Vesvese Ve İlham

Ş- Şeytanın vesvesesi 2    

VESVESE; şeytanların dürtüsü olup, bazen kulağa bir fısıltıymış gibi gelebilen veya beyinimize bir düşünce halinde doğan, bir çok insanın bunların ne olduğunu ayıramayıp kendi fikri sanarak çelişkiye düştüğü bir durumdur.
İLHAM: Bunlar kendi arasında ikiye ayrılır. Melek vasıtası ile kulağa veya kalbe gelen fısıltı halinde veya düşünce şeklindeki düşünceler ya da, Allah’ın vasıtasız olarak doğrudan kalbte yarattığı İlahi mesajlardır. Kulağa fısıltı olarak gelen veya beyinde düşünce olarak beliren hatırlatmalar meleğin ilhamıdır. Bütün vücüda yayıldığı ve her zerre ile işitildiği sanılan ilham ise, ruhumuza bir fikir veya bir uyarı veya bir müjde halinde doğan İlahi ilhamdır.
DÜŞÜNCELER NE ZAMAN İNSANIN OLUR ?
Akla her gelen iyi veya kötü düşünce insanın kendisine ait değildir. Ancak bunlardan her hangi birisi beğenilip kabul görürse, işte o düşünce o vakit insanın kendisne ait olur. Eğer bu kötü düşüncelerden olupta küfür veya şirk türünden ise, bunlardan birisini benimseyen kimse, dili ile söylemesede kafir olur. Eğer akla gelen bu kötü düşünceler küfür ve şirk türünden değilde amel yönünden haram şeyler ise, hırsızlık, zina içki gibi işler yapılmadığı sürece günah yazılmaz, ancak; kibir, hased, kin,müslümana buğz(öfke), hırs, gibi kalple işlenen günahlar, kalpte olduğu sürece günah yazılır fakat kişi bunları helal görmediği sürece küfür olmaz.
“Ona (nefse) iyilik ve kötülüklerini ilham eden (Allah’a) yemin olsun.”(Şems, 91/8)
Hadis-i Tirmizi’de, Abdullah b. Mesud’dan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.):
“İnsanoğlunda bir lümme-i şeytâniyye bir de lümme-i melekiyye vardır. Lümme-i şeytâniyyeden hakkın yalanlanması ve kötülüklerin yapılması; lümme-i melekiyyeden de hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun Allah tarafından olduğunu bilsin ve O’na hamd etsin. Kötülük telkinini alan kimse de kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.”
buyurmuştur.
ve ardından:
“Şeytan size fakirliği vadeder ve hayâsızlığı emreder.”(Bakara, 2/268) mealindeki âyeti okumuştur.”

Vesvese hakkında  Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerindeki açıklamalar, mealen:
-“Muhakkak ki onun (şeytanın) iman eden ve rableri-ne güvenen kimseler üzerinde hakimiyeti yoktur. Muhakkak ki onun hakimiyeti onu dost edinen ve onu (Allah’a) eş koşanların üzerinedir.”  (Nahl: 99-100)          

-” Onları(insanları) -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır. (Nisa /119)
-“ O, onlara söz verir, kuruntulara /ümitlere düşürür; fakat şeytan onlara kuru bir altatmadan başka ne vaad eder? (Nisa- 120)
-” (Şeytan) Onlara vaadler ediyor onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey va’detmez.” (4/120)
-” (Allah’tan’tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah’ı zikredip-anarlar) sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.” (A’raf-201)
-” Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf-16)

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
-“ Melekten gelen ilham, İslamiyet’e uygun olur Şeytandan gelen vesvese, İslamiyet’ten ayrılmaya sebep olur ” [Tirmizi]

Şeytan, insanın kan damarlarında dolaşarak saptırıcı fikirlerini insana hatırlatmaktan asla geri durmayan iman hırsızı ve insanların düşmanıdır. İnsanın kalbine ve beynine gelen düşünceler iki farklı türdendir. Birisi saptırıcı, diğeri sağduyunun hakim olduğu olumlu düşüncelerdir. Bunlara negatif ve pozitifte denebilir. Saptırıcı düşüncelere cin şeytanları veya insan şeytanları veya bunların sebebi ile insanın işlediği kötülüklerden hasıl olan kötü hatıralar sebep olmaktadır. Her türlü hayaller ve kuruntularda bunlar sebebi ile oluşmaktadır. İyi düşüncelere gelince, bunlar ya melek tarafından veya insanın daha daha önce işlediği iyi işlerin hatıralarının sebep olması ile oluşmaktadır. Bunların dışında bir de, Allahu Tealanın kalbe ilhamı ettiği iyi düşünceler sebebiyle oluşan olumlu düşünceler bulunur. Bu sebepledir ki, insanın  kalbi ve beyni yaşadığı süre içinde olumlu ve olumsuz düşüncelerden asla boş kalamaz.
Nas suresinde Allahu Teala buyurur ki, mealen:
“ Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden.” (Nas/4)
-“ Ki o insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku kuruntu fısıldar)” ; (Nas/5)
-“ Minel-cinneti vennâs.” Mealen: “(O vesvese verenler hem cin şeytanlarından, hem de insan şeytanların olur.)”
    (Nas-6) 

     Soru: İnsan aklına gelen her düşünceden sorumlu mudur?
    Cevap: Bu soruyu Allah’ın Rasulünün(aleyhissalâtu vesselâm) bir hadisi ile açıklayalım. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:
-” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.”
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
-” Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu.
Oradakiler
-” Evet! deyince:
O:
– “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi. “Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).
Diğer bir rivayette:
-“(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamdolsun” demiştir.
Müslim’in İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’dan kaydettiği bir rivayet şöyledir:
Eshab dediler ki:
– “Ey Allah’ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi?”
-” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.”
1363 Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyet olunduğuna göre Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
-” Horozların öttüğünü işittiğinizde (dileklerinizi) Allâh’ın fazl-ü kereminden isteyiniz!. Zirâ horozlar melek görmüşler (de öyle ötmüşler) dir. Merkebin anırmasını işittiğinizde de şeytan (ın şerrin) den Allâh’a sığınınız (ve: Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, deyiniz). Çünkü merkep şeytan görmüş (de öyle anırmış) dır.
1384 İbn-i Abbâs radiya’llâhu anhumâ’dan gelen bir rivâyete göre şöyle demiştir:
-” Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem (muazzez hafidleri) Hasen’le Hüseyn’e (meâli aşağıdaki duâyı) okurdu. Ve: (Büyük) babanız (İbrâhîm) de bu duâyı (oğulları) İsmâil ile İshâk’a okurdu! der idi:
-” Allâh’ım, ins, cinn, şeytanlarının şerrinden, (zehirli) haşerattan ve dokunan her kötü gözden- şifâ veren kelimelerine sığınırım.

SORU: Haram işlemeye niyet edip, Allah’tan korktuğu için vazgeçen günaha girer mi?
     CEVAP: Bu soruyu Rasulullah’ın şu hadisi ile cevaplayalım, mealen:
-“ Kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur ” [Beyheki]
-” İbadetleri yapıp, ilmihal bilgilerini öğrenmeye çalışan kimseye, Allah’ı, ahireti inkâr gibi düşünceler gelmesi, onun imansız olduğunu değil, imanlı olduğunu gösterir Meyveli ağaç taşlandığı, hırsız mücevher olan eve girmeye çalıştığı gibi, şeytan da imanlı olanlara saldırır. Hadis-i şerifte, böyle vesveselerin imandan olduğu bildirildi, (Vesvese imanın tâ kendisidir) buyuruldu (Ramuz)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
-” Kötü vesveselerin gelmesine sebep imanın kâmil olmasıdır Çünkü hadis-i şerifte:
-” Böyle vesveseler, imanın olgun olmasındandır”buyuruldu (1/182)
     Allahu Teala buyurduki:
-” Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin bırakmak ister Sizi, Allah’ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister. Siz bunlardan [ayıplarını, zararlarını bildikten sonra] hâlâ sakınmaz mısınız?) [Maide 91]

-” (Nefsine uyarak) Allahü teâlânın dininden yüz çevirenlere,  bir şeytan musallat ederiz.” [Zuhruf 36]

Medine-i Münevvere’de bir Yahudi, birgün Allah’ın Rasulüne(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle der:
-“ Ey Muhammed bizim namazımız sizin müslümanların namazından daha güzel olmaktadır. Çünkü bizler namazda hiç vesveslenmeyiz.
Halbuki sizin müslümanlar hiçbir zaman vesvesesiz namaz kılamazlar.”
Rasulullahın yanında bulunan hazreti Ebu Bekr ileri çıkarak:
-“ Ey Allah’ın Rasulü izin verirseniz bu yahudinin cevabını ben vereyim.”der.
Allah’ın Rasulü(s.a.v.) :
-“ Olur ya Eba Bekr” der.
Ebu Bekr(radıyallahu anh) :
-“ Ey yahudi! Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Bir evde iki oda olduğunu düşünelim, birisi mücevherle dolu, diğer ise boş olsa, hırsız hangi odanın kapısını kırmaya çalışır?”
Yahudi:
-“ Tabiki boş odaya uğramaz.“ der.
Ebu Bekir (r.a.):
-“ O halde iman bir mücevherdir. Şeytan ise, iman hırsızıdır. Eğer sizlerin kalblerinde iman olsaydı, mutlaka sizlere vesvese vererek
imanınızı çalmaya çalışırdı. Halbuki sizlerin kalbinde iman yoktur. Öyleyse şeytan sizilere neden vesvese versin? Biz müslümanlara gelince:
“Şeytan bizlere vesvese vererek imanımızı çalmaya çalışmaktadır.” der.
Bunun üzerine yahudi hidayete gelip müslüman olur.
Şeytan, sarhoşlara veya gayri islami yaşayışta olanlara vesvese vermez. Ancak bu kimseler hidayete gelip eski kötü yaşantılarını
bıraktıklarında, akla hayale gelmeyen bin bir türlü vesvesler vermeye başlar. Şeytan bu türlü vesveseleri verdikten sonra o şahsa şöyle der:
Sen kâfir oldun. Sen bu işi yapamayacaksın.” veya onun aklına “Allah yoktur. Neden kendini sıkıntıya sokuyorsun? Hayatını yaşamana bak. Bu dünyaya bir daha gelemeyeceksin. Hani bunca insan ölüp gidiyor, hiç gidip de gelen var mı?” gibi düşünceleri getirerek kişiyi yorarak iman ve ibadete lâ kayıt kalmasını sağlamaya çalışır. Vesveselenen kimse de bu sözleri kendisinin söylediğini sanarak kendi kendine “Galiba ben kâfir oldum.” diyerek kahrolmaya başlar. Oysaki bir kimsenin hem bir şeye inanması hem de o şeyi inkâr etmesi mümkün değildir. İçerde bir “BEN” vardır. O da kişinin kendisidir. Diğer muhalif fikirler ise şeytana veya meleğe aittir. Veya geçmiş hatıralardan başka şey değildir.
Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyete göre, Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:
-“ Sizden her hangi birinize şeytan gelir de: (Şunu) böyle kim yarattı?, (Şunu) böyle kim yarattı?, En sonu: Rabb’ini kim yarattı? diye vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabb’ınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen “Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” diyerek Allâh’a sığınsın!. Ve vesveseye son versin!” 
Müslüman, vesveselerin hiç birine aldırış etmemeli, şeytanı da onun vesvesesini de Allahu Tealanın yarattığını bilmekle şeytanı kahretmelidir.
Vesselam.

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

100 soru “Vesvese Ve İlham

 1. Aleykümselam.
  Lumme-i seytaniyye, insana sürekli günah işlemeyi hatırlatan şeytandır..
  Lumme-i melekiyye ise, meleğin insana güzel şeyleri telkinidir.

 2. Allahın zatını düşünmek şirktir. Kudretinin büyüklüğünü düşün. Zira gördüğün ve görmediğin hissettiğin ve ya hissetmediğin tüm kuvvetler Onun kudretinin tecellileridir.
  Sağlam hoca arıyorsan İslam Dergisinden ayrılma.

  • Allah bir şeyi yaraması için ona ol der o da olur. İnsanların yapmaları ile asla kıyaslanamaz. Akıl o şeylere asla yetmez. Onun ne görmesi mahlukların görmesine, ne de yaratması insanların yapmasına asla benzemez. İman et teslim ol.
   Kafayı yersin daha fazla düşünürsen.
   Allahın büyüklüğünü anlamaya değil kabul etmeye çalış.

 3. Öncelikle selamın aleyküm.Size yaşadığım bir durumu anlatacağım.22yaşındayım ve yaklaşık 2.5 /3 ay önce 5 vakit namaza başladım.İlk başlarda namaz esnasında ailemle veya kendimle ilgili aklıma kötü şeyler geliyordu.İlk başta sadece bu kadardı.Özellikle son birkaç haftadır ise dini ögelerle ilgili istemediğim tasvip etmediğim haşa affedilmeyecek türden düşünceler aklıma gelmeye başladı.Bu durum hem benim moralimi çok bozdu hem de ibadetten huşu duyamamaya başladım.Düşündüğüm şeylerden dolayı korku duydum.Bir iki gün namaza ara vermeye çalıştım ama düzelme olmadı.Daha çok ibadete yöneldim yine geçmedi.Aklıma gelen düşüncelerden dolayı haşa sabahları sırf aklıma o düşünceler gelmesin diye uyanmak istemediğim bile oldu.Adeta kendimle mücadele halindeyim.Sizce ne yapmalıyım.Dini ögeler ile ilgili düşünceler geliyor.Cevap yazarsanız sevinirim.

  Devamlı kelime-i tevhid kelime-i şehadet getirip ihlas felak nas ayetel kürsi okuyorum vesveseler daha da ağırlaştı.ne yapmalıyım?

 4. İlk önce Selamın aleyküm
  Hocam internette cinlerle ile ilgili hikayeler okuyordum birden birsey sanki ya tevvbah diye seslendi beynime dilime dolandi .
  İçimde kötü olan herseyi durdurmak istiyorum gibi beynim canlandı sanki uyuşmuştu
  Bunun sebebi nedir hocam ?

  • Aleykümselam.
   Ya Tevvab(ey tövbeleri kabul eden Allah) diyen Müslüman cinlerdir. Cinlerle alakalı hikayeleri okuma ve dinleme. Allah korusun zararları dokunur da kurtulamayabilirsin.
   Sen sana lazım olan bilgileri öğrenmiyorsun başka aleme ait mahlukların esrarına vakıf olmaya çalışıyorsun Yanlış yoldasın.
   Sana tavsiyem Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin Büyük İslam İlmihalini alıp baştan sona kadar analayarak okursan alim olursun. O öğreneceğin bilgilerle amel edersen evliya olursun.

 5. DÜŞÜNCELERİMİZ KESİNLİKLE BİZE AİT DEĞİL YÜCE ALLAH’IMIZI CC. HİÇ UNUTMAMAK İÇİN UYGULAMAMIZ GEREKEN 8. FORMÜL
  23 Eylül 2012, 17:58

  .

  DÜŞÜNCELERİMİZ:

  Yüce Allah’ımızın CC. her an ilham-İlahi olarak
  MÜZEKKİR ismiyle bize olan hatırlatmalarıdır.

  Bizim değildir. Yani biz düşünmüyoruz.
  Düşünceleri bize Allah CC. MÜZEKKİR İsmiyle İLHAM-I İLAHİ olarak sunuyor.

  Biz sadece seçenek yapıyoruz. Biz aklımızla fikir üretemeyiz.

  Bize sadece cüz-i irademiz olan SEÇME imkânı verilmektedir.
  Fikirleri İlham eden seçenekler halinde Bize HER AN sunmakta Yüce Allah’ımızdır CC.

  Biz aklımızla sadece sunulan seçeneklerden cüz-i irademizle
  seçiyoruz. Yüce Allah’ımız da CC. dilerse yaratıyor
  Ve biz seçtiklerimizden mesul oluyoruz.

  O’na göre hesap vereceğiz.

  Nitekim ” işte şimdi aklıma geldi” nin gerçek manası işte budur.
  Yani Yüce Allah’ım CC. bana fikir sundu demektir.

  Düşünsenize aklımıza gelen fikirler bize uzaydan mı geliyor,
  yoksa her an her yerde Yüce Allah’ımız mı CC. lutfediyor ?.

  İşin aslı Efendimiz Yüce Allah CC. her an bize MÜZEKKİR, MÜLAKKİN
  isimleriyle düşüncemiz olarak konuşmalar yaratıyor
  Biz Kur’an Ayetleriyle yaşamadığımız için
  GAFLETTEN dolayı FARKINA VARAMIYORUZ.

  İşte ayet-i kerimeler;

  “ O’ NA (yani insana) HEM KÖTÜLÜĞÜ,
  HEM DE ONDAN SAKINMA YOLUNU İLHAM EDENE
  (Allah’ın Zatına) YEMİN OLSUN Kİ ” Şems 8-9

  (evet fikirler, düşünceler bizim miymiş. Fikirleri kim ilham ediyormuş?.)

  “ O’NA HAYIR VE ŞER YOLLARINI GÖSTERMEDİK Mİ?. “ Beled 10

  Evet bizlere sadece tercih hakkı var.
  TERCİHLERİMİZDEN yani cüz-i irademizden mesulüz.

  KİMSE AMELİYLE KURTULAMAZ (çünkü ameller Allah’ın lütuflarıdır.
  Kimse sahip çıkamaz.) Sende mi ya Resullullah?.

  EVET BEN DE KURTULAMAM.
  AMELLER ANCAK NİYETLERE GÖREDİR. Hş.
  ( Biz niyet edip talep ediyoruz Allah’ta CC.
  dilerse yaratıyor. Ve her talep ettiğimizden hesaba çekileceğiz.

  Ya mükâfat göreceğiz veya azaba uğrayacağız.)

  “Şüphesiz ki Allah Teâlâ, ümmetimi kalplerinden geçirdikleri kötülükleri
  Yapmadıkça veya söylemedikçe sorumlu tutmaz.”hocam bu konudaki fikirleriniz nedir?

  • Allahu Teala önce özgür irade ile dilememizi diledi ve bize irade sıfatı lütfetti. Kalbe gelen iyilik ve kötülükleri yaratan Allahu tealadır. İyilikleri melek vasıtasıyla kötülükleri de şeytan vasıtasıyla yaratır. İnsan bunlardan birini yapmayı seçerse Allah kulunun o mevzu ile alakalı ilerini de yaratır. Kul seçtiği için sorumlu olur.

 6. Ailemle ile ilgili kötü düşüncelere sahibim ve sapıkça küçük çocuklar falan geliyor aklıma akrabam olan hayattan zevk alamıyorum namazımı kılıyorum Allaha dua ediyorum daima dini vesveselerde alıyorum derslerim berbat halde oysa çalışkan bi öğrenciydim bu yüzden okulum uzuycak kendimden o kadar çok utanıyorum ki intihar etmeyi düşünüyorum geceleri hiç uyuyamıyorum 3 sene önce annemi kaybettim hadi öl artık annen seni bekliyor diyor içimdeki ses lütfen bu düşünceler bana ait olabilir mi içimden bi ses bu düşünceler senin diyor lütfen yardım edin napmam lazım teşekkür ederim

   • teşekkür ederim.bu bir imtihan ver bizde bu imtihanı geçmekle sorumluyuz ama çocuklara yakın olma derken ben zaten bu iğrençliği yapıcak kadar aşağılık biri değilim.

    • Size o aşağılık işi yaparsınız demedik. Fitne ve dedikoduya mahal vermemek için mesafeli olmak gerekir.

 7. Mrb iyi günler benim size sorum içimdeki sesle devamlı kavga halindeyim istemiyerek bazı kelimeler söylüyorum sonra pişman oluyorum ben günaha giriyormuyum çok korkuyorum ben dinsiz degilim namazımı kılmaya çalışıyorum ama içimdeki sese söz geçiremiyorum rabbime isyan ediyorum ne yapmam lazım rabbimin varlıgını yokluyorum

  • İyi günler Fatma hanım.
   Biliniz ki, gerek içerde ve gerekse dışarda her görülen, işitilen, tadılan ve hissedilen Allah’tandır. Yani onlar, Allah’ın kudretinin eserleridir. Yani hepimiz Onun kudretinin tecellileriyiz. Sizi de içinize gelen o sesleri de sizi imtihan etmek için yaratan Allah’tır.
   İçinize olumlu veya olumsuz her ne gelirse “Allah’ım yarattıklarının şerrinden sana sığınırım, beni affet” deyiniz

 8. Hocam şeytan Rüyada Sünnet sakallı bir surette “ben Allahın Rasulü Muhammedim” diyebilirim?

  • Şeytan, Rasulullahın gerçek şekline asla giremez. Başka şekillerde “ben peygamberim ” diyebilir.

 9. Hayırlı akşamlar Hocam!Gecen seneden beri yanımda sadece benim görebildiğim bir Melek görüyorum!Bana ilham gönderiyor,benim bu konuda fazla bilgim yok,biraz acıklarsanız cok sevinirim!Allahtan olan bir varlık olduğunu hissetdiyorum hicbir kötülük görmedim şükürler olsun!Bide altıncı hissim kuvvetli bazen anında gözümden filim gibi gecen o kişi hakkında olanı söylüyorum iyi niyetinde!Hicbir bilgim yok acaba bu bir vesvesemidir?

  • Hayırlı akşamlar Sinem hanım. Melekler bizim gibi kimselere gözükmez. Sizin gördüğünüz cindir. Kendini melek olarak tanıtıyorsa kafir cindir. Size gözüktüğü zaman Felak ve Nas surelerini ve Ayetelkürsiyi okuyunuz. O zaman kaybolmuyorsa melek olabilir.

  • Bir kimse unutarak veya yanlışlıkla küfür ve şirk işlerse o küfür ve şirk sayılmaz. Ama o kimse, işlediği şeyin küfür veya şirk olduğunun farkına vardığı an hemen estağfirulllah demeli.

 10. hocam ben de dini takıntı hastalığı var. Sürekli cevremi günah işeyip işlememe konusunda irdeliyorum. sorum şu bilmeden kasıtsız olarak şirke küfre düşülür mü. yani bir kişi namaz kılıyo oruc tutuyo ama cahillikten ve gafletten zihninde Allah ile ilgili yanlış görüntüler var. Haşa sanki Allah gökteymiş ya da HAŞA erkekmiş gibi. küçüklükten anne ve babanın cahilliğinden cocukken bir takım seyler yerleşmiş farkında olmadan. Allah deyince yukarıda olan insana benzeyen görüntüler aklına geliyor. daha doğrusu dinin bu oldugunu sanıyor cahillikten.ben o kişiyle konuşmadım bu konuyu yani doğrusu anlatılsa ititaz edecegini sanmıyorum ama ülkemizde bu durumda binlerce insan HASA yukarıda Allah var diyolar mesela bunun gibi. ibadetlerini yapıyor ama cahillikten dediğim şeyler varsa bu kişi dinden çıkmış ve şirke mi düşmüştür. ibadet ediyor ama Allah ile ilgili farkında olmadan bir profıl yerlesşmiş kafasına. dinden mi cıkmıstır. farkında olmadan kafir olma gibi bir şey söz konus mudur.

  • Hale Hanım İslam Dergisi Facebook sayfamıza da aynı soruyu yazmışsınız cevap orada:

 11. Hocam selamunaleykum. ağzımızdan çıkmayan sözlerde ağzımızın içinde yuvarladığımız mesela şeytanın vesvesesiyle gelmiş, tabiri caizse kendi içimizde sesli düşünüyoruz ama dışarı çıkartmıyoruz yani söylemiyoruz. bundan da sorumluluğumuz var mı ?? kafama takılıyor hocam kendi içimizde ağzımızın içinden mesela kötü bi düşünce geçiyor ama bunu dile getirmiyoruz yani sesli bi şekilde konuşarak söylemiyoruz yani ağzımızın içinde kendimiz söylüyoruz. dinen bunun durumu nedir yani mesela birine küfür ettik ağzımızdan çıkmadı yaptığımız doğru bişey değil Allah affetsin ama içimizden söyledik anlatabilmişimdir umarım bunun vebali var mı hocam sorumlumuyuz bunlardan ?? Şeytan vesvese veriyor devamlı şunu söyledin bunu söyledin sorumlusun artık vs vs aydınlatırsanız sevinirim hocam sağolun

  • Aleykümselam.
   Nasıl ki iman kalbin tasdiki ile geçerli ise küfür de(inkar da), sesli veya sessiz işlenebilir. Küfür alameti olan bir şeyi kalbin doğru bulması dinden çıkma alametidir.

  • Hocam ilginiz için Allah razı olsun öcelikle. Hocam kesinlikle kalben onaylama yok sadece işte vesveseyle uğraşırken acaba dedim mi demedim mi ağzımdan çıktı mı çıkmadı mı derken düştüğüm vesvese durumu sıkıntıya sokuyor beni iman yönüyle elhamdülillah bi sıkıntı yok çok şükür Hocam.
   Merak ettiğim durum bu hocam inşaallah gerektiği gibi anlatabilmişimdir açıklarsanız çok sevinirim hocam. Hayırlı bayramlar

 12. Selamun aleyküm hocam ben bu son ramazan ayinda orucumun hepsini tuttum ramazanin bitmesine 1 hafta kala kuranada basladim ardindan namazada basladim ilk baslarda ALLAH ile ilgili kotu seyler geliyordu vesvese oldugunun farkindaydim youtubeden bir hristiyanla din konusunda tartişdiktan sonra bu sefer hristiyanlikla ilgili aklima kotu seyler geldi yani acaba hristiyanlik dogrumudur gibi seyler geldi gun icerisinde bu dusuncelerin bazen bi kac saatligine gittigi oluyor bu tur dusunceleri aklim ve kalbimde hissediyorum acaba bu şüphemidir yoksa vesvesemi cevap verirseniz sevinirim.

  • Aleykümselam Okan kardeşim. O aklınıza gelen kötü şeylerin şeytanın hatırlatması küfür şeyler olduğunu bilmeniz yeterlidir.
   Ancak hıristiyanlık hakkında sanırım yeterli bilgiye sahip olmadığınız aşikardır. Hıristiyanlık da İslam gibi bir ilahi kaynaklı din idi. Ancak onu Hz. İsa’dan 83 yıl sonra yazan papazlar bozdular. Haşa, Allah üçtür, İsa da Allahın oğlu dediler ve kafir oldular. Birbirini tutmayan yüzden fazla bozulmuş incil sayısını ancak dörde indirebildiler. Onlarda birbirleri ile ve çağdaş ilimle çelişmektedir. İlah olan hiç yer içer bir anadan doğar ve ölür mü? Alemlerin Rabbi Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve hiç bir şeye de benzemez. Hıristiyanlık bu anlattıklarımızdan da bin beter.

 13. Selamun Aleyküm. Ben mesela bir söz söylüyorum sonra acaba küfre mi düştüm diye şüphede kalıp Şehadet getiriyorum. İçimden geçenlerden çok ağzımdan çıkanlarla ilgili sorunum. Mesela Tv de veya başka bi yerde bi insana yaptığı bi hareketten veya gaflete duserek guluyorum sonra diyorum nasil Allah’ın yarattığı kula gülerim acaba küfre mi düştüm. Söylediğim sözlerin küfre düşerecek olmasindan çok korkuyorum. Elfaz-i kufurleri okudum biraz o günden sonra böyle şeyler olmaya başladı. Kalbim bunlari kabul etmiyor lakin ağzımdan çıkan kelimelerle acaba küfre mi dustum diye dusundugum için halsizleştim. Moralim çok bozuk. Lütfen cevaplayım Allah razı olsun

  • Aleykümselam Emre. Her söylenen söz küfür olmaz. Konuya vakıf olursanız sıkıntınız kalmaz. Sizin vesveseniz bilgi eksiliğinden kaynaklanıyor. Elfazı küfür konusunda ana maddeleri bilirseniz diğerleri ona mukayese yaparak sıkıntıdan kurtulursunuz. Küfre düşmemek için Bir Mümin Küfür Hakkında Şu Özet Bilgileri Öğrense Diğer Konuları da Anlamış Olur
   Dini Anlamda Küfür:
   Özet olarak küfür;
   Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek
   O’na denk varlıkların olduğuna inanmak
   O’ndan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak,
   O’na hakaret etmek,
   O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek kabul etmek,
   İslam ve onun içeriği(İmanın Altı Şartı) hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmek.
   İslam ile alay edenlere kızmamak onların yaptıkları küfre rıza göstermektir…

 14. Allahcc’in selamı üzerinize olsun.
  Sorum şu;
  Ben 5 yıl önce Allahc’a dua ederek borçlarımın ödenmesi için bi kapı açmasını istedim. O ara bir rüya gördüm. Rüyamda Allah-ü Teala benimle konuşuyordu. Kendisini görmedim. Ama ben O’nun Allahü Teala olduğunu biliyorum ve kalbime konuşuyordu. Bana neresi olduğunu bilmediğim bir yer gösterdi. Senin nasinin burda dedi. O gün bugün bi işaret bekliyorum ama gelmedi. Bi Allah dostuna Rabita yaparak bu yerin neresi olduğunu sordum. Bana yerin neresi olduğunu söyledi. Ancak zamanı gelmedi bekleyeceksin dedi. Caminin önünde bana bir taş gösterdi. 3 veye dört kiloluk siyah bir taş. Bu taşı görüyormuşum? Bu sabır taşıdır. Bu taş ne zaman erirse senin işin de o zaman olacak dedi. 5 yıldır bekliyorum. Bi haber yok. Sonra rüyamın hak olup olmadığını niyet ederek abdestli uyudum. Rüyamda Cuma namazı için camiye girdiğimi gördüm.
  Ne buyutursunuz?..

 15. Hocam nefsin vesvesesinin şeytanın vesvesesinden farkı nedir? Bu ikisinide takıntı haline getirmemiz mi gerekir yoksa bunlardan sorumlu muyuz? Özellikle nefsin vesvesesini açıklar mısınız ? Nasıl kurtuluruz takıntılı olmaya başladım bu nefsin vesvesesi konusunda malesef nolur yardım edin noluuuuuuurrrrr

  • Selamünaleyküm Bilal kardeşim. Rabbim gönlünüzü kuruntulardan halas eylesin, huzurla doldursun.
   Şeytanın vesvesesi beyinde şimşek gibi çakan günaha çeken fikirlerdir. Nefsin vesvesesi ise açlık hissi gibidir. Hemen gitmez. Sabredilirse bir süre sonra azalarak yok olur.
   Şeytanın vesvesesine karşı salavat getiriniz, Allah’ı zikrediniz. Nefsin vesvesesine karşı ise ona muhalefet ederek onu alt ediniz.

   • Aleyküm selam bekir bey Allah sizden razı olsun anladığım kadarıyla nefsin vesvesesinede önem vermeyecem ve doğru bildiğim yolda Allah yolunda ilerleyecem ne şeytanın nede nefsin vesvesesini gözde büyütüp bunlarla oyalanmayacağım değil mi hocam

    • Aleykümselam Bilal Bey. Aynen öyle yapınız. Mutlaka bir meşguliyet bulursanız vesvese kalmaz.

 16. Merhabalar nasil anlatilir benim durumum bilmiyorum yardim lutfen korkuyorum ben musluman olarak dogdum imanimi kaybetmek istemiyrum. rabbim yuz cevirmesin bana ilk 5 ay once uyuyamamla basladi her sey. doktorlara gittik psikolojik dendi. elim ayagim uyusuyodu uyuyamiydim nefes alamiyodum hocaya gittik cin musallat olmus dedi.
  tövbe haşa o hocaya giderken yok dedim kufr ettim dilimle değil ama ic sesim bana dedi. sanki hep tovbe ettim ama simdi şu 1 aydir namazımda oluyo tovbe hasa insanlikle peygamberimle Allahımla Kuranla ilgili cok kotu seyler geciyo. kurtulamiyorum duada ediyrum gecmiyo besmele nas felak hoca hoca geziyrum medet istiyrm eski ben olmak istiyrum korkuyorum imanima zarar gelmesin dinden cikmis olmayiyim napicam bn…….

   • Gercekte adm gozde emailim arfae e rn yrdimci olun lutfen.
    Merhabalar nasil anlatilir benim durumum bilmiyorum yardim lutfen korkuyorum ben musluman olarak dogdum imanimi kaybetmek istemiyrum. rabbim yuz cevirmesin bana ilk 5 ay once uyuyamamla basladi her sey. doktorlara gittik psikolojik dendi. elim ayagim uyusuyodu uyuyamiydim nefes alamiyodum hocaya gittik cin musallat olmus dedi.
    tövbe haşa o hocaya giderken yok dedim kufr ettim dilimle değil ama ic sesim bana dedi. sanki hep tovbe ettim ama simdi şu 1 aydir namazımda oluyo tovbe hasa insanlikle peygamberimle Allahımla Kuranla ilgili cok kotu seyler geciyo. kurtulamiyorum duada ediyrum gecmiyo besmele nas felak hoca hoca geziyrum medet istiyrm eski ben olmak istiyrum korkuyorum imanima zarar gelmesin dinden cikmis olmayiyim napicam bn…….

    • Gözde hanım Allah hastalığınıza şifa versin. Bizim yapacağımız bir şey yoktur.

 17. Selamin Aleykum hocam ben kendimle 3 yil once benim sıkıntidan dolayi Yuce Allaha dua ediyordum sonra dua etdigimde tevbe haşa hep kufürler hep çirkinlikler hep dinime karsi dunceler geliyordu. bu bende 2-3 ay devam etti. sonra bir arkadasa utanarak anlatdim derdimi o da internetde yaz aktar bulursun devasini dedi buldum bu bir vesvese oldugunu obsesif diyolar rahatladım bir az ve o an keski dursaydim bir sitede hasa cenabi Hakka karsi cok kotu bir kelime gordum. yani hocam o gun hic olmasaydi ondan sonra hep o kotu söz geciyor icimden tevbe hasa doktora gitdikden sonra kendime rahatliyarak Yuce Allahdan Rahmetinden umit kesmiyerek iylesmistim.
  Simdi hocam su 2 aydir yine basladi bu dusunce o sitede gordugum cok cirkin soz geliyor hep tevbe ediyorum istigfar cekiyorum Estagfurullah diyorum cok uzuluyorum bazen sanki bilirek getiriyorum dusunceyi sonra ya agzimla dediysem ya dersem diye cok korkuyorum geceler titriyerek uyuyorum uyandigimda yureyim titriyo korkudan hep dusuncemde internetden çare cikis yolu aktarirken baska dusunceler basliyor.
  hep dinimi sorguluyorum tevbe ediyorum beynimi dusunmemesini istiyoru dusundukce batiyorum Namaza baslamak istiyorum sonra diyiyorum ben boyle halde nasil baslarim imanim zayifmi bilmiyorum sonra haram olan ickiyi icmeyeceyim diyorum bana Yuce Allah haram buyurdu icimden dusunce geliyor hasa sen haram diye diyil istemiyorsun onun icin icmiyorsun bazen iyi is yapdigimda Allah rizasi icin, dusunce geliyor kedime kendin icin yapiyorsun, boyle dusunce beni dinden cikarir mi eskiden bu dusunce geldiginde sanki istiyerek dusunuyordum ama sonra parmagimi isriyorum kafama vuruyorum simdi hic bir sey yapmiyorum bıkdim artik gucum kalmadi dusunce geldiginde normal karsiliyorum kendimle bacarmiyorum cok korkuyorum ama Yuce Allahdan Rahmetinden umidimi kesmiyorum kesmiyicemde cunki ben Allahin kuluyum cikis yolu ariyorum cevalarsaniz sevinirim Allah razi olsun.

  • Bakınız kardeşim siz manen hasta olmuşsunuz. Şu yazımı okuduktan sonra içkiyi Allah rızası için bırak. Yine Allah rızası için namaza başla. Beş vakit namazı cemaatle kıl. İçine geln kötü düşünceler senin değil şeytanın fısıltılarıdır aldırma işine bak.
   Lingi tıkla derdine dermana vesile yazımızı oku. Şifayı Allahtan bil.
   TIKLA:
   http://www.islamdergisi.com/genel/vesvese-nedir/

 18. Benim hissiyatim cok kuvvetli olaylarin iyi mi kotu mu olacagini bilebiliyorum hatta sinavda cikabilecek sorulari bile ama ustunde durmuyorum. benim hissiyatima arkadaslarim daha cok guveniyor bense Allah bilir deyip geçiyorum. sorulari bildigim halde onlar daha yuksek alabiliyor. Her olayda boyle otobus gecti diyorum. hic bi fikrim olmadigi halde dogru cikiyor. bi ruya gordum ve bunlari bana rüyamda cinlerin soyledigini söylediler ve fala bakmamam konusunda uyardilar.
  Allaha hamdolsun falcilikmis, bilmem neymiş, bakmam. hislerim guclu oldugu halde orali olmam ama merak ediyorum. hic bir cin gormedigim halde cinlerle, konusmadigim halde bana bir seyy diyebilirler mi? gordugum ruyada butun ayrintilar dogru cikti bi tek bu kaldi. dogru olabilirler mi cinler fisildiyor olabilir mi?

  • Adem cinler geleceği bilemezler. Geleceği ancak Allah bilir ve Allah sana meleklerle dilerse bazı şeyleri bildirir. Ama siz çelişki içindesiniz. Çünkü madem sorular sana bildiriliyorsa siz neden diğerlerinden daha düşük not alıyorsunuz. Bu ifadeniz sizin hayal gördüğüne psikolojik sorununuz olduğuna delalettir. Siz bir psikiyatr doktoruna gidiniz.

 19. Selamün Aleyküm
  Benim sorunlarim da şunlar: Ben sinavlarda falan kopya cekmemeye ozen gosteririm kendi hakkimla almaya ozen gösteririm. iste mesela sinavdan cikiyorum acaba yanlis mi yaptim birine mi baktim kul hakkina girdim? ah vah oluyorum. sonra mesela, bi arkadasim bisey soyluyor onun icin onun adina iyi olan biseye seviniyorum ama, icimden bi ses “yalanci, kiskanc aslinda sevinmedin” diyor ve kendimi suclu hissediyorum. ayrica insanlari ihmal edip kriyormusum gibi hissettigim icin de bunu hissediyorum. bu sucluluk duygusunu ne pislik bir insanim diye agliyorum agliyorum. surekli vicdanim rahatsiz aklim bulanik Allah razi olsun yardim edin lütfeden.

  • Aleykümselam Hazal Yenice. Siz aslında çok merhametli ve çok iyi kalpli bir kız olmanıza karşın şeytan size vesvese vererek sizi üzüyor ve sıkıntıya sokuyor. O sebeple yine kopya çekmemeye devam ediniz. Çünkü kopya çekmek de dolaylı bir hırsızlıktır. Ama o içinizdeki sesler şeytanın vesvesesidir. Sakın ona aldırış etmeyiniz. Kendinizi dinlemeyiniz. Samimi iyi kalpli arkadaşlar edininiz. Onlarla sıkıntılarınızı paylaşırsanız sıkıntılarınız azalır. Bize de sorunlarınızı yazabilirsiniz. Her zaman manen yardımcı olacağımızı aklınızdan çıkarmayınız.
   Selam ve dua ile baki olunuz.

 20. Hocam vesvese hayat enerjimi yaptığım her şeyde kuşku duyarak bitiriyor.sanki bir şeyi eksik yapıyormuşum gibi bir vesvese
  . Ve Tefekkür konusunda çok güzel bir noktaya varmış idim
  . Rabbim i her zerrede anar iken birden Çöküş yaşadım sanki . Ama böyle oldu diye bilerek İbadet aksatmıyorum.asla dine de kendime göre yorum katmıyorum. İlimsiz adım atamıyorum zaten.
  . Ölümü çok düşünen ve meraklı biriyim ama şuanda miskin gibi oldum. Durumum nedir hocam

  • Allah’a sığın
   Emrine ram ol.
   Vesveseyi bırak
   Ümitli ol.
   Budur huzura giden yol
   Hakkın yolunda hâdim ol
   Terki dünya yap,
   Hakka kul ol.

 21. Hocam selamün aleyküm ben vesveseleri çok olan biriyim ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum Allah kabul etsin inşaAllah fakat 1 aydır içimde öğle bir vesvese varki imanımın gitmesinden korkuyorum ve kalbime gelen vesveseyi söyledimmi söylemedimmi azımdan kaçtımı kaçmadımı diye düşünüp duruyorum bir kelime söylüyorum işte senin imanın zara gördü diye beni durmadan dürtüyo çok istifar ediyorum lailahe illallah çekiyorum canım kimseyle konuşmak istemiyor azımdan kötü bişey çıkcak diye evliyim eşim ve çocuklarımla ilgilenemiyorum hep hastayım ağlıyorum durmadan aklıma gelen sözleri düşünüyorum azım açık düşünüyorum acaba dilimle söyledimmi diye düşünürken yine sanki söylemiş gibi hissediyorum ve çok korkuyorum benim kalbim bu sözlerden çok rahatsız oluyor acaba imanıma zarar gelmişmididir ne olur yardımcı olun ne yapmam lazım Allah razı olsun

  • Aleykümselam Saniye hanım.
   Vesvese şeytanın sesidir. Ona kulak verirseniz sizi bitkin hale getirir. İbadetlerinizi yapınız işinizle meşgul olunuz. Kendinizi dinlemeyiniz. Ayrıca Felak ve Nas surelerini çok okuyunuz. Banyo yaptığınız yerde abdest bozmayınız. Abdestinizi daha dikkatli alınız. Özellikle dirsek ve topuklarınızın kuru kalmamasına ve yüzünüzü saç diplerine kadar yıkamayı ihmal etmeyiniz. Kuran okumayı bilmiyorsanız öğreniniz. Biliyorsanız mutlaka tecvid dersi alınız.
   Allah sizi şeytanların vesvesesinden muhafaza kılsın âmin yâ Rabbenâ bihurmeti seyydilmurselîn.

   • Hocam okuyorum devamlı daha çok ibadet etmeye çalışıyorum imanım zarar görmüşmüdür onu yazmamışsınız Allah razı olsun

    • Kalbinize gelen şirk ve Hakkı inkar türünden sözleri dilinizle söylemediğiniz sürece veya onları beğenmediğiniz sürece imanınıza bir zarar gelemediği gibi ibadet yapmaktan da daha çok sevaba girmişsinizdir.
     “Acaba söyledim mi söylemedim mi”, “beğendim mi, beğenmedim mi?” gibi bir düşünce gelirse söylememişsinizdir ve beğenmemişsinizdir müsterih olunuz. Söylediğinizden veya kalben beğendiğinizden yüz de yüz emin olmadığınız sürece kuşkuya düşmeyiniz.

 22. Hocam öncelikle Selamun Aleykum bende bu dertten muzdaribim henüz lise öğrencisiyim cahilim ama her zaman aklima kotu düşünceler şüpheler geliyor sanki biri beni boguyomus gibi hissediyorum her zaman munafik olmaktan korkuyorum ve ya ya munafik olmaktan ya korkmuyosam gibi düşünceler geliyor bana Hasa ki Allahin gucu ile kafama salak salak sorular geliyor yalnizken daha cok oluyolar ne yapmam gerekir ki bunlardan kurtulabileyim simdiden Allah razi olsun hocam

  • Aleykümselam.
   Kafir veya münafık küfürden ve münafıklıktan korkmaz. öyle bir sıkıntısı da olmaz. Çünkü onun imanı yoktur. Size gelince siz müminsiniz. İnançlı olduğunuz için şeytan sizi rahatsız etmektedir. Aldırmayınız. Kendinizi meşgul edecek işler bulunuz. Yalnız kalmayınız.
   İnsanın aklına gelen şeyler iyi ise meleğin, kötü ise şeytanların fısıldamasıdır. Aklınıza kötü şeyler geldiğinde bunu düşünün ve Allah bütün ayıplardan münezzehtir manasında “sübhân Allah ” deyiniz.

 23. Merhabalar hocam size sorum şu olacak ti istemsiz olarak aklıma sürekli bir maddeye bir objeye inananmam gerekiyormuş gibi vesvese ler geliyor çok rahatsız oluyorum bunun için ne yapmam gerekli

  • Merhabalar muhterem.
   Hafıza, bir fikirler havuzudur. Oraya irademiz dışında bir çok şeyler girer. Akıl ise oraya girenleri görüp tefrik yapan(ayıran) bir müdrike(anlayıcı) güçtür. Kur’an ve sünnete göre yani; özet olarak İslam’a göre kötü sayılan düşünceler akla geldiğinde kötü bilmek, şeytandan bilmek, imandandır ve böyle bilmek ise büyük sevaptır.
   Artık rahatsız olmayınız. Kötüyü kötü bilmeniz yeterlidir.

   • Hocam Ben inançlı bir insanım NAMAZ DA VE bir çok şeyden kendimi sakındıran bir insanım ama bu vesvese sanki ona inanıyormuşum gibi hissediriyor fiili olarak birseyler yapmaya zorluyor beni bu durumdan çok rahatsız ım kuran okuyorum dua ediyorum ama işin içinden bir türlü çıkamadım lütfen bana yardım edin

    • Aziz kardeşim, vesvese ile ilgili yazımızı okuduysanız orada sizin sorunlarınıza ilaç olacak her bir şeyi özet olarak yazdık. Sakın şeytanın dürtülerine dayanamayıp onun istediklerini işlemeyesiniz. Aksi halde farkında olmadan dinden çıkmış olursunuz.
     Sizin içinize gelen şeylere aldırış etmeyin kendinizi işinize verin. Bu gibi şeyleri düşünmeyin. Abdest aldığınız yerde küçük abdest bozarsanız o da vesveseye sebep olur. Her gün bir kaç tane karanfil çiğnerseniz o da vesveseye karşı iyi gelir.

 24. Merhabalar hocam bu vesveselerden bende de var onceler dahaa da korkardim o vakit tepki gosterirdim simdi Allah hakkinda kotu sey geldi hic umursamadim tepki vermedim ama 1 dakika sonra kendi kendime ” Ben nicin tepki vermedim acaba bu bendenmi geldi” tedirginliye dusuyorum lutfen yardim edin

  • Merhabalar Fatih. Allah ve din hakkında Peygamberler hakkında akla gelen kötü şeylere kalben onu beğenmeyerek veya bu şeytandandır diye düşünerek tepki vermeliyiz. Eğer o tür şeyleri hoş bulursa kişi, dinden imandan çıkar.

 25. hocam ibadet ederken eskisi gibi huşu içinde olamıyorum acaba kalbim mühürlenmişmidir ?

  • SORU: “Hocam ibadet ederken eskisi gibi huşu içinde olamıyorum acaba kalbim mühürlenmiş midir ?” diyorsunuz.
   CEVAP: Çok yanlış düşünüyorsunuz. Huşu sanılan şey bazen şeytanın oyunu da olabilir. Onun içindir ki böyle şeyler imanın ölçüsü değildir. Kalbi mühürlenen kimse Allah ve Rasulüne ve tüm müminlere düşmanlık yapar. Kendinizde böyle bir var mı..?

    • Öyle bir şey olmadığını biliyorum çünkü sizin sıkıntılarınız şeytanın vesvesedir. Kalbiniz rahat olsun.

 26. hocam Allah razı olsun sizden. Dediklerinizi yapmaya çalışıyorum fakat bir türlü eskisi gibi olmuyor ne yapmalıyım

  • Kendinizle fazla meşgul olmamalısınız. Ailenizle ilgileniniz, akraba ziyaretleri yapınız, kabir ziyaretleri yapınız, hasta ziyaretleri yapınız, beş vakit namazınızı cemaatle kılınız.. Yardıma muhtaç insanların maddi veya manevi yardımına koşarsanız vesveseniz kalmaz inşallah.

 27. hocam 1 hafta oldu vesvese devam ediyor hiçbirşey yapacak halim kalmadı ne yapmalıyım

  • Yasin Bey. Vesvese bilgisizlikten olur. Vesveselendiğiniz şeyleri yazınız cevaplayalım.

   • hocam daha önce sorularımda söylemiştim vesveselerimi. acaba imanım gitmişmidir diye korkmak iman a zarar verirmi?

    • Yasin bey kardeşim. İmanını her saat kelime-i şehadet getirerek yenilemek varken, neden imanının gidip gitmediği üzerinde bu kadar durarak hayatı kendine zehir ediyorsun..?
     İmanın gittiyse hemen amentüyü oku ve imanını yenile. Şayet imanın gitmediyse amentüyü okumakla bir şey kaybetmezsin ama, büyük sevaba girersin.

 28. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:
  -” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.”
  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
  -” Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu.
  Oradakiler
  -” Evet! deyince: O:
  – “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi. “Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).
  hocam ben burda size vesvesemi söyledim bu günahmı yoksa benmi yanlış anladım hadis-i şerifi ?

 29. hocam bir kaç gündür içimden çok kötü şeyler geçiyor haşa Allah’a şirk koşmak ve haşa Allah’ı bir nesneye objeye sığdırmak gibi kalbimin tasdik etmediği ama bir türlü kafamdan atamadığım şeyler geçiyor ve susturamadığım sesler var sen artık bittin helak olacaksın kurtuluşun yok her şey buraya kadar öbür tarafta ebedi cehennemde kalacaksın diye ne yapacağımı bilmiyorum hocam bi aydınlatırsanız Allah rızası için

  • Selamun aleyküm ve rahmetullahi sayın Yasin kardeş.
   Emin olunuz o içinizdeki, sizi Allah’a karşı isyana sevk etmeye çalışan düşünceler cin şeytanlarının vesvesesidir. Siz Allah’a sığının ve mümkün olduğunca yalnız kalmayınız. Yalnız kaldığınızda o düşünceler sürekli içinizi bombalamaya devam edecektir.
   Şunu da unutmayalım ki ne kadar günahkar olsanız da Allah’ın tevbe kapsı son nefesinize kadar açıktır. Allah’ın Zatı hakkında da sakın düşüncelere dalmayınız . Zira böyle bir şey insanı şirke düşürür. Aklınıza Onun Zatı hakkında her ne gelirse bikini ki o, Allah’ın mahlukudur. Allah şekilden ve bir yere sığmaktan veya yer kaplamaktan temiz ve beridir.
   Öbür tarafta ebedi cehennemde kalacaksın sözü şeytanın dürtüsüdür. Ona inanmayınız. Allah’ın rahmetinden tamamen ümidini kesen kafir olur. Sakın Onun affından ve merhametinden ümidinizi kesmeyiniz.

   • ve aleykümselam hocam kalbim zaten doğrulamıyor ama kafamdan geçen bu sesleri susturamıyorum sıkıntım burada. yüreğim sızlıyor hocam nasıl ben böyle düşüncelerde olurum diye sekine duasını tavsiye ettiler birde dün gece hamdolsun Kabe’yi rüyamda gördüm iri yarı bi adam beni sırtına almış Kabe’ye doğru götürüyordu bi dağın başından Kabe’yi görüyordum sizce bir hikmeti varmıdır ve bu süreci atlatabilmem için tavsiyeleriniz nedir bi anda her şey bitmiş gibi görünmeye başladı hep helak olacaksın düşüncesi geçmeye başladı kafamdan selam ve dua ile

    • Selamünaleyküm Yasin kardeşim. Allahu Teala, Rasulü Muhammed aleyhisselam hürmetine sıkıntılarınız gidersin..
     Peygamber(s.a.v.) efemdimiz; “Kulunun derecesini vesveseye yükselten Allaha hamd olsun” buyurdular. Sizinki bir vesvesedir. Canınızı sıkmayınız ve rahat olunuz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayınız ki; sizin istemediğiniz düşünceler size ait değildir. Size tavsiyelerim şunlardır:
     1- Amentünün anlamını öğrendikten sonra onun şerhi olan Ehl-i sünnet itkadını öğrenmek için şu yazımızı okuyunuz. Yazıyı TIKLAYINIZ:
     http://www.islamdergisi.com/genel/ehl-i-sunnet-itikadi/
     http://www.islamdergisi.com/genel/dinden-cikaran-sozler/

     2- Abdestinizi mümkünse tuvalette almayınız ve gusül abdestinizi aldığınız yerde mümkünse abdest bozmayınız..
     3- Abdest alırken yüzünüz kulak yumuşaklarından saç bitimi yerlerine ve sakal altına kadar ıslatınız. Dirseklerinizde, topuklarınızda ve ayak parmakları arasında kuru yer bırakmayınız.
     4- Beş vakit namazınızı cemaatle kılmaya çalışınız ve Kur’an okumayı bilmiyorsanız en kısa zamanda öğrendikten sonra mutla Kuranı tecvitle okumak için tecvit öğreniniz. Vesvese ile ilgili şu yazımızı da okuyunuz:
     http://www.islamdergisi.com/genel/vesvese-nedir/
     5- Sabah güneş doğduktan sonra ve akşam namazından sonra en az üçer kez ayetel kürsiyi, ihlası, felak ve nas surelerini okuyunuz ve sadece Allah’a tevekkül ediniz. Biz de dua etmeye çalışırız inşallah.

     RÜYANIZIN TABİRİ:
     Rüyanızda iri bir adamın sizi sırtına alıp Kabeye götürmesi manevi derecesi yüksek bir alimin himmetleri ile inşallah bu sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız.

 30. hocam benımde aklıma gelıyor boyle seyler dınden cıkmakla ılgılı ama hocam benımsemek ıstemıyorum oyle bır dygu gelıyorkı benımsemiş yani benimsedım oluyor bide hocam dinden cıkmakla ılgılı olunca bu yemın sayılır. yemınıde dusunceyle degıl agızla soylemek gerekıyor degılmı hocam.

  • Sayın Mehmet Bey. Yemin etmiş sayılmanız için dilinizle söylemeniz gerekir.. İçinize gelen küfür ve şirk türü şeyler şeytandandır. Bazen size “Sen kafir oldun.” veya “Sen şirke girdin” gibi türden vesveseler verir ki, ona asla itibar etmeyiniz. Ta ki aklınıza gelen küfür ve şirk türü şeyleri aklen beğenmedikçe küfre girmiş sayılmazsınız.

 31. anladım hocam,birde abdesdeki namazdaki veya ocağı kapadımmı kapamadımmı kapıyı örttümmü örtmedimmi gibi vesveseler var onlarıda bir açıklasanız inşallah saygılarımla,vesvese türlerini yani

  • Sayın Mesut Bey kardeşim, selamün aleyküm. İnanç ve İbadetlerdeki bilumum vesveselere şeytanlar sebeptir. Sebebine gelince sebebi, haset şeytanın amacı, ibadet ehli kimseleri vesveslendirerek yormak ve ibadetlerden uzaklaştırmaktır.
   İbadet olmayan kısımlardaki endişelere gelince, onlara vesvese demek uygun olmaz. Dünyevi işlerdeki titizlikte aşırılığa gitmeye işkillenmek veya kaygılanmak denilebilir. Bu durumda olan bir kimse aşırı önem verdiği kimseler hakkında işkillenebilir veya kaygılanabilir. Her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi titizliğin aşırısıda sahibine ve etrafındakilere zarar verebilir.
   Vesselam.

 32. Hocam, anlaşılıyorki vesvese imanlı olanlara imtihandır. Aklıma şu geldi; var sayalımki gayri müslüm bir kişinin kalbine bir kötülük yapmak geldi. Ama o kişi insan hakları hayvan hakları vs.den o işi yapmanın kötü olacağını anladı vaz geçti yapmadı. Ona gelen bu vesveseden kurtulmanın bir faidesi yoktur. Anladığım kadarıyla bu gayri müslimlerin imanı olmadığı için sadece bu dünyada ecirlerinin karşılığını alırlar. Ahirette nasibi olmaz di mi hocam? Bu durumda imanlıya gelen kötü düşünceler vesvese, pekala gayrimüslime gelen nedir hocam ?

  • Aleyküm selam Mesut Bey kardeşim. Gerçekten de vesvese ile mücadele etmek, nefisle mücadele dalında büyük cihattır ve müslümanın imtihanıdır.
   Gerek şeytanlar ve gerekse melekler, kâfirlerin kalblerini boş bırakmazlar. Melekler onlara Hakkı ilham ederler ancak, onların kalbleri eğri olduğu için hidayete gelmezler. Şeytanlar ise onlara, küfürlerini hoş göstermek ve kötülük ve küfrün ayakta kalması için bazı iyliğe benzer işleri vesvese eder. Ama onların bu iyliklerine bir sevap verilmez.
   Kafir ve müslim kalbi ayrımı olmadan kötülük adına kalplere gelen şeytanların dürtülerine vesvese denir. Yine kafir ve müslim ayrımı yapılmadan kalplere gelen hidayet havatırlarına da ilham denir. Ancak şeytanlar hem müslimleri ve hem kafirleri daha büyük bir iyilikten alıkoymak için bazen küçük iyiliklerin hatırlatmasını yapabilirler.

   • Bunlari atlatmaya calisiyorum tövbe edip bu kötülüklerden kurtulursam bu düşünceleri uzaklaştırabilirsem peki çünkü ben inanmayan bu kötülükleri gerçekten söyleyen biri olsam su an böyle hisseder miydim bu ondan vazgecmeli miyim sizce?
    Ben bir psikiyatra gitmeyi düşünüyorum lütfen yardimci olursaniz bu hayatim için çok onemli

    09.11.2015 / 14:36 tarihinde gönderilmiş | Bekir Canbay cevap olarak.
    Son kez lütfen Allah rizasi için son soruma bir cevap verin gerçekten bir daha sormiycam

    • Son kez cevaplıyorum. Bundan sonraki sorularınız bu türden olursa asla cevap vermeyeceğim bilesiniz.
     Sizin psikolojik sorununuz var. En kısa süre içinde bir uzmana gidip tedavi olmanız lazım.

   • Tesekkur ederim her şey için zamaninizi ayirdiniz sanirim artik yanıtlamaya vals iniş sorularimi hakkinizi helal edin

     • Ben her şeyi düzeltmek istiyorum kurtulmak istiyorum bu kötülükten o kişiyle mutlu olmak istiyorum nerden baslamaliyim ondan vazgeçmeden bu mümkün olmaz mi artik

     • Önce tedavi olmanız gerekir. Ondan sonra daha sağlıklı düşünür ve o kişiyle evlenmek isterseniz evlenebilirsiniz.

     • Nazil bir tedavi onerirsiniz psikyatra gitmeli miyim ne yapmaliyim simdi

     • Köyde mi şehirde mi ikamet ediyorsunuz? Her nerede iseniz size en yakın devlet hastanesinin psikiyatri bölümünden bir randevu alınız. Doktorun size vereceği ilaçları dikkatle kullanınız.

     • Teşekkür ederim başka bir öneriniz var mi acaba bu evlilik için ya da yapabilecegim herhangi bir şey için. bunlari bir psikiyatriste anlatmam doğru olur mu?

     • Evlilik için önce sağlıklı düşünmeye kavuşmanız lazım sağlıklı karar verebilmeniz açısından.
      Psikiyatr doktora sıkıntılarınızı ne kadar doğru anlatabilirseniz onun teşhisi o kadar doğru olur. Gerisi size düşer. Yani ilaçlarınızı reçeteye uygun kullanırsanız sağlığınıza daha çabuk kavuşursunuz.
      Allah’a emanet olunuz.

 33. Allahcc.razı olsun çok sade ve açık olarak izah etmişiniz nasiplenen idrak edip anlayıp yaşayan kullarından oluruz rabbimin inşallah.