Mezhepsizlik Fitnesi

mezhep-mezhepcilikEHL-İ Sünnet Müslümanları arasında mezhepçilik kavgaları asla olmamıştır. Sünnîler dört hak mezhebe veya fıkıh ekolüne bağlıdır ama mezhepçilik yapmazlar, çekişmezler ve çatışmazlar.Ehli Sünnet ameli olarak kendi içinde her ne kadar dört mezhep ise de aslında itikadi olarak Tek HAK Mezheptir.

Siyonist ve haçlı ruhu taşıyan kafirler bu birliği bozmak için 150 yıldır mezhepsizlik mezhebini destekleyerek İslamı ve İslami birliği yok etmeye çalışmaktadır.
Dört hak mezhepten birine bağlanmak, onun fıkhını uygulamak fitne değildir ama mezhepsizlik fitnedir. Çünkü mezhepsizler, bütün Müslümanları kendileri gibi yapmak istiyor. Onların bu yoldaki propagandaları fitnedir, hem de büyük bir fitne…
Mezhepsizliğin arkasında İngiltere, Amerika, Almanya, İtalya, Fransa ve İsrail gibi Siyonist ve haçlı ruhu taşıyan devletler vardır. Nitekim Amerika’nın işgal edip mezhepsizleştirdiği Arap bölgelerinde 300’ün üzerinde mezhepsiz mezhepler türemiştir.
Bundan bu kafirlerin ne çıkarı olacak denilirse, öteden beri malum olan felsefe:
Böl, parçala ve yok et.

Kimler Ehli Sünnet Yıkıp Mezhepsizlik Propagandasının Köpeği.?

1. Rafizîler yapıyor.

2. Vehhabîler yapıyor.

3. Telfik-i mezahib (Mezheplerin hükümlerinin karmakarışık uygulamasını isteyenler) yapıyor.

4. Fıkıhtan ve Şeriat hükümlerinden arındırılmış light, ılımlı, sulandırılmış, evcil, uysal bir İslâm çıkartmak isteyenler yapıyor.

5. Reformcular yapıyor.

6. İslâm’da radikal değişim isteyenler yapıyor.

7. Tarihselci Fazlurrahmancılar yapıyor.

Mezhepler ortadan kalkacak ki, Müslümanları bozuk fırkalara sokabilsinler…

Mezhep ve fıkıh olmasa doğru dürüst abdest alamayız, iki rekat namaz kılamayız.

Bazıları konuyu saptırıyor ve bize? Siz mezhebi Kur’ân’ın üzerine çıkartıyorsunuz, siz mezhebi put haline getirmişsiniz, siz müşriksiniz, diye saldırıyor. Ne korkunç iftiralar…

Ehl-i Sünneti, dört hak mezhebi, fıkhı, Şeriat ahkamını ortadan kaldırdınız mı, sapıklıklar, bid’atler, dini yanlış yorumlamalar sökün etmeye başlar.

Zamanımızda, kesinlikle yasaklanmış olan mut’a nikahını, (geçici nikah) meşru gösterenler var.

Benim kesin olarak bildiğim şudur: Hanefi mezhebinde ince çorap üzerine mesh edilerek abdest alınmaz. Bunu yapanlar var.

Yine Hanefî mezhebinde midye, istiridye, yengeç, istakoz, karides, pavurya gibi deniz ürünlerini yemek tahrimen mekruhtur. Bunları da yiyenler var.

Mezhepsizler Kitab’a, Sünnet’e, icmâ-i ümmete, dine, Şeriata, fıkha aykırı bir sürü sözde ictihadlar yumurtladılar. On dört asırlık İslâm tarihinde hayızlı kadınların namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, Kâbe’yi tavaf etmelerine asla cevaz verilmemişken onlar olur olur diyorlar. Nasıl oluyor? Onlar olur diyor, oluyor…

Zamanımızda mezhepsizlik en büyük fitnedir.

Selefiyiz diyorlar. Hayır Selef-i Sâlihîn’in (ilk çağlardaki sâlih, takvalı, doğru yolda olan örnek Müslümanlar) yolunda olanlar Sünnî Müslümanlardır.

Selefîyiz diyenler Selef’in yolundan gitmiyor, onlar İbn Teymiyye’nin ve Muhammed İbn Abdülvehhab’ın mezhebini veya fırkasını benimsemişlerdir.

Sünnîlikten, Hanefîlikten, Mâlikîlikten, Şâfiîlikten, Hanbelîlikten fitne doğmaz ve doğmamıştır ama mezhepsizlikten doğmaktadır.

Onların bir kısmının siyaseti, stratejisi, taktiği bellidir. Önce Sünnî mezhepleri yıkacaklar, sonra açıkta kalan Müslümanları kendi bozuk fırkalarına sokacaklar.

Naylon müctehidlerin bozuk ictihadlarını kabul etsek ortada İslâm diye bir şey kalmaz. Baksanıza ? Kur’an, Yahudi ve Hıristiyanları İslâm’a çağırmıyor? diyecek kadar zıvanadan çıktılar.

Dört hak mezhepten birine bağlanalım.

Bunların hepsi de Kur’ân’dan, Sünnet’ten hüküm çıkarmıştır.

Bugünkü naylon müctehidler, mezhep imamı büyük müctehidlerin ayaklarının altında toz bile olamazlar.

Mezhepsizlik Dinsizliğe ve Parçalanmaya Köprüdür .

Şam ulemasından Profesör Said Ramazan el-Bûtî’nin çok değerli kitabının adı şudur: İslâm Şeriatini tehdit eden en tehlikeli bid’at mezhepsizliktir.?

İtikad ve fıkıhta ehl-i sünnet dairesi içinde bulunan bir mezhepli sapıtmaz, bid’ate ve küfre düşmez ama bir mezhepsiz için bu tehlike her zaman vardır.

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir