, Allah’a güvenenlerin vesilesi, cömertlik sahibi ve alemlerin kerameti, tevazu sahiplerine muhabbeti çok olan, şeriatin ve Nakşibendi Tarikati’nin sahibi, efendim, şeyhim, seyyidim ve senedim, ve kendisine tutunduğum, O’na itimat ettiğim, kendisiyle övündüğüm, kendisinden dua istediğim, gözümün aydınlığı, Bilvanisli kâmil ve mükemmil şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh, Esseyyid Abdulbâkî Elhüseynî, (ruhuna(k.s.). 

  22- Bu tarikatin ve diğer tarikatlerin bütün sadatlarının ve halifelerinin, müridlerinin, sevenlerinin, mensuplarının ve müntesiplerinin(bağlılarının), ( ruhlarına bu sevapları ulaştır ey Rabbimiz). 

  23- Allah’ım bu (hatmeden hasıl olan) sevapların bir mislini de amel defterlerimize yazılmasını kıl, onunla(hatme vesilesi ile) dercelerimizi yükselt. Onunla A’layi İlliyyin’ de ki menzile yücelt. Onunla katında muhabbetimizi arttır. Bereketlerinin hepsinden artırarak bize ulaştır. Bu yüce tarîkatte sülûkumüzü(manevi ilerlememizi) tamamla. Bizi hastalıktan hayra ulaştır. Şeyhimizin emirlerine uygun kıl. (emirlerine itaatkâr kıl) Yasaklarından çekindir.

      Allah’ım bizi fenadan  sonra Beka (makamı) ile rızıklandır. Bizi sadatlarımızın kendisinde sülûk ettikleri ayak üzere kıl.  Allah’ım günahlarımızı bağışla, bizi muhabbetine ve dostlarının muhabbetine cezb et. Bizi tevfikınla(yardımınla) ve istikametle rızıklandır. Dinin üzere taatinle(emrine uygun ) kıl. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. 

HATME-İ HACEGÂNIN FAZİLETİ
1. Hatmeye 25 Estağfirullah çekerek başlamak Kur’an’ı Kerim’de geçen 25 peygambere tekabül ediyor. Onun için 25 Estağfirullah çekiyoruz.
2. Başlarken 7 Fatiha okumanın sebebi: Fatiha anahtardır. Her bir Fatiha 7 kat semanın kapılarını bir bir açar. En son katta kabul dergâhı vardır. Orada yapılan amel zikir her bir kapıdan bir bir geçerek kabule mazhar olur.
3. Salavat-ı şerife başta 100 sonda 100 olmak üzere 200 adettir. Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki: Bana günde 200 adet salavat-ı şerife getirene şefaatim vacip olur. Hatmeye giren herkes bu şefaate mazhar olur.
4. 1000 ihlas okumanın sebebi: Bir ihlas okuma Kur’an’ın üçte birine, 2 ihlas üçte ikisine, 3 ihlas ise tamamına denktir. 1000 ihlas okumak da 333 hatim sevabı kazandırır.
5. Elemneşrahleke suresini okumak: Bir insan günah işlediğinde, şeytan-ı lain o insanın kalbine 79 düğüm atar. Her bir İnşirah suresi o düğümleri tek tek çözer. O gün şeytan lain hatme yapanın kalbine giremez, kalpler temizlenir.
6. Ya Baki Entel Baki demenin sebebi: Allah dostları Bekabillah makamındadır. Sofilerin de o makama ulaşmaları için Allah (C.C.)’nün Baki ismini zikrettiriyorlar.
7. Sonunda okunan 7 Fatiha’nın sebebi: 7 kat siccine kilit olur, kilitler. Yani yerin dibinde yapılan ameller siccine gitmesin diye.
Gavsul Azam Abdulhakim Hz. (k.s.) buyuruyor ki: Rasulullah (SAV) bana dese ki sofilere hangi ameli tavsiye edersin? Ben de derim ki HATME-İ HACEGÂNI tavsiye ederim.
Allah (c.c.) yapılan bütün amellerimizi kabul etsin. (Amin)

 

 Mütercim : Bekir Canbay    Ağustos- 2009

 

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

29 soru “Hatme Duası (Arabça-Türkçe)

 1. SAHTEKAR ŞEYHLERİN İŞLERİNDEN UZAK DURUN ŞUAN KİM ŞEYHİM DİYORSA SAHTEKAR ŞEREFSİZDİR GAVS DENİLEN SENİ DENİLEN ABDULBAKİ DENİLEN TAM BİR ŞEREFSİZ SAHTEKAR K..EKTİR.

  • Tevhidle alakası olmayan seviyesiz kişi.! Sen köpek olmamış olsaydınız âlimlere köpek demezdiniz. Sen kim Şeyh Abdulbakî hazretleri kim? Sen ve senin gibiler onun kapısında ki kıtmir kadar bile değerli olamazsınız. O kapıdaki kelp bile senin gibilerden daha şereflidir.

  • Mekkenin cahiliye dönemine ait sapiklari nasil ki efendimizi kabul etmemisse simdiki fetocu alcak munafiklarda Allahın c.c. gerçek evliyasina munkir olmuş. Ne diyelim. Allah hidayet versin. Vermeyecekse ebu leheblerle ebu cehillerle haşr eylesin. Amin

  • üzmeyelim üzülmeyelim
   biz kendimizi düzeltirsek eğer
   bizi görüp ibret alırlar
   o mübareklerde ali ile veli ile uğraşmamış
   Hakkın emirlerini alıp uygulamaya çalışmış layığı ile
   kalpler müstahni olmuyorsa
   Gidip menzil köyünü bir görmeli…
   Sevilensiniz

  • İlla Tevhid rumuzlu şahsa atıftır:
   Kendini seleften zanneden nasipsizler, hangi eserde hangi bir selefin en azından bir muslumana küfrettiğini okudunuz, sünnetin neresindesin tevhidi senden daha iyi bilen kimse yok mu? Senin hocan kim nefsin veya şeytan değilse bu küfür ve öfke niye.?
   Sizin gibilere çok merhamet ediyor ve şevkatle yaklaşıyoruz, sizde ahirette efendimizin sancağı altında olmayı umuyorsunuzdur, kimsenin kimsede zerre hakkı kalmaz. Dilinizle ve elinizle yaptığınız tüm zülümlerden hesaba çekilecek insan müflislerden olmayasın sakın yaptığın amellere güvenme gıybet, iftira, vs. ile amel defterin dolmuş taşmış olmasın, ağzında tevhid kalbinde öfke , vs…yazık.

  • Ey ismini illa tevhid yazan haddini bilmez ebu cehil torunu.
   Dedende öyle derdi Muhammed büyücü derdi.
   Ama sonunda geberdi. Sahtekar şeyhler demişsin.
   Sen hiç şeyh gördün mü de sahtesini gerçeğini ayırt edebiliyorsun.?
   Görseydin hakikat aynasında suretini görüp niye homur homur ettiğini anlardır.
   Allah sana hidayet etsin.

  • kardeşim bu yazdıklarını lütfen kaldır bir dahada bilmediğin birşey hakkında yorum yapma inamki senin adına üzüldüm eger yolun düşerse menzil köyüne git yaptığın yanlışı görürsün

   • Allahu Teala sana hidayet versin a kardeşim. Bir kimse nasipsizliği seçince meğer, Allah’ın velilerine sataşırmış. Keşke sizde sadatları anlayabilseydiniz ama aklınız selefiyecilik fitnesi ile ifsat olmuş sana söz kâr etmez. Ancak bundan gayri sizlerin hidayeti için dua edebiliriz.

  • İlla Tevhid isimli şahıs münafiksın sen. Kendini beğenmiş, adi Münafığın tekisin. Sen hiç Menzile gittin mi, o havayı teneffüs ettin mi, O Sofî kardeşlerimle oturum sohbet ettin mi, O Mübareğin çorbasını içtin mi, O Mübareğin arkasında Namaz kıldın mı.?
   Ne zararı var O Mübareğin sana.? Ne yaptı sana.? İslama hizmetten başka ne yaptı.? Hem O Mübarek Seyyid’dir. O’na söylenmiş her güzel övgü Resûlullaha, yine O’na söylenmiş her çirkin sözde yine Resûlullaha söylenmiş sayılır. Hem sen O kapıyı hiç araştırdın mı; O kapı aralıksız 1400 senedir var, yeni çıkmış, türemiş bir cemaat midir..?

   Rabbimiz sana hidâyet versin. İnşaallah bir an önce tevbe edersin. Yoksa sonun felâket..

  • İlla Tevhid ! Sen kendini anlatmışsın. Allah senin belanı verecek sabret. Köpek bile senden daha şerefli

 2. Bu hatme duasının sözlerini kim belirliyor,kime veriliyor.Merak ettiğim için soruyorum.Şu anda hayatta olan şeyh vefat edince yerine geçen halifesi ile ilgili olan hatme sözleri kim tarafından yazılıp kime verilecek mesela.

  • Mesut Tok kardeşim hatme dualarını sadatların halifeleri yazdırmışlardır. Hayatta olan mürşid vefat ettikten sonra yerine gelen halifenin ismi adına yapılan dua oraya eklenir. Halifenin ahvalini medhu sena ise o halifenin mürşidinin hayatta iken kendisi adına söylediği övgü sözleridir. Yani hiç bir mürşid, kendi kendini övmemiştir. O övgüler, mürşidinin hayatta iken kendisine atfen yaptığı övgüdür.

   • Anladığım kadarıyla mürşid hayatta iken halifesi için hatmede geçecek methiyeleri yazar.Vefatından sonra okunur.

    • Mürşit kendinden sonra gelecek halifelerine methiye yazmaz şifahi olarak söyler. Halifelerine hayatta iken görev verirse onun şifahi olarak söyledikleri medhiyeleri hatme duasına eklerler. Vefatından sonra vazifeye başlamaları emredilirse, dua eklemesini o vakit yaparlar.

 3. ALLAH razı olsun cumlenizden ama naksi tarikati haric diger tarikatlar yazmisiniz o aklimi karistı ben sadece naksi kadiri usaki muhammediye nur cemiyeti mevlevi leri biliodum bilmedigim seyleri ogrenmis oldum Allah kat ve kat razi olsun

  • Ayşe Hanım Allah sizlerden de razı olsun. Hatme Hacegan duası sadece Nakşibendi tarikatlarına mahsus bir duadır. Nakşi tarikatleri hariç diye bir şey de yazmadım. Lütfen bir kez daha kontrol ediniz. Allah’a emanet olunuz.

  • Sufi, sadece silsiledeki isimlerde farklılıklar olur… Mesela; Hatme Hacegan da Nakşibendi Molla Muhammed Konyevi Hazretlerinin sufileri kendi şeyhlerinin isimlerini okurken, Mezil sufileri Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin ismini okurlar. Muhammed Raşid Hazretleri ve evvelki Sadatların ismini her iki tarafın sufileri de okurlar. Bunun gibi.

  • EsSelamu aleyküm ☺ Günümüz Ancak Kurân ve Sünnet ile aydınlıkdır
   Hizmetinizde dolayı teşekkür ederiz.
   Paylaşım yapabilir miyiz?
   Rabbimiz Tevfik ve inayetiyle..

   • Aleykümselam Lütfettin kardeşim.
    İltifat ve takdirlerinizden dolayı biz de size teşekkür ederiz.
    Kaynak belirtmek suretiyle her türlü paylaşım serbesttir.